Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2 2 Δομή  Η πληροφορική στο ελληνικό νηπιαγωγείο  Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών και αναλυτικό πρόγραμμα πληροφορικής  Σκοπός της πληροφορικής στο νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ)  Περιεχόμενο του ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής στο νηπιαγωγείο  Κριτική ανάλυση του ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής στο νηπιαγωγείο  Παιδαγωγικές αρχές εκπαιδευτικών λογισμικών μικρών ηλικιών  Kidspiration: Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης  Παρουσίαση περιβάλλοντος  Σενάρια δραστηριοτήτων για την προσχολική ηλικία

3 Στο χώρο της Προσχολικής Αγωγής ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα πρέπει να είναι Αναπτυξιακά Κατάλληλο 3 Ένταξη ΤΠΕ στο ΑΠΣ και ΠΣ Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών στις δραστηριότητες μπορεί να προσφέρει κίνητρα μάθησης αλλά τη διαδικασία ενσωμάτωσης τους πρέπει να τη δούμε σε σχέση με το ΑΠ για την κάλυψη σημαντικών αναγκών της ηλικίας αυτής Τα παιδιά μπορούν να ωφεληθούν από τις τεχνολογίες «Θέτει ρεαλιστικούς στόχους Λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, ενδιαφέροντα και ικανότητες Προκαλεί το ενδιαφέρον για μάθηση και να προάγει τη γνώση την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων Δίνει ευκαιρίες έκφρασης ιδεών και συναισθημάτων με πολλούς τρόπους Κινητοποιεί την κριτική και δημιουργική σκέψη, την ικανότητα αιτιολόγησης, λήψης αποφάσεων, λύσης προβλημάτων & ενισχύει τη θετική αυτοαντίληψη και αυτονομία» (ΔΕΠΠΣ, 2001). ΠΡΕΠΕΙ  να βασίζεται σε ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες και να συνδέει την κοινωνική γνώση με την καθημερινή πρακτική στο σχολείο  να υποστηρίζει το ρόλο της γλώσσας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα  να αναδεικνύει το παιγνίδι ως τον πυρήνα όλου του προγράμματος  να ενσωματώνει την τεχνολογία σε διάφορες δραστηριότητες του προγράμ/τος  να εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή και να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε παιδιού ξεχωριστά  να ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες πηγές της γνώσης, την επιλογή και τη χρήση ποικίλου υλικού  να ενισχύει την αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους, τη συνεργασία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων  να μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες προκλήσεις της εποχής  να εξασφαλίζει τη συνοχή, τη συνέχεια και συνέπεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ΕΑΝ:  Δραστηριότητα – πρόγραμμα σπουδών  Επιτρέπει την ενεργητική μάθηση  Λογισμικό= αλληλεπιδραστικό -> ανακαλυπτική μάθηση  Το μάθημα ή το σχέδιο εργασίας είναι ανοικτού τύπου (σεβόμενο τον ρυθμό κάθε παιδιού)  Εφαρμόζεται σε πραγματικά προβλήματα αληθινής ζωής (νοηματικές δραστηριότητες)  Η διδακτική κατάσταση είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε τα παιδιά να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους  Όταν οι η/υ έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και χρησιμοποιούνται μέσα στην τάξη

