Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές εφοδιασμού που εφαρμόζονται στην αγορά παγίων είναι αντίστοιχες με αυτές που εφαρμόζονται στις αγορές υλικών. Ωστόσο, οι οικονομικές και εμπορικές επιπτώσεις είναι σαφώς σημαντικότερες. Για αυτό το λόγο στα διάφορα στάδια της προμήθειας συλλέγονται πλείστες πληροφορίες, εμπλέκονται πολλά άτομα και διενεργούνται διάφορες μελέτες και αναλύσεις.

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αγορές Παγίων - Βασικά Χαρακτηριστικά:
Δεν αφορούν σε τυποποιημένα είδη (π.χ. υλικών παραγωγής και υλικών συντήρησης) Δεν είναι επαναλαμβανόμενες και έχουν πολύ μικρή συχνότητα Αφορούν κατά κανόνα σε είδη / αντικείμενα μεγάλης μοναδιαίας αξίας. Απαιτείται λεπτομερής αιτιολόγηση της σκοπιμότητας – αναγκαιότητας Απαιτείται λεπτομερής κατάρτιση προδιαγραφών Εμπεριέχουν διάφορους επιχειρηματικούς κινδύνους. Εμφανίζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις ως προς το κόστος, το είδος και τους χρόνους περάτωσης - απόκτησης.

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αγορά παγίων παρουσιάζει διαφορές προκλήσεις.
Για παράδειγμα, η αγορά ενός φωτοτυπικού μηχανήματος από έναν τοπικό αντιπρόσωπο δεν παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα με την αγορά μίας πρέσας 3200 τόνων. Στην περίπτωση του φωτοτυπικού μηχανήματος δεν παρουσιάζονται τόσο μεγάλα προβλήματα μεταφοράς, εγκατάστασης, εκπαίδευσης, πολιτικής συντήρησης, ανταλλακτικών, χρηματοδότησης, απόσβεσης και απαλλαγής.

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι αγορές κεφαλαιουχικού εξοπλισμού είναι "μοναδικές", "καινοτόμες", "σπάνιες" λόγω του ότι δεν υποστηρίζονται από πλήθος γραπτών οδηγιών και διαδικασιών όπως στην περίπτωση των υλικών. Το τελικό κόστος του εξοπλισμού είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Επίσης είναι δυνατόν να δημιουργηθούν πρόσθετα προβλήματα δημιουργούνται π.χ. τι θα γίνει με το αντικείμενο που αντικαθίσταται.

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αγορά παγίων είναι συνήθως μία συλλογική απόφαση προσώπων με διαφορετικές εμπειρίες και ικανότητες Επιβεβλημένη είναι η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. χρήστες, συντηρητές, οικονομικά στελέχη, στελέχη εφοδιασμού κ.α.), δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν θα παραλειφθούν διαστάσεις και παράγοντες που επηρεάσουν την απόδοση της επένδυσης. Η σύνθεση τη αγοραστικής ομάδας διαφέρει ανάλογα με το είδος του παγίου. Για παράδειγμα: τα στελέχη οικονομικών υπηρεσιών εστιάζουν στο κόστος και τις οικονομικές επιδόσεις, τα στελέχη του τμήματος μελετών εστιάζουν σε τεχνικά χαρακτηριστικά και στην ποιότητα, ο χρήστης στην ευκολία συντήρησης και στη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών.

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν το κόστος του παγίου-κεφαλαιουχικού εξοπλισμού είναι ιδιαίτερα υψηλό, απαιτείται η εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης. Όταν η εσωτερική τεχνογνωσία δεν είναι επαρκής μπορεί να ζητηθεί συνδρομή εξωτερικού συμβούλου. Η χρήση εξωτερικού συμβούλου και προμηθευτή ενδείκνυται όταν ο εξοπλισμός παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, ειδικές προδιαγραφές και πολυπλοκότητα.

8 Διαφορές Παγίων από Υλικά & Υπηρεσίες
Τα πάγια διαφοροποιούνται από υλικά και υπηρεσίες: Θεωρούνται επενδύσεις που δεσμεύουν κεφάλαια των οποίων η πρέπει να μεγιστοποιείται η απόδοση. Δημιουργούν έσοδα σε μακροχρόνια βάση και συντελούν στην επιβίωσή των επιχειρήσεων για αυτό το λόγο η πολιτεία παρέχει επιδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και ευνοϊκές συνθήκες δανεισμού για την απόκτησή του. Οι διαφορετικές ομάδες πάγιων (π.χ. μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, κτίρια κ.α.) εμφανίζονται στον ισολογισμό και αποτελούν μέρος του παγίου ενεργητικού. Έχουν οικονομική διάρκεια ζωής τους που συνήθως υπερβαίνει τα τρία έτη ενώ ένα κλάσμα της η αξίας απόκτησης τους εκπίπτει (απόσβεση) σταδιακά κάθε χρόνο μέχρι την πλήρη απαξίωση. Συντηρούνται, προφυλάσσονται και υπόκειται σε λογιστικό έλεγχο. Οι επιχειρήσεις τα καταγράφουν σε ειδικά αρχεία.

9 ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΓΙΩΝ
Με τις αγορές παγίων (π.χ. για την απόκτηση προηγμένης κατασκευαστικής τεχνολογίας) επιδιώκεται η μείωση του μοναδιαίου κόστους παραγωγής. Ωστόσο δεν είναι πάντα εφικτή λόγω των περιορισμένων κεφαλαίων ή/και λόγω της απαίτησης η επιχείρηση να δείχνει αποτελέσματα με ικανοποιητική απόδοση κεφαλαίων. Τα αποτελέσματα από τις αγορές υλικών είναι άμεσα και μετρήσιμα, ενώ αντίθετα τα αποτελέσματα από τις αγορές ή (από τις μη αγορές ) παγίων προκύπτουν σταδιακά και εκτείνονται σε μεγάλους χρονικούς ορίζοντες. Δίλημμα: Αγορά πάγιου με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής ή Διατήρησης του παλαιού εξοπλισμού που μακροχρόνια όμως επηρεάζει αρνητικά το κόστος παραγωγής και μειώνει ταμειακές ροές και μερίδια αγοράς (τα διαθέσιμα κεφάλαια και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες επηρεάζονται και αυτά αρνητικά σε βάθος χρόνου).

