Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιβλέπων καθηγητής: Π. Μουζιούρας Ν.Ιορδανίδου Α.Κωνσταντινίδης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιβλέπων καθηγητής: Π. Μουζιούρας Ν.Ιορδανίδου Α.Κωνσταντινίδης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιβλέπων καθηγητής: Π. Μουζιούρας Ν.Ιορδανίδου Α.Κωνσταντινίδης Ε.Φίλη Α.Τσιακάλου Χ.Κωστόπουλος Π.Καπερναράκος

2 ΠΛΑΙΣΙΟ - ΣΤΟΧΟΙ - ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ -ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε αυτό το θέμα είναι γιατί πιστεύουμε πως το διαδίκτυο έχει πολλές δυνατότητες τις οποίες μπορούμε να ανακαλύψουμε και να αξιοποιήσουμε. Είναι ένα σύγχρονο εργαλείο για: Αναζήτηση πληροφοριών Επικοινωνία Ενημέρωση Μάθηση Ψυχαγωγία Αγορές Διασκέδαση Ωστόσο δεν αξιοποιείται πλήρως. Ο στόχος μας είναι να ενημερώσουμε τους νέους για τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο πέρα από την ψυχαγωγία. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο και την ορθή χρήση του.

3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Πώς χρησιμοποιούν οι νέοι το διαδίκτυο: Ποιες είναι οι δυνατότητες αξιοποίησης του διαδικτύου από τους νέους : Υπόθεση Υποθέτουμε ότι οι μαθητές δεν αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του διαδικτύου

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνά μας ήταν ποσοτική, χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτήν 100 ερωτηματολόγια τα οποία περιείχαν ερωτήματα κλειστού τύπου. Αφού έγινε η σύνθεση και η σύνταξη των ερωτηματολογίων από τις ερωτήσεις όλων των ομάδων, προσπαθήσαμε να είναι στοχευόμενες και να μην κουράζουν τον ερωτώμενο. Για να είμαστε σίγουροι πως οι ερωτώμενοι θα κατανοήσουν απόλυτα τις ερωτήσεις, η συμπλήρωση έγινε πρόσωπο με πρόσωπο δηλαδή με παρουσία του ερευνητή. Μετά την συμπλήρωση και τη συλλογή των ερωτηματολογίων αναλύσαμε τα αποτελέσματα επί τοις 100. Τέλος βγάλαμε συμπεράσματα τα οποία συζητήσαμε και συγκρίναμε με την αρχική μας υπόθεση.

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τις απαντήσεις των ερωτηματολόγιων συμπεράναμε ότι:  Το διαδίκτυο είναι απαραίτητο στην καθημερινότητα μας αλλά δεν πρέπει να εξαρτόμαστε από αυτό.  Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται αρκετά στην καθημερινή ζωή.  Πολλοί νέοι εθίζονται από το διαδίκτυο.  Τις περισσότερες φορές οι νέοι «σερφάρουν» στο διαδίκτυο χωρίς να έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους.  Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται: ελάχιστα για ανταλλαγή αρχείων. κυρίως για ψυχαγωγία. αρκετά για ενημέρωση. ελάχιστα για εκπαίδευση. πολύ για κοινωνικά δίκτυα. ελάχιστα για ηλεκτρονικό εμπόριο.

6 ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΑΠΙΔΗ ΜΑΓΔΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΒΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

7 ΣΤΟΧΟΙ-ΣΚΟΠΟΣ o Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε στους ανθρώπους τους κινδύνους που υπάρχουν και τα προβλήματα τα οποία προκαλεί το διαδίκτυο στη ζωή των νέων o Να βρούμε το ποσοστό των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στην καθημερινή τους ζωή και σχετικές πληροφορίες, όπως πόσες ώρες το χρησιμοποιούν, γιατί το χρησιμοποιούν κτλ. o Τρόποι αντιμετώπισης του εθισμού του διαδικτύου στις ζωές των νέων.

8 ΚΙΝΔΥΝΟΙ o Αποπλάνηση o Ακατάλληλο περιεχόμενο o Παραβίαση ιδιωτικής ζωής o Ιοί o Εκφοβισμός o Ηλεκτρονικές οικονομικές απάτες

9 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΘΙΣΜΟΥ o Προβλήματα υγείας. (οφθαλμολογικά, αρθριτικά, ψυχολογικά κ.τ.λ.) o Προβλήματα συμπεριφοράς προς το κοινωνικό περιβάλλον ακόμα και στο οικογενειακό. o Απομόνωση ατόμων. o Ψυχικές διαταραχές. o Κατάθλιψη. o Νευρική ανορεξία/βουλιμία.

10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ o Αν και είναι γνωστά τα προβλήματα που προκαλεί το διαδίκτυο, πολλοί χρήστες δεν έχουν αίσθηση του κινδύνου. o Αποξένωση των ανθρώπων. o Δημιουργία αντικοινωνικών ατόμων. o Μείωση του χρόνου τους για πραγματική κοινωνική ζωή.

