Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

« Όργανα διοίκησης του σχολείου –Όργανα λαϊκής συμμετοχής »

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "« Όργανα διοίκησης του σχολείου –Όργανα λαϊκής συμμετοχής »"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 « Όργανα διοίκησης του σχολείου –Όργανα λαϊκής συμμετοχής »
Ακρίβου Σταυρούλα Ήλιου Παναγιώτα Κωνσταντοπούλου Γαρυφαλλιά

2 Δομή ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος
Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας Διευθύνσεις και Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε νομαρχιακό επίπεδο Σχολικές Μονάδες

3 Οργάνωση βαθμίδων εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Τριτοβάθμια εκπαίδευση Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α-ΤΕΙ).   Γυμνάσια Δημοτικά Γενικά λύκεια Επαγγελματικά λύκεια και επαγγελματικές σχολές Νηπιαγωγεία Στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν κατατάσσονται τα ΙΕΚ, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά.

4 Λειτουργίες της διοίκησης στην εκπαίδευση
Στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού οργανισμού διοίκηση είναι η διαδικασία συντονισμού δραστηριοτήτων, υπαρχόντων μέσων και ανθρώπων με κύριο στόχο την παροχή εκπαίδευσης με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Οι βασικές λειτουργίες της διοίκησης στην εκπαίδευση είναι οι εξής (Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013) : O καθορισμός και ο προγραμματισμός των αντικειμενικών στόχων για την λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων Ο συντονισμός και η οργάνωση των απαιτούμενων πόρων, δράσεων και προσπαθειών για την παροχή αποτελεσματικής εκπαίδευσης Η διεύθυνση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης με σκοπό την υλοποίηση των στόχων του οργανισμού. Η εκτίμηση, η πληροφόρηση, ο έλεγχος των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων και η λήψη αποφάσεων για πιθανή τροποποίηση ή όχι των δράσεων που ελήφθησαν κατά την διάρκεια του αρχικού προγραμματισμού

5 Συστήματα διοίκησης στην εκπαίδευση
Συγκεντρωτικό σύστημα : σύστημα όπου η εξουσία είναι συγκεντρωμένη στην κορυφή της διοικητικής μηχανής, δίδοντας καμία εξουσία και ανεξαρτησία στις υποταγμένες δομές του συστήματος. Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αποκεντρωτικό σύστημα : μια κεντρική διοίκηση η οποία δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές αλλά οι επιμέρους αποφάσεις παίρνονται σε επίπεδο είτε περιφερειακό είτε τοπικό.

6 Επίπεδα διοίκησης Εθνικό          Περιφερειακό Νομαρχιακό Σχολικής μονάδας

7 Επίπεδα διοίκησης Το εθνικό επίπεδο, που περιλαμβάνει την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, τα κεντρικά υπηρεσιακά, πειθαρχικά και γνωμοδοτικά συμβούλια και βοηθητικούς οργανισμούς της εκπαίδευσης                                          Το περιφερειακό επίπεδο, που αποτελείται από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα ανώτερα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια,   Το νομαρχιακό επίπεδο, που αποτελείται από τις ∆ιευθύνσεις - Γραφεία Εκπαίδευσης, τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια και τα νομαρχιακά συμβούλια, Και τέλος, το επίπεδο σχολικής μονάδας, που περιλαμβάνει το διευθυντή, τον υποδιευθυντή  και το σύλλογο διδασκόντων.  

8 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

9 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ «Ο Διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων.»