10 ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΓΙΩΝ

11 ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΓΙΩΝ
Απάντηση: Η μείωση του κόστους παραγωγής πρέπει να συμβαδίζει με διατήρηση των ικανοτήτων και της τεχνογνωσίας που θεωρούνται κρίσιμες για την επιβίωση μίας επιχείρησης και προσθέτουν αξία στο τελικό προϊόν. Στις κρίσιμες δραστηριότητες πρέπει να επιδιώκεται η απόκτηση νέας τεχνολογίας και να επενδύονται οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι. Για τις μη κρίσιμες δραστηριότητες πρέπει να εξετάζεται σοβαρά η ανάθεσης σε τρίτους και να αποφεύγεται οι μεγάλες επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό. Για δραστηριότητες που τοποθετούνται στο μεσοδιάστημα πρέπει να εξετάζονται λύσεις leasing ή ανά μονάδα χρηματοδότησης. Η επιχείρηση διατηρεί εσωτερικά την πνευματική ιδιοκτησία της χωρίς να εκτίθεται στον ανταγωνισμό. Από την άλλη πλευρά χωρίς να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός επενδύσεων δημιουργείται η προοπτική απόκτησης προηγμένης τεχνολογίας στη λήξη της περιόδου leasing. Τέλος, διατηρούνται οι χρηματοοικονομικοί δείκτες εφόσον η δομή του leasing κρατά το κόστος κεφαλαίων της απόκτησης νέου εξοπλισμού εκτός ισολογισμού.

12 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΕΝΟΣ ΠΑΓΙΟΥ
Η διάρκεια «ζωής» του εξοπλισμού ποικίλει : Παραγωγική ζωή. Η ωφέλιμη παραγωγική ζωή ενός παγίου είναι συνάρτηση της χρήσης, της συντήρησης (π.χ. διαθεσιμότητα ανταλλακτικών) και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται. Φυσικά μεγάλη είναι η συνεισφορά των ποιοτικών χαρακτηριστικών του. Για παράδειγμα υπάρχουν τόρνοι ηλικίας ετών, οι οποίοι διατηρούν τις κατασκευαστικές ανοχές τους. Τεχνολογική ζωή. Η τεχνολογία προχωρά με ταχείς ρυθμούς , ο εξοπλισμός απαξιώνεται και αντικαθίστανται από τα νεώτερα μοντέλα. Οικονομική ζωή. Ορίζει την περίοδο κατά από την οποία ο εξοπλισμός έχει λογιστική αξία, η οποία αφαιρείται από τους ισολογισμούς. Η οικονομική ζωή κυμαίνεται ανάλογα με τον τύπο του παγίου από 3 μέχρι 50 χρόνια, ακολουθώντας κάποια μέθοδο απόσβεσης (π.χ. μεγαλύτερη απόσβεση στα πρώτα χρόνια και μικρότερη τα τελευταία χρόνια ζωής του παγίου). Μηδενική λογιστική αξία δεν συνεπάγεται μηδενική πραγματική αξία εφόσον το πάγιο μπορεί να είναι χρήσιμο ή μπορεί να έχει υψηλή αξία μεταπώλησης (π.χ. αυτοκίνητα αντίκες).

13 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΕΝΟΣ ΠΑΓΙΟΥ
Οι επενδυτικές αποφάσεις επηρεάζονται σημαντικά από την οικονομική ζωή των παγίων διότι η περίοδος και η μέθοδος απόσβεσης επηρεάζουν το έμμεσο κόστος του εξοπλισμού και κατά συνέπεια τους δείκτες απόδοσης μίας επένδυσης. Τι χάνω: Ένα μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας απαξιώνεται γρήγορα και κατά συνέπεια επιβαρύνεται με μεγάλο έμμεσο κόστος. Η απόδοση της επένδυσης μπορεί να επιτευχθεί με αυξημένες τιμές των προϊόντων, τις οποίες δεν γνωρίζουμε αν οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν. Τι κερδίζω: Προοπτική αύξησης του μεριδίου αγοράς λόγω των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τα προϊόντα που θα παραχθούν.

14 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΕΝΟΣ ΠΑΓΙΟΥ
Πως παρατείνεται η παραγωγική ζωή ενός παγίου; Η παραγωγική ζωή ενός παγίου μπορεί να παραταθεί μέσω αναβάθμισης/ανακατασκευής. Για παράδειγμα σε ένα υπολογιστή η μνήμη και η ταχύτητά του μπορεί να αναβαθμιστούν και άλλα εξαρτήματά να αντικατασταθούν με κόστος πολύ χαμηλότερο από το κόστος αγοράς ενός νέου υπολογιστή. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε παραγωγικά μηχανήματα τα οποία μπορεί να εμπλουτισθούν με αισθητήρες και αυτοματισμούς που αυξάνουν την λειτουργικότητα τους. Πότε περατώνεται η παραγωγική ζωή ενός παγίου; Όταν η αναβάθμιση δεν αποτελεί συμφέρουσα επιλογή. Αν το κόστος επιδιόρθωσης ενός παγίου είναι υψηλό (π.χ. υπερβαίνει το 60% του κόστους αντικατάστασης) ίσως είναι καιρός για την απόκτηση νέου μηχανήματος.

