Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνοβλαστός Πανεπιστημίου Πατρών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής AML Ποιοι είμαστε: Γεώργιος Σωτηριάδης Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Τεχνικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνοβλαστός Πανεπιστημίου Πατρών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής AML Ποιοι είμαστε: Γεώργιος Σωτηριάδης Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Τεχνικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνοβλαστός Πανεπιστημίου Πατρών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής AML Ποιοι είμαστε: Γεώργιος Σωτηριάδης Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής Ιγνάτιος Φωτίου Υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών T hink O ut of the B ox E ngineering A pplications

2 Σύντομο ιστορικό: Τεχνοβλαστός Πανεπιστημίου Πατρών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής AML Η ερευνητική ομάδα της ΤΟΒΕΑ π ροέρχεται α π ό το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής, του τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυ π ηγών Μηχανικών του Πανε π ιστημίου Πατρών Όταν ήρθαμε σε ε π αφή με το π ρόβλημα της εισόδου ΑμεΑ στη θάλασσα μας φάνηκε ενδιαφέρον. Όταν δια π ιστώσαμε ότι δεν υ π ήρχε α π οδεκτή λύση εκ π λαγήκαμε. Μετά α π ό ένα χρόνο κατασκευάστηκε λειτουργικό π ρωτότυ π ο, το SEATRAC. Πέρα α π ό τα κίνητρα να συμμετέχουμε σε μια π ροσ π άθεια για την βελτίωση της π οιότητας ζωής ΑμεΑ, π έρα α π ό μηχανολογική π ρόκληση. Ήταν καταλυτικό για την ε π ιτυχία η καλή ομάδα, το ομαδικό π νεύμα.

3 Αποτελείται από: Μία σταθερή τροχιά (ράγα) Ειδικά κατασκευασμένο κάθισμα Χειρολισθήρες εντός της θαλάσσης Έναν πύργο που ελέγχει τις λειτουργίες (κίνηση κ.α.) Ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο Τεχνοβλαστός Πανεπιστημίου Πατρών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής AML Τι είναι το SEATRAC Είναι μία διάταξη που επιτρέπει την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικές αναπηρίες στη θάλασσα.

4 Χρήση του SEATRAC: Τεχνοβλαστός Πανεπιστημίου Πατρών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής AML

5 Τεχνοβλαστός Πανεπιστημίου Πατρών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής AML Κοινό του SEATRAC: Το SEATRAC αρχικά είχε σαν στόχο να εξυ π ηρετήσει άτομα με ανα π ηρία στα κάτω άκρα στην π εριοχή π ου εγκαθίσταται. Η συσκευή αυτή τα τελευταία χρόνια έχει υ π άρξει σημαντικό βοήθημα για μια ευρύτερη ομάδα εμ π οδιζόμενων ατόμων, π. χ. υ π ερήλικες, άτομα με ισχαιμικά ε π εισόδια, σκλήρυνση κατά π λάκας κ. α. Παρατηρήθηκε στην π ράξη ότι κάθε συσκευή έχει α π οτελέσει π όλο έλξης για εμ π οδιζόμενα άτομα α π ό άλλες π εριοχές. Λόγω της π αγκόσμιας μοναδικής υ π ηρεσίας π ου π αρέχει π λέον αναζητείται και α π ό ΑμεΑ του εξωτερικού.

6 Εφαρμογή οδηγιών: Γενική οδηγία των μηχανών ( Machinery directive 2006/ 42 / ΕC ) Συνδεδεμένα πρότυπα για ασφάλεια ( πχ ΕΝ ΙSO 12100 ) Μεθοδολογία προτύπου Risk Assessment (ΕΝ ISO 14121-2 ) Ταυτοποίηση επικίνδυνων καταστάσεων Εκτίμηση και αξιολόγηση κινδύνου. Επιλογή μέτρων ασφαλείας Εκτίμηση και αξιολόγηση του κινδύνου μετά τη λήψη των μέτρων ασφαλείας. Κατά τη φάση σχεδιασμού του SEATRAC ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία: Τεχνοβλαστός Πανεπιστημίου Πατρών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής AML

