Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση Έργων Πληροφορικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
Διάλεξη 4η i) Τοξωτά δίκτυα: Αναθεώρηση Δικτύου ii) Κομβικά Δίκτυα

2 Κωδικός Δραστηριότητας
Άσκηση 3 Κωδικός Δραστηριότητας Προηγείται των Διάρκεια (ημέρες) 100 201,202 12 101 301 13 102 203,204 9 201 302 10 202 21 203 8 204 303,304 15 401 23 11 303 304 - α) Ποιος είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου; β) Ποια είναι η κρίσιμη διαδρομή; γ) Τι θα συμβεί εάν η δραστηριότητα 202 καθυστερήσει κατά 6 ημέρες και γιατί; δ) Τι θα συμβεί εάν η δραστηριότητα 102 απαιτήσει 12 ημέρες για την υλοποίησή της αντί για 9; Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

3 Άσκηση 3: Κατασκευή δικτύου & Χρονική Επίλυση
α) Ποιος είναι ο χρόνος περάτωσης του έργου; Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

4 Άσκηση 3: Κρίσιμη διαδρομή
Κωδικός Δραστηριότητας ΣΠ 100 101 20 102 16 201 23 202 203 204 22 301 302 303 304 31 401 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

5 Άσκηση 3: Χρήση περιθωρίων
γ) Τι θα συμβεί εάν η δραστηριότητα 202 καθυστερήσει κατά 6 ημέρες και γιατί; Κωδικός Δραστηριότητας ΣΠ 100 101 20 102 16 201 23 202 203 204 22 301 302 303 304 31 401 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

6 Άσκηση 3: Χρήση περιθωρίων
δ) Τι θα συμβεί εάν η δραστηριότητα 102 απαιτήσει 12 ημέρες για την υλοποίησή της αντί για 9; Κωδ. Δρ. Νέο ΣΠ Προηγ. ΣΠ 100 101 20 102 13 16 201 23 202 203 204 19 22 301 302 303 304 28 31 401 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

7 Άσκηση 3: Αναθεώρηση δικτύου
Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 16 ημέρες μετά την έναρξη του έργου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: Οι δραστηριότητες 100, 101 και 102 είχαν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό. Οι δραστηριότητες 201 και 202 βρίσκονταν σε εξέλιξη και απαιτούσαν ακόμα 6 και 10 ημέρες για να ολοκληρωθούν. Οι δραστηριότητες 203 και 204 ομοίως βρίσκονταν σε εξέλιξη και απαιτούσαν ακόμα 3 και 21 ημέρες για να τελειώσουν. Επανεκτιμήθηκε ο χρόνος που απαιτείται για τη δραστηριότητα 303 από 10 σε 12 ημέρες, ενώ για τη δραστηριότητα 304 εκτιμήθηκε ότι μπορεί να υλοποιηθεί σε 5 ημέρες αντί 10. Όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες υπολογίζεται ότι θα εκτελεστούν σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό. Με βάση τα νέα δεδομένα, να αναθεωρήσετε το δίκτυο δραστηριοτήτων και να υπολογίσετε το νέο χρόνο ολοκλήρωσης του έργου και τη νέα κρίσιμη διαδρομή. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

8 Άσκηση 3: Αναθεωρημένο δίκτυο δραστηριοτήτων
Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

9 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11
Κομβικά Δίκτυα Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

10 Αναπαράσταση Κόμβων Κωδικός Δραστηριότητας Διάρκεια Δραστηριότητας ΕΧΕ
ΕΧΠ ΣΠ ΒΧΕ ΒΧΠ Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

11 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11
Κομβικά Δίκτυα Οι δραστηριότητες παριστάνονται με κόμβους Τα τόξα αντιπροσωπεύουν σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των δραστηριοτήτων Μπορούμε να εμφανίσουμε χρόνους αναμονής ή προέναρξης Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

12 Σχέση Κομβικών – Τοξωτών Δικτύων
Η χρονική επίλυση των κομβικών δικτύων γίνεται όπως και στα τοξωτά δίκτυα. Όμως στα κομβικά δίκτυα μεταξύ δύο διαδοχικών δραστηριοτήτων μπορεί να έχουμε διαφορετικές σχέσεις αλληλεξάρτησης: Έναρξη μετά τη Λήξη (Finish-to-Start, FS): Έναρξη της δραστηριότητας μετά τη λήξη των προηγούμενων, (χρονική υστέρηση) Έναρξη μετά την Έναρξη (Start-to-Start, SS): Έναρξη της δραστηριότητας μετά από κάποιο διάστημα από την έναρξη άλλης δραστηριότητας (χρονική υστέρηση) Λήξη μετά τη Λήξη (Finish-to-Finish, FF): Η δραστηριότητα πρέπει να λήξει κάποιο διάστημα μετά τη λήξη άλλης δραστηριότητας Λήξη μετά την Έναρξη (Start-to-Finish, SF): Η δραστηριότητα πρέπει να λήξει όταν ξεκινά κάποια άλλη. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