15 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ KAI ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ
Ερώτημα: Θα πρέπει να αγοραστεί εξοπλισμός ώριμης τεχνολογίας ή τεχνολογίας που τώρα βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης. Να περιμένουμε πότε θα ενσωματωθεί η τελευταία καινοτομία δεν βοηθά στην λήψη μίας αγοραστικής απόφασης. Τα μηχανήματα που βρίσκονται στην αρχή του κύκλου ζωής τους συχνά παρουσιάζουν προβλήματα αξιοπιστίας και αδυναμιών υποστήριξης. Τα πολύπλοκα προϊόντα ειδικών προδιαγραφών αναπτύσσονται και αναβαθμίζονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα και πολλές φορές τα νέα χαρακτηριστικά αυξάνουν κατά πολύ την τιμή τους δυσανάλογα με την πρόσθετη λειτουργικότητά τους. Η αγορά παγίου που βρίσκεται στο τέλος της ζωής του μπορεί να προκαλέσει προβλήματα εξυπηρέτησής του σε σχέση με τα ανταλλακτικά και την συντήρησή του. Ωστόσο, δεν είναι αναγκαία κακή απόφαση με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ικανοποιητική υποστήριξη από τον πωλητή για ένα εγγυημένο διάστημα χρήσης τους. Συνήθως όταν επίκειται η εισαγωγή ενός νέου μοντέλου, τα παλαιότερα μοντέλα προσφέρονται στην αγορά σε χαμηλές τιμές. Λόγω χαμηλών περιθωρίων κέρδους οι αντιπρόσωποι έχουν μειωμένο ενδιαφέρον σε σύγκριση με νεώτερα μοντέλα με αποτέλεσμα να μειώνεται το επίπεδο εξυπηρέτησης.

16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ KAI ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ
Τι συμβαίνει όμως με τεχνολογίες που κινούνται με πολύ γρήγορους ρυθμούς; Στην περίπτωση των υπολογιστών η απαξίωση είναι τόσο γρήγορη που η οικονομική τους αξία μηδενίζεται πολύ γρήγορα. Ωστόσο, σε τι θα χρειαστεί ένας ταχύτερος επεξεργαστής όταν αυτός δεν επηρεάζει την ταχύτητα προετοιμασίας ενός κειμένου; Αν κατά την αγορά δοθεί υπερβολική βαρύτητα στην τελευταία τεχνολογία το αποτέλεσμα είναι να πληρώσουμε υψηλές τιμές συχνά για λειτουργικότητα που ουδέποτε θα χρησιμοποιήσουμε. Σημείωση: Αγοράζουμε λειτουργίες και όχι προϊόντα που ικανοποιούν την φιλοδοξία των χρηστών. Δεν πρέπει να αγνοήσουμε ότι οι κατασκευαστές επιδιώκουν να αποκομίζουν το κέρδος κυρίως από χαρακτηριστικά τα οποία προσθέτουν. Για παράδειγμα, μία διακοσμητική ταινία χρώματος σε ένα αυτοκίνητο μπορεί να αυξήσει την τιμή αγοράς του κατά 50 ευρώ όταν η αξία του χρώματος είναι 20λεπτά . Απλά ο κατασκευαστής επιδιώκει να αποσβέσει το κόστος του ειδικού παγίου που χρησιμοποιήθηκε για τον χρωματισμό του αυτοκινήτου.

17 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η τιμή αγοράς ενός παγίου αποτελεί ένα μικρό μέρος του ολικού κόστους του Η αγορά ενός σημαντικού παγίου είναι δαπανηρή αλλά δεν αποτελεί παρά μικρό κλάσμα του κόστους λειτουργίας του παγίου κατά την μακροχρόνια χρήση του μέσα στην επιχείρηση. Το κόστος συντήρησης του μπορεί εύκολα επίσης να υπερβεί το κόστος αγοράς του. Πόσο άραγε κοστίζει η αδράνεια (π.χ. βλάβη) ενός μηχανήματος λόγω καθυστερήσεων σε παραδόσεις προϊόντων η χαμένων πωλήσεων. Συχνά οι κατασκευαστές επιδιώκουν να επωφεληθούν από τις πωλήσεις ανταλλακτικών χρεώνοντας υπερβολικές τιμές (κέρδη από 100 μέχρι 2000%). Ποιός δεν αγοράζει ένα ανταλλακτικό αξίας ευρώ προκειμένου να επαναλετουργήσει ένα μηχάνημα αξίας ευρώ.

18 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Είναι δύσκολη η πρόβλεψη των εισροών που θα αιτιολογήσουν την αγορά ενός παγίου; Η αιτιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται σε υπολογισμούς του κόστους απόκτησης και λειτουργίας και των εσόδων που θα προκύψουν από την απόκτησή του. Ωστόσο, ο υπολογισμός των εσόδων είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Απορρόφηση των προϊόντων από την αγορά (π.χ. αγορά πάγιου που αυξάνει την παραγωγικότητα); Εξασφάλιση ότι θα εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα που θα ανυψώσουν την ποιότητα σε όλα τα στάδια της παραγωγής (π.χ. αγορά πάγιου που στοχεύει στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας). Αν η αυξημένη παραγωγικότητα μειώνει τις εργατοώρες πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η μείωση αυτή θα μεταφραστεί σε μείωση των δαπανών μισθοδοσίας. Εφαρμογή συστήματος πρότυπης κοστολόγησης ώστε να καταγράφονται οι εξοικονομήσεις διότι η κλασική κοστολόγηση δεν παρέχει αξιόπιστα στοιχεία. Ακόμη χειρότερα, μετά από την απόκτηση ενός παγίου σπάνια συλλέγονται στοιχεία που αιτιολογούν εκ των υστέρων έστω την απόφαση.

19 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το κόστος συντήρησης ενός παγίου δεν είναι σταθερό, μελλοντικά τείνει αυξανόμενο. Ποιος πρέπει να συντηρήσει το πάγιο; Με κάποιο πρόσθετο κόστος ο προμηθευτής μπορεί να αναλάβει την συντήρηση του παγίου. Αν η συντήρηση γίνεται με ίδια μέσα πρέπει να διασφαλίζεται απόθεμα και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, εκπαίδευση κ.α.. Απομάκρυνση του παλαιού εξοπλισμού Πολλές φορές προκύπτουν διάφορα ζητήματα σχετικά με την εκποίηση και καταστροφή του παλαιού εξοπλισμού και των παρελκόμενων του (επικίνδυνα υλικά όπως για παράδειγμα συσσωρευτές που περιέχουν υδράργυρο ή νικέλιο κάδμιο, συσκευές βαθμονόμησης που περιέχουν ραδιενεργά υλικά κ.α.). Η σύμβαση με τον προμηθευτή θα πρέπει να λαμβάνει πρόνοια για την απομάκρυνση του παλαιού εξοπλισμού και την αποσυναρμολόγησή του έτσι ώστε τα υλικά να καθίστανται ακίνδυνα.

