Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10
2.1 Τι είναι επιχείρηση; Επιχείρηση είναι μια παραγωγική – οικονομική μονάδα που μετατρέπει τους συντελεστές παραγωγής [εργασία – πρώτες ύλες (γη- έδαφος) και κεφάλαιο] σε προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία πουλάει στους καταναλωτές. Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

2 2.2 Κριτήρια διάκρισης των επιχειρήσεων.
Το είδος της ιδιοκτησίας. Τη νομική μορφή Τον τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης. Το μέγεθός της Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

3 Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10
2.2.α. Διάκρισης των επιχειρήσεων με κριτήριο το είδος της ιδιοκτησίας. Ιδιωτικές Δημόσιες Μικτές Μερική ιδιωτικοποίηση Μερική κρατικοποίηση Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

4 2.2.α Δημιουργία Μικτών επιχειρήσεων
Μερική ιδιωτικοποίηση Πώληση από το κράτος μέρους του κεφαλαίου μιας κρατικής εταιρίας. (πχ. ΔΕΗ – ΟΤΕ) Μερική κρατικοποίηση Εξαγορά από το κράτος μέρους του κεφαλαίου μιας ιδιωτικής εταιρίας. (Εξαγορά μιας Ιδιωτικής Τράπεζας) Δημιουργία εξαρχής με σύμπραξη ιδιωτικών και δημοσίων κεφαλαίων. (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ) Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

5 2.2.β Διάκρισης των επιχειρήσεων με κριτήριο τη νομική μορφή της.
Κάθε επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να λάβει νομική μορφή η οποία εκφράζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών της. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

6 2.2.β Κυριότερες νομικές μορφές εταιρειών
Ο.Ε (Ομόρρυθμη Εταιρία) Ε.Ε (Ετερόρρυθμη Εταιρεία) Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) Α.Ε (Ανώνυμη Εταιρεία) Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

7 Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10
2.2.β Ο.Ε. Ομόρρυθμη Εταιρία Εταίροι 2 (δύο) ή περισσότερα άτομα που συμμετέχουν με ίσα ή άνισα εταιρικά μερίδια στο συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας. Όλοι οι εταίρου έχουν απεριόριστη ευθύνη (περιλαμβανομένης και της ατομικής τους ιδιοκτησίας) για τις υποχρεώσεις της εταιρείας ανεξαρτήτως μεριδίου. Ένας ή περισσότεροι εταίροι ορίζονται εκπρόσωποι – διαχειριστές της εταιρείας. Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

8 2.2.β Ε.Ε. Ετερόρρυθμη Εταιρία
2.2.β Ε.Ε. Ετερόρρυθμη Εταιρία Ιδιοκτήτες με διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ομόρρυθμοι Εταίροι (Δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως στη Ο.Ε.) Ετερόρρυθμοι Εταίροι (Δεν έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης – διαχείρισης της εταιρείας & ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους στη εταιρεία). Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

9 2.2.β Ε.Π.Ε. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.
Κεφάλαιο (ελάχιστο 4,500 €): Χωρίζεται σε ίσα εταιρικά μερίδια (όχι μικρότερο των 35€) που δεν είναι μετατρέψιμα σε μετοχές). Κάθε εταίρος λαμβάνει τόσα εταιρικά μερίδια όσα και το ποσό της εισφοράς του στην ΕΠΕ. Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται – δωρίζονται – κληροδοτούνται (με τη σύμφωνη γνώμη των λοίπων εταίρων) Οι εταίροι ευθύνονται για οφειλές της ΕΠΕ προς ιδιώτες μόνο για το ποσό της εισφοράς τους. Οι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα για χρέη της ΕΠΕ προς το ΙΚΑ και το Δημόσιο . Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

10 Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10
2.2.β Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία Το συνολικό Κεφάλαιο μοιράζεται σε Μετοχές, που αποτελούν τίτλο ιδιοκτησίας (πχ. ΑΕ με Κεφάλαιο € έχει μετοχές με ονομαστική αξία 2€ η καθεμία.) Οι μετοχές μεταβιβάζονται ελευθέρα χωρίς περιορισμούς (εκτός ορισμένων εξαιρέσεων). Οι μεγάλες ΑΕ επιδιώκουν την αγοραπωλησία των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο. Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