11 ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ o Οι χρήστες οι οποίοι είναι εθισμένοι με το διαδίκτυο, καλό θα ήταν να συμβουλευτούν ειδικευμένους ιατρούς. o Μείωση της καθημερινής χρήσης του διαδικτύου. o Στροφή προς τον αθλητισμό. o Περισσότερη επικοινωνία με φίλους και οικογενειακό περιβάλλον.

12 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΛΟ ’ Ι ’ ΖΙΔΟΥ

13 Ο σκο π ός της έρευνας αυτής είναι να κινητο π οιήσουμε όχι μόνο εμάς τους ίδιους αλλά και την κυβέρνηση για να π ραγματο π οιηθούν αλλαγές. Ε π ίσης θα θέλαμε να δείξουμε στον κόσμο ότι η διαδικτυακή α π άτη δεν είναι ένα α π λό π ρόβλημα και π ρέ π ει όλοι μας να το λάβουμε υ π όψη. Το γεγονός ότι δεν μ π ορούμε να ‘’ εξουδετερώσουμε ’’ αυτού το είδους τον κίνδυνο π ρέ π ει να μας αφυ π νίσει, ώστε τουλάχιστον να π ροσ π αθήσουμε να τον ελαχιστο π οιήσουμε σημαντικά.

14 Το π ιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μας μέρος της εργασίας ήταν οι ε π ι π τώσεις π ου έχουν οι διάφορες μορφές διαδικτυακών κινδύνων. Ε π ίσης είχαμε την ευκαιρία να δούμε α π ό π ροσω π ική ά π οψη τι π ιστεύουν οι συνομήλικοί μας σχετικά με αυτό το θέμα μέσω των ερωτηματολογίων και της στατιστικής ανάλυσής τους.

15  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ  ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΒΙΑ  ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

16  Οικονομικά αίτια, ό π ως χρέη, με σκο π ό την α π όκτηση κωδικών εισόδου  Προβλήματα στην π ροσω π ική ζωή, κυρίως ψυχολογικά  Η π εριέργεια και το ενδιαφέρον για την π ροσω π ική ζωή του άλλου

17 Μέσω αυτής της εργασίας συμ π εράναμε π ως π ολλοί άνθρω π οι για διάφορους λόγους π ου αναφέραμε π ροηγουμένως γίνονται θύτες και θύματα του συγκεκριμένου π ροβλήματος, με ε π ι π τώσεις π ου λαμβάνουν τεράστιες διαστάσεις στη σημερινή κοινωνία. Ε π ίσης, συμ π εράναμε π ως η κυβέρνηση αδιαφορεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Δεν δίνει όση βάση π ρέ π ει να δώσει και δεν ενημερώνει κατάλληλα την κοινωνία για τους κινδύνους και του τρό π ους αντιμετώ π ισής τους.

18 Πώς Επηρεάζει Το Διαδίκτυο Την Κοινωνία Στις Μέρες Μας. Δημήτρης Δραγάτσης Γιώργος Μπουλούγαρης Άγγελος Μέτα Γιάννης Συμιανάκης Πωλίνα Πέτρου Χριστίνα Μυτικιώτη Επιβλέπων Καθηγητής Παναγιώτης Μουζιούρας

19 Κατά την μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας από την ομάδα μας θέλαμε να μελετήσουμε τα εξής: Πλήττονται σημαντικά όσοι δημοσιοποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης; Έχει επηρεάσει το διαδίκτυο το εμπόριο, τις επιστήμες και την εκπαίδευση; Θεωρείτε ότι στην εποχή μας δεχόμαστε βομβαρδισμό από πληροφορίες; Οι συνήθειες των νέων επηρεάζονται από το διαδίκτυο; Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ευαισθητοποιούν τον κόσμο σε κοινωνικά θέματα; Ερευνητικά Ερωτήματα

20 Ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε αυτό το θέμα είναι γιατί πιστεύουμε πως είναι απαραίτητο να γνωστοποιηθούν οι απόψεις διάφορων ανθρώπων όσον αφορά την επίδραση που έχει το διαδίκτυο πάνω τους. Στόχος μας ήταν να ικανοποιήσουμε προσωπικές μας ανάγκες που έχουν να κάνουν με την δημιουργία διάφορων δημοσκοπήσεων και την διερεύνηση των αποτελεσμάτων τους. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας θα χρησιμοποιηθούν ως ενδεικτικό των συνηθειών της περιοχής μας. Επίσης οι απαντήσεις που πήραμε είναι ζωντανές αποδείξεις του κλίματος που επικρατεί στο χώρο του διαδικτύου στις μέρες μας. Πλαίσιο – Στόχοι – Σπουδαιότητα – Αναγκαιότητα

21 Οι πολύπλευρες επιπτώσεις του διαδικτύου στην καθημερινή μας ζωή Το διαδίκτυο μας καθηλώνει για ώρες ακόμα και για μέρες μπροστά από μία οθόνη ενός υπολογιστή. Λόγω της κυριαρχίας της Αγγλικής γλώσσας στο διαδίκτυο υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης των υπόλοιπων γλωσσών. Οι Ηλεκτρονικοί υπολογιστές όχι μόνο δεν διευκολύνουν την μάθηση στα παιδιά αλλά σκοτώνουν την δημιουργικότητα των μικρών μαθητών και βλάπτουν τις μαθησιακές τους ικανότητες Το διαδίκτυο έχει ασκήσει πλατιά επίδραση στην σκέψη μας που με δυσκολία κατορθώνουμε να συγκεντρωθούμε σε οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό.