4 4 Τα παιδιά αυτής της ηλικίας μαθαίνουν μέσω του ΠΑΙΧΝΙΔΟΥ και της ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ μέσω των πέντε βασικών αναπτυξιακών διαστάσεων: την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, τη γλωσσική ανάπτυξη, τη φυσική ευεξία και τις κινητικές δεξιότητες και τέλος τη νόηση και τη γνωστική ανάπτυξη.  Οι ΤΠΕ μπορούν (και πρέπει) να ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ και όχι να αντικαθιστούν τις άλλες δραστηριότητες των νηπίων με χρήση πραγματικών υλικών  Στο σχεδιασμό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες : ΗΛΙΚΙΑ, η ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, οι ΓΕΝΙΚΟΙ και ΕΙΔΙΚΟΙ εκπ/κοί ΣΤΟΧΟΙ του αντικειμένου αλλά και οι ΔΕΥΤΕΡEΥΟΝΤΕΣ σχετικοί με τους γνωστικούς τομείς  Πρέπει να επιλέγονται ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ που χρησιμοποιείται και τις ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ των νηπίων  Σημαντικό να γίνεται ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ για τη χρονική διάρκεια των δραστηριοτήτων & αν θα πρόκειται για ΑΤΟΜΙΚΗ ή ΟΜΑΔΙΚΗ δραστ/τητα  Θα πρέπει να σκεφτεί κανείς αν η δραστηριότητα που σχεδίασε με τον Η/Υ μπορεί να λειτουργήσει ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ή πρέπει ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΕΙ με κάποια άλλη Ένταξη ΤΠΕ στο ΑΠΣ και ΠΣ Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο

5 Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ: ο «Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού -διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης.» (Εφημερίδα Κυβερνήσεως: Αρ. Φύλλου 1376, τ. Β’ 18-10-2001, άρθρο 6) 5 Σκοπός της πληροφορικής στο νηπιαγωγείο ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ τη γνωριμία με τον υπολογιστή την ένταξή του ως εργαλείο ψυχαγωγίας και γνώσης σε όλο το πρόγραμμα σπουδών μέσω διαθεματικών δραστηριοτήτων : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ  Κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου (γωνιά Η/Υ)  Κοινωνικές και όχι ατομικές δραστηριότητες ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γνώση &Μεθοδολογία Επικοινωνία & συνεργασία Επιστήμη & τεχνολογία στην καθημερινή ζωή

6 6 Άξονες Περιεχομένου Ανάλυση ΑξόνωνΔιαθεματικές Προσεγγίσεις Γνωριμία με τον υπολογιστή Το παιδί αναγνωρίζει τις κυριότερες μονάδες του υπολογιστή. Παιγνίδι και γνώση Έρχεται σε πρώτη επαφή με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Αναγνωρίζει τα γράμματα. Πληκτρολογεί γράμματα, αριθμούς, λέξεις. Παίζει και συνθέτει με τα σχήματα. Χρησιμοποιεί εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης. Τροποποιεί εικόνες. Ακούει και παίζει με τους ήχους. Η νηπιαγωγός ξεναγεί τα παιδιά σε επιλεγμένους τόπους του Διαδικτύου (WWW). Προφυλάξεις – εργονομία. Συνεργάζεται με τα άλλα παιδιά. Όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Σκοπός της πληροφορικής στο νηπιαγωγείο Άξονες περιεχομένου "ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής " στο Νηπιαγωγείο

7 Το ΔΕΠΠΣ δεν προτείνει συγκεκριμένο αριθμό διδακτικών ωρών Οι στόχοι είναι διατυπωμένοι με τη μορφή ενεργητικών ρημάτων (π.χ.αναγνωρίζω, κατονομάζω, κλπ.). Στις ενδεικτικές δραστηριότητες γίνεται προσπάθεια να προσεγγιστούν με διαθεματικό τρόπο διάφορες πτυχές του ΑΠ, όχι όμως πάντα με πετυχημένο και επαρκή τρόπο. Στο αναλυτικό πρόγραμμα της Πληροφορικής γίνονται ελάχιστες αναφορές σε άλλα γνωστικά αντικείμενα και μάλιστα με πολύ γενικό και ασαφή τρόπο. Πλήρης απουσία παραδειγμάτων που να δείχνουν τρόπους διασύνδεσης της πληροφορικής με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών. Σε κανένα σημείο δεν υπάρχει υποδειγματική δραστηριότητα που να ενημερώνει την εκπαιδευτικό πως θα ενσωματώσει τις ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Όσον αφορά τον τρόπο διασύνδεσης μεταξύ των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, η σύνδεση βασίζεται αποκλειστικά στις «θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης», ενώ οι ΤΠΕ μπορούν να εξυπηρετήσουν διδακτικούς στόχους γνωστικού αντικειμένου χωρίς να εμπλέκεται διαθεματική έννοια 7 Κριτική ανάλυση του ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής στο νηπιαγωγείο ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ έντονη αντίφαση ανάμεσα στο γενικό θεωρητικό προσανατολισμό του ΔΕΠΠΣ και στο ειδικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών. Τεχνοκεντρικός προσανατολισμός: αναλώνεται στην επεξήγηση και στην εκμάθηση βασικών λειτουργιών του υπολογιστή ενώ πολύ λίγες είναι οι αναφορές (και καθόλου σαφείς) που αφορούν στη διαθεματική προσέγγιση και στη σύνδεση των ΤΠΕ με τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα.  ανάγκη σαφούς περιεχομένου συμβατού με τους σκοπούς του ΑΠ  συγκεκριμένων προτάσεων ένταξης και χρήσης των ΤΠΕ ώστε αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες του μέσου & οι ευκαιρίες για συνεργατική μάθηση μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα

8 Βασικές παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:  Διάρκεια δραστηριοτήτων (περιορισμένη)  Σχεδίαση διεπιφάνειας χρήσης (χρώματα, ήχοι, λειτουργίες)  Ψυχαγωγική διάσταση παράλληλα με τη γνωστική πρόοδο  Ανάπτυξη και πρόκληση δημιουργικότητας και φαντασίας  Δυνατότητες συνεργασίας  Ευκολία και απλότητα χειρισμού  Έλεγχος διαδικασίας από τα παιδιά  Απλές λεκτικές οδηγίες ή οπτικοποίηση της πληροφορίας  Παιδαγωγική σημασία του παιχνιδιού (ευνοείται η μάθηση)  Περιορισμός της παρέμβασης και της καθοδήγησης των ενηλίκων 8 Παιδαγωγικές αρχές Ε. Λ. για μικρές ηλικίες Αναπτυξιακά κατάλληλο λογισμικό: «….που ανταποκρίνεται στην ηλικία και τις γνώσεις των παιδιών, που μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς μαθητές με διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων και που μπορεί να ενταχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Επιτρέπει τη διερευνητική μάθηση καθώς και τη συνεργατική μάθηση με τη μορφή παιχνιδιού και χρησιμοποιεί άμεση και κατάλληλη τεχνική ανατροφοδότησης. Είναι, επίσης, το λογισμικό που λαμβάνει υπόψη του τις δυσκολίες και τις λανθασμένες αντιλήψεις των μαθητών και προσφέρει ευκαιρίες για την ανασυγκρότησή τους. Ενεργοποιεί τον προβληματισμό, επιτρέπει την εμπλοκή του παιδιού και την ενεργητική συμμετοχή του και ευνοεί τη συνεχή ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός του. Επιπλέον, επιτρέπει τη μαθησιακή αξιοποίηση του λάθους δίνοντας στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να επέμβει και να τροποποιήσει το λογισμικό …» (Haugland, 1997, Lumpkins, Rayborn, Herrin & Parker, 1995).

