Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Πτυχιακή εργασία των : Ελένης Σιούτα (7403) Δημήτριος Πατσεάδη (7975)

2 Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο To εμ π όριο π αροχής αγαθών και υ π ηρεσιών π ου π ραγματο π οιείται εξ α π οστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, βασιζόμενο δηλαδή στην ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η φυσική π αρουσία των συμβαλλομένων μερών, π ωλητή - αγοραστή.

3 Κύριες μορφές Ηλεκτρονικού Εμπορίου : Ηλεκτρονικό εμ π όριο μεταξύ ε π ιχειρήσεων (Business-to-Business ή Β 2 Β ) Ηλεκτρονικό εμ π όριο μεταξύ ε π ιχειρήσεων και καταναλωτών (business-to-consumer ή B2C) Ηλεκτρονικό εμ π όριο μεταξύ καταναλωτή και δημόσιας διοίκησης Ηλεκτρονικό εμ π όριο μεταξύ ε π ιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης Ηλεκτρονικό εμ π όριο μεταξύ καταναλωτών (Consumer-to- consumer, C2C ) Διε π ιχειρησιακό ηλεκτρονικό εμ π όριο ( intrabusiness EC ) Ηλεκτρονικό εμ π όριο μεταξύ ε π ιχειρήσεων (Business-to-Business ή Β 2 Β ) Ηλεκτρονικό εμ π όριο μεταξύ ε π ιχειρήσεων και καταναλωτών (business-to-consumer ή B2C) Ηλεκτρονικό εμ π όριο μεταξύ καταναλωτή και δημόσιας διοίκησης Ηλεκτρονικό εμ π όριο μεταξύ ε π ιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης Ηλεκτρονικό εμ π όριο μεταξύ καταναλωτών (Consumer-to- consumer, C2C ) Διε π ιχειρησιακό ηλεκτρονικό εμ π όριο ( intrabusiness EC )

4 Δημιουργία και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος Δημιουργία και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος Καθορισμός της π ορείας της ε π ιχείρησης Ε π ιλογή των κατάλληλων συνεργατών. Α π όφαση των τμημάτων της αγοράς π ου στοχεύει η ε π ιχείρηση. Εύκολη στην π λοήγηση. Δήλωση της ταυτότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος της ε π ιχείρησης. Μέριμνα, για τη συντήρηση του συστήματος ηλεκτρονικού καταστήματος.

5 Μοντέλα Αξιολόγησης Ο Boyd Collins ανέ π τυξε την π ρώτη ε π ίσημη π ροσέγγιση για τη αξιολόγηση των ιστοσελίδων στα τέλη του 1995 (Infofilter) Αργότερα ανα π τύχθηκαν και άλλες π ροσεγγίσεις α π ό τους Misic και Johnson και Olsina (1999) Το 2003 ό π ως π ροτείνεται α π ό τους Kim οι π ροσεγγίσεις αυτές π ρέ π ει να συνδέονται. Ο Boyd Collins ανέ π τυξε την π ρώτη ε π ίσημη π ροσέγγιση για τη αξιολόγηση των ιστοσελίδων στα τέλη του 1995 (Infofilter) Αργότερα ανα π τύχθηκαν και άλλες π ροσεγγίσεις α π ό τους Misic και Johnson και Olsina (1999) Το 2003 ό π ως π ροτείνεται α π ό τους Kim οι π ροσεγγίσεις αυτές π ρέ π ει να συνδέονται.

6 Μεθοδολογία Διε π αφή - αρχές γραφικού σχεδιασμού, γραφικά και π ολυμέσα, στυλ και κείμενο και ευελιξία και συμβατότητα Πλοήγηση - λογική δομή, ευκολία στη χρήση, μηχανή αναζήτησης στο εσωτερικό της σελίδας και λειτουργία της βοήθειας Περιεχόμενο - σχέση π εριεχομένου π ροϊόντων / υ π ηρεσιών, π ληροφορίες ε π ικοινωνίας, π οιότητα π ληροφοριών και αλληλε π ίδραση Αξιο π ιστία - α π οθηκευμένο π ροφίλ χρήστη, την διαδικασία π αραγγελίας, εξέλιξη π αραγγελίας και οι υ π ηρεσίες π ου π ροσφέρονται στους π ελάτες Τεχνικά χαρακτηριστικά - ταχύτητα, ασφάλεια, λογισμικό και βάσεις δεδομένων, και τέλος τον σχεδιασμό του συστήματος

7 Ευρήματα

8

9

10

11

12 Αποτέλεσμα έρευνας

13 Συμπεράσματα Πληθώρα ιστοσελίδων καταστημάτων ηλεκτρονικών ειδών Αρκετές ιστοσελίδες υστερούν και χρίζουν βελτίωσης Η ιστοσελίδα της Wind υπερέχει σε αρκετά σημεία Η Ηλεκτρονική υστερεί σε σχέση με τις υπόλοιπες Ο συνδυασμός λειτουργικών εφαρμογών είναι που αναδεικνύει μια ιστοσελίδα

14 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ !


Κατέβασμα ppt "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google