13 Σχέση Κομβικών – Τοξωτών Δικτύων
Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

14 Παραδείγματα σχέσεων αλληλεξάρτησης διαδοχικών δραστηριοτήτων
Η έναρξη της προμήθειας μιας νέας εφαρμογής (j) μπορεί να σχετίζεται με την έναρξης πρόσληψης νέου προσωπικού (i) Ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων (j) ολοκληρώνεται k χρονικές μονάδες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των επιμέρους στοιχείων του (i) Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

15 Αρχές κατασκευής κομβικού δικτύου δραστηριοτήτων
Δραστηριότητες που προηγούνται: FS, χρόνος αναμονής SS, χρόνος προέναρξης FF, χρόνος αναμονής SF, χρόνος προέναρξης Δραστηριότητες που έπονται: Συντρέχουσες Δραστηριότητες SSij = 0 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

16 Άσκηση 4.1: Χρονική επίλυση δικτύου με σχέσεις FS
Οι δραστηριότητες 101, 102 και 103, με διάρκεια 6, 8 και 15 ημέρες αντιστοίχως, προηγούνται της 107 η οποία έχει διάρκεια 20 ημέρες. Η 107 δε μπορεί να ξεκινήσει πριν περάσουν τουλάχιστον 10 ημέρες από την ολοκλήρωση της 101, 15 από την ολοκλήρωση της 102 και 12 ημέρες από τη λήξη της 103. Δίνονται ΕΧΕ101=5, ΕΧΕ102=12, ΕΧΕ103=13 και ΒΧΠ107=100 Να κατασκευάσετε το δίκτυο και να υπολογίσετε τα χρονικά όρια των δραστηριοτήτων. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

17 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11
Λύση 4.1 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

18 Άσκηση 4.2: Χρονική επίλυση δικτύου, σχέσεις FF
Οι δραστηριότητες 101, 102 και 103, με διάρκεια 6, 8 και 15 ημέρες αντιστοίχως, προηγούνται της 107 η οποία έχει διάρκεια 20. Επίσης η 108, με διάρκεια 25, έπεται της 103. Η 107 δε μπορεί να λήξει πριν περάσουν τουλάχιστον 10 ημέρες από την ολοκλήρωση της 101, 15 από την ολοκλήρωση της 102 και 12 ημέρες από τη λήξη της 103. Δίνονται ΕΧΕ101=5, ΕΧΕ102=12, ΕΧΕ103=13, ΒΧΠ107=100 και FF(103,108) = 10. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

19 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11
Λύση 4.2 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

20 Άσκηση 4.3: Χρονική επίλυση δικτύου, σχέσεις SS
Οι δραστηριότητες 101, 102 και 103, με διάρκεια 6, 8 και 15 ημέρες αντιστοίχως, προηγούνται της 107 η οποία έχει διάρκεια 20. Η 107 δε μπορεί να ξεκινήσει πριν περάσουν τουλάχιστον 10 ημέρες από την εκκίνηση της 101, 15 από την εκκίνηση της 102 και 12 ημέρες από την εκκίνηση της 103. Δίνονται ΕΧΕ101=5, ΕΧΕ102=12, ΕΧΕ103=13, ΒΧΠ107=100 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

21 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11
Λύση 4.3 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

22 Άσκηση 4.4: Χρονική επίλυση δικτύου, σχέσεις SF
Οι δραστηριότητες 101, 102 και 103, με διάρκεια 6, 8 και 15 ημέρες αντιστοίχως, προηγούνται της 107 η οποία έχει διάρκεια 20. Η έναρξη της 101 πρέπει να προηγηθεί της λήξης της 107 κατά 10 ημέρες, η έναρξη της 102 πρέπει να προηγηθεί της λήξης της 107 κατά 15 ημέρες και η έναρξη της 103 πρέπει να προηγηθεί της λήξης της 107 κατά 12 ημέρες. Δίνονται ΕΧΕ101=5, ΕΧΕ102=12, ΕΧΕ103=13, ΒΧΠ107=100 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

23 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11
Λύση 4.4 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση Έργων Πληροφορικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google