10 Καθήκοντα Διευθυντή Η καθοδήγηση της σχολικής κοινότητας και η επίβλεψη και βοήθεια των εκπαιδευτικών στο έργο τους. Ως διευθύνον όργανο προΐσταται των εκπαιδευτικών και συνεργάζεται μαζί τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η εκπροσώπηση του σχολείου σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους, η εφαρμογή των νόμων, των προεδρικών διαταγμάτων, των κανονιστικών αποφάσεων, των εγκυκλίων, και των υπηρεσιακών εντολών των στελεχών διοίκησης όντας υπεύθυνος για την τήρησή τους. Η συγκρότηση επιτροπών για τις εξετάσεις, Η σύνταξη αξιολογικών εκθέσεων για το διοικητικό και διδακτικό προσωπικό,

11 Καθήκοντα Διευθυντή Η ενημέρωση για την εκπαιδευτική πολιτική τους στόχους και το έργο του σχολείου. Η συνεργασία του με τους διδάσκοντες για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος, την πρόσκληση του συλλόγου για συνεδριάσεις στις οποίες και προεδρεύει, η ενημέρωση του συλλόγου των διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, η φροντίδα κάλυψης των διδακτικών ωρών σε περίπτωση απουσίας των εκπαιδευτικών όπως και η ευθύνη για τη διανομή των διδακτικών βιβλίων. Περαιτέρω καθήκοντά του, η συνεργασία με τους διδάσκοντες για τον ορισμό των θεμάτων των εξετάσεων και απευθύνει στους διδάσκοντες συστάσεις κριθεί απαραίτητο. Τέλος η συγκρότηση τμημάτων κάθε τάξης και η κατανομή των μαθητών σε αυτά, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, και εγκρίνει τις μετεγγραφές των μαθητών, έχοντας την ευθύνη για τη φύλαξη των στοιχείων εγγραφής τους στο αρχείο του σχολείου.

12 Διαδικασία επιλογής διευθυντή
Η επιλογή του διευθυντή γίνεται από τα οικεία Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα. Υποψηφιότητα για τις θέσεις Διευθυντών των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να θέσουν οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 μέχρι και ΠΕ 20, για θέσεις Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων. Ο κάθε κλάδος ΠΕ αντιστοιχεί και σε μια ειδικότητα.

13 Διαδικασία επιλογής Διευθυντή
Κριτήρια επιλογής : Υπηρεσιακή κατάσταση - διδακτική εμπειρία (22 αξιολογικά μόρια ) Επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση (14 α.μ) Προσωπικότητα - γενική συγκρότηση (20 α.μ ) Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, όπως αυτό συνάγεται από τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου (44 α.μ.)

14 Τοποθέτηση Διευθυντή σε σχολική μονάδα
Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου βάσει της σειράς των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις, κατά τρόπο ώστε κάθε υποψήφιος να τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα, που περιλαμβάνεται στις προτιμήσεις του.

15 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ « Ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας αναπληρώνει το Διευθυντή σε όλες τις λειτουργίες του και τον βοηθάει στο καθημερινό του έργο. Αναλαμβάνει ένα μέρος από τις αρμοδιότητες του Διευθυντή, για να μπορεί αυτός να ασχολείται περισσότερο απερίσπαστος με το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου.»

16 Καθήκοντα Υποδιευθυντή
Συνεργάζεται με τον Διευθυντή για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, Είναι υπεύθυνος για την αρχειοθέτηση των εγγράφων και την διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του σχολείου, Καθορίζει το πρόγραμμα για τους επόπτες της ημέρας και τηρεί το βιβλίο υλικού του σχολείου, Συντάσσει τα απογραφικά δελτία και συμπληρώνει και αποστέλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες τα στατιστικά στοιχεία κι όσα άλλα ζητούνται από αυτές. ‘Εχει την ευθύνη για την έγκαιρη διανομή των διδακτικών βιβλίων σε συνεργασία με τον διδάσκοντα και για την οργάνωση των μαθητικών εκδηλώσεων και εκλογών. Σε περίπτωση που ο Υποδιευθυντής είναι απών, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει σε μέλη του τις παραπάνω αρμοδιότητες.

17 Διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντή
Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης καλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα, και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα, όπου ανήκουν οργανικά, να υποβάλουν στο Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετική αίτηση εντός δεκαημέρου. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας σε συνεδρίασή του από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει πίνακα υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων σε τριπλάσιο αριθμό των θέσεων, αιτιολογώντας τη γνώμη του με σχετική πράξη. Το  Π.Υ.Σ.Δ.Ε (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής μονάδας και αφού λάβει υπόψη την πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων προτείνει την τοποθέτηση υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων.