20 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

21 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
Ανίχνευση Ανάγκης Τα αιτήματα συνήθως ξεκινούν από ένα τμήμα ή ένα χρήστη και μπορεί να αφορά π.χ. ένα νέο κτίριο, ένα νέο μηχάνημα ή ένα νέο πληροφοριακό σύστημα. Υπολογίζεται ότι το 75% των αιτημάτων προέρχονται από χρήστες με την μορφή πρότασης για αντικατάσταση παλαιού μηχανήματος με στόχο την αύξηση της παραγωγής ή την μείωση του κόστους λειτουργίας. Μερικές φορές η ανάγκη μπορεί να προκύψει και από έρευνες της αγοράς του τμήματος εφοδιασμού όπου ανιχνεύονται νέες απαιτήσεις ή τεχνολογικές ευκαιρίες.

22 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
Μελέτη Σκοπιμότητας Η διενέργεια μελέτης σκοπιμότητας έχει στόχο να αιτιολογήσει κατά πόσο το κόστος του εξοπλισμού αιτιολογείται μέσω των αυξημένων εισροών (π.χ. βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας κ.α.). Η μελέτη σκοπιμότητας υποβάλλεται για έγκριση στην διοίκηση και κατόπιν ενσωματώνεται στο προϋπολογισμό επενδύσεων. Επίσης είναι να πιθανό να υποβάλλεται σε φορείς που θα επιδοτήσουν μέρος ή το σύνολο της επένδυσης ή και σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς έγκριση σχετικών δανείων.

23 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών Δημιουργία ομάδας που θα συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές. Καθορισμός του σκοπού, των παραγωγικών απαιτήσεων (π.χ. δυναμικότητα, απόδοση, ευκολία χρήσης κ.α. και των επιθυμητών χαρακτηριστικών (π.χ. ανάγκη αυτοδύναμης φορτοεκφόρτωσης ενός οχήματος μεταφοράς, δυνατότητα επέκτασης ενός πληροφοριακού συστήματος κ.α.). Επιλογή του κατάλληλου τύπου και σύνταξη των προδιαγραφών. Αν πρόκειται για είδος το οποίο θα παραχθεί για πρώτη φορά και εμπεριέχει υψηλή τεχνολογία προδιαγραφές απόδοσης είναι προτιμητέες. Διαφορετικά θα πρέπει να αναπτυχθούν λεπτομερείς τεχνικές. Επαφή με προμηθευτές προκειμένου να αποκτήσει μία εικόνα για τις δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις. Συγκριτική μελέτη των χαρακτηριστικών του εξοπλισμού που προσφέρεται και προσαρμογή των απαιτήσεων με αυτές της αγοράς. Εξετάσει θεμάτων συμβατότητας με τον ήδη χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, τις διεργασίες και την χωροθέτηση της εγκατάστασης. Εκτίμηση του κόστος του εξοπλισμού με τη βοήθεια μη δεσμευτικών προσφορών (quotations) από επιλεγμένους προμηθευτές. Εκτίμηση του κόστους μη απόκτησης του παγίου.

24 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
Υποβολή του αιτήματος για έγκριση συγκεκριμένου ποσού Έγκριση δαπάνης Καθορισμός προτεραιοτήτων. Για παράδειγμα ένα νέο μηχάνημα μπορεί να αντικαθιστά ένα άλλο που δημιουργεί προβλήματα, πλην όμως να μην έχει την ίδια προτεραιότητα με την αντικατάσταση της οροφής του εργοστασίου η οποία παρουσιάζει κίνδυνο κατάρρευσης. Προγραμματισμός ταμειακών ροών και δανεισμού.

25 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
Συλλογή προσφορών Προσδιορισμός του τρόπου διεξαγωγής της προμήθειας Προεπιλογή προμηθευτών με απαιτούμενες τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες οι οποίοι στην συνέχεια προσκαλούνται να υποβάλλουν προσφορές. Ανοικτός διαγωνισμός ή απευθείας επαφές με συγκεκριμένους εγκεκριμένους προμηθευτές. Σε μερικές περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε αγορές του δημοσίου η ομάδα διεξαγωγής του διαγωνισμού και της αξιολόγησης προσφορών είναι διαφορετική από την ομάδα σύνταξης των προδιαγραφών για λόγους διαφάνειας.

26 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
Αξιολόγηση και ανάθεση στον προμηθευτή με την συμφερότερη προσφορά Η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνει με διαφορετικές μεθόδους. Όλες οι μέθοδοι επιδιώκουν να συνδυάσουν τόσο οικονομικά όσο και τεχνικά στοιχεία. Η επιλογή πρέπει να συνεκτιμά όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν το ολικό κόστος κύκλου ζωής του εξοπλισμού (π.χ. χρηματοοικονομικές, λειτουργικές, τεχνικές, εμπορικές κ.α.). Για την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να είναι απαραίτητες οι απευθείας επαφές με τους επικρατέστερους προμηθευτές προκειμένου να διευκρινιστούν όλες οι πλευρές της προμήθειας. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι χρονοβόρα διότι δεν είναι δυνατή η επιλογή προμηθευτή ο οποίος δεν αποδέχεται να καλύψει κρίσιμες εμπορικές παραμέτρους: παρακράτηση μέρους του ποσού μέχρι την ολοκλήρωση της παραλαβής, σταδιακές πληρωμές ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, χρηματικές ποινές και αποζημιώσεις σε περίπτωση που ο αγοραστής υφίσταται ζημία λόγω μη δικαιολογημένων καθυστερήσεων και παροχή ικανοποιητικής τεχνικής υποστήριξης. Η επιλογή συνήθως ακολουθείται από την ανάθεση και τη συγγραφή της σχετικής σύμβασης με τον προμηθευτή.