11 Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10
2.2.β Α.Ε. Όργανα Διοίκησης Γενική Συνέλευση των μετόχων (κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους όσες οι μετοχές που κατέχει). Η ΓΣ εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο που υποβάλλει στη ΓΣ προς έγκριση τον απολογισμό του έργου του και τον προγραμματισμό για το μέλλον της ΑΕ. Το ΔΣ ορίζει τον γενικό Διευθυντή ή Διευθύνοντα Σύμβουλο. (μπορεί να είναι ή να μην είναι μέτοχος). Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

12 2.2.γ. Ταξινόμηση των επιχειρήσεων κατά τομέα δραστηριότητας
Επιχειρήσεις πρωτογενή τομέα παραγωγής. (η παραγωγή τους εξαρτάται από τη φύση – αγροτικές καλλιέργειες, αλιεία, κτηνοτροφία , η εκμετάλλευση των δασών). Επιχειρήσεις δευτερογενή τομέα παραγωγής (αντικείμενο την επεξεργασία προϊόντων ή κατασκευές -βιομηχανίες, βιοτεχνίες, κατασκευές, παραγωγής ενέργειας κλπ.) Επιχειρήσεις τριτογενή τομές παραγωγής (δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών – νοσοκομεία, ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις αναψυχής-αθλητισμού –τουρισμού κλπ.) Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

13 2.2.γ Ταξινόμηση των επιχειρήσεων με το κατά μέγεθός τους
2.2.γ Ταξινόμηση των επιχειρήσεων με το κατά μέγεθός τους Κατάταξη ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων Μικρές (απασχολούν έως 20 εργαζόμενους) Μεσαίες (απασχολούν μεταξύ 20 έως και εργαζόμενους) Μεγάλες (απασχολούν πάνω από 100 εργαζόμενους) Για χώρες με διαφορετικά πληθυσμιακά και οικονομικά δεδομένα υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια. Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

14 2.3 Παραγωγική Διαδικασία
Παραγωγική διαδικασία είναι η μετατροπή ορισμένων εμπορευμάτων σε διαφορετικού είδους εμπορεύματα. Τα μέσα με τα οποία γίνεται η παραγωγική διαδικασία ονομάζονται συντελεστές παραγωγής. Η παραγωγική διαδικασία γίνεται με: Ανθρώπινη προσπάθεια (Εργασία) Πρώτες Ύλες – Κεφαλαιουχικό εξοπλισμό (Κεφάλαιο) Φύση (Γη – Έδαφος) Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

15 Συντελεστές Παραγωγής
Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

16 2.3 Η λειτουργία των επιχειρήσεων είναι τριπλή
Πρώτον, η απόκτηση, μέσω μιας σειράς ανταλλαγών των υλικών εμπορευμάτων και της ανθρώπινης εργασίας που απαιτούνται στην παραγωγή. Δεύτερον, ο αποτελεσματικός συνδυασμός της εργασίας με τα μέσα παραγωγής για το μετασχηματισμό των πρώτων υλών σε τελικά προϊόντα που πρόκειται να πουληθούν στην αγορά και, Τρίτον, ο σχεδιασμός, συντονισμός και έλεγχος των επιμέρους δραστηριοτήτων, των που αναλαμβάνει να εκτελέσει κάθε εργαζόμενος. Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

17 2.4 Οι κίνδυνοι & οι υποχρεώσεις της επιχείρησης.
Αναλαμβάνοντας τις παραπάνω λειτουργίες επιχείρηση, σαν σύγχρονη οικονομική μονάδα παραγωγής, αναλαμβάνει ταυτόχρονα κινδύνους και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις λειτουργίες της. Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

