Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δυνητικές Κοινότητες: Κοινωνιοψυχολογικές Προσεγγίσεις και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δυνητικές Κοινότητες: Κοινωνιοψυχολογικές Προσεγγίσεις και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δυνητικές Κοινότητες: Κοινωνιοψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές Αναστασία Κολιού

2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ •Grigoris Antoniou and Frank van Harmelen: A Semantic Web Primer, Chapter 1:The Semantic Web Vision, MIT Press, 2004, http://mitpress.mit.edu/books/chapters/0262012103chap 1.pdf http://mitpress.mit.edu/books/chapters/0262012103chap 1.pdf •Semantic Web Community http://www.semanticweb.orghttp://www.semanticweb.org •W3C Ελληνικό Γραφείο http://www.w3c.gr/office/pressreleases/2004/02/sws- pressrelease.el.html http://www.w3c.gr/office/pressreleases/2004/02/sws- pressrelease.el.html •Koumantaros Kostas, Creating Annotations for the Semantic Web using the Ontology Inference Layer, 2001 Univeristy Of Manchester

3 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ •Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ INTERNET a)ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ b)ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ •ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ a)Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ b)ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

4 ΛΕΞΕΙΣ -ΚΛΕΙΔΙΑ •Νόημα •Μεταδεδομένα •Οντολογίες •Διαλειτουργικότητα •XML, RDF, OWL

5 Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ •Κυριότερες δραστηριότητες των ανθρώπων σχετικά με το Internet είναι η αναζήτηση πληροφορίας σε βάσεις δεδομένων, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η επικοινωνία. •Κύρια εργαλεία είναι οι ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ με βάση τις «λέξεις – κλειδιά»

6 Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ •ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ •ΧΑΜΗΛΗ ή ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ •ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ •ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ •ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

7 Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΙΤΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ •Βασική αιτία των προηγούμενων προβλημάτων είναι ότι η σημασία του περιεχομένου των δεδομένων στο Web δεν είναι προσπελάσιμη από τον Η/Υ. •Τα υφιστάμενα πακέτα λογισμικού δεν μπορούν να “ερμηνεύσουν” το περιεχόμενο των δεδομένων.

8 Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΙΤΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ •....... Δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ του: «Είναι καθηγητής Η/Υ» και του: «Είναι καθηγητής Η/Υ, θα μπορούσε κάποιος να πει»

9 Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ •1η ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ •2η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ: Ο ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

10 •Προσαρμοσμένο περιεχόμενο Web έτσι ώστε να είναι πιο εύκολα επεξεργάσιμο από τον Η/Υ •«Λέξεις – κλειδιά» versus «Οντολογίες» •XML, RDF, OWL «versus» HTML  Το W3C και ο Tim Berners-Lee  Ενδιαφέρον από κυβερνήσεις και οργανισμούς

11 Ο ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1.ΤΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 2.ΟΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ 3.Η ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 4.ΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 5.AGENTS 6.Ο Σ.Ι. ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

12 ΤΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ •Δεδομένα που απευθύνονται στον Η/Υ •Δεδομένα που αφορούν τα δεδομένα / «Περιγραφή του Μηνύματος» •EXtensible Markup Language, Resource Description Framework, OWL (web ontology language) versus HyperText Markup Language

13 ΟΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ •Μία οντολογία είναι η αναπαράσταση μιας οντότητας ή μιας γνωστικής περιοχής, έτσι ώστε να μπορεί να την επεξεργαστεί ο Η/Υ •Μία οντολογία περιλαμβάνει έναν πεπερασμένο κατάλογο όρων, καθώς και τη σχέση μεταξύ των όρων αυτών. •Οι όροι αυτοί αποτελούν σημαντικές έννοιες (ομάδες πραγμάτων), ενώ η σχέση μεταξύ τους είναι ιεραρχική: ομάδες – υποομάδες. •ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ •ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ κ.λπ. •ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

14 ΟΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ •Περιγράφουν ιδιότητες •Θέτουν όρια •Διαχωρίζουν κατηγορίες •Προδιαγράφουν τις λογικές σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων •Ο Χ διδάσκει τον Ψ •Μόνο οι καθηγητές διδάσκουν •Εκπαιδευτικό από διοικητικό προσωπικό •Κάθε τμήμα πρέπει να περιλαμβάνει min 10 μέλη ΔΕΠ

15 Κατά W3C: Μια οντολογία ορίζει τους όρους που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν και να αναπαραστήσουν μια περιοχή γνώσης. Οι Οντολογίες χρησιμοποιούνται από ανθρώπους, βάσεις δεδομένων και εφαρμογές που χρειάζεται να μοιράζονται πληροφορίες σχετικές με το θέμα (περιοχή) όπως η ιατρική, η κατασκευή εργαλείων, η κτηματαγορά, οι επισκευές αυτοκινήτων, η οικονομική διαχείριση, κλπ. Οι Οντολογίες περιλαμβάνουν ορισμούς βασικών εννοιών της περιοχής καθώς και τις σχέσεις μεταξύ τους, που είναι χρησιμοποιήσιμοι από υπολογιστές. Κωδικοποιούν τη γνώση σε μια περιοχή καθώς και τη γνώση που διαπερνά περιοχές. Με αυτό τον τρόπο, κάνουν αυτή τη γνώση επαναχρησιμοποιήσιμη.

16 ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ •Η Διαλειτουργικότητα αναφέρεται στη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών γλωσσών για την περιγραφή μιας οντολογίας •Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τύπων λογισμικού

17 ΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ •Οι λογικές επαγωγικές διαδικασίες χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του Σημασιολογικού Ιστού, αποκαλύπτοντας τις μη δηλωμένες σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων •Επίσης μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους Agents προκειμένου για την τελική βέλτιστη επιλογή πληροφορίας

18 Agents - Πράκτορες (;) •Μικρό αυτόνομο λογισμικό •Προδιαγράφεται να λειτουργεί ως «προσωπική μηχανή αναζήτησης» που •Συλλέγει και οργανώνει την πληροφορία, •Παρουσιάζει τις βέλτιστες επιλογές στον χρήστη

19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ: •Μεταδεδομένα •Οντολογίες •Λογική •Agents Αναγνωρίζουν και ανα- σύρουν την πληροφορία από τις αρχικές πηγές στο Web. Ερμηνεύουν την πληρο- φορία, επικοινωνούν με άλλα εργαλεία Επεξεργάζονται την πληροφορία, εξάγουν συμπεράσματα Παρουσιάζουν την πλη- ροφορία στο χρήστη

20 ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ •ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ •ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ •ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Κατέβασμα ppt "Ο ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δυνητικές Κοινότητες: Κοινωνιοψυχολογικές Προσεγγίσεις και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google