9 ◊ Να είναι ανοικτού και διερευνητικού τύπου και να επιτρέπει την ενεργό μάθηση και τη λήψη αποφάσεων από τα παιδιά. Το λογισμικό πρέπει να επιτρέπει συνεπώς τον έλεγχο των βημάτων και των δρομολογίων από τα ίδια τα παιδιά καθώς και τη διερεύνηση με ρυθμούς που τα ίδια επιθυμούν. ◊ Να μην είναι κλειστού τύπου και να μην βασίζεται σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (drill and practice) γιατί καθιστά τα παιδιά παθητικούς χρήστες της τεχνολογίας. ◊ Να ελέγχεται από το παιδί και να του επιτρέπει τη διερεύνηση χωρίς το φόβο να κάνει λάθη. ◊ Να είναι κατάλληλο ηλικιακά, να αντανακλά και να χρησιμοποιεί ως αφετηρία αυτά που το παιδί ήδη γνωρίζει. ◊ Να χρησιμοποιεί πραγματικά προβλήματα και να συνδέεται με ρεαλιστικές καταστάσεις. ◊ Να προκαλεί την αφύπνιση και να ενθαρρύνει τη γλωσσική έκφραση. ◊ Να είναι τεχνικά άρτιο, με όμορφα χρώματα και γραφικά και να εμπλέκει πολλές αισθήσεις (να περιέχει ήχους, κίνηση, μουσική και φωνή) αφού τα παιδιά μαθαίνουν πολυτροπικά. Ένα τέτοιο λογισμικό προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών και τα παροτρύνει στη μαθησιακή διαδικασία. ◊ Να «απαντά» στις ενέργειες του παιδιού με τρόπο ώστε να ενθαρρύνει περαιτέρω διερευνήσεις. Το λογισμικό στην περίπτωση αυτή πρέπει να παρέχει γρήγορη ανάδραση (οπτική ή ακουστική) στις επιλογές του παιδιού. ◊ Να είναι εύχρηστο και επιτρέπει την αυτόνομη χρήση από το παιδί. Να μην απαιτεί δεξιότητες ανάγνωσης, να βασίζεται στη χρήση του ποντικιού και στις οθόνες αφής, να απαιτεί όσο το δυνατό χρήση λίγων πλήκτρων και οι οδηγίες του να δίνονται με ήχο ή με απλό γραφικό τρόπο. 9 Κριτήρια επιλογής Ε. Λ. για μικρά παιδιά

10 KIDSPIRATION Inspiration Software ®, Inc (2001) www.inspiration.com http://rapidshare.com/files/76705406/IE_Kids21trial.exe 10 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Λογισμικό οπτικής σκέψης και μάθησης Ανοικτό λογισμικό που επιτρέπει στα παιδιά που δεν γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή να πειραματιστούν, να ανακαλύψουν, να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν διάφορες στάσεις και δεξιότητες Περιβάλλον που επιτρέπει δραστηριότητες και διερευνήσεις για οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο Παρέχει έτοιμες βιβλιοθήκες με διάφορα θέματα αλλά και δυνατότητα δημιουργίας νέων Έχει σχεδιαστεί για να εμπνέει τους μαθητές όλων των ηλικιών να παράγουν ιδεοθύελλες και να οργανώνουν, να σχεδιάζουν και να αναπαριστούν τις σκέψεις τους Μπορεί να συνδέει και να καλεί άλλα προγράμματα (Διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επεξεργαστή κειμένου κ.τ.λ.)

11 11 KIDSPIRATION: Χαρακτηριστικά

12 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θεματική ενότητα: Προσέγγιση Ποιοτικών Σχέσεων: κοινά και μη κοινά χαρακτηριστικά αντικειμένων, Ομαδοποιήσεις, Ταξινομήσεις 12 KIDSPIRATION: Σενάρια Δραστηριοτήτων Χαρακτηριστικά / στόχοι Ταξινόμηση ρούχων με διαφορετικά κριτήρια Μύηση στην έννοια των συνόλων και στη διερευνητική ανακάλυψη κοινών χαρακτηριστικών ανάμεσα σε δύο σύνολα Επαφή με το διάγραμμα Venn και ένταξή του σε προηγούμενες δραστηριότητες Χρήση της αποκτούμενης γνώσης σε πραγματικές καταστάσεις 1 ο Σενάριο: «Η μαμά της Μαρίας και του Μάριου ανεβάζει από την αποθήκη τα ρούχα των παιδιών και τους ζητάει να τα τακτοποιήσουν στις ντουλάπες τους αφού πρώτα ξεχωρίσουν τα καλοκαιρινά και τα τοποθετήσουν σε μια βαλίτσα η οποία θα επιστρέψει στην αποθήκη ».

