Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τραπεζική Εποπτεία (Bank Regulation)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τραπεζική Εποπτεία (Bank Regulation)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τραπεζική Εποπτεία (Bank Regulation)

2 Βασικά Θέματα Πιστωτικός Κίνδυνος Η Επιτροπή της Βασιλείας
Μέτρηση Πιστωτικού Κινδύνου Πιστωτικός Κίνδυνος & Κεφαλαιακή Επάρκεια Η Επιτροπή της Βασιλείας Το πρώτο σύμφωνο της επιτροπής για την κεφαλαιακή επάρκεια (Basle I) -Έμφαση στον πιστωτικό κίνδυνο Τροποποίηση 1ου συμφώνου & κίνδυνοι αγοράς Το δεύτερο σύμφωνο της επιτροπής για την κεφαλαιακή επάρκεια (Basle II, 3 Πυλώνες) Λόγοι υπέρ-κατά τραπεζικής εποπτείας Παράδειγμα μέτρησης κεφαλαιακής επάρκειας

3 Πιστωτικός κίνδυνος Ορίζεται ως η πιθανή ή αναμενόμενη ζημιά που προέρχεται από την αδυναμία των δανειζόμενων να επιστρέψουν κεφάλαια ή/και τους τόκους των κεφαλαίων που δανείστηκαν αδυναμία εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων. H ανάληψη του γίνεται έναντι κάποιας αμοιβής η οποία ενσωματώνεται στο επιτόκιο χρηματοδότησης το οποίο περιέχει και το περιθώριο κινδύνου (Risk Premium) Αυτός που μπορεί να μετρηθεί & αυτός που δεν μπορεί

4 Α. Μέτρηση Πιστωτικού κινδύνου
Αφετηρία η αξιολόγηση & κατάταξη των πιστούχων σε βαθμίδες πιστωτικού κινδύνου (κλίμακα διαβάθμισης του πιστωτικού κινδύνου) με βάση ποσοτικά & ποιοτικά κριτήρια. Βασικές μέθοδοι για την κατάταξη είναι δύο H μέθοδος Credit Scoring για τη χρηματοδότηση ιδιωτών, επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων H μέθοδος Credit Rating για χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων ή για τοποθετήσεις σε τίτλους επιχειρήσεων

5  Η διαβάθμιση: Aξιοποιείται για τον υπολογισμό της πιθανότητας αθέτησης υποχρέωσης (Probability of Default, PD) Σχετίζεται με την ποσοστιαία ζημία σε περίπτωση αθέτησης (Loss Given Default, LGD)

6 Bασικά βήματα για τη μέτρηση των παραμέτρων του πιστωτικού κινδύνου
1) Καταγραφή των πιστούχων οι οποίοι κατά την επαναξιολόγηση αλλάζουν βαθμίδα & εκείνων που παραμένουν στην ίδια 2) Καταγραφή των πιστούχων οι οποίοι μεταφέρονται  κατηγορία αθέτησης υποχρέωσης. Απαραίτητη εμφάνιση γεγονότος αθέτησης 3) Καταγραφή των ποσών που καταλήγουν στην κατηγορία αθέτησης υποχρέωσης παράλληλα με τους αντίστοιχους πιστούχους PD ανά βαθμίδα πιστωτικού κινδύνου: ο μακροχρόνιος M.O. των % αθέτησης που παρατηρήθηκαν στην εν λόγω βαθμίδα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

7 Bασικά βήματα για τη μέτρηση των παραμέτρων του πιστωτικού κινδύνου
LGD = (ζημία από χρηματοδότηση ή από άνοιγμα γενικότερα, οφειλόμενη στην αθέτηση υποχρεώσεων από μέρους ενός δανειζόμενος) / (το ποσό του ανοίγματος που είναι ανεξόφλητο κατά το χρόνο της αθέτησης) Σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό του παίζουν οι εξασφαλίσεις των οποίων πρέπει να υπολογίζεται η διασφαλιστική αξία Δύο επιπλέον μεγέθη σημαντικά Η αξία του ανοίγματος κατά το χρόνο της αθέτησης (Exposure At Default, EAD) Η ληκτότητα του ανοίγματος (χρονική διάρκεια που απομένει μέχρι το κλείσιμο του ανοίγματος, Maturity –M)  Άνοιγμα = κάθε στοιχείο, εντός & εκτός ισολογισμού που δημιουργεί ή ενδέχεται να δημιουργήσει απαίτηση του πιστωτικού ιδρύματος (η λογιστική ή κάποιο % λογιστικής αξίας)

