Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΑΦΟΥ ΜΑΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗ 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Η Αξιολόγηση των Βιβλιοθηκών ως στοιχείο Ποιότητας των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΑΦΟΥ ΜΑΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗ 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Η Αξιολόγηση των Βιβλιοθηκών ως στοιχείο Ποιότητας των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΑΦΟΥ ΜΑΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗ 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Η Αξιολόγηση των Βιβλιοθηκών ως στοιχείο Ποιότητας των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης – Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 24-26 Σεπτεμβρίου 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Εισαγωγή  Η Χρήση των Θησαυρών σε Οντολογίες  Οντολογίες και επιστήμη της πληροφόρησης (βιβλιοθήκες)  Μετατροπή ενός θησαυρού σε οντολογία - Προτεινόμενη μέθοδος  Παραδείγματα μετασχηματισμού λημμάτων θησαυρού σε οντολογία  Σχόλια

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Θησαυρός: Η απόδοση των όρων ευρετηρίασης με τρόπο μοναδικό χρησιμοποιώντας γλώσσα ανάκτησης πληροφοριών, η οποία διαχρονικά είχε τη μορφή γλώσσα ανάκτησης πληροφοριών, η οποία διαχρονικά είχε τη μορφή ταξινομικού συστήματος, δομημένου καταλόγου και πρόσφατα, δομημένου ταξινομικού συστήματος, δομημένου καταλόγου και πρόσφατα, δομημένου θησαυρού. θησαυρού.  Οντολογία είναι ο προσδιορισμός μιας αντίληψης με την έννοια της λειτουργίας, με την οποία ο άνθρωπος αποκτά γνώση της πραγματικότητας με παρέμβαση του λογικού. οποία ο άνθρωπος αποκτά γνώση της πραγματικότητας με παρέμβαση του λογικού. Είναι ένα μέσο αναπαράστασης της γνώσης. Είναι ένα μέσο αναπαράστασης της γνώσης. ‘An ontology is a specification of a conceptualization’ (Gruber) ‘An ontology is a specification of a conceptualization’ (Gruber)  Η διάσπαση των θησαυρών σε επιστημονικά πεδία δεν διευκόλυνε τους επιστήμονες στην εξαντλητική αναζήτηση των πληροφοριών. Αυτό οφείλεται στη μη ταύτιση των στην εξαντλητική αναζήτηση των πληροφοριών. Αυτό οφείλεται στη μη ταύτιση των όρων ή της εννοιολογικής τους ανάλυσης ή της ένταξής τους σε ιεραρχίες. Η δυσκολία όρων ή της εννοιολογικής τους ανάλυσης ή της ένταξής τους σε ιεραρχίες. Η δυσκολία αυτή προβλημάτισε τους επιστήμονες, κυρίως της πληροφορικής, οι οποίοι αυτή προβλημάτισε τους επιστήμονες, κυρίως της πληροφορικής, οι οποίοι προσπάθησαν να αναπτύξουν αυτόματες μεθόδους θεματικού προσδιορισμού των προσπάθησαν να αναπτύξουν αυτόματες μεθόδους θεματικού προσδιορισμού των πληροφοριών με την ανάπτυξη οντολογιών. πληροφοριών με την ανάπτυξη οντολογιών.

4  Η σάρωση του θησαυρού κατά την αναζήτηση επιτρέπει στον ερευνητή να ρυθμίζει το επίπεδο ανάκτησης πληροφοριών από γενικές σε ειδικές πληροφορίες και το αντίστροφο, ρυθμίζοντας το επίπεδο ανάκτησης που εκείνος επιθυμεί.  Ο θησαυρός συμβάλλει στην αποτελεσματική οργάνωση των πληροφοριών ενός πληροφοριακού συστήματος και στην ανάκτηση των πληροφοριών αυτών από το χρήστη.  Οι οντολογίες βοηθάνε στην εξάπλωση του σημασιολογικού ιστού. Θα μπορούσε να λεχθεί ότι είναι το μέσο για τη μετάβαση από τον παγκόσμιο ιστό στη σημασιολογική του έκδοση (Semantic Web).  Οι οντολογίες στην πληροφόρηση, χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση πληροφοριών από διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα.