18 Διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντή
Υποψήφιοι για τις εν λόγω θέσεις μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση στην σχολική μονάδα και τηρούν τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω και για τους Διευθυντές. Βασική εξαίρεση η εκπαιδευτική τους υπηρεσία να ορίζεται σε δέκα έτη τουλάχιστον. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση του υποδιευθυντή οι υπηρετούντες στη σχολική μονάδα με απόσπαση ή διάθεση, καθώς και οι διδάσκοντες σε τμήματα ένταξης.

19 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ «Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ' αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Έργο του είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. Πρόεδρος του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θέση Υποδιευθυντή και δεν έχει ορισθεί νόμιμος αναπληρωτής του Διευθυντή, όταν αυτός απουσιάζει, προεδρεύει στο Σύλλογο Διδασκόντων ο ανώτερος στο βαθμό εκπαιδευτικός.»

20 Συνεδριάσεις Σ.Δ Οι συνεδριάσεις του Συλλόγου γίνονται πριν την έναρξη των μαθημάτων, στο τέλος κάθε τριμήνου- τετραμήνου, κατά την ημέρα έκδοσης των αποτελεσμάτων των μαθητών και στο τελευταίο δεκαήμερο του διδακτικού έτους. Επίσης μπορούν να υπάρξουν και έκτακτες συνεδριάσεις ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Σε αυτό ο σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν  συγκαλείται συνεδρίαση του συλλόγου, αν το θέμα ή τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθυντή ή άλλου σχολικού φορέα ή όταν δεν είναι σύννομα. Οι αποφάσεις του συλλόγου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάσσεται ο πρόεδρος. Όταν οι προτάσεις είναι περισσότερες και καμιά δε συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δυο επικρατέστερες. H ψηφοφορία είναι φανερή. Οι αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων καταχωρούνται στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, το γραμματέα και τα παρόντα μέλη. Στην ίδια πράξη καταχωρούνται και οι απόψεις της μειοψηφίας, αν ζητηθεί.

21 Είσοδος των εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα
Διαδικασία γραπτού διαγωνισμού. Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η κατοχή πτυχίου. Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού αυτού, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει την απαραίτητη βαθμολογία, κατατάσσονται σε πίνακες επιτυχίας που καταρτίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού. Στην συνέχεια οι πίνακες αυτοί υποβάλλονται στον Α.Σ.Ε.Π, όπου ελέγχεται η νομιμότητα τους και στην συνέχεια αποστέλλονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Την διαδικασία αυτή ακολουθεί η πράξη διορισμού ,την οποία εκδίδει το αρμόδιο διοικητικό όργανο , η ορκωμοσία και η ανάληψη της υπηρεσίας.

22 Προϋποθέσεις διορισμού
Ελληνική ιθαγένεια ( εκτός από εξαιρέσεις με ειδικούς νόμους) Ηλικία Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων Μη ύπαρξη απόλυσης από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους Καθαρό ποινικό μητρώο Υγεία

23 ΌΡΓΑΝΑ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

24 ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «Το σχολικό συμβούλιο αποτελείται από το σύνολο των διδασκόντων, τα μέλη του Δ.Σ του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης στην σχολική επιτροπή. Ακόμη, μετέχουν τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων , οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους. Πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου είναι ο Διευθυντής. Ο Πρόεδρος και τα μέλη διορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.1566/85.» Σκοπός του σχολικού συμβουλίου ορίζεται η μέριμνα για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, η εξασφάλιση σωστής επικοινωνίας μεταξύ διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών, καθώς και οι συνθήκες υγιεινής που επικρατούν στο σχολικό περιβάλλον.