22 Οι «Φυλές» του Διαδικτύου Όπως σε κάθε κοινωνικό περιβάλλον, έτσι και στο παγκόσμιο χωριό που λέγεται Internet, μπορούμε να εντοπίσουμε ομάδες χρηστών με κοινά ενδιαφέρονται και δραστηριότητες. Πέντε είναι κατά γενική αποδοχή οι «φυλές» του διαδικτύου: Οι Κοινωνικοί, που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο κυρίως για γνωριμίες και για άμεση ενημέρωση. Οι Μοναχικοί, που ενώ περιηγούνται στο Internet με τις ώρες και αναζητούν κάθε είδους πληροφορίες και γνωρίζουν πολλά από τα τεκταινόμενα σ’ αυτό, δεν είναι ικανοί να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις και επαφές. Οι Επαγγελματίες, που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο αυστηρά και μόνο για δουλειές. Οι Bloggers, που συντηρούν τα δικά τους ιστολόγια (blogs) αλλά επισκέπτονται τακτικά και τα ιστολόγια άλλων χρηστών με τους οποίους έχουν κοινά ενδιαφέροντα και απόψεις. Οι Downloaders, που περνούν όλο τον χρόνο τους κατεβάζοντας αλλά και ανταλλάσσοντας μ’ άλλους χρήστες αρχεία φωτογραφιών, μουσικής, ταινιών αλλά και προγράμματα πάσης φύσεως.

23 Η απλόχερη δημοσιοποίηση των προσωπικών μας στοιχείων και προτιμήσεων στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον μας. Εκατομμύρια χρήστες του Internet συμμετέχουν οικειοθελώς στο μεγαλύτερο ηλεκτρονικό φακέλωμα της ιστορίας. Όσο αυξάνεται η χρήση του Internet τόσο θα αυξάνεται νομοτελειακά και η δύναμή του ως μέσου επικοινωνίας και διακίνησης της πληροφορίας. Η μεγαλύτερη πρόκληση του Διαδικτύου είναι και να κερδίσεις την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή του κόσμου. Αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή σύνδεση μεταξύ ηλεκτρονικών υπολογιστών, μετατράπηκε ξαφνικά σε μια πανίσχυρη δύναμη που μεταμόρφωσε άρδην το εμπόριο, τις επιστήμες, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, την επικοινωνία και την καταναλωτική μας συμπεριφορά. Στις μέρες μας υπάρχει μια τραγική υπερπληροφόρηση, ένας βομβαρδισμός πολλών άχρηστων ειδήσεων και αναφορών, που αποπροσανατολίζουν τον κόσμο και του απαγορεύουν να θυμάται αυτά που πρέπει να θυμάται. Οι χρήστες του Internet πρέπει να αποκτήσουν την εμπειρία του ψαξίματος και όχι να βρίσκουν την πληροφορία έτοιμη. Η πολύ εύκολη εύρεση πληροφοριών στο Διαδίκτυο δημιουργεί μια εποχή κοινότυπης και μετριότητας, παρέχοντας πληροφορίες γενικής αποδοχής αλλά και καθόλου διάλογο και κριτική. Το μεγάλο πρόβλημα με το Διαδίκτυο είναι ότι η ελεύθερη ροή της πληροφορίας σ’ αυτό μπορεί να μας κάνει λιγότερο ελεύθερους. Μεγάλη επίσης είναι η επιρροή που δέχονται οι νέοι στην ηλεκτρονική αλάνα του Διαδικτύου, μπροστά σε μια οθόνη με πρόσβαση σε σκηνές σεξ και βίας αφού κυλάει σε μεγάλο βαθμό η ζωή των ανηλίκων σήμερα. Οι ομάδες που δημιουργούνται στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν έναν πολύ καλό δείκτη για την ευαισθητοποίηση και την ανταπόκριση του κόσμου σε σοβαρά κοινωνικά θέματα. Συμπεράσματα

24 Ολοκληρώνοντας πρέπει να επισημάνουμε ότι ο υπολογιστής και το διαδίκτυο είναι απαραίτητα εργαλεία για μας και τα χρησιμοποιούμε συνέχεια σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας. Πρέπει όμως να χρησιμοποιούμε με τον υπολογιστή με μέτρο και να μην υπερβαίνουμε τα λογικά όρια της χρήσης του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο με άπειρες δυνατότητες και πλεονεκτήματα αρκεί να τον χρησιμοποιούμε με σύνεση και προσοχή. Επίλογος


Κατέβασμα ppt "ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιβλέπων καθηγητής: Π. Μουζιούρας Ν.Ιορδανίδου Α.Κωνσταντινίδης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google