Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Miscelánea I. 1. Un adverbio modifica un verbo, un adjetivo u otro adverbio. 2. En español muchos se forman agregando la terminación “-mente” a un adjetivo.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Miscelánea I. 1. Un adverbio modifica un verbo, un adjetivo u otro adverbio. 2. En español muchos se forman agregando la terminación “-mente” a un adjetivo."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Miscelánea I

2 1. Un adverbio modifica un verbo, un adjetivo u otro adverbio. 2. En español muchos se forman agregando la terminación “-mente” a un adjetivo en singular feminino: lento --> lenta --> lentamente. 3. En griego, muchos se forman cambiando la por una  al final de un adjetivo genitivo, plural, masculino.   -->  --> 

3 5. Muchos adverbios no siguen este patrón. 6. El capítulo 8 del manual tiene mucho adverbios comunes.

4 El infinitivo puede tomar el artículo en los diferentes casos:  El liberar a los esclavos es bueno.  Hablaron del liberar a los esclavos.  Ganaremos por liberar a los esclavos.  Logramos [el] liberar a los esclavos.

5 1. La preposición  con un sustantivo y (normalmente) el verbo en la voz pasiva expresa agencia. Juan 14:21 - ὁ δ ὲ ἀ γαπ ῶ ν με ἀ γαπηθήσεται ὑ π ὸ το ῦ πατρός μου

6 2.El genitivo se usa con adverbios de ubicación. Juan 6:23 - ἄ λλα ἦ λθεν πλοιά[ρια] ἐ κ Τιβεριάδος ἐ γγ ὺ ς το ῦ τόπου ὅ που ἔ φαγον τ ὸ ν ἄ ρτον ε ὐ χαριστήσαντος το ῦ κυρίου.

7 3.El genitivo a veces se usa para expresar el tiempo dentro del cual sucede algo. Juan 3:2 - ο ὗ τος ἦ λθεν πρ ὸ ς α ὐ τ ὸ ν νυκτ ὸ ς κα ὶ ε ἶ πεν α ὐ τ ῷ

8 4.El genitivo con el artículo y el infinitivo a veces se usa para expresar propósito. Mateo 3:13 - Τότε παραγίνεται ὁ Ἰ ησο ῦ ς ἀ π ὸ τ ῆ ς Γαλιλαίας ἐ π ὶ τ ὸ ν Ἰ ορδάνην πρ ὸ ς τ ὸ ν Ἰ ωάννην το ῦ βαπτισθ ῆ ναι ὑ π' α ὐ το ῦ.

9 1. El dativo sin preposición puede expresar “instrumentalidad” o el medio por medio del cual algo sucede. Juan 11:2 - ἦ ν δ ὲ Μαρι ὰ μ ἡ ἀ λείψασα τ ὸ ν κύριον μύρ ῳ κα ὶ ἐ κμάξασα το ὺ ς πόδας α ὐ το ῦ τα ῖ ς θριξ ὶ ν α ὐ τ ῆ ς

10 2. El dativo de respecto o de referencia indica con respecto a que algo existe o es cierto. Romanos 6:2 - ο ἵ τινες ἀ πεθάνομεν τ ῇ ἁ μαρτί ᾳ, π ῶ ς ἔ τι ζήσομεν ἐ ν α ὐ τ ῇ ;

11 3.El dativo a veces expresa el tiempo cuando algo sucede. Mateo 17:23 - κα ὶ ἀ ποκτενο ῦ σιν α ὐ τόν, κα ὶ τ ῇ τρίτ ῃ ἡ μέρ ᾳ ἐ γερθήσεται.

12 1. El acusativo puede expresar duración en tiempo o extensión en espacio, contestando las preguntas: “¿Cuánto tiempo? o ¿Qué tan lejos? Juan 11:6 - ὡ ς ο ὖ ν ἤ κουσεν ὅ τι ἀ σθενε ῖ, τότε μ ὲ ν ἔ μεινεν ἐ ν ᾧ ἦ ν τόπ ῳ δύο ἡ μέρας

13 2. El acusativo de especificación es similar al dativo de respecto pero menos común. Juan 6:10 - ἀ νέπεσαν ο ὖ ν ο ἱ ἄ νδρες τ ὸ ν ἀ ριθμ ὸ ν ὡ ς πεντακισχίλιοι

14 3. El acusativo a veces se combina con el infinitivo para expresar resultado. Marcos 9:26 - κα ὶ κράξας κα ὶ πολλ ὰ σπαράξας ἐ ξ ῆ λθεν: κα ὶ ἐ γένετο ὡ σε ὶ νεκρός, ὥ στε το ὺ ς πολλο ὺ ς λέγειν ὅ τι ἀ πέθανεν.

15 Trabajar en la traducción de Juan 2:1-5Juan 2:1-5 1Κα ὶ τ ῇ ἡ μέρ ᾳ τ ῇ τρίτ ῃ γάμος ἐ γένετο ἐ ν Καν ὰ τ ῆ ς Γαλιλαίας, κα ὶ ἦ ν ἡ μήτηρ το ῦ Ἰ ησο ῦ ἐ κε ῖ : 2 ἐ κλήθη δ ὲ κα ὶ ὁ Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ο ἱ μαθητα ὶ α ὐ το ῦ ε ἰ ς τ ὸ ν γάμον. 3κα ὶ ὑ στερήσαντος ο ἴ νου λέγει ἡ μήτηρ το ῦ Ἰ ησο ῦ πρ ὸ ς α ὐ τόν, Ο ἶ νον ο ὐ κ ἔ χουσιν. 4[κα ὶ ] λέγει α ὐ τ ῇ ὁ Ἰ ησο ῦ ς, Τί ἐ μο ὶ κα ὶ σοί, γύναι; ο ὔ πω ἥ κει ἡ ὥ ρα μου. 5λέγει ἡ μήτηρ α ὐ το ῦ το ῖ ς διακόνοις, Ο τι ἂ ν λέγ ῃ ὑ μ ῖ ν ποιήσατε.


Κατέβασμα ppt "Miscelánea I. 1. Un adverbio modifica un verbo, un adjetivo u otro adverbio. 2. En español muchos se forman agregando la terminación “-mente” a un adjetivo."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google