13 13 KIDSPIRATION :1 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΟΝΟ- ΠΡΟΓΡΑΜ/ ΣΜΟΣ Δραστηριότητα 1 η : Τα παιδιά και τα ρούχα τους. Εισαγωγική ΦάσηΓνωριμία με τα παιδιά. Εξοικείωση των παιδιών με τον Η/Υ και το Kidspiration 15 Λεπτά Φάση ΠρώτηΤα παιδιά ξεχωρίζουν Καλοκαιρινά από Χειμωνιάτικα ρούχα. 10 Λεπτά Φάση ΔεύτερηΤα παιδιά τακτοποιούν τα ρούχα στις ντουλάπες τους (ντουλάπα αγοριού / κοριτσιού). 15 Λεπτά Φάση ΤρίτηΕισαγωγή καλαθιού ρούχων που χρησιμοποιούν και οι δύο (κοινά ρούχα). 15 Λεπτά Δραστηριότητα 2 η : Τα παιδιά και τα ρούχα τους (Διάγραμμα Venn). Φάση ΠρώτηΕπαφή με το διάγραμμα του Venn (πειραματισμός με χρώματα) Χρήση συμπληρωματικών μέσων 15 Λεπτά Φάση ΔεύτερηΈνταξη διαγράμματος στη δραστηριότητα με τα ρούχα. 15 Λεπτά Φάση ΤρίτηΤαξινόμηση γλυκισμάτων ανάλογα με τις προτιμήσεις κάθε παιδιού, αλλά και των κοινών τους προτιμήσεων. 15 Λεπτά Φάση ΤέταρτηΕπιμέρους ταξινόμηση ρούχων: ανά είδος. 15 Λεπτά  Ρόλος εκπ/κού: συνεργάτης, διαμεσολαβητής  Διερευνητική μάθηση  Ενίσχυση λεκτικής έκφρασης μέσω συνεργατικής μάθησης  Χρήση συμπληρωματικών μέσων

14 14 KIDSPIRATION : 1 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η : «Τα παιδιά και τα ρούχα τους» Φάση Πρώτη: «Τα παιδιά ξεχωρίζουν καλοκαιρινά από χειμωνιάτικα ρούχα»

15 Φάση Δεύτερη: «Τα παιδιά ταχτοποιούν τα ρούχα στις ντουλάπες τους (ντουλάπα αγοριού / κοριτσιού)». 15 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η : «Τα παιδιά και τα ρούχα τους» KIDSPIRATION : 1 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων

16 Φάση Τρίτη: «Εισαγωγή καλαθιού ρούχων που χρησιμοποιούν και οι δύο (κοινά ρούχα)». 16 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η : «Τα παιδιά και τα ρούχα τους» KIDSPIRATION : 1 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων

17 Φάση Πρώτη: «Επαφή με το διάγραμμα του Venn (Πειραματισμός με χρώματα)». 17 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 η : Τα παιδιά και τα ρούχα τους (Διάγραμμα Venn).» KIDSPIRATION : 1 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων

18 18 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 η : «Τα παιδιά και τα ρούχα τους (Διάγραμμα Venn).» Φάση Δεύτερη: «Ένταξη διαγράμματος στη δραστηριότητα με τα ρούχα». KIDSPIRATION : 1 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων

19 19 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 η : «Τα παιδιά και τα ρούχα τους (Διάγραμμα Venn)» Φάση Δεύτερη: «Ένταξη διαγράμματος στη δραστηριότητα με τα ρούχα». KIDSPIRATION : 1 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων

20 20 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 η : Τα παιδιά και τα ρούχα τους (Διάγραμμα Venn)» Φάση Τρίτη: «Ταξινόμηση γλυκισμάτων ανάλογα με τις προτιμήσεις κάθε παιδιού, αλλά και των κοινών τους προτιμήσεων.». KIDSPIRATION : 1 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων

21 21 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 η : «Τα παιδιά και τα ρούχα τους (Διάγραμμα Venn).» Φάση Τέταρτη: «Επιμέρους ταξινόμηση ρούχων: ανά είδος». KIDSPIRATION : 1 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων

22 22 KIDSPIRATION: 1 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων Μαθησιακοί στόχοι Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ  Να ταξινομούν σύμφωνα με ένα χαρακτηριστικό  Να έρθουν σε επαφή με την έννοια του συνόλου  Να γνωρίσουν την ενδεχόμενη τομή μεταξύ δύο συνόλων  Να έρθουν σε επαφή με το διάγραμμα Venn ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  Να προχωρούν σε περαιτέρω κατηγοριοποίηση εννοιών  Να επιλέξουν να ομαδοποιήσουν και να συνδέσουν έννοιες μέσω της κριτικής σκέψης  Να μεταφέρουν τη γνώση τους με χρήση συμπληρωματικών υλικών  Να γνωρίσουν στοιχεία από τη μίξη χρωμάτων και το τελικό αποτέλεσμα  Να μπορούν τα παιδιά να κινούν το ποντίκι, παρατηρώντας την ταυτόχρονη κίνηση του δείκτη στη οθόνη  Να τοποθετούν το δείκτη του ποντικιού σε συγκεκριμένη θέση στην οθόνη  Να παράγουν προφορικό λόγο εκμεταλλευόμενοι τη συνεργατική μάθηση, την υποστηριζόμενη διερεύνηση και τις προσωπικές τους εμπειρίες  Να συνεργάζονται σε ομάδες για την παραγωγή κάποιου έργου και να σέβονται τις απόψεις και την εργασία άλλων

23 23 KIDSPIRATION: 1 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων Ανοιχτό, ευέλικτο και εύχρηστο Παρέχει δυνατότητα αποθήκευσης εργασιών ανά στάδιο, για επεξεργασία και ανατροφοδότηση Υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των επιλογών των παιδιών Συμβάλει στην ενεργητική ενασχόληση των παιδιών Προσφέρει πλήθος οπτικού υλικού (η οπτικοποιημένη πληροφορία, αποτελεί ελκυστικό περιβάλλον για τα παιδιά με αποτέλεσμα να ευνοείται η μάθηση) Επιτρέπει την προσομοίωση καταστάσεων οι οποίες είναι δύσκολες ή φυσικά αδύνατο να πραγματοποιηθούν στην τάξη Αναπτύσσει την κριτική σκέψη μέσω της διερεύνησης Ανάπτυξη της παρατηρητικότητας Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας. Χαρακτηριστικά / πλεονεκτήματα

24 24 KIDSPIRATION: 2 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: Α. ΓΛΩΣΣΑ Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θεματική ενότητα: «Η πόλη μας» Χαρακτηριστικά / Στόχοι Ένταξη στο ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον (μέσα στη δική τους «πόλη») υλικό και ανθρώπινο Εξοικείωση με διαδικασίες γενίκευσης της εμπειρίας τους μέσα από την παρατήρηση, την αναγνώριση και την έκφραση των όσων βλέπουν γύρω τους. Προσανατολισμός, με την βοήθεια του σεναρίου, από την αντίληψη της πόλης μέσα στην οποία ζουν και λειτουργούν καθώς και των στοιχείων που την αποτελούν, προς τις συγκρίσεις και τις ομαδοποιήσεις αυτών των στοιχείων, με σκοπό την επεξεργασία τόσο των ποιοτικών (χωρίς μέτρηση) όσο και των ποσοτικών (με μέτρηση) συγκρίσεων και σχέσεων. 2 ο Σενάριο: «Η πόλη που ζούμε»

25 «Παρατήρηση όλων των στοιχείων που συνθέτουν την πόλη που ζούμε» 25 KIDSPIRATION: 2 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: Ανάπτυξη προ-αναγνωστικών δεξιοτήτων

26 26 KIDSPIRATION: 2 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 η : «Τα κτήρια της πόλης μας» «Συζήτηση αναφορικά με τα κτήρια που βλέπουν, επίδειξη πίνακα αναφοράς και στη συνέχεια αντιστοίχιση ονομάτων κτηρίων με τα κτήρια»

27 «Σχολιασμός των οχημάτων της πόλης και στη συνέχεια αντιστοίχιση ονομάτων οχημάτων με τη βοήθεια πίνακα αναφοράς» 27 KIDSPIRATION: 2 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ 2 η : «Τα αυτοκίνητα της πόλης μας»