8 Οι παράμετροι μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου αξιοποιούνται σε δύο επίπεδα:
Στην εκτίμηση της αναμενόμενης ζημιάς ανά βαθμίδα και ανά πιστούχο (άνοιγμα) Στον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς το κίνδυνο ανοιγμάτων για λόγους μέτρησης κεφαλαιακής επάρκειας PD LGD

9 Διασφαλιστική αξία εξασφαλίσεων & ποσοστιαία ζημιά σε περίπτωση αθέτησης
Οι εξασφαλίσεις νομικά κατατάσσονται: Ενοχικές εξασφαλίσεις (εγγυήσεις & τριτεγγυήσεις) Εμπράγματες εξασφαλίσεις: Υποθήκες επί ακινήτων Ενέχυρα κάθε μορφής (τίτλων, χρεογράφων, καταθέσεων κ.ά) Το % κάλυψης της χρηματοδότησης εξαρτάται από την πραγματική αξία της εξασφάλισης γνωστή ως διασφαλιστική αξία (ΔΑ) ΔΑ=ΟΑ*(1-ΣΜ) Ποσοστιαία ΔΑ: ΠΔΑ=[ΟΑ*(1-ΣΜ)/ΟΑ ]*100 LGD=[(EAD-ΔΑ)/EAD]*100

10 Ένα Παράδειγμα Υπολογισμού LGD
Η ονομαστική αξία ακινήτου που προσφέρθηκε για εξασφάλιση είναι € και ο στατιστικά υπολογισμένος συντελεστής μείωσης (ΣΜ) 40% τότε: ΔΑ= (1-0,40)= € % ΔΑ: ΠΔΑ=[ΟΑ(1-ΣΜ)]/ΟΑ=0,60 ή 60% Έστω το άνοιγμα € LGD=(EAD-ΔΑ)/EAD=( )/ =0,40 ή 40% Έστω το άνοιγμα € LGD=(EAD-ΔΑ)/EAD=( )/ =0,60 ή 60%

11 Πιστωτικός κίνδυνος, Αναμενόμενη ζημιά & τιμολόγηση χρηματοδοτικών προϊόντων
Γνωρίζοντας τις παραμέτρους PD, LGD,ΕΑD => Την αναμενόμενη ζημία (Expected Loss –EL) Τα επιτόκια ανά κατηγορία διαβάθμισης & ανά πιστούχο Το ύψος των εξασφαλίσεων για την πλήρη κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Π.χ. Στην κατηγορία πιστωτικού κινδύνου C με βάση τα στοιχεία του πίνακα μπορεί να εφαρμοστεί περιθώριο 4%. Δεν είναι βέβαια αντιπροσωπευτική για όλους τους πιστούχους της κατηγορίας.

12 Παράδειγμα για έναν πιστούχο κατηγορίας C
Υποθέτουμε EAD= € & έχουν υπολογιστεί PD=5%, LGD=40% %EL=PD*LGD EL=EAD*(%EL) %EL=0,05*0,40=0,02=2% EL= *0,02=2000€ Για τον συγκεκριμένο πιστούχο της κατηγορίας η διαφορά (4%-2%) καλύπτεται από τις εξασφαλίσεις.

