Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EL PARTICIPIO IES Melchor de Macanaz.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EL PARTICIPIO IES Melchor de Macanaz."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EL PARTICIPIO IES Melchor de Macanaz

2 MORFOLOGÍA

3 PARTICIPIO DE PRESENTE
ACTIVA MEDIA PASIVA λύ- ων, -ουσα, -ον λύ- οντος, -ουσης,-οντος λύ- ο - μενος, -η, -ον λύ- ο - μενου, -ης, -ου λύ- ο - μενος, -η, -ον λύ- ο - μενου, -ης, -ου

4 PARTICIPIO DE FUTURO ACTIVA MEDIA PASIVA λύ- σ- ων, -ουσα, -ον
λύ-σ-οντος,-ουσης,-οντος λύ- σ - ο - μενος, -η, -ον λύ- σ - ο - μενου, -ης,-ου λύ- θησ- ο - μενος, -η, -ον λύ- θησ- ο - μενου, -ης, -ου

5 PARTICIPIO DE AORISTO ACTIVA MEDIA PASIVA λύ- σ- ας, -ασα, -αν
λύ- σ- αντος,ασης,-αντος λύ- σα- μενος, -η, -ον λύ- σα- μενου, -ης,-ου λύ- θ-εις, -εισα, -εν λύ- θ-εντος, -εισης, -εντος

6 PARTICIPIO DE PERFECTO
ACTIVA MEDIA PASIVA λε -λυ -κ-ως, -υια, -ος λε -λυ -κ-οτος, -υιας, -οτος λε -λύ - μενος, -η, -ον λε -λυ - μενου, -ης, -ου λε -λύ - μενος, -η, -ον λε -λυ - μενου, -ης, -ου

7 ΕΙΜΙ ὤν, οὖσα, ὄν ὄντος, οὖσης, ὄντος ἐσόμενος, -η, -ον
PRESENTE PASADO FUTURO ὤν, οὖσα, ὄν ὄντος, οὖσης, ὄντος ἐσόμενος, -η, -ον ἐσόμενου, -ης, -ου

8 SINTAXIS

9 CUESTIONES PREVIAS Es una forma adjetival del verbo
Equivale a un adjetivo Como adjetivo realiza las funciones la función de ADYACENTE. Como forma verbal puede llevar CUALQUIER TIPO DE COMPLEMENTO.

10 PARTICIPIO ATRIBUTIVO
Inmediatamente precedido de artículo Participio equivalente a una oración de relativo. El participio con artículo se une a un substantivo con el valor y posición de un adjetivo atributivo y equivale a una oración relativa especificativa.

11 Οἱ καμόντες στρατῶται ἐκοιμήθησαν que estaban cansados se acostaron Los soldados

12 Como el adjetivo, el participio solo con el articulo tiene el valor de un substantivo:
ὁ λέγων : el que habla, el orador; οἱ νικῶντες: los que vencen, los vencedores; οἱ οἱκοῦντες: los que habitan, los habitantes

13 PARTICIPIO APOSITIVO No lleva artículo o no va inmediatamente precedido por él. Participio equivalente a una oración subordinada adverbial. El participio sin articulo se une a un substantivo con el valor y posición de un adjetivo apositivo y equivale a una oración circunstancial cuyo sujeto es el substantivo con que concuerda el participio.

14 Pueden darse dos tipos:
El substantivo es sujeto o complemento en la principal. El substantivo es el sujeto del participio: genitivo o acusativo absoluto.

15 En ambos casos, para conocer a que clase de oración circunstancial equivale el participio, debemos fijarnos en: La negación es οὐ o μή según corresponda a la oración circunstancial equivalente. Muchas veces el participio va acompañado de conjunciones que precisan y determinan su valor circunstancial.

16 a) Participio aposición de un sujeto o complemento
Equivale a una oración adverbial, según el contexto, de: Con negación οὐ: Tiempo, Causa, Concesión. Con negación μή: Condición, Final. Normalmente se puede traducir por gerundio, simple o compuesto, pero debido a la abundancia de participios apositivos en griego conviene buscar la oración adverbial a que equivale: Ταῦτα λέξας ἀπῆλθε: Habiendo dicho esto se marchó. Cuando dijo esto, se marchó. Tras decir esto, se marchó. Porque dijo esto, se marchó.

17 B)Participio en genitivo o acusativo absoluto
Genitivo absoluto. Cuando el participio tiene un sujeto propio, la expresión entera se pone en genitivo. Κῦρος ἀνήβε, οὐδενός κωλύοντος Ciro subió, sin que se lo pidiera nadie (no pidiéndolo nadie) Acusativo absoluto. En griego se emplea de una manera absoluta el acusativo neutro de los participios siguientes: δέον, προσῆκον, ἐξόν, παρόν, παρέχον, δοκοῦν, δόξαν

18 PARTICIPIO PREDICATIVO
Puede referirse tanto al sujeto como al complemento directo. Por tanto tendremos participios predicativos en nominativo o en acusativo.

19 a) Participio predicado referido al sujeto (en nominativo)
Con verbos que expresan un modo de ser del sujeto. Τυγχάνω, ser por casualidad Λανθάνω, estar oculto Φαίνομαι, aparecer, ser manifiesto Generalmente estos verbos deben traducirse por un adverbio y el participio como verbo principal. Πάρων ἐτύγχανε: se hallaba presente por casualidad

20 a) Participio predicado referido al sujeto (en nominativo)
Con verbos que expresan un momento o la cualidad de la acción. empezar, acabar, continuar, cesar, ser o llegar primero, anticiparse en, aventajar, vencer, hacer bien o mal. Generalmente se traducen como infinitivos dependientes del verbo principal. Ἀρχόμεθα διαλεγόμενοι: empecemos a conversar

21 a) Participio predicado referido al sujeto (en nominativo)
Con verbos que expresan sentimientos y afectos. Alegrarse, afligirse, soportar mal, indignarse, avergonzarse, arrepentirse... Generalmente se traducen como infinitivos CRV del verbo principal. Μεταμέλομαι ψευσάμενος: me arrepiento de haber mentido

22 b) Participio predicado referido al CD (en acusativo)
Muchos verbos pueden tener una oración completiva con ὁτι o un participio predicado referido a su complemento. ver, oír, saber, ignorar, comprender, acordarse, descubrir, sorprender; mostrar, hacer ver, convencer Equivalen a una oración subordinada sustantiva de CD. ἀληθῆ ᾿όντα

23 Ὁρω ταῦτα ἀληθῆ ὄντα PART. PVO CD AT Veo que esto es cierto


Κατέβασμα ppt "EL PARTICIPIO IES Melchor de Macanaz."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google