28 28 «Συζήτηση σχετικά με το σχολείο μας και στη συνέχεια βοηθάμε τα παιδιά του σχολείου να βρουν τα ονόματά τους» KIDSPIRATION: 2 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ 3 η : «Τα ονόματα των παιδιών του σχολείου»

29 29 «Τα παιδιά της πόλης έχουν γράψει μια λίστα με τα των αγαπημένα τους ζώα. Κατηγοριοποίηση των ζώων που υπάρχουν στην οθόνη ανάλογα με το που ζουν (θάλασσα, σπίτι, φύση)» KIDSPIRATION: 2 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ 4 η : «Οι φίλοι μας τα ζώα»

30 30 «Επισκεπτόμαστε το μαγαζί με τα ζώα. Με τη βοήθεια του πίνακα αναφοράς πρέπει να αντιστοιχήσουν τα ονόματα των ζώων με τα ζώα και να τα τοποθετήσουν μέσα στο μαγαζί» KIDSPIRATION: 2 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ 5 η : «Το μαγαζάκι με τα ζώα»

31 31 «Τα παιδιά πηγαίνουν να φάνε στο εστιατόριο όπου υπάρχουν διάφορες κατηγορίες φαγητών. Με τη βοήθεια πίνακα αναφοράς θα πρέπει να αντιστοιχήσουν τα φαγητά που βλέπουν με τα αντίστοιχα ονόματά τους» KIDSPIRATION: 2 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ 6 η : «Το εστιατόριο»

32 32 «Με τη βοήθεια πίνακα αναφοράς με τα φαγητά ζητάμε να τοποθετήσουν διάφορα φαγητά κάτω από τα ονόματα που υπάρχουν» KIDSPIRATION: 2 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ 7 η : «Τα φαγητά του εστιατορίου»

33 33 «Παρατήρηση οχημάτων που βλέπουν και σύγκριση 2 συνόλων: περιπολικά – πυροσβεστικά, ασθενοφόρα - περιπολικά» KIDSPIRATION: 2 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων Ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1 η και 2 η : «Τα αυτοκίνητα της πόλης μας»

34 34 «Παρατήρηση – μέτρηση οχημάτων που βλέπουν και σύγκριση 3 συνόλων διαφορετικών διατάξεων (τυχαία, γραμμική, κυκλική)» KIDSPIRATION: 2 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 3 η και 4η : «Τα αυτοκίνητα της πόλης μας»

35 35 «Αρχικά συζήτηση σχετικά με τα αντικείμενα που βλέπουν. Έπειτα κατάταξη αντικειμένων σε σχολικά και ιατρικά και τέλος μέτρηση και προσθήκη ή αφαίρεση ώστε να γίνουν τόσα όσα» KIDSPIRATION: 2 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 5η : «Ξεχώρισε τα σχολικά και τα ιατρικά αντικείμενα»

36 36 «Κάποια από τα παιδιά της πόλης έχουν αρρωστήσει και πρέπει να πάρουν από ένα μπουκάλι αντιβίωσης το καθένα. Φτάνουν τα φάρματα για όλα τα παιδάκια? Σύγκριση και μέτρηση δύο συνόλων μεταξύ τους» KIDSPIRATION: 2 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 6 η και 7 η : «Άρρωστα παιδάκια»

37 37 «Κάποια από τα παιδιά της πόλης έχουν αρρωστήσει και πρέπει να πάρουν από ένα μπουκάλι αντιβίωσης το καθένα. Φτάνουν τα φάρματα για όλα τα παιδάκια? Σύγκριση και μέτρηση δύο συνόλων μεταξύ τους» KIDSPIRATION: 2 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 8 η : «Άρρωστα παιδάκια»

38 38 «Nα αναγνωρίσουν και να τοποθετήσουν το σύμβολο δίπλα στην αντίστοιχη συλλογή ιατρικών και σχολικών αντικειμένων.» KIDSPIRATION: 2 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 9 η και 10η: «Βάλε τους αριθμούς»