7 Εφαρμογή οδηγιών: Μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνου Συνέπειες (Se) Class CI (Fr+Pr+Av) 45-7 8- 1011-1314-15 Θανατος, απώλεια άκρου 4 Μόνιμες, απώλεια δακτύλων 3 Αναστρέψιμες, χρήζουν ιατρικής φροντίδας 2 Αναστρέψιμες, χρήζουν πρώτων βοηθειών 1 Ταυτοποίηση 54 επικίνδυνων καταστάσεων Εκτίμηση κινδύνων Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας (ΕΝ ISO 14121-2) Τεχνοβλαστός Πανεπιστημίου Πατρών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής AML

8 Πως ξεκίνησε η ΤΟΒΕΑ και η σχέση της με το Πανεπιστήμιο Πατρών: Η εταιρία είναι ένα όχημα για να προωθήσουμε την ιδέα μας στον κόσμο Η ΤΟΒΕΑ ξεπήδησε από γνώση που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών και επιστρέφει έσοδα στο Πανεπιστήμιο μέσω royalties Η ΤΟΒΕΑ μαζί με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής αναπτύσσει νέα προϊόντα και υπηρεσίες Τεχνοβλαστός Πανεπιστημίου Πατρών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής AML

9 Τεχνοβλαστός Πανεπιστημίου Πατρών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής AML Εμπόδια γραφειοκρατία προβλήματα λογιστικά Υπάρχει μια κοινότητα που δημιουργεί και αυτή έχει underground χαρακτηριστικά προβλήματα νομικά απογοητεύσεις από τους συνεργάτες σας

10 Τεχνοβλαστός Πανεπιστημίου Πατρών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής AML Αντίκτυπος: Τα SEATRAC π ου έχουν εγκατασταθεί σε δημοφιλείς π αραλίες ξε π ερνούν ανά π ερίοδο τις 1000 χρήσεις. Το SEATRAC ως διάταξη στηρίζεται τόσο α π ό μεμονωμένα άτομα όσο και α π ό φορείς. Η σελίδα στο facebook υ π οστηρίζεται α π ό μερικές χιλιάδες φίλους και είναι μια α π ό τις δημοφιλέστερες για ΑμεΑ στην Ελλάδα. Το SEATRAC κέρδισε το π ρώτο βραβείο καινοτομίας στο διαγωνισμό “ Η Ελλάδα Καινοτομεί 2» Ο π ραγματικός αντίκτυ π ος φαίνεται μέσα α π ό το π ώς ε π ηρεάζεις τις ζωές κά π οιων ανθρώ π ων και π όσοι είναι αυτοί ! Μέσα α π ό την δουλειά αυτή κά π οιοι α π έκτησαν π ρόσβαση σε μια μορφή διασκέδασης – καθημερινό τρό π ο ζωής και για 4 μήνες α π ολαμβάνουν τη θάλασσα με αξιο π ρέ π εια

11 Τεχνοβλαστός Πανεπιστημίου Πατρών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής AML Αντίκτυπος στον Ελληνικό και διεθνή τύπο: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 2013/09 http://www.reuters.com/article/2013/08/09/us-greece-disabled-idUSBRE9780HF20130809

12 Τεχνοβλαστός Πανεπιστημίου Πατρών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής AML Περίπου το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού ή 650 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με κάποιο είδος αναπηρίας. Είναι παγκοσμίως η μεγαλύτερη μειονότητα. Σε χώρες όπου το προσδόκιμο ζωής ξεπερνάει τα 70 έτη, στατιστικά ο κάθε άνθρωπος θα περάσει κατά μέσο όρο περίπου 8 έτη με κάποια προσωρινή αναπηρία. Αντίκτυπος στον πληθυσμό:

13 Τεχνοβλαστός Πανεπιστημίου Πατρών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής AML Η ομάδα της ΤΟΒΕΑ μεγαλώνει. Στόχοι: Evolution needs clever people and education Αντίκτυπος στην ίδια την ΤΟΒΕΑ:  νέες αγορές  νέα προϊόντα  εξέλιξη του SEATRAC …ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

14  Ο χρήστης θα επιλέγει που θα πάει βάση των πραγματικών συνθηκών

15 Εξέλιξη: Τεχνοβλαστός Πανεπιστημίου Πατρών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής AML

16 Ευχαριστίες: Βασίλειο Κωστόπουλο Καθηγητή του τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Διευθυντή του Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής Τεχνοβλαστός Πανεπιστημίου Πατρών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής AML


Κατέβασμα ppt "Τεχνοβλαστός Πανεπιστημίου Πατρών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής AML Ποιοι είμαστε: Γεώργιος Σωτηριάδης Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Τεχνικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google