25 Λειτουργία σχολικού συμβουλίου
Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις φορές τον χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα όταν το ζητήσει ο Διευθυντής ή δυο, τουλάχιστον, φορείς που συμμετέχουν στο σχολικό συμβούλιο. Το σχολικό συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Διευθυντή. Για να ληφθεί κάποια απόφαση απαιτείται να συμφωνεί η πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισάριθμων ψήφων υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου - Διευθυντή. Στις συνεδριάσεις μπορεί να συμμετέχει ο οποιοσδήποτε που μπορεί να πει την γνώμη του και να δώσει κάποια χρήσιμη πληροφορία σχετικά με το θέμα. Βασική προϋπόθεση της συμμετοχής του είναι η αποχώρηση του πριν από την ψηφοφορία

26 Λειτουργία σχολικού συμβουλίου
Οι αποφάσεις-εισηγήσεις του σχολικού συμβουλίου διατυπώνονται στο «βιβλίο πράξεων» και υπογράφονται από τα μέλη, την Γραμματεία και τον Πρόεδρο. Ακόμη, αναφέρονται όλα τα ονόματα των μελών που πήραν μέρος στην συνεδρίαση όπως και η γνώμη της μη επικρατούσας πλευράς. Η ύπαρξη του βιβλίου πράξεων είναι απαραίτητη.

27 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ Η΄ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Οι δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές παιδείας λειτουργούν σε κάθε δήμο, δημοτικό διαμέρισμα ή κοινότητα και απαρτίζονται από τα εξής μέλη : Τον πρόεδρο, οποίος ορίζεται με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου και μπορεί να είναι ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος της κοινότητας ή του Δήμου όπως και κάποιος κοινοτικός σύμβουλος, Ένα εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών,  Έναν διευθυντή σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ο οποίος ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης), Έναν διευθυντή σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ο οποίος ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), Δύο εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, Από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, Και, τέλος, από έναν εκπρόσωπο της τοπικής επιτροπής λαϊκής επιμόρφωσης (χωρίς όμως την δυνατότητα να ψηφίζει),

28 Λειτουργία Δημοτικών ή Κοινοτικών Επιτροπών Παιδείας
Ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής, η θητεία των μελών της, η οργάνωση της λειτουργίας της γραμματείας καθώς και οι υπόλοιπες λειτουργίες καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, η δημοτική -κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στον Δήμαρχο ή στον Πρόεδρο της κοινότητας θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων. Οι εισηγήσεις μπορούν να υποβληθούν και στο Νομαρχιακό-επαρχιακό συμβούλιο και μπορούν να κοινοποιούνται στην Νομαρχιακή ή επαρχιακή επιτροπή παιδείας. Η θητεία του πρόεδρου και των μελών είναι διετής. Οι συνεδριάσεις γίνονται ανά δίμηνο και έκτακτα όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή το 1/3 των μελών. Όταν τα παρόντα μέλη της επιτροπής είναι κάτω από τρία η επιτροπή δεν μπορεί να συνεδριάσει. Για την λήψη απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Στις συνεδριάσεις μπορούν να καλούνται και άλλα πρόσωπα για να δώσουν πληροφορίες για τα θέματα που συζητούνται, χωρίς όμως να συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Όπως και στα σχολικά συμβούλια, και εδώ διατυπώνονται οι αποφάσεις σε πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο, τα μέλη και την γραμματεία.

29 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Καθήκον των νομαρχιακών επιτροπών παιδείας είναι οι εισηγήσεις στο νομαρχιακό συμβούλιο και τον Νομάρχη, σε συνδυασμό των εισηγήσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, θεμάτων όπως : οργάνωσης βιβλιοθηκών, σεμιναρίων γονέων και άλλων επιμορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ίδρυσης, κατάργησης και συγχώνευσης σχολείων, θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και λαϊκής επιμόρφωσης. Ο τρόπος λειτουργίας  τους καθορίζεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ και συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Νομάρχη ,ύστερα από προτάσεις των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Οι εισηγήσεις των Νομαρχιακών Επιτροπών Παιδείας που αναφέρονται σε γενικά θέματα παιδείας και στο περιεχόμενο σπουδών, υποβάλλονται στο Ε.ΣΥ.Π.