18 2.4 Οι κίνδυνοι & οι υποχρεώσεις της επιχείρησης.
Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης είναι προς: τους εργαζόμενους της (καταβολή μισθού – διαμόρφωση συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής εργασίας – σεβασμός των δικαιωμάτων κλπ) Τους πελάτες της ( παράδοση των προϊόντων στη σωστή τιμή , την ποιότητα και στους συμφωνηθέντες χρόνους) τους προμηθευτές της ( τήρηση των συμφωνηθέντων – διατήρηση της συνεργασίας κλπ) το κράτος ( καταβολή φόρων – εφαρμογή νόμων – συνεργασία με κρατικούς φορείς) το κοινωνικό σύνολο (προστασία του περιβάλλοντος – να εγγυάται την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών κλπ) Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

19 2.4 Οι κίνδυνοι & οι υποχρεώσεις της επιχείρησης.
Αν η επιχείρηση δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, τότε αντιμετωπίζει οικονομική αποτυχία συχνά, και τις νομικές συνέπειες των παραλείψεών της. Ο κίνδυνος που αναλαμβάνει η επιχείρηση είναι να μην μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της επειδή δεν προέβλεψε σωστά τις επιθυμίες και τη δυνατότητα των καταναλωτών για να αγοράσουν το προϊόν της ή γιατί απρόβλεπτα γεγονότα, τεχνολογικές μεταβολές, απεργία, θεομηνία κ.τ.λ.- δεν της επέτρεψαν να πραγματοποιήσει τα σχέδια της. Αυτός ο κίνδυνος ονομάζεται επιχειρηματικός κίνδυνος. Σε αντιστάθμισμα των υποχρεώσεων και των κίνδυνων που αναλαμβάνει η επιχείρηση έχει ως αμοιβή το κέρδος. Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

20 2.5 Το κίνητρο της Παραγωγής
Οι εισπράξεις μιας επιχείρησης από την πώληση των εμπορευμάτων που παράγονται ονομάζονται έσοδα της επιχείρησης. Οι δαπάνες που γίνονται από την επιχείρηση για να καλύψει τις υποχρεώσεις της ονομάζονται κόστος. ΕΣΟΔΑ . - ΚΟΣΤΟΣ . ΚΕΡΔΟΣ ή ΖΗΜΙΑ Έσοδα > Κόστος (ΚΕΡΔΟΣ) Έσοδα > Κόστος (ΖΗΜΙΑ) Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

21 2.5 Το κίνητρο της Παραγωγής
Βασική επιδίωξη όλων των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων είναι η μεγιστοποίηση των κερδών και αυτό επιτυγχάνεται : Βασική Οικονομική Αρχή Έσοδα (Μεγιστοποίηση των Εσόδων) Έξοδα (Ελαχιστοποίηση του Κόστους) Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

22 2.5 Το κίνητρο της Παραγωγής
Η επίτευξη κερδών εξασφαλίζει την ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης. Η επίτευξη υψηλών κερδών εξασφαλίζει υψηλότερο εισόδημα στους ιδιοκτήτες. Παρέχει την δυνατότητα βελτίωσης των παραγωγικών δυνατοτήτων της επιχείρησης μέσω των επενδύσεων σε υλικοτεχνικές υποδομές. Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

23 2.5 Το κίνητρο της Παραγωγής
Υπάρχουν παραγωγικές μονάδες που δεν έχουν σκοπό το κέρδος. Σχολεία Δημόσια Νοσοκομεία Δημόσια Ερευνητικά Ιδρύματα. Τις ίδιες υπηρεσίες παρέχουν ιδιωτικά σχολεία, νοσοκομεία, ερευνητικά ιδρύματα που πουλούν τις υπηρεσίες τους και η επιβίωσή τους εξαρτάται από την δυνατότητα να δημιουργού κέρδη. Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

24 2.5 Το κίνητρο της Παραγωγής
Υπάρχουν υπηρεσίες που προσφέρονται από δημόσιες ή μικτές επιχειρήσεις που στόχο έχουν την εξυπηρέτηση του Κοινωνικού Συνόλου. Τα έξοδά τους προσπαθούν να τα καλύψουν από τα έσοδά τους και όταν υπάρχουν ελλείμματα, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.**** Το κέρδος δεν είναι στόχος σε παραγωγικές προσπάθειες που στοχεύουν στην αυτοκατανάλωση (ο λαχανόκηπος ενός νοικοκυριού). Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