5 Σε έναν βιβλιοθηκονομικό θησαυρό η εννοιολογική ανάλυση ενός όρου περιλαμβάνει:  ΔΣ (SN) – Διευκρινιστική Σημείωση (Scope Note)  ΧΡ (USE) – Χρησιμοποίησε  ΧΑ (UF) – Χρησιμοποίησε Αντί (Use For)  ΟΚ (TT) – Όρος Κορυφή (Top Term)  ΠΟ (BT) – Πλατύτερος Όρος (Broader Term)  ΕΟ (NT) – Ειδικότερος Όρος (Narrow Term)  ΣΟ (RT) – Σχετικός Όρος (Related Term)  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΣ ο οποίος δίνει την άποψη από την οποία χρησιμοποιείται ο όρος. Σε μια οντολογία χρησιμοποιούμε αντίστοιχα:  Top Concept (όρος / έννοια κορυφή)  Slot / Properties (ιδιότητες των εννοιών)  Super class (υπερκατηγορία) ή super concept (υπερέννοια)  Subclass (υποκατηγορία) ή sub concept (υποέννοια)  Individual ή instance (τύπος, άτομο ή στιγμιότυπο)  rdfs [Resource Description Frameworks (Πηγή Περιγραφής Πλαισίων)]: comment (σχόλιο)

6  Για να μετατρέψουμε τον βιβλιοθηκονομικό θησαυρό σε οντολογία, θα χρησιμοποιήσουμε ένα συντάκτη οντολογίας (ontology editor).  Οι συντάκτες οντολογίας (ontology editors): 1. υποστηρίζουν την επεξεργασία των οντολογιών, 2. διευκολύνουν την ανάπτυξη και την διαχείριση των οντολογιών, τον καθορισμό και την τροποποίηση των εννοιών και μερικοί από αυτούς 2. διευκολύνουν την ανάπτυξη και την διαχείριση των οντολογιών, τον καθορισμό και την τροποποίηση των εννοιών και μερικοί από αυτούς 3.επιτρέπουν τη διερεύνηση και το «περιδιάβασμα» (browsing) των οντολογιών. 3.επιτρέπουν τη διερεύνηση και το «περιδιάβασμα» (browsing) των οντολογιών.  Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε ο συντάκτης οντολογίας Protégé, ο οποίος διατίθεται ελεύθερα από το διαδίκτυο.

7 ΘΗΣΑΥΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΌροςConcept (Έννοια) ΔΣ (SN) – Διευκρινιστική Σημείωση (Scope Note) / ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΣ rdfs: comment (ΠΠΠ: σχόλιο) ΟΚ(TT) – Όρος Κορυφή (Top Term)Top Concept (Όρος / έννοια κορυφή) ΧΡ (USE) – Χρησιμοποίησε / ΧΑ (UF) – Χρησιμοποίησε Αντί (Use For) Slot / Properties (ιδιότητες των εννοιών) ΠΟ (BT) – Πλατύτερος Όρος (Broader Term Super class (subsumption relations) / (Υπέρκατηγορία ή Υπερέννοια) ΕΟ (NT) – Ειδικότερος Όρος (Narrow Term Subclass (subsumption relations) / (Υποκατηγορία ή Υποέννοια) ΣΟ (RT) – Σχετικός Όρος (Related TermIndividuals (στιγμιότυπα)

8  Concept (έννοια): Ένα σύνολο αντικειμένων αλλά και μια αφηρημένη έννοια π.χ. η διασκέδαση. έννοια π.χ. η διασκέδαση.  Top concept (όρος ή έννοια κορυφή): Εκφράζει την γενικότερη κατηγορία στην οποία ανήκει η έννοια που αναλύεται στην οντολογία και αντιστοιχεί στον ΟΚ ενός θησαυρού.  rdfs:comment } Καταχωρείται σχόλιο με το οποίο, στην αντίστοιχη θέση επεξηγούνται, ο όρος, οι κατηγορίες ή υποκατηγορίες, οι ιδιότητες των εννοιών και των στιγμιότυπων.  Slot (ιδιότητες των εννοιών): Προσδιορισμός των σημασιολογικών σχέσεων μεταξύ δύο εννοιών μιας οντολογίας, πέρα από την καθορισμένη σχέση υπαγωγής.