39 Γλώσσα 1.Ανάγνωση κτηρίων 2.Ανάγνωση οχημάτων 3.Ανάγνωση ονομάτων παιδιών 4.Κατάταξη ζώων 5.Ανάγνωση ζώων 6.Ανάγνωση τροφίμων 7.Κατάταξη τροφίμων 39 KIDSPIRATION: 2 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων Μαθησιακοί Στόχοι Μαθηματικά 1. & 2.) Σύγκριση 2 συνόλων 3. & 4.) Σύγκριση 3 συνόλων 5.) Κατάταξη και μέτρηση αντικειμένων 6. & 7.) Σύγκριση 2 συνόλων μεταξύ τους 8.) Αντιστοίχιση συνόλων 9. &10.) Αναγνώριση συμβόλων ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ στόχοι για την Γλώσσα  Να αναγνωρίσουν τα γραπτά μηνύματα που υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο  Να αντιληφθούν ότι ο γραπτός λόγος που τους περιβάλει μεταφέρει ένα μήνυμα  Να αντιληφθούν ότι τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά των λέξεων δεν έχουν καμία ομοιότητα με τη γραπτή εικόνα της λέξης  Να αντιληφθούν με την βοήθεια και άλλων μέσων (πχ. ήχου) ότι τα γράμματα αντιστοιχούν σε ήχους της προφορικής λέξης  Να καταλάβουν ότι οι λέξεις αποτελούνται από γράμματα και ότι οι συνδυασμοί τους ή η αλλαγή στη σειρά τους δεν αποτελεί απαραίτητα λέξη  Να συνειδητοποιήσει συγκεκριμένες συμβάσεις του γραπτού λόγου (γραμμικότητα, φορά)  Να συνειδητοποιήσουν τις συμπεριφορές ανάγνωσης και γραφής ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ στόχοι για τα Μαθηματικά  Να μπορούν να προσδιορίζουν τις θέσεις των αντικειμένων στο χώρο  Να προσδιορίζουν με ποιοτικό τρόπο (χωρίς μέτρηση) τις ποσοτικές- μετρικές σχέσεις των αντικειμένων στο χώρο  Να συγκρίνουν, να ομαδοποιούν και να ταξινομούν τα αντικείμενα βάση κάποιων χαρακτηριστικών  Να συγκρίνει τις διάφορες ομάδες αντικειμένων η κάθε μια από τις οποίες έχει διαφορετική διάταξη (κυκλική, γραμμική και τυχαία)  Αναγνώριση γνωστών διατάξεων των συνόλων και μέτρησή τους  Να μπορούν να βρίσκουν τρόπους με την βοήθεια των οποίων μπορούν να κάνουν τις μετρήσεις τους πχ. αντιστοιχία αντικειμένων κ.α.  Κατανόηση των όρων «περισσότερα», «λιγότερα», «τόσα…όσα»  Αντιστοίχηση των ποσοτήτων με τους ανάλογους αριθμούς- σύμβολα

40 40 KIDSPIRATION: 2 ο Σενάριο Δραστηριοτήτων Ευέλικτο στον τρόπο διαχείρισης μιας προβληματικής κατάστασης Έλεγχος όλης της μαθησιακής διαδικασίας, την ενίσχυση των αντιδράσεων των παιδιών, την άμεση ανατροφοδότηση και διόρθωση των όποιων λαθών Δυνατότητες διευκολυντικής και καταλυτικής παρέμβασης σε κρίσιμες περιπτώσεις Ευκαιρίες για εξατομικευμένη διδασκαλία αλλά και για συνεργατική μάθηση Ελκυστικότητα των εικόνων με στόχο την ευχάριστη εμπλοκή των νηπίων Εγκυρότητα της αξιολόγησης τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, όσο και κατά την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων Ύπαρξη διευκολυντικού - υποστηρικτικού υλικού ( ηχογράφηση φωνής- ήχος), (συμπληρωματική χρήση) Χαρακτηριστικά / πλεονεκτήματα


Κατέβασμα ppt "«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google