25 2.5 Το κίνητρο της Παραγωγής
Η επιδίωξη του μέγιστου κέρδους είναι επιδίωξη όλων των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, δεν είναι όμως ο μοναδικός. Κυριαρχία και έλεγχος της αγοράς (μελλοντικός σκοπός το κέρδος) Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας.* Κοινωνική προβολή. Δημόσια εικόνα. Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

26 2.6.1 Η οργάνωση της σύγχρονης επιχείρησης
Κάθε επιχείρηση πρέπει να παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες, που θα πουλάει στους καταναλωτές για να καλύψει τις ανάγκες τους και να αποκομίζει κέρδη. Η παραγωγή και η διάθεση των προϊόντων της, δεν είναι μια τυχαία διαδικασία, είναι συστηματική και οργανωμένη δραστηριότητα. Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

27 4.6.1 Η οργάνωση της σύγχρονης επιχείρησης
Η οργάνωση της σύγχρονης επιχείρησης Σε κάθε παραγωγική μονάδα πρέπει να πραγματοποιούνται διαφορετικές εργασίες. (διαχωρισμός των τμημάτων). Σε κάθε τμήμα γίνεται κατανομή του προσωπικού ανάλογα με τα προσόντα του και τις απατήσεις των εργασιών του τμήματος. Σε κάθε τμήμα αναλαμβάνουν ειδικευμένα στελέχη την λειτουργία και εποπτεία των δραστηριοτήτων με ανάλογα καθήκοντα και υποχρεώσεις. Διατίθενται τα κατάλληλα μέσα (πόροι) για να ανταποκριθεί το κάθε τμήμα στους στόχους του. Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

28 2.6.1 Η οργάνωση της σύγχρονης επιχείρησης
Όλα τα παραπάνω εκφράζονται στο οργανόγραμμα κάθε επιχείρησης, που είναι ένα σχέδιο κατανομής του προσωπικού στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης. Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

29 Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

30 2.6.1 Η οργάνωση της σύγχρονης επιχείρησης
Η οργάνωση της σύγχρονης επιχείρησης Βασικά τμήματα της επιχείρησης Τμήμα Παραγωγής: Ασχολείται με την επεξεργασία των πρώτων υλών παραγωγή, την λειτουργία και την συντήρηση των μηχανημάτων, την συσκευασία και τον ποιοτικό έλεγχου των προϊόντων. Τμήμα Οικονομικού – λογιστηρίου: Ασχολείται με την παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και των οικονομικών συναλλαγών της. ( έκδοση τιμολογίων – αποδείξεων - διαχείριση του ταμείου - πληρωμές προμηθευτών – φορολογικές δηλώσεις – υπολογισμός οικονομικών αποτελεσμάτων κλπ) Τμήμα Πωλήσεων – Εμπορικό (Marketing) (Καθήκον η έρευνα των προτιμήσεων της αγοράς, τις τιμές των ανταγωνιστών – σχεδιασμός προϊόντων που ζητά η αγορά – προβολή και προώθηση των προϊόντων - πραγματοποίηση των πωλήσεων και η διανομή των αγαθών στην αγορά. Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

31 2.6.1 Η οργάνωση της σύγχρονης επιχείρησης
Άλλα Δευτερεύοντα τμήματα: Τμήμα Προμηθειών: Αναλαμβάνει την οικονομικότερη προμήθεια όλων των στοιχείων – πόρων που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει η επιχείρηση (πρώτες ύλες - αναλώσιμα –υλικά συσκευασίας κλπ) προσωπικού: ασχολείται με τα θέματα του προσωπικού, όπως προσλήψεις, κατανομή θέσεων εργασίας, μισθοδοσία, απολύσεις, επιβάλλει κανονισμούς λειτουργίας, διαπραγματεύεται με τους συνδικαλιστές κ.ά. Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει βέβαια και προσωπικό που ασχολείται με την ασφάλεια και καθαριότητα των χώρων. Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης :*(δεν αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο) Ανάπτυξη νέων προϊόντων προσαρμοσμένα στα νέα τεχνολογικά δεδομένα που καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών αλά δημιουργούν και νέες ανάγκες. Ανάλογα το αντικείμενο της επιχείρησης αναπτύσσονται και άλλα τμήματα Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