27 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
Παρακολούθηση της σύμβασης του παγίου Έλεγχος της προόδου υλοποίησης της προμήθειας σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται Καταβολή των αντίστοιχων πληρωμών. Αξιολόγηση πρόσθετων εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό έργο του προμηθευτή. Παρακολούθηση του έργου και της σύμβασης

28 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
Εγκατάσταση και τελική παραλαβή του παγίου Η τελική παραλαβή ενός παγίου είναι δυνατόν να περιλαμβάνει δοκιμές λειτουργίας, αξιολογήσεις παραγωγικότητας και ελέγχους της απόδοσης της επένδυσης. Για πολύπλοκα έργα, η διάρκεια της παραλαβής μπορεί να εκτείνεται σε διάστημα αρκετών μηνών. Η ομάδα παραλαβής αφού επιθεωρήσει το πάγιο συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία διαπιστώνει το βαθμό συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην σύμβαση. Όταν η παραλαβή είναι άνευ ουσιωδών παρατηρήσεων, το στέλεχος εφοδιασμού μπορεί να προχωρήσεις στην αποπληρωμή ή στην αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών άλλων και εγγυητικών εγγράφων.

29 ΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΠΑΓΙΟΥ
Το ολικό κόστος είναι μία εκτίμηση του κόστους όλων των συντελεστών κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής ενός παγίου και εκτείνεται για πολλά χρόνια. Το ολικό κόστος δίνει μια καλύτερη εικόνα της πιο συμφέρουσας επιλογής σε σχέση με την αρχική τιμή αγοράς και ενισχύει τις θέσεις του αγοραστή κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τους προμηθευτές. Οι διαφορετικές συνιστώσες του ολικού κόστους ομαδοποιούνται συνήθως σε τρεις κατηγορίες: κόστος απόκτησης κόστος λειτουργίας χρηματοοικονομικό κόστος.

30 ΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΠΑΓΙΟΥ
Κόστος Απόκτησης Κόστος μετατροπής εγκαταστάσεων Κόστος των αναγκαίων μετατροπών των εγκαταστάσεων για την υποδοχή του νέου μηχανήματος. Κόστος Συσκευασίας Για την μεταφορά των παγίων πιθανόν απαιτείται ειδική συσκευασία. Το ερώτημα είναι εάν το κόστος της συσκευασίας περιλαμβάνεται τιμή. Κόστος Μεταφοράς Τα πάγια είναι συνήθως ογκώδη, βαριά και εύθραυστα. Επίσης, οι χρόνοι παράδοσης του εξοπλισμού μπορεί να είναι πολύ μεγάλοι. Είναι προς το συμφέρον του αγοραστή να απαιτήσει από τον προμηθευτή να διατηρήσει την κυριότητα του παγίου ενόσω διαρκεί η μεταφορά του. Κόστος Εγκατάστασης Είναι πάντα προτιμότερο ο προμηθευτής να εκφορτώσει τον εξοπλισμό και να τον εγκαταστήσει στην τελική του θέση. Η επιλογή του όρου «εγκατάσταση F.O.B.» καθιστά τον προμηθευτή υπεύθυνο για την εγκατάσταση. Εάν υπάρξουν σχετικές επιβαρύνσεις θα πρέπει να περιληφθούν στο ολικό κόστος και να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Κόστος Παραμετροποίησης και Ρυθμίσεων Είναι πιθανόν να απαιτούνται ρυθμίσεις μετά την εγκατάσταση προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του παγίου. Κόστος Εκπαίδευση Χειριστών και Συντηρητών Τι ποσοστό εκπαίδευσης περιέχεται στην τιμή αγοράς του παγίου; Με ποιό τρόπο πιστοποιείται ο χειριστής του παγίου; Εάν προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις πρέπει να περιληφθούν στον υπολογισμό του ολικού κόστους ιδιοκτησίας.

31 ΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΠΑΓΙΟΥ
Λειτουργικές Δαπάνες Κόστος Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Συντήρησης Εκτιμάται η απαιτούμενη συχνότητα των προγραμματισμένων ή μη συντηρήσεων και υπολογίζεται το κόστος συντήρησης. Κόστος Αναλώσιμων Εκτιμάται η κατανάλωση των αναλώσιμων που αντιστοιχούν στην ωφέλιμη ζωή για να προκύψει το κόστος των αναλώσιμων. Κόστος Ανταλλακτικών Η κατανάλωση των ανταλλακτικών υπολογίζεται με βάση τις προτάσεις του προμηθευτή ή την πρότερη εμπειρία. Η αγορά ανταλλακτικών σε μεταγενέστερα στάδια μπορεί να είναι πολύ δαπανηρή. Κόστος Ευκαιρίας Χαμένες πωλήσεις, μειωμένη παραγωγικότητα και νεκρούς χρόνους που προκύπτουν από μια κακή επιλογή παγίου (π.χ. χρόνος παράδοσης). Κόστος ευκαιρίας μπορεί να δημιουργηθεί και λόγω διαφοράς στην δυναμικότητα των μηχανημάτων. Κόστος Παραγωγικότητας Η παραγωγικότητα ενός μηχανήματος υπολογίζεται σε σχέση με το πρόσθετο κόστος που δημιουργείται. Για παράδειγμα σε περιόδους μειωμένης ζήτησης δεν αξιοποιείται με αποτέλεσμα να αυξάνει το κόστος ανά μονάδα προϊόντος. Ωστόσο, ένα μέρος της εξοικονόμησης μπορεί να απαιτηθεί από τους εργαζόμενους με την μορφή πρόσθετων αμοιβών. Κόστος Ενέργειας Το κόστος της ενέργεια που καταναλώνεται μπορεί να υπερβεί κατά πολύ την αρχική τιμή απόκτησης (π.χ. φούρνοι) Κόστος Υποπροϊόντων Το κόστος των παραγόμενων υποπροϊόντων (π.χ. καυσαέρια) πρέπει να συνεκτιμώνται στο ολικό κόστος. Ένα μηχάνημα μεγάλης ακρίβειας αφήνει λιγότερο άχρηστο υλικό. Επίσης τα υποπροϊόντα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για δευτερεύουσες χρήσεις.