13 Τιμολόγηση χρηματοδοτικών προϊόντων & εξασφαλίσεις
Γνωρίζοντας το ΣΜ της ΟΑ ή την ΠΔΑ μπορούμε να προσδιορίσουμε το ονομαστικό ύψος εξασφάλισης που καλύπτει σε ποσοστό 100% το άνοιγμα χρηματοδότησης ΔΑ=ΕΑD OA(1-ΣΜ)=EAD OA==EAD/(1-ΣΜ) Παράδειγμα  ΕΑD= , %ΠΔΑ=40%, ΣΜ=60% => ΟΑ= /0,40= € Άσχετα βαθμίδας, & περιθωρίου επί του βασικού επιτοκίου της βαθμίδας σε συγκεκριμένο πιστούχο δεν θα οριστεί περιθώριο αν LGD=(EAD-ΔΑ)/ΕΑD=0 Αν υποθέσουμε περιθώριο για την βαθμίδα A 0%, & J 6%, το περιθώριο θα κυμαίνεται από 0%-6%

14 Τιμολόγηση χρηματοδοτικών προϊόντων & εξασφαλίσεις (συνέχεια)
Το περιθώριο κάθε πιστούχου θα προσδιορίζεται από την κατηγορία πιστωτικού κινδύνου & από την ΔΑ. Περιθώριο (Spread) =%ΕL*(1-ΠΔΑ)*100 Π.χ. Βαθμίδα πιστωτικού κινδύνου Β, %EL= 2,5%, ΠΔΑ=60% Spread=0,025(1-0,60)=0,01 ή 1% Ο πιστωτικός κίνδυνος που μπορεί να μετρηθεί καλύπτεται με το περιθώριο και τις εξασφαλίσεις. Ο κίνδυνος που δεν μπορεί να μετρηθεί καλύπτεται με τα εποπτικά κεφάλαια Το τρίτο συστατικό κινδύνου αν υπάρχει θα δημιουργήσει το πρόβλημά γιατί δεν καλύπτεται ούτε από την κεφαλαιακή επάρκεια, ούτε από το πριμ κινδύνου.

15 Β. Πιστωτικός κίνδυνος & κεφαλαιακή επάρκεια
Οι παράμετροι μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου αξιοποιούνται: Στον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς το κίνδυνο ανοιγμάτων για λόγους μέτρησης κεφαλαιακής επάρκειας Κεφαλαιακή επάρκεια & δείκτης φερεγγυότητας (ΔΦ) ΔΦ= εποπτικά ίδια κεφάλαια/ πιστωτικός κίνδυνος ΔΦ= εποπτικά ίδια κεφάλαια/ σταθμισμένα εντός & εκτός ισολογισμού στοιχεία ενεργητικού

16 Σταθμισμένο Ενεργητικό: Προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων (Internal Based Approach)
Χρήση διαβάθμισης & παραμέτρων μέτρησης πιστωτικού κινδύνου PD,LGD, EAD, M, σε μια σειρά από εξισώσεις (Αγγελόπουλος,2008) για το καθορισμό των συντελεστών στάθμισης ανά κατηγορία στοιχείων του ενεργητικού. Σταθμισμένα ποσά ανοιγμάτων έναντι επιχειρήσεων, ιδρυμάτων κεντρικών κυβερνήσεων, ΚΤν Σταθμισμένα ποσά ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής Σταθμισμένα ποσά ανοιγμάτων για άλλα στοιχεία ενεργητικού εκτός πιστωτικών υποχρεώσεων

17 Σταθμισμένο Ενεργητικό: Τυποποιημένη Προσέγγιση (Standardized Approach)
Προσδιορίζονται τόσο η αξία των ανοιγμάτων όσο και οι συντελεστές στάθμισης Αξία ανοίγματος των εντός ισολογισμού στοιχείων των ΧΙ Όσα ΧΙ εφαρμόζουν τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα τα ανοίγματα αποτιμώνται στην εναπομένουσα μετά την αφαίρεση των ειδικών προβλέψεων απομείωσης αξία τους Όσα ΧΙ εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ ως αξία ανοίγματος νοείται η αξία στην οποία αποτιμώνται στις οικονομικές καταστάσεις Αξία ανοίγματος των εκτός ισολογισμού στοιχείων των ΧΙ Το 100% της λογιστικής αξίας για στοιχείο υψηλού κινδύνου Το 50% της λογιστικής αξίας για στοιχείο μεσαίου κινδύνου Το 20% της λογιστικής αξίας για στοιχείο μετρίου κινδύνου Το 0% της λογιστικής αξίας για στοιχείο χαμηλού κινδύνου

