Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EL PARTICIPIO IES Melchor de Macanaz. MORFOLOGÍA.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EL PARTICIPIO IES Melchor de Macanaz. MORFOLOGÍA."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EL PARTICIPIO IES Melchor de Macanaz

2 MORFOLOGÍA

3 PARTICIPIO DE PRESENTE λ ύ - ο - μενος, -η, -ον λ ύ - ο - μενου, -ης, -ου λ ύ - ο - μενος, -η, -ον λ ύ - ο - μενου, -ης, -ου λ ύ - ων, -ουσα, -ον λ ύ - οντος, -ουσης,-οντος PASIVAMEDIAACTIVA

4 PARTICIPIO DE FUTURO λ ύ - θησ- ο - μενος, -η, -ον λ ύ - θησ- ο - μενου, -ης, -ου λ ύ - σ - ο - μενος, -η, -ον λ ύ - σ - ο - μενου, -ης,-ου λ ύ - σ- ων, -ουσα, -ον λ ύ -σ-οντος,-ουσης,- οντος PASIVAMEDIAACTIVA

5 PARTICIPIO DE AORISTO λ ύ - θ-εις, -εισα, -εν λ ύ - θ-εντος, -εισης, -εντος λ ύ - σα- μενος, -η, -ον λ ύ - σα- μενου, -ης,-ου λ ύ - σ- ας, -ασα, -αν λ ύ - σ- αντος,ασης,-αντος PASIVAMEDIAACTIVA

6 PARTICIPIO DE PERFECTO λε -λ ύ - μενος, -η, -ον λε -λυ - μενου, -ης, -ου λε -λ ύ - μενος, -η, -ον λε -λυ - μενου, -ης, -ου λε -λυ -κ-ως, -υια, -ος λε -λυ -κ-οτος, -υιας, -οτος PASIVAMEDIAACTIVA

7 ΕΙΜΙ ἐ σ ό μενος, -η, -ον ἐ σ ό μενου, -ης, -ου ὤ ν, ο ὖ σα, ὄ ν ὄ ντος, ο ὖ σης, ὄ ντος FUTUROPASADOPRESENTE

8 SINTAXIS

9 CUESTIONES PREVIAS Es una forma adjetival del verbo Equivale a un adjetivo Como adjetivo realiza las funciones la función de ADYACENTE. Como forma verbal puede llevar CUALQUIER TIPO DE COMPLEMENTO.

10 PARTICIPIO ATRIBUTIVO Inmediatamente precedido de artículo Participio equivalente a una oración de relativo. El participio con artículo se une a un substantivo con el valor y posición de un adjetivo atributivo y equivale a una oración relativa especificativa.

11 Ο ἱ καμ ό ντες στρατ ῶ ται ἐ κοιμ ή θησαν Los soldados que estaban cansadosse acostaron

12 Como el adjetivo, el participio solo con el articulo tiene el valor de un substantivo: ὁ λ έ γων : el que habla, el orador; ο ἱ νικ ῶ ντες: los que vencen, los vencedores; ο ἱ ο ἱ κο ῦ ντες: los que habitan, los habitantes

13 PARTICIPIO APOSITIVO No lleva artículo o no va inmediatamente precedido por él. Participio equivalente a una oración subordinada adverbial. El participio sin articulo se une a un substantivo con el valor y posición de un adjetivo apositivo y equivale a una oración circunstancial cuyo sujeto es el substantivo con que concuerda el participio.

14 Pueden darse dos tipos: 1. El substantivo es sujeto o complemento en la principal. 2. El substantivo es el sujeto del participio: genitivo o acusativo absoluto.

15 En ambos casos, para conocer a que clase de oración circunstancial equivale el participio, debemos fijarnos en: La negación es ο ὐ o μ ή según corresponda a la oración circunstancial equivalente. Muchas veces el participio va acompañado de conjunciones que precisan y determinan su valor circunstancial.

16 A ) P ARTICIPIO APOSICIÓN DE UN SUJETO O COMPLEMENTO Equivale a una oración adverbial, según el contexto, de: Con negación ο ὐ : Tiempo, Causa, Concesión. Con negación μ ή : Condición, Final. Normalmente se puede traducir por gerundio, simple o compuesto, pero debido a la abundancia de participios apositivos en griego conviene buscar la oración adverbial a que equivale: Τα ῦ τα λ έ ξας ἀ π ῆ λθε: 1. Habiendo dicho esto se marchó. 2. Cuando dijo esto, se marchó. 3. Tras decir esto, se marchó. 4. Porque dijo esto, se marchó.

17 B)P ARTICIPIO EN GENITIVO O ACUSATIVO ABSOLUTO 1. Genitivo absoluto. Cuando el participio tiene un sujeto propio, la expresión entera se pone en genitivo. Κῦρος ἀνήβε, οὐδενός κωλύοντος Ciro subió, sin que se lo pidiera nadie (no pidiéndolo nadie) 1. Acusativo absoluto. En griego se emplea de una manera absoluta el acusativo neutro de los participios siguientes: δέον, προσῆκον, ἐξόν, παρόν, παρέχον, δοκοῦν, δόξαν

18 PARTICIPIO PREDICATIVO Puede referirse tanto al sujeto como al complemento directo. Por tanto tendremos participios predicativos en nominativo o en acusativo.

19 A ) P ARTICIPIO PREDICADO REFERIDO AL SUJETO ( EN NOMINATIVO ) 1. Con verbos que expresan un modo de ser del sujeto. Τυγχάνω, ser por casualidad Λανθάνω, estar oculto Φαίνομαι, aparecer, ser manifiesto Generalmente estos verbos deben traducirse por un adverbio y el participio como verbo principal. Πάρων ἐτύγχανε: se hallaba presente por casualidad

20 A ) P ARTICIPIO PREDICADO REFERIDO AL SUJETO ( EN NOMINATIVO ) 2. Con verbos que expresan un momento o la cualidad de la acción. empezar, acabar, continuar, cesar, ser o llegar primero, anticiparse en, aventajar, vencer, hacer bien o mal. Generalmente se traducen como infinitivos dependientes del verbo principal. Ἀρχόμεθα διαλεγόμενοι: empecemos a conversar

21 A ) P ARTICIPIO PREDICADO REFERIDO AL SUJETO ( EN NOMINATIVO ) 3. Con verbos que expresan sentimientos y afectos. Alegrarse, afligirse, soportar mal, indignarse, avergonzarse, arrepentirse... Generalmente se traducen como infinitivos CRV del verbo principal. Μεταμέλομαι ψευσάμενος: me arrepiento de haber mentido

22 B ) P ARTICIPIO PREDICADO REFERIDO AL CD ( EN ACUSATIVO ) Muchos verbos pueden tener una oración completiva con ὁ τι o un participio predicado referido a su complemento. 1. ver, oír, saber, ignorar, comprender, acordarse, descubrir, sorprender; 2. mostrar, hacer ver, convencer Equivalen a una oración subordinada sustantiva de CD. ἀληθῆ ᾿όντα

23 Ὁρωταῦτα ἀ ληθ ῆὄ ντα CD PART. PVO AT Veoqueestoescierto


Κατέβασμα ppt "EL PARTICIPIO IES Melchor de Macanaz. MORFOLOGÍA."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google