32 ΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΠΑΓΙΟΥ
Χρηματοοικονομικό Κόστος – Οικονομικοί Παράγοντες Τρόπος Πληρωμής Οι οικονομικές υπηρεσίες οφείλουν να υπολογίσουν το κόστος των εναλλακτικών τρόπων εξόφλησης. Η εξόφληση ενός του παγίου μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους: εφάπαξ πληρωμή την στιγμή της παράδοση του, τμηματικές πληρωμές, χρηματοδότηση με υποθήκη, χρηματοδοτική μίσθωση και εξόφληση μετά από την οριστική παραλαβή. Πολλές φορές είναι απαραίτητη η παρακράτηση σημαντικού τμήματος της πληρωμής (τουλάχιστον 20%) μέχρι την οριστική παραλαβή. Τιμή Μεταπώλησης Η εμπορική αξία του παλαιού παγίου που αντικαθίσταται πρέπει να πιστωθεί στο ολικό κόστος του νέου όπως επίσης και η υπολειπόμενη αξία του νέου παγίου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Ωφέλιμη Ζωή του Νέου Εξοπλισμού Η ωφέλιμη ζωή ενός παγίου δεν συμπίπτει με την οικονομική ζωή του. Είναι δυνατόν ένα πάγιο να έχει αποσβεστεί πλήρως αλλά να συνεχίζει την παραγωγή προϊόντων. Οι αποσβέσεις ενός παγίου αφαιρούνται από τα ακαθάριστα κέρδη ώστε η επιχείρηση να μπορέσει να αποταμιεύσει χρήματα για την αντικατάστασή του. Απόσβεση Η μέθοδος απόσβεσης έχει επιπτώσεις στην φορολόγηση της επιχείρησης και πρέπει να περιληφθούν στον υπολογισμό του ολικού κόστους ιδιοκτησίας.

33 Υπολογισμός Ολικού Κόστους Ιδιοκτησίας
Ο υπολογισμός του ολικού κόστους ιδιοκτησίας προϋποθέτει την αναγνώριση και την αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου κατά σειρά κρισιμότητας όπως βεβαιότητα προσφοράς, ποιοτικές και τιμολογιακές διακυμάνσεις, κόστος δανεισμού κ.α. Διαδικασία Υπολογισμού: 1ο Βήμα: Αποτύπωση της διαδικασίας και αναγνώριση των συνιστωσών ολικού κόστους ιδιοκτησίας. Χαρτογράφηση των διαδικασιών από την στιγμή που εμφανίζεται η ανάγκη μέχρι το τέλος της ωφέλιμης ζωής και δημιουργία γενικών κατηγοριών του ολικού κόστους ιδιοκτησίας. 2ο Βήμα: Καθορισμός των συντελεστών κόστους για κάθε κατηγορία. 3ο Βήμα : Καθαρισμός της μεθόδου μέτρησης κάθε συντελεστή Για παράδειγμα, για να υπολογιστεί το διαχειριστικό κόστος του τμήματος εφοδιασμού πρέπει να είναι γνωστή η ωριαία αμοιβή των στελεχών και οι ώρες απασχόλησης στην διαδικασία απόκτησης του παγίου. 4ο Βήμα : Συλλογή Στοιχείων και Μέτρηση του Κόστους Συλλέγονται στοιχεία για κάθε συντελεστή και υπολογίζονται τα επιμέρους κόστη. 5ο Βήμα : Κατάστρωση ενός χρονοδιαγράμματος κόστους Το κόστος κάθε συντελεστή τοποθετείται στην κατάλληλη χρονική περίοδο και κατόπιν υπολογίζεται το συνολικό κόστος για κάθε περίοδο. 6ο Βήμα: Μετατροπή του κόστους στην παρούσα αξία τους Το άθροισμα της παρούσας αξίας για όλη την ωφέλιμη ζωή του παγίου είναι το ολικό κόστος ιδιοκτησίας.

34 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ
Τα πάγια σε μια επιχείρηση αποτελούν επένδυση. Τόσο η αγορά τους όσο και η λειτουργία τους εντός της επιχείρησης δεσμεύει και αναλώνει κεφάλαια, τα οποία θα πρέπει να δημιουργούν έσοδα με αποδόσεις τουλάχιστον ίσες με αυτές των υπολοίπων κεφαλαίων της επιχείρησης. Η αξιολόγηση των παγίων πρέπει να γίνεται βασίζεται σε αυτήν στην λογική της απόδοσης των κεφαλαίων που δεσμεύονται και δαπανώνται τόσο κατά την αγορά όσο και κατά την διάρκεια την ενεργού ζωής των παγίων εντός της επιχείρησης. Για παράδειγμα ως κόστος μίας επένδυσης μπορεί να θεωρηθεί το επιτόκιο που απαιτεί μία τράπεζα για να δανείσει το αντίστοιχο ποσό. Από την άλλη πλευρά ένας επενδυτής είναι ικανοποιημένος εάν τα ποσά που έχει επενδύσει αποδίδουν έσοδα με ρυθμούς που τον ικανοποιούν. Εάν τα ποσά που έχει επενδύσει προέρχονται από τραπεζικό δανεισμό, για να είναι ικανοποιημένος, η απόδοσή τους θα πρέπει να υπερβαίνει αρκετά τα επιτόκια του τραπεζικού δανεισμού.

35 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ
Οι μέθοδοι αξιολόγησης των παγίων ποικίλουν Αξιολόγηση με βάση την περίοδο αποπληρωμής κεφαλαίων Αξιολόγηση με βάση την παρούσα αξία των κεφαλαίων Κατά την ανάλυση είναι απολύτως απαραίτητη η αναγνώριση και ο υπολογισμός όλων των ταμειακών ροών. Οι ταμειακές ροές που αφορούν αγοραζόμενες εισροές υπολογίζονται από το τμήμα εφοδιασμού ενώ το λειτουργικό κόστος και οι εξοικονομήσεις δαπανών υπολογίζονται από τους χρήστες του εξοπλισμού.