18 Σταθμισμένο Ενεργητικό: Τυποποιημένη Προσέγγιση (Standardized Approach)
Αναφέρουμε ενδεικτικά τους οριζόμενους συντελεστές στάθμισης κάποιων κατηγοριών ανοιγμάτων

19 Σταθμισμένο Ενεργητικό: Τυποποιημένη Προσέγγιση (Standardized Approach)
Αναφέρουμε ενδεικτικά τους οριζόμενους συντελεστές στάθμισης κάποιων κατηγοριών ανοιγμάτων

20 Τα αποτελέσματα των σταθμίσεων του πιστωτικού κινδύνου στις χρηματοδοτήσεις
ΕΙΚ: Εποπτικά ίδια κεφάλαια, Ε: Ενεργητικό, ΣΕ: Σταθμ. ενεργητικό ΕΙΚ=0,08*ΣΕ Δεδομένου ότι τα εποπτικά ίδια κεφάλαια είναι συγκεκριμένου ύψους και μπορούν να αυξηθούν με διαδικασίες χρονοβόρες & υψηλού κόστους =>Το ύψος των χρηματοδοτήσεων εξαρτάται από τους συντελεστές στάθμισης κάθε χρηματοδότησης ΣΕ=ΕΙΚ*(1/0,08)=ΕΙΚ*12,5 Παραδείγματα (Έστω ΕΙΚ=1000) Συντελεστές 100% => Ε*100%=1000*12,5=> Ε=12500€ Συντελεστές 20% => Ε*20%=1000*12,5=> Ε=62500€ Συντελεστές 0% => Ε*0%=1000*12,5=> Ε=Απεριόριστο ποσό Συντελεστές 150% => Ε*150%=1000*12,5=> Ε=7500€ Η κεφαλαιακή επάρκεια και ο δείκτης φερεγγυότητας δεν εξαρτάται μόνον από το πιστωτικό κίνδυνο, αλλά και από τον λειτουργικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς

21 Τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου
Χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία ( ρευστοποίηση, κατάσχεση ΠΣ) Μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία ( δέσμευση που αναλαμβάνει τρίτος να καταβάλει ένα ποσό σε περίπτωση αθέτησης, εγγυήσεις) Η έννοια της Τιτλοποίησης

22 Αποδιαμεσολάβηση -Τιτλοποίηση
1980 Τραπεζικός δανεισμός το 90% του συνολικού δανεισμού παγκοσμίως Στα μέσα 90s ήταν <50% Αποδιαμεσολάβηση & Τράπεζες (Τιτλοποίηση Ι) Έκδοση & πώληση τίτλων στα Χρηματιστήρια (Αναδοχή από Τράπεζες) Αναδοχή ειδικών εκδόσεων από τράπεζες (NIFs) Έκδοση CDs αντί παραδοσιακών καταθέσεων Έμμεση μέσω τραπεζών ή μέσω (ΕΕΧ,ΑΜΚ κα) διακράτηση τίτλων Asset-Backed Securities ABS (Τιτλοποίηση ΙΙ) Ομαδοποίηση ενυπόθηκων δανείων με ίδια χαρακτηριστικά προκειμένου να πάρουν την μορφή τίτλων & να πωληθούν στους επενδυτές Συνήθως στεγαστικά δάνεια, δάνεια για αγορά αυτοκινήτων, χρηματικές ροές πιστωτικών καρτών, φοιτητικά δάνεια κ.α.