32 2.6.2 Η διεύθυνση και η λειτουργία της επιχείρησης
2.6.2 Η διεύθυνση και η λειτουργία της επιχείρησης Ο συντονισμός των διαφόρων τμημάτων εξασφαλίζεται από τη διεύθυνση της επιχείρησης, η οποία παίρνει όλες τις αποφάσεις, θέτει τους στόχους της επιχείρησης και αναθέτει τα καθήκοντα στα υπόλοιπα τμήματα. Επίσης παίρνει αποφάσεις για το αν η επιχείρηση θα επεκταθεί, αν θα αυξηθεί ή όχι η παραγωγή κ.ά. Τη διεύθυνση μπορεί ν' αποτελείται από ένα άτομο ή ομάδα ατόμων, που μπορεί να είναι και ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Η διεύθυνση της επιχείρησης αναθέτει διευθυντικά και εποπτικά καθήκοντα σε άτομα των επιμέρους τμημάτων (διευθυντές – τμηματάρχες- προϊσταμένους κλπ) Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

33 2.6.2 Η διεύθυνση και η λειτουργία της επιχείρησης
2.6.2 Η διεύθυνση και η λειτουργία της επιχείρησης Όταν μια επιχείρηση διαθέτει όλα τα παραπάνω τμήματα και τα διατηρεί με δικό της προσωπικό, τότε είναι συγκεντρωμένη. Πολλές φορές όμως οι επιχειρήσεις για ορισμένες εργασίες συνεργάζονται με άλλες επιχειρήσεις ή με ελευθέρους επαγγελματίες, όπως γίνεται συνήθως με την ανάθεση εργασιών λογιστηρίου στα λογιστικά γραφεία. Η συναλλαγή της επιχείρησης με τις άλλες επιχειρήσεις που ανέλαβαν μέρος των εργασιών της ονομάζεται υπεργολαβία Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

34 2.7 Η εργασία στη σύγχρονη επιχείρηση
Οι επιχειρήσεις απασχολούν εργαζόμενους και για την προσφορά της εργασίας τους καταβάλουν μισθό. Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό ονομάζονται μισθωτοί. Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις κατανέμονται σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Κάθε θέση εργασίας έχει συγκεκριμένα εργασιακά καθήκοντα. Διευθυντικό δικαίωμα είναι το δικαίωμα που έχει η διεύθυνση να ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και εκτέλεσης όλων των εργασιών, τον ρυθμό και την ποιότητα της εργασίας. Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10

35 2.7 Η εργασία στη σύγχρονη επιχείρηση
Τα βασικά εργασιακά καθήκοντα που αντιστοιχούν σε μια θέση εργασίας ορίζουν την έννοια του επαγγέλματος. Η κατάσταση συχνής εναλλαγής επαγγελμάτων ονομάζεται πολυεπαγγελματισμός Η ικανότητα που έχει ο εργαζόμενος να εκπληρώνει αποτελεσματικά τα εργασιακά του καθήκοντα ονομάζεται δεξιότητα. Τα άτομα που εργάζονται μόνοι τους χωρίς να απασχολούν άλλα άτομα σαν μισθωτούς ονομάζονται αυτοαπασχολούμενοι. Πολλές φορές στις επιχειρήσεις των αυτοαπασχολουμένων εργάζονται μέλη της οικογένειας χωρίς να αμείβονται ιδιαίτερα για την εργασία που προσφέρουν. Τα άτομα αυτά ονομάζονται συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη. Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10


Κατέβασμα ppt "Επιμέλεια Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google