9  Super class: subsumption relations / Subclass: subsumption relations} Υπέρ ή υπό ιεραρχικές έννοιες που έχουν άλλες σημασιολογικές Υπέρ ή υπό ιεραρχικές έννοιες που έχουν άλλες σημασιολογικές σχέσεις. σχέσεις.  Individuals (στιγμιότυπα ή πραγματώσεις): Εκφράζουν μια έννοια που περιέχεται σε μια οντολογία και είναι τελικά ένα σύνολο από που περιέχεται σε μια οντολογία και είναι τελικά ένα σύνολο από στιγμιότυπα που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά. στιγμιότυπα που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά.

10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

11 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

12 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

13 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4

14 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5

15 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6

16  Ο όρος του θησαυρού μετατράπηκε σε οντολογία χωρίς να χαθούν πληροφορίες και όλη η λειτουργία του θησααυρού μεταφέρθηκε στη πληροφορίες και όλη η λειτουργία του θησααυρού μεταφέρθηκε στη λειτουργκότητα της οντολογίας. λειτουργκότητα της οντολογίας.  Ο θησαυρός: 1. Βοηθάει την οντολογία στο σαφή ορισμό των εννοιών της. 1. Βοηθάει την οντολογία στο σαφή ορισμό των εννοιών της. 2. Καθορίζει τη μονοσημαντότητα των όρων. 2. Καθορίζει τη μονοσημαντότητα των όρων. 3. Συμβάλλει στην εννοιολογική ανάλυση των εννοιών που εμπλουτίζουν 3. Συμβάλλει στην εννοιολογική ανάλυση των εννοιών που εμπλουτίζουν μια οντολογία. μια οντολογία. 4. Καθορίζει τις σχέσεις τους στην ανάλυση της ιεραρχίας της οντολογίας. 4. Καθορίζει τις σχέσεις τους στην ανάλυση της ιεραρχίας της οντολογίας.  Η οντολογία ενισχύει τη χρήση των θησαυρών οι οποίοι παρέχουν μόνο σχέσεις εννοιών. σχέσεις εννοιών.

17  Από το θησαυρό δεν μπορεί να εξαχθεί γνώση, ενώ με τη χρήση γλωσσών οντολογιών όπως η OWL DL, μέσω μηχανισμών εξαγωγής συμπερασμάτων, οντολογιών όπως η OWL DL, μέσω μηχανισμών εξαγωγής συμπερασμάτων, επιτρέπει τη διαμόρφωση άποψης και γνώσης. επιτρέπει τη διαμόρφωση άποψης και γνώσης.  Η δημιουργία πολυθεματικών θησαυρών θα διευκόλυνε την εξ αρχής θεματική οργάνωση και ανάκτηση των πληροφοριών σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία οργάνωση και ανάκτηση των πληροφοριών σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία και τη θεματική συσχέτιση των πληροφοριών για την ανάκτηση των και τη θεματική συσχέτιση των πληροφοριών για την ανάκτηση των σχετιζόμενων με οποιοδήποτε τρόπο πληοφοριών και θα διευκόλυνε την σχετιζόμενων με οποιοδήποτε τρόπο πληοφοριών και θα διευκόλυνε την ανάπτυξη της οντολογίας. ανάπτυξη της οντολογίας.

18 Σας ευχαριστώ / Thank you Ερωτήσεις; / Any Questions?


Κατέβασμα ppt "ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΑΦΟΥ ΜΑΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗ 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Η Αξιολόγηση των Βιβλιοθηκών ως στοιχείο Ποιότητας των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google