23 Η διαδικασία τιτλοποίησης
Εμπλέκονται: Ο αρχικός χορηγός του δανείου, Ο θεματοφύλακας & ο αγοραστής του δανείου (εταιρεία καταπιστευμάτων-trust ή Special Purpose Vehicle, SPV) Η εταιρεία αξιολόγησης επιχειρήσεων (credit rating agency) H εταιρία ασφάλισης της έκδοσης των τίτλων (credit enhancer, αναβάθμιση έκδοσης με προμήθεια 50bp) Η εταιρία αντασφάλισης (security underwriter) Αν η πώληση πραγματοποιηθεί δίχως προϋποθέσεις αναζήτησης ευθυνών εκ μέρους της εταιρίας (SPV) τότε η τράπεζα μπορεί να μεταφέρει το αναλογούμενο ενεργητικό εκτός ισολογισμού - μεγαλύτερο βαθμό πιστωτικής φερεγγυότητας Αν πωληθούν μόνο οι χρηματοροές στην SPV => βαθμό πιστωτικής φερεγγυότητας που είχε στην τράπεζα το δάνειο

24 Η διαδικασία τιτλοποίησης

25 Οφέλη από Τιτλοποίηση Για ΧΙ
Μετακίνηση διαφόρων στοιχείων από ενεργητικό & απελευθέρωση κεφαλαίων για άλλες χρήσεις Κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας (πχ δάνεια στάθμιση 100% ) Τιτλοποιούνται δάνεια χαμηλού ρίσκου τοποθέτηση σε υψηλότερου με μεγαλύτερη απόδοση Προμήθειες από συμβουλές διαχείρισης τιτλοποιημένων δανείων Καλύτερη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου (όπου κρίνεται μεγάλο το άνοιγμα) Μεταφορά κινδύνου επιτοκίων από μη σύζευξη απαιτήσεων υποχρεώσεων στους επενδυτές Για τους Επενδυτές Πρόκειται για αξιόγραφα με κάλυψη & μεγαλύτερη απόδοση από ένα μεγάλης πιστοληπτικής βαθμολόγησης ομολογιακό δάνειο Διαφοροποίηση

26 Μειονεκτήματα από Τιτλοποίηση
Micro- (Υποτιμολόγηση): Με έκπτωση από ονομαστική αξία πουλά η τράπεζα στην SPV. Επειδή δεν υπάρχει δευτερογενής αγορά η SPV έχει κίνητρο να ζητά μεγάλη έκπτωση Κόστος υψηλό σε χρόνο & χρήμα για το μετασχηματισμό υψηλής αξίας δάνεια στα χαρακτηριστικά των υποψήφιων επενδυτών τίτλων (Μέγεθος $30m -$50m & >$100m) Macro: Η τιτλοποίηση από τις τράπεζες δεν ελέγχεται από τις νομισματικές αρχές όπως η προσφορά χρήματος Η αύξηση των πιστωτικών δυνατοτήτων είναι επικίνδυνη σε περιόδους οικονομικής ύφεσης

27 Κόστος διακράτησης δανείων (Cost Holding loans)
Απλό υπόδειγμα CHL=rL L+R=D+E, L=loans, R=reserves, D=Deposits, E=equity k=R/D (reserve ratio), e=E/L (capital-asset ratio) L+kD=D+eL => (1-e)L=(1-k)D => D=[(1-e)/(1-k)]L ρ=% δανείου που οδηγείτε σε Default, rE=return on equity, rL=return on loan, rD= return on deposit, g=Regulatory costs, C(L)=Administrative cost function CL>0 Max Profit Από F.O.C. rL αυξάνεται όταν: rΕ, e [αν rE>rD/(1-k)]g,k αυξάνονται

28 Η Επιτροπή της Βασιλείας (Basel Committee)
Ιδρύθηκε τέλος του 1974 από διοικητές KTν της ομάδας των χωρών Group of 10 (Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Σουηδία Ελβετία, Μ. Βρετανία , ΗΠΑ) Σκοπό τη διαμόρφωση ομοιόμορφων κανόνων ελέγχου & εποπτικών πρακτικών για το τραπεζικό σύστημα Group of 10 ανταλλαγή απόψεων σε θέματα οικονομικής, νομισματικής και x-o πολιτικής 2 φορές τον χρόνο (άνοιξη & φθινόπωρο ΔΝΤ) Aρχικό όνομα Επιτροπής: Committee on Banking Regulation & Supervisory Practices (συνεδριάζει 4-5 φορές τον χρόνο) Συνέπεσε με Πετρελαϊκή Κρίση 1973, Σύστημα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών Ανήκει στο διεθνή οργανισμό Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (η τράπεζα των ΚΤν) –Bank for International Settlements, BIS – που ιδρύθηκε 1930.