36 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ
Περίοδος αποπληρωμής Είναι η απλούστερη μέθοδος αξιολόγησης επενδύσεων Αποτυπώνει την ροή των εσόδων από μία επένδυση και υπολογίζει τον χρόνο που απαιτείται για την αποπληρωμή του εξοπλισμού Δεν αποτιμά την υπολειπόμενη αξία του εξοπλισμού στο τέλος της κύκλου ζωής της επένδυσης ούτε την χρονική αξία του χρήματος. Επικεντρώνεται στην περίοδο αποπληρωμής και αδιαφορεί για το ύψος των εσόδων που έπονται αυτής της περιόδου. Ευνοεί επενδύσεις με ταχεία απόδοση (μείωση των κινδύνων). Μειώνει την αβεβαιότητα μελλοντικών χρηματορόων

37 Παράδειγμα: Η τιμή αγοράς 2 μηχανών Α και Β ανέρχεται σε € Η μηχανή Α έχει περίοδο αποπληρωμής κεφαλαίου 2.67 έτη, δηλαδή αποπληρώνονται € τα πρώτα δύο χρόνια και € κατά το τρίτο έτος € ή το 0,67 του τρίτου χρόνου. Αντίστοιχα, η περίοδος αποπληρωμής του κεφαλαίου της μηχανής Β είναι 3,20 έτη.

38 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ
Παρούσα αξία κεφαλαίων Η παρούσα αξία είναι το άθροισμα των καθαρών ταμειακών ροών, οι οποίες είναι μειωμένες με βάση την απόδοση των επενδύσεων. Δηλαδή η αξία του μελλοντικού € ανάγεται σε σημερινές τιμές με βάση τον δείκτη απόδοσης που ορίζεται από την διοίκηση. Ο δείκτης δεν είναι πάντα ο ίδιος για τις διαφορετικές επενδύσεις, είναι μεγαλύτερος σε επενδύσεις που ενέχουν μεγάλο κίνδυνο (π.χ.0,40 για αναπτυξιακά έργα και 0,30 για παραγωγικά μηχανήματα).

39 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ
Παρούσα αξία ΠΑ μιας μελλοντικής αξίας ΜΑ: ΠΑ = ΜΑ / (1+i)ν Όπου i είναι ο δείκτης απόδοσης της επένδυσης και ν είναι το έτος αναφοράς της παρούσας αξίας. Παράδειγμα: Σύνολο Κερδών = €170εκ. Παρούσα Αξία= € 101.3εκ. ΕΤΟΣ 1 2 3 ΚΕΡΔΗ (ΕΚ €) 50 60 ΠΑ (50).(1.3)-1 (60).(1.3)-2 (60).(1.3)-3 38,5 35,5 27,3

40 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ
Αν από την παρούσα αξία μίας επένδυσης αφαιρεθεί από το αρχικό κόστος της επένδυσης προκύπτει η Καθαρή Αξία της επένδυσης: Καθαρή Παρούσα Αξία = ΠΑ- Ι , όπου Ι = Αρχικό κόστος Παγίου Παράδειγμα: Αν Ι= 150€ και ΠΑ= 101,3€ τότε ΚΠΑ= -48,7. Αν η καθαρή παρούσα αξία είναι αρνητική, τότε η επένδυση πρέπει μάλλον να απορριφθεί. Περίπτωση Μελέτης: Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανιμάτων

41 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ
Για την προμήθεια ενός παγίου πρέπει να καθορίζεται μία διαδικασία έγκρισης που να καθορίζει τις αρμοδιότητες και το επίπεδο των εξουσιοδοτήσεων των εμπλεκομένων στελεχών ή τμημάτων. Στα αρχικά στάδια ένα αίτημα για την απόκτηση ενός παγίου κρίνεται κυρίως ως προς την τεχνική του σκοπιμότητα (πρόσθετη λειτουργικότητα, αυξημένη δυναμικότητα , καλύτερη ποιότητα κ.α). Στα μετέπειτα στάδια αποκτά βαρύτητα η χρηματοοικονομική πλευρά της αξιολόγησης.

42 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ
Κύριες κατηγορίες παγίων: Αναπτυξιακά Προγράμματα Αντικατάσταση Παραγωγικών Μηχανημάτων Αντικατάσταση Μεταφορικών Μέσων Απόκτηση Μεμονωμένων Μεταφορικών Μέσων Καλούπια, ιδιοσυσκευές, εργαλεία κ.α Διάφορα έργα Η κατηγορία του παγίου καθορίζει την αντίστοιχη μέθοδο αξιολόγησης! Για παράδειγμα: Αιτήματα της κατηγορίας 1 και 2 πρέπει να αξιολογούνται βάση της αναμενόμενης απόδοσης Αιτήματα της κατηγορίας 3 και 4 αρκεί μια αιτιολόγηση της ανάγκης αντικατάστασης Αιτήματα κατηγορίας 5 αν αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου έργου απόκτησης παγίων πρέπει αξιολογούνται συνολικά και να μην κρίνονται ως μεμονωμένες προμήθειες. Σε περίπτωση που τα είδη είναι ανταλλακτικά υπάρχοντος εξοπλισμού, τότε αξιολογούνται με βάση την τιμή τους.

43 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ
Η διαδικασία έγκρισης απόκτησης παγίων αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: 1ο Βήμα - Τα αιτήματα ταξινομούνται σε κατηγορίες 2ο Βήμα - Τα αιτήματα εντός της κάθε κατηγορίας κατατάσσονται με βάση το ύψος της επένδυσης 3ο Βήμα - Καθορίζεται η διαδικασία έγκρισης ανά κατηγορία και ύψος επένδυσης, καθώς και η απαραίτητη τεκμηρίωση για κάθε αίτημα. Για παράδειγμα: 1ο Στάδιο: Έγκριση προκαταρκτικής πρότασης 2ο Στάδιο: Έγκριση της τεχνικής σκοπιμότητας της μελέτης 3ο Στάδιο: Τελική έγκριση 4ο Βήμα - Καθορίζεται η κατάλληλη μεθοδολογία για την αιτιολόγηση κάθε τύπου επένδυσης 5ο Βήμα - Καθορισμός της χρονικής περιόδου κατά τις οποίες πρέπει να υπολογίζονται οι εξοικονομήσεις και η ωφέλιμη ζωή των παγίων. 6ο Βήμα - Οδηγίες πάνω στην μέθοδο υπολογισμού των μειώσεων κόστους καθώς και τι θεωρείται επιτρεπτό. 7ο Βήμα – Δημιουργία κωδικού και εκταμίευση ποσών.