30 Μέλη νομαρχιακών επιτροπών
Τον νομάρχη ή εκπρόσωπο του, ως πρόεδρο, Έναν σχολικό σύμβουλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Έναν σχολικό σύμβουλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,  Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Τον εκπρόσωπο της ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού, Εκπρόσωποι του εργατικού κέντρου της έδρας του νομού, Εκπρόσωπο της ένωσης των γεωργικών συνεταιρισμών του νομού, Εκπρόσωποι της ομοσπονδίας συλλόγων γονέων και μαθητών,

31 Μέλη νομαρχιακών επιτροπών
Εκπρόσωπο της Ε.Λ.Μ.Ε, Εκπρόσωποι του συλλόγου δασκάλων, μέλους της Δ.Ο.Ε, Εκπρόσωπο της ένωσης λειτουργών Τεχνικής-Επαγγελματικής εκπαίδευσης, μέλους της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. Εκπρόσωποι του συλλόγου ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών του νομού, μέλους της ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, Έναν πρόεδρο πολιτιστικού συλλόγου που ορίζει ο νομάρχης, Έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε), Έναν εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του ΥΠ.Ε.Π.Θ, που υπηρετεί στο νομό ή το νομαρχιακό διαμέρισμα

32 Μέλη επαρχιακών επιτροπών παιδείας
Έπαρχος, ή εκπρόσωπο του, ως πρόεδρος, Σχολικός σύμβουλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  Σχολικός σύμβουλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Προϊστάμενος του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Προϊστάμενος του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

33 Λειτουργία επιτροπών Η θητεία των νομαρχιακών και επαρχιακών επιτροπών παιδείας διαρκεί δυο έτη. Κάθε φορέας έχει τον εκπρόσωπο του για περίπτωση ανάγκης. Λειτουργούν είτε σε ολομέλεια είτε σε υπό επιτροπές. Οι επιτροπές αυτές συνεδριάζουν τέσσερις φορές τον χρόνο και συγκεκριμένα τους μήνες Σεπτέμβριο, Δεκέμβριο, Μάρτιο και Ιούνιο. Επίσης μπορούν να συνεδριάσουν και έκτακτα αν τους το ζητήσει ο Πρόεδρος ή το 1/3 του συνόλου των μελών. Οι αποφάσεις παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στην περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση μπορεί να επαναληφθεί την επόμενη μέρα στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίζει ο πρόεδρος της νομαρχιακής και επαρχιακής επιτροπής. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά στα οποία αναγράφονται οι πληροφορίες σχετικά με την συνεδρίαση.

34 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Οι γονείς των μαθητών κάθε δημοσίου σχολείου συγκροτούν έναν σύλλογο γονέων. Τα μέλη του συλλόγου καθώς και κάθε εκπρόσωπος, σύμφωνα με τη νομοθεσία, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία. Στις εκλογές αυτές ψηφίζουν είτε ο ένας είτε κι οι δυο γονείς κάθε μαθητή. ( Στην έννοια «γονείς» περιλαμβάνονται κι οι επίτροποι κι οι νόμιμοι αντιπρόσωποι τους) Οι σύλλογοι γονέων των σχολείων που βρίσκονται στην ίδια κοινότητα ή δήμο συγκροτούν μια ένωση γονέων. Κάθε σύλλογος εκπροσωπείται από έναν εκπρόσωπο ανά τριάντα μαθητές, των οποίων οι γονείς ανέδειξαν με ψηφοφορία. Οι ενώσεις γονέων κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος συγκροτούν μια ομοσπονδία γονέων, ενώ οι ομοσπονδίες γονέων της χώρας συγκροτούν μια συνομοσπονδία.