29 Η Επιτροπή της Βασιλείας (Basel Committee)
Οι υπηρεσίες που προσφέρει η BIS: Προώθηση του διαλόγου μεταξύ των ΚΤν σε οικονομικά χ-ο θέματα Έρευνα σε οικονομικά χ-ο θέματα Υπηρεσίες βασικού αντισυμβαλλομένου των ΚΤν στις μεταξύ τους χ-ο συναλλαγές Υπηρεσίες θεματοφύλακα στις διεθνείς χ-ο συναλλαγές Η Basel Committee εισηγείται με συμβουλευτικό χαρακτήρα προσδοκώντας ότι θα είναι αποδεκτές προτάσεις από τις εθνικές αρχές και βάσει τούτων θα προτείνουν ενέργειες σύμφωνα με δεδομένα της οικείας αγοράς Ζητάει προσυπογραφή & στήριξη από την ομάδα των 10

30 Το 1ο σύμφωνο της επιτροπής για την κεφαλαιακή επάρκεια (Capital Adequacy) - Basel Ι
1η εργασία 1983: “Principles for the Banking Supervision of Banks Foreign Establishment”+ ενιαία ροή πληροφοριών   06/1988: Δόθηκε στις τράπεζες το σύμφωνο “Basel Capital Accord ή Basel I” με τελικό χρόνο εφαρμογής 31/12/92 “Minimum Standards” Ορισμός ελάχιστων κεφαλαίων σταθμισμένων για τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο Σκοπός η ομοειδής προσέγγιση της μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου Δείκτης φερεγγυότητας (Solvency Ratio, ΔΦ) ΔΦ= εποπτικά ίδια κεφάλαια / πιστωτικός κίνδυνος ΔΦ= εποπτικά ίδια κεφάλαια/ σταθμισμένα εντός & εκτός ισολογισμού στοιχεία ενεργητικού

31 Βασικά σημεία του Basel Ι
Ορισμός ΕΙΚ Μετοχ. κεφάλαιο & αποθεματικά (Βασικά Ίδια Κεφ. Tier 1) + κάποιες μορφές ξένων κεφαλαίων, όπως ομολογιακά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης (Συμπληρωματικά Ίδια Κεφ.Tier 2) Max Tier 2 =100% του Tier 1 Προβλέψεις επισφαλών δανείων maximum 25% του Tier 2 Καθορισμός σταθμισμένου Ενεργητικού (4 συντελεστές στάθμισης) Cash, government securities (OECD) = 0% Interbank (OECD) = 20% Mortgages = 50% Loans = 100% Ο απαιτούμενος ΔΦ. Η μετατροπή εκτός ισολογισμού εργαλείων σε σταθμισμένες για τον κίνδυνο αξίες (Τυποποιημένη προσέγγιση) Loan Commitments & Standby letters of credit = 100% Note Issuance Facilities = 50% Commercial letters of credit = 20%

32 Παράδειγμα υπολογισμού κεφαλαιακής επάρκειας για μια τράπεζα στη Μ
Παράδειγμα υπολογισμού κεφαλαιακής επάρκειας για μια τράπεζα στη Μ. Βρετανία

33 Κριτική -Αδυναμίες Basel Ι
Τυχαία διαβάθμιση των κινδύνων. Τα κρατικά ομόλογα Τουρκίας &Αμερικής έχουν την ίδια στάθμιση λόγω OECD, αλλά η Σιγκαπούρη όχι Δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τον κίνδυνο Χ/Φ Ο διαχωρισμός κεφαλαίου τυχαίος (Δεν επηρεάζει η κεφαλαιακή δομή το κόστος κεφαλαίου -Modigliani & Miller Theorem) Αντιστάθμιση κανονισμών κεφαλαιακών απαιτήσεων μέσω τιτλοποίησης

