Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βήματα και αρχές για τη διαμόρφωση της ομάδας Μείζον Πρόγραμμα Ε π ιμόρφωσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βήματα και αρχές για τη διαμόρφωση της ομάδας Μείζον Πρόγραμμα Ε π ιμόρφωσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βήματα και αρχές για τη διαμόρφωση της ομάδας Μείζον Πρόγραμμα Ε π ιμόρφωσης

2 Βήμα 1 ο ( στην ολομέλεια )  Σύνδεση : Δίνουμε χρόνο ως δάσκαλοι (π αρέχοντας την ευκαιρία και στα μέλη ) στο να συνδέσουμε : εμάς με ομάδα και με το π λαίσιο / στόχο, το π ριν με το τώρα, το αλλού με το εδώ, το μέσα ( την τάξη ) με το έξω ( την κοινωνία ), εξηγώντας τι νόημα έχει το έργο για μας …

3 Βήμα 2 ο ( στην ολομέλεια )  Προσω π ική θέση : Ζητούμε α π ό τον καθένα να διατυ π ώσει μια π ροσω π ική θέση ή κά π οια ε π ιλογή σχετική με το θέμα / στόχο.

4 Βήμα 3 ο ( στη δυάδα )  Προσ π αθούμε να συνδέσουμε τους λιγότερο συνδεδεμένους … (π. χ. άγνωστους … ή αυτούς π ου μόλις π ριν α π ό λίγο βίωσαν έναν ρόλο διαφορετικό, … κά π οιον π ου έλει π ε … τον λίγο με τον π ερισσότερο έμ π ειρο … κ. λ π.).

5 Βήμα 4 ο ( στη δυάδα )  Δημιουργούμε π λαίσιο βοηθητικό : μέσα α π ό οδηγίες ή δομή … (π. χ. οδηγηθείτε α π ό το συναίσθημα εκεί π ου θέλετε να συνεργαστείτε, καθίστε α π έναντι … γνωριστείτε ως άνθρω π οι έξω α π ό τον « ρόλο »).

6 Βήμα 5 ο ( στη δυάδα )  Δίνουμε χρόνο να μοιραστούν κάτι θετικό π ου θα τους βοηθήσει να χτίσουν τη σχέση σε ένα π ρώτο ε π ί π εδο με « υλικά » α π ό θετική εμ π ειρία ( δεν βασίζουμε αρχικά τη σχέση σε δυσκολία ).

7 Βήμα 6 ο ( στη δυάδα )  Δίνουμε χρόνο να φέρουν κοντά τις εμ π ειρίες τους, π ου μοιάζουν ή διαφέρουν ( ιδιαίτερα αν οι αρχικές δυάδες είναι φτιαγμένες με κριτήριο τον διαφορετικό …)

8 Βήμα 7 ο ( στην τετράδα ) ... και να το π αρουσιάσουν στο αμέσως υψηλότερο ε π ί π εδο α π ό την δυάδα, δηλαδή στην τετράδα, π ου α π οτελεί το π ρώτο ε π ί π εδο κοινού έργου και διεύρυνσης ).

9 Βήμα 8 ο ( στην τεράδα )  Δίνουμε λίγο χρόνο στην τετράδα να διαμορφωθεί σε ε π ί π εδο σχέσης ( κλείστε τον κύκλο … γνωριστείτε ανθρώ π ινα … με κάτι π ου θεωρείτε κατάλληλο να μοιραστείτε σε αυτό το π λαίσιο …).

10 Βήμα 9 ο ( στην τετράδα ) ... αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τον βαθμό ε π ικοινωνίας π ου κατέκτησε η δυάδα … (π. χ. μιλάει ο ένας για τον άλλον ).

11 Βήμα 10 ο ( στην τετράδα )  Αναθέτουμε κά π οιο συγκεκριμένο έργο – διότι το « έργο φτιάχνει την ομάδα » – σχετικό με το θέμα / στόχο, π ου να είναι εφικτό στον διαθέσιμο χρόνο...

12 Βήμα 11 ο ( στην τετράδα ) ... και να αναδείξουν μια σύνθεση, π ου να μην καταργεί τη διαφορά αλλά να την εμ π εριέχει ( όλες οι φωνές καλό είναι να ακούγονται...).

13 Βήμα 12 ο ( στην ολομέλεια και π άλι )  Παρουσιάζουν το έργο στην ολομέλεια, αναδεικνύοντας τη χρησιμότητα / συμβολή της μικρής ομάδας στην μεγάλη ( το σύστημα λειτουργεί στο άμεσο π εριβάλλον ) και συγκροτώντας έτσι την ταυτότητα της ομάδας.

14 Βήμα 13 ο ( στην ολομέλεια και π άλι )  Καλλιεργείται το συνδέεσθαι σε ένα ανώτερο ε π ί π εδο – αυτό της ολομέλειας – διαμορφώνοντας τον ευρύτερο καμβά για την ανοχή μεγαλύτερης π ολυ π λοκότητας.

15 Βήμα 14 ο ( στην ολομέλεια και π άλι )  Υ π ογραμμίζουμε τη συμβολή κάθε ομάδας, αναδεικνύοντας τις συνδέσεις και αφουγκραζόμενοι το κεντρικό θέμα π ου αναδύεται.


Κατέβασμα ppt "Βήματα και αρχές για τη διαμόρφωση της ομάδας Μείζον Πρόγραμμα Ε π ιμόρφωσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google