35 Οργανώσεις γονέων Η θητεία όλων των μελών του Δ.Σ. του συλλόγου των γονέων του σχολείου, και του Δ.Σ. της ένωσης, της ομοσπονδίας και της συνομοσπονδίας γονέων είναι διετής και λήγει στην περίπτωση που τα τέκνα τους αποφοιτήσουν . Τα όργανα διοίκησης του συλλόγου ,της ένωσης, της ομοσπονδίας και της συνομοσπονδίας είναι η Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ. αυτών. Η Γενική Συνέλευση του συλλόγου γονέων αποτελείται από τους γονείς των μαθητών, από όλους τους εκπροσώπους των συλλόγων γονέων των σχολείων της ίδιας κοινότητας του δήμου ή δημοτικού διαμερίσματος, τους εκπρόσωπους των ενώσεων συλλόγων γονέων κάθε νομού και τους εκπροσώπους των ομοσπονδιών ενώσεων συλλόγου γονέων όλης της χώρας. Τα μέλη των Δ.Σ. καθώς κι εκπρόσωποι στα ανώτερα όργανα εκλέγονται απ’ τις γενικές συνελεύσεις με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό τους.

36 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ( ΕΣΥΠ)
Το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) εδρεύει στην Αθήνα και συγκροτείται από την Ολομέλεια και τα τρία επιμέρους Συμβούλιά του. Στην Ολομέλεια προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΕΣΥΠ. Τα τρία επιμέρους συμβούλια αποτελούν : Tο Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ), το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ) και το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ), όπου προεδρεύουν οι αντίστοιχοι  Πρόεδροι. Το ΕΣΥΠ με την παρούσα δομή άρχισε να  λειτουργεί από το 2003, οπότε διορίσθηκε και το πρώτο προεδρείο του. Το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο προς τον Υπουργό  Παιδείας  Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων για ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και για μείζονος σημασίας ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Από το 2004 έως σήμερα η Ολομέλεια και τα  επιμέρους Συμβούλια του ΕΣΥΠ έχουν συνεδριάσει πολλές φορές για να  συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με τις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Τα  πρακτικά στέλνονται στην ηγεσία του υπουργείου παιδείας δια βίου  μάθησης και θρησκευμάτων στο πλαίσιο της συμβουλευτικής λειτουργίας του  ΕΣΥΠ.

37 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατά την παράγραφο 9 του άρθρου 5 του Ν.1894/90, το έργο της σχολικής επιτροπής ορίζεται ως εξής : «Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών  λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων ( θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λ.π ),η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την κατασκευή και την συντήρηση των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμούς τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη από το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.»

38 Σχολική επιτροπή Η σχολική επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα σχολεία, βάσει των αποφάσεων του δήμου. Για παράδειγμα, μια σχολική επιτροπή μπορεί να καλύπτει ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό, δύο γυμνάσια και ένα λύκειο. Τα μέλη που την αποτελούν μπορούν να είναι από πέντε έως δεκαπέντε. Η σύσταση της σχολικής επιτροπής , αφού δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ως νομικό πρόσωπο, συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου. Σε αυτήν συμμετέχουν υποχρεωτικά ο διευθυντής του σχολείου και ένας εκπρόσωπος των γονέων. Τα υπόλοιπα τρία μέλη είναι δημοτικοί σύμβουλοι ή απλοί πολίτες. Στην περίπτωση που η σχολική επιτροπή καλύπτει περισσότερα σχολεία σε αυτήν θα συμμετέχουν όλοι οι διευθυντές των σχολείων, ένας εκπρόσωπος από κάθε σύλλογο γονέων, και από έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με απόφαση του δημάρχου ορίζεται και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ο οποίος μπορεί να είναι ο διευθυντής ή κάποιος δημοτικός σύμβουλος. Αφού οριστούν τα μέλη, ο Πρόεδρος καλεί σε συνεδρίαση το σώμα και ορίζεται γραμματέας, ο οποίος τηρεί αρχείο και συντάσσει τα πρακτικά, και Αντιπρόεδρος, ο οποίος θα αντικαθιστά τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του. Ο αριθμός των μελών αναλογεί στα σχολεία που αποτελούν την επιτροπή.

39 ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "« Όργανα διοίκησης του σχολείου –Όργανα λαϊκής συμμετοχής »"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google