34 Από την Basel I στην Basel II
Τροποποίηση 1ης συνθήκης 01/97 (τελική ημ/νια εφαρμογής 12/1997) Ενσωμάτωσε στους κινδύνους της Basel I (1988) τους κινδύνους αγοράς Διαχωρισμός Χ/Φ τραπέζης σε επενδυτικό σε εμπορικό (τίτλους προς μεταπώληση σε δευτερογενή αγορά) 06/1999 Basel IΙ (τελική ημ/νια εφαρμογής νέας συνθήκης 12/2006) Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (εναλλακτικές μέθοδοι υπολογισμού) Εποπτεία της κεφαλαιακής επάρκειας & των εσωτερικών συστημάτων αξιολόγησης των XI Αποτελεσματική ενημέρωση του κοινού και πειθαρχία μέσω της αγοράς

35 Basel II Approach

36 Πρώτος Πυλώνας Ο ΣΦ παραμένει στο 8%
Οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως το παρονομαστή του κλάσματος ΣΦ ΣΦ=ΕΙΚ/ (ΠΚ+12,5*ΚΑ+ΛΚ) ΚΑ= κίνδυνος αγοράς (VaR), ΛΚ= λειτουργικός κίνδυνος Μείωση του συντελεστή στάθμισης των ανοιγμάτων με την εξασφάλιση βάρος επί κατοικιών από 50%30% και των χρηματοδοτήσεων λιανικής τραπεζικής από 100%75%

37 Πρώτος Πυλώνας: Γενική ταξινόμηση των κινδύνων αγοράς
Κίνδυνοι αγοράς Κίνδυνος συναλλάγματος Κίνδυνος επιτοκίου Κίνδυνος επενδυτικής θέσης ή τιμών (ειδικός, γενικός) Κίνδυνος εισοδήματος (κίνδυνος ρευστοποίησης & διακανονισμού) Λοιποί κίνδυνοι αγοράς Κίνδυνος διακύμανσης τιμών προϊόντων Κίνδυνος παράγωγων χ-ο προϊόντων

38 Πρώτος Πυλώνας:Πιστωτικός Κίνδυνος & Λειτουργικός κίνδυνος
Ελάχιστες απαιτήσεις ΧΙ για Πιστωτικό & λειτουργικό κίνδυνο

39 Πρώτος Πυλώνας:Πιστωτικός Κίνδυνος
Όταν δεν χρησιμοποιείται η διαβάθμιση από εξωτερικούς φορείς τότε στάθμιση=100% Μέθοδος IRB Απαιτείται κατάταξη των χρηματοδοτήσεων σε κατηγορίες: προς επιχειρήσεις εξειδικευμένες χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις (χρηματοδότηση εμπορικών ακινήτων, έργου κά) προς χώρες προς τράπεζες λιανικής τραπεζικής ιδίων κεφαλαίων (μετοχών)

40 Πρώτος Πυλώνας:Πιστωτικός Κίνδυνος
Διαφορές μεταξύ IRB & Advanced IRB

41 Πρώτος Πυλώνας:Πιστωτικός Κίνδυνος
Για εξειδικευμένες χρηματοδοτήσεις Για ανοίγματα σε μετοχές Προσέγγιση, μέσω της σχέσης PD/LGD Μοντέλο μείωσης της τιμής των κατεχόμενων τίτλων μέσα σε ένα τρίμηνο

42 Πρώτος Πυλώνας:Λειτουργικός Κίνδυνος
Μέθοδος βασικού δείκτη GI=Gross Income 3ων τελευταίων ετών Τυποποιημένη μέθοδος Εναλλακτική τυποποιημένη μέθοδος [(MO χρηματοδ.. Retail)(0,035)β3] + [(MO χρηματοδ. Commercial)(0,035)β4]

43 Δεύτερος Πυλώνας: Εποπτεία της κεφαλαιακής επάρκειας & των εσωτερικών συστημάτων αξιολόγησης των XI
Συμμετοχή στην μέτρηση όλων των συστατικών των κινδύνων Μετρήσιμος και μη μετρήσιμος, αλλά και οι κίνδυνοι στρατηγικής, συγκέντρωσης, φήμης Διαδικασία αξιολόγησης επάρκειας εσωτερικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΔΑΕΕΚ) Διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης (ΔΕΑ) από την TE Υποχρέωση των εποπτικών αρχών να προσαρμόζονται διαρκώς Έχουμε περισσότερες από μία αξιολογήσεις & συνεχή επανεξέταση & αναθεώρηση της εποπτικής διαδικασίας

