Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προς ένα Πλαίσιο Προσόντων στον κλάδο του Εμπορίου στην Ελλάδα 26/11/2010 Βάλια Αρανίτου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΙΝ. ΕΜ.Υ Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προς ένα Πλαίσιο Προσόντων στον κλάδο του Εμπορίου στην Ελλάδα 26/11/2010 Βάλια Αρανίτου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΙΝ. ΕΜ.Υ Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προς ένα Πλαίσιο Προσόντων στον κλάδο του Εμπορίου στην Ελλάδα 26/11/2010 Βάλια Αρανίτου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΙΝ. ΕΜ.Υ Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου

2 Ορισμένα απαραίτητα στοιχεία… - Ι Ο κλάδος του εμπορίου απασχολεί 800.000 άτομα. Ο κλάδος του εμπορίου απασχολεί 800.000 άτομα. Οι οκτώ στους δέκα απασχολούμενους του κλάδου εργάζονται σε επιχειρήσεις με μικρό μέγεθος απασχόλησης (έως 10 άτομα). Οι οκτώ στους δέκα απασχολούμενους του κλάδου εργάζονται σε επιχειρήσεις με μικρό μέγεθος απασχόλησης (έως 10 άτομα).

3 Ορισμένα απαραίτητα στοιχεία… - ΙΙ Οι τρεις του δέκα απασχολούμενους στο λιανικό εμπόριο είναι αυτοαπασχολούμενοι. Οι τρεις του δέκα απασχολούμενους στο λιανικό εμπόριο είναι αυτοαπασχολούμενοι. Εργοδότες είναι μόλις το 11% ενώ μισθωτοί είναι το 50,0%. Εργοδότες είναι μόλις το 11% ενώ μισθωτοί είναι το 50,0%. Πάνω από το ήμισυ των απασχολουμένων στον κλάδο είναι γυναίκες ενώ το 1/5 είναι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών. Πάνω από το ήμισυ των απασχολουμένων στον κλάδο είναι γυναίκες ενώ το 1/5 είναι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών.

4 Το επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολουμένων στο εμπόριο Το εμπόριο χαρακτηρίζεται από την μεγάλη συγκέντρωση απασχολούμενων που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς περίπου 6 στους 10 εργαζόμενους προέρχονται από αυτή την εκπαιδευτική βαθμίδα (56,4%). Το εμπόριο χαρακτηρίζεται από την μεγάλη συγκέντρωση απασχολούμενων που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς περίπου 6 στους 10 εργαζόμενους προέρχονται από αυτή την εκπαιδευτική βαθμίδα (56,4%). Περίπου 3 στους 10 εργαζόμενους (29,6%) είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ μόλις το 14,0% έχει λάβει μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Περίπου 3 στους 10 εργαζόμενους (29,6%) είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ μόλις το 14,0% έχει λάβει μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

5 Το επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολουμένων στο εμπόριο  Περίπου οι έξι στους δέκα εργαζόμενους ως μισθωτοί και βοηθοί είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στους εργοδότες και τους αυτοαπασχολούμενους αναλογία μειώνεται στο 52% περίπου.  Διαφοροποίηση υπάρχει επίσης στους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις κατηγορίες των εργοδοτών και των μισθωτών του τομέα οι οποίοι αποτελούν το 35% και το 33% των αντίστοιχων κατηγοριών.

6 Το επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολουμένων στο εμπόριο ΣΥΝΟΛΟ Τριτοβάθμια εκπαίδευση Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθόλου σχολείο ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (37,4%) (37,4%)(43,4%) (18,6%) (18,6%)(0,5%)4.426.991 ΤΟΜΕΑΣ (29,6%) (29,6%)(56,4%) (13,1%) (13,1%)(0,9%)801.114 ΛΙΑΝΙΚΟ (26,5%) (26,5%) (58,4%) (58,4%)(14,0%)(1,1%)544.962 ΟΧΗΜΑΤΩΝ (26,0%) (26,0%) (61,5%) (61,5%) (12,2%) (12,2%)(0,3%)90.633 ΧΟΝΔΡΙΚΟ (42,2%) (42,2%) (46,9%) (46,9%)(10,0%)(0,9%)165.519