44 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ
Οι κατηγορίες των αιτημάτων διαφέρουν ανάλογα με το είδος της επιχείρησης: Πάγια αιτιολογούμενα με εμπορικούς όρους (π.χ. αντικατάσταση παλαιών παγίων με στόχο την αύξηση της παραγωγής και την κάλυψη υπάρχουσας ζήτησης) Πάγια αιτιολογούμενα με στρατηγικούς όρους (π.χ. αγορά παγίων για την υποστήριξη μια νέας υπηρεσίας για την οποία δεν υπάρχουν επαρκή ιστορικά στοιχεία που θα στηρίξουν την οικονομική της βιωσιμότητα) Αντικατάσταση παγίων για λόγους παλαιότητας ή μείωσης κόστους (π.χ. αντικατάσταση αυτοκινήτων, ανακαίνιση κτιρίων κ.α.) Πάγια που σχετίζονται με προστασία του περιβάλλοντος ή με την υγιεινή και την ασφάλεια Άλλα πάγια (π.χ. εργαλεία, βοηθητικά μηχανήματα, μεμονωμένα μεταφορικά μέσα, υπολογιστές, εποπτικά μέσα κ.α.).

45 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ
Μεθοδολογία για την αιτιολόγηση κάθε τύπου επένδυσης  Η τεκμηρίωση κάθε πρότασης ποικίλει ανάλογα με την δαπάνη και τον τύπο. Κατηγορίες 1 &2: Α. Περιγραφή του παγίου – Περιλαμβάνει το αποτέλεσμα που θα προκύψει, οι μετρήσιμες εκροές, το ενδεικτικό του κόστος και τα έσοδά του. Β. Στρατηγική αξιολόγηση - Περιγράφει τον τρόπο διασύνδεσης των εκροών με την γενικότερη στρατηγική και τους στόχους της επιχείρησης καθώς και με τους επιμέρους στόχους του τμήματος εγκατάστασης του παγίου Γ. Αξιολόγηση των κινδύνων – Περιγράφει την αποτίμηση των κινδύνων από λανθασμένη εκτίμηση των απαιτούμενων επενδύσεων, του λειτουργικού κόστους και εσόδων. Επίσης μπορεί να αφορά κινδύνους που σχετίζονται με τον ανθρώπινο παράγοντα και την τεχνολογία του παγίου. Δ. Υπολογισμός της καθαρής παρούσας αξίας / Ανάλυση κόστους οφέλους – Υπολογίζεται το σύνολο των συντελεστών κόστους ενός παγίου και τα αντίστοιχα τα οφέλη που θα προκύψουν. Κατηγορία 3 Εγκρίνονται με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των τμημάτων και από τους υπεύθυνους των οικονομικών υπηρεσιών. Κατηγορία 4 Εγκρίνονται με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν σχετικά κονδύλια στον προϋπολογισμό και τα αιτήματα συνοδεύονται από έναν αριθμό μη δεσμευτικών προσφορών

46 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ
Ωφέλιμη ζωή και περίοδοι αποσβέσεων των παγίων ανά κατηγορία τους. Κτίρια: 25 χρόνια Προσωρινές λυόμενες κατασκευές: 10 χρόνια Βαριά Μηχανήματα: 10 χρόνια Ανακασκευασμένα Μηχανήματα: 5 χρόνια Μεταχειρισμένα Μηχανήματα: 5 χρόνια Έπιπλα και σταθερά ράφια: 10 χρόνια Εξοπλισμός γραφείου: 5 χρόνια Αυτοκίνητα: 3 χρόνια Υπολογιστές: 3 χρόνια Φορτηγά: 5 χρόνια Όσο μικρότερη είναι η περίοδος τόσο πιο γρήγορα αποσβένεται η επένδυση. Η περίοδος αυτή είναι σημαντική και για την οικονομική υπηρεσία διότι είναι διαφορετική η φορολογική αντιμετώπισης για πάγιο που μεταπωλείται μετά το τέλος της περιόδου απόσβεσης σε σχέση με πάγιο που μεταπωλείται πριν από την λήξη της απόσβεσής του.

47 Συμμετοχή των στελεχών εφοδιασμού στην αγορά παγίων
Συντονίζουν της διαδικασία προμήθειας παγίων Έρχονται σε επαφή και διενεργούν διαπραγματεύσεις με προμηθευτές Συμβουλεύουν την διοίκηση για τα εναλλακτικά σενάρια απόκτησης παγίων Συνεισφέρουν στις τεχνικές πλευρές της αγοράς, Συνεισφέρει στην κατάρτιση της σύμβασης με την ενσωμάτωση των κατάλληλων εμπορικών όρων (π.χ. όροι πληρωμής, ημερομηνίες παράδοσης, παροχή εγγυήσεων) Διαχειρίζονται τη σύμβαση μέχρι την οριστική παραλαβή του παγίου. Αποτελούν το κεντρικό σημείο επαφής των μελών του αγοραστικής ομάδας

48 Συμμετοχή των στελεχών εφοδιασμού στην αγορά παγίων
Στρατηγικές : Να έρχεται σε επαφή με τους τελικούς χρήστες για να διαπιστώνει τις πραγματικές ανάγκες. Να οργανώνει διατμηματικές ομάδες με την συμμετοχή των χρηστών, των προμηθευτών και άλλων κρίσιμων εκπροσώπων της επιχείρησης προκειμένου να αναλύονται οι απαιτήσεις των χρηστών αλλά και των άλλων εμπλεκομένων στην προμήθεια του παγίου. Να συμμετέχει σε όλες τις προκαταρκτικές συζητήσεις που αφορούν το πάγιο που αποσκοπούν στην συλλογή πληροφοριών και στη προετοιμασία προϋπολογισμών. Να χρησιμοποιεί διατμηματικές ομάδες για να ανιχνεύσει ειδικούς τρόπους μείωσης του κόστους του παγίου και να διευκολύνει την σύνταξη προδιαγραφών Να καθορίζει τιμή-στόχο του παγίου με βάση τις πληροφορίες που συλλέγει από τις πηγές προμήθειας και το κόστος του κύκλου ζωής. Να αναγνωρίσει περιοχές μείωσης κόστου,ς ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι περιοχές μείωσης κόστους μπορεί να περιλαμβάνουν μετατροπές του παγίου και συνεργασία με τον προμηθευτή για την μείωση του κόστους κατασκευής.


Κατέβασμα ppt "ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google