44 Τρίτος Πυλώνας:Αποτελεσματική ενημέρωση του κοινού και πειθαρχία μέσω της αγοράς
Οι συμμετέχοντες στην αγορά να έχουν πρόσβαση στη πληροφόρηση για τους κινδύνους που έχει αναλάβει, για το μέγεθος κεφαλαιοποίησης, και της κεφαλαιακής επάρκειας το ΧΙ Η επιτροπή ενθαρύνει πειθαρχία μέσω της αγοράς Συχνότητα δημοσιοποίησης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στην ιστοσελίδα του ΧΙ

45 Θετικά της Basel II Μείωση κινήτρων για μη ορθή συμπεριφορά
Επικέντρωση σε επιπλέον κινδύνους Μείωση μεροληψίας υπέρ του βραχυπρόθεσμου διατραπεζικού δανεισμού Συντελεστής στάθμισης 150% για χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης δανειζόμενους Κίνητρα για επίτευξη υψηλότερης πιστοληπτικής διαβάθμισης Αναγνώριση από επιτροπή Εσωτερικών συστημάτων πιστωτική διαβάθμισης Διόρθωση σφάλματος σχετικά με δάνεια από OECD κράτη & τράπεζες Λιγότερη κανονιστική αντιστάθμιση (regulatory arbitrage) μέσω τιτλοποιήσεων

46 Αρνητικά Basel II Μεγάλη δύναμη στις εξωτερικές εταιρείες διαβάθμισης πιστωτικής ικανότητας Τα πολύ υψηλού κινδύνου δάνεια σταθμίζονται μόνο με 150% ακόμα υπάρχουν αντικίνητρα να πάρει κάποιος μια υψηλότερη διαβάθμιση Δεν υπάρχει στάθμιση σχετικά με το χρόνο των απαιτήσεων Το κόστος τραπεζικής εποπτείας μεγάλο για δημιουργία συστημάτων κλπ

47 Επιχειρήματα υπέρ της τραπεζικής εποπτείας
Υπέρ Τραπεζικής εποπτείας Τράπεζες δομική μονάδα διεκπεραίωσης στο σύστημα πληρωμών Μ=Cp+D Η ασφάλεια καταθέσεων παρέχει εμπιστοσύνη στο κοινό, oι κανονιστικές ρυθμίσεις (Bank regulation) ελέγχουν τις τράπεζες επειδή το κοινό δεν έχει τις γνώσεις (Dewatripont & Tirole, 1993) Επίπεδο Προστασίας Χώρα $ Ισοδύναμο Αμερική $ Μ. Βρετανία Κάλυψη 90% των καταθέσεων μέχρι Λίρες 31.000 Γαλλία FRFr 79.000 Γερμανία EUR 15.000 Ιαπωνία Υ 10 εκατ. 93.000 Ελβετία SFr 25.000

48 Επιχειρήματα κατά της τραπεζικής εποπτείας
Κατά Τραπεζικής εποπτείας Η ασφάλεια καταθέσεων δημιουργεί το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου (moral hazard) Μεγαλύτερο για μεγάλες Τράπεζες spillover effect στην οικονομία (to big to fail, TBTF) Η ασφάλεια καταθέσεων => οι κανονιστικές ρυθμίσεις δημιουργούν κίνητρα =>moral hazard (Bhattacharya et al 1998) Οι μάνατζερς αναγνωρίζουν σημαντικότητα του να διατηρήσουν εμπιστοσύνη καταθετών ΔΦFreeBanking>ΔΦCBRegulation Έλεγχος ΚΤν στο παρελθόν  υποτίμηση αξίας χρήματος (πληθωρισμός) Συμπέρασμα Free Banking Or Regulated Banking? Cost Benefit Analysis (K. Matthews 2005)


Κατέβασμα ppt "Τραπεζική Εποπτεία (Bank Regulation)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google