7 Τα κυριότερα επαγγέλματα στο εμπόριο Τα κυριότερα επαγγέλματα που απαντώνται στην απασχόληση του τομέα είναι: Τα κυριότερα επαγγέλματα που απαντώνται στην απασχόληση του τομέα είναι: «πωλητές», «πωλητές», «διευθύνοντες /επιχειρηματίες» «διευθύνοντες /επιχειρηματίες» «προϊστάμενοι μικρών επιχειρήσεων» (με απασχόληση μέχρι 9 πρόσωπα) «προϊστάμενοι μικρών επιχειρήσεων» (με απασχόληση μέχρι 9 πρόσωπα) «μηχανικοί εφαρμοστές» «μηχανικοί εφαρμοστές» «υπάλληλοι γραφείου», οι οποίοι αναλογούν στα 3/4 των απασχολούμενων του εμπορίου. «υπάλληλοι γραφείου», οι οποίοι αναλογούν στα 3/4 των απασχολούμενων του εμπορίου.

8 Επαγγελματικά Περιγράμματα Ως Επαγγελματικό Περίγραμμα, ορίζεται το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές. Ως Επαγγελματικό Περίγραμμα, ορίζεται το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές.

9 Επαγγελματικά Περιγράμματα Το επαγγελματικό περίγραμμα αποτελεί τον κύριο τρόπο σύνδεσης της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση και της διασφάλισης ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα έχουν κάποια προστιθέμενη αξία στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του κόσμου της εργασίας. Το επαγγελματικό περίγραμμα αποτελεί τον κύριο τρόπο σύνδεσης της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση και της διασφάλισης ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα έχουν κάποια προστιθέμενη αξία στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του κόσμου της εργασίας. Η ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος αποσκοπεί στην πιστοποίηση των αποτελεσμάτων της μάθησης όπως αυτά προκύπτουν από τις διαφορετικές εκπαιδευτικές διαδρομές της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου κατάρτισης. Η ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος αποσκοπεί στην πιστοποίηση των αποτελεσμάτων της μάθησης όπως αυτά προκύπτουν από τις διαφορετικές εκπαιδευτικές διαδρομές της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου κατάρτισης.

10 Επαγγελματικά Περιγράμματα Δεν αποτελεί θέσφατο, καθώς ο ρόλος του δεν είναι να επιβάλλει, αλλά κυρίως να ανακεφαλαιώνει και να εξορθολογίζει την τρέχουσα κοινωνική πρακτική. Με την λογική αυτή, οφείλει να είναι δυναμικό. Δεν αποτελεί θέσφατο, καθώς ο ρόλος του δεν είναι να επιβάλλει, αλλά κυρίως να ανακεφαλαιώνει και να εξορθολογίζει την τρέχουσα κοινωνική πρακτική. Με την λογική αυτή, οφείλει να είναι δυναμικό.

11 Επαγγελματικά Περιγράμματα στον κλάδο του εμπορίου Διοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ Διοικητικός Υπεύθυνος ΠΜΕ Εμποροϋπάλληλος Εμποροϋπάλληλος Εμπορικός αντιπρόσωπος Εμπορικός αντιπρόσωπος Πωλητής λιανικής Πωλητής λιανικής Πωλητής εξωτερικός Πωλητής εξωτερικός Στέλεχος χονδρικού εμπορίου Στέλεχος χονδρικού εμπορίου Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων Υπάλληλος αγορών και προμηθειών λιανικού – χονδρικού Υπάλληλος αγορών και προμηθειών λιανικού – χονδρικού Προωθητής πωλήσεων λιανικού εμπορίου (Merchandiser) Προωθητής πωλήσεων λιανικού εμπορίου (Merchandiser) Υπάλληλος διαχείρισης συστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου Υπάλληλος διαχείρισης συστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου Πωλητής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Πωλητής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Πωλητής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Πωλητής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Εξωτερικός Πωλητής Εξωτερικός Πωλητής

12

13


Κατέβασμα ppt "Προς ένα Πλαίσιο Προσόντων στον κλάδο του Εμπορίου στην Ελλάδα 26/11/2010 Βάλια Αρανίτου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΙΝ. ΕΜ.Υ Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google