Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Επιχειρηματικός σχεδιασμός Oι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν την πραγματι­κότητα, όπως αυτή παρουσιάζεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων, οι οποίοι είναι: Η έλλειψη επαρκών κεφαλαίων, η οποία κάνει την οικονομική διαχείρι­ση και την άντληση κεφαλαίων σημαντική. Η γρήγορη τεχνολογική ανάπτυξη, η οποία πεπαλαιώνει και απαξιώνει το ίδιο γρήγορα τις τεχνικές παραγωγής.

2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Ο ανταγωνισμός παράγει συνεχώς νέα προϊόντα (καινοτομίες), τα οποία η επιχείρηση πρέπει να αντιμετωπίσει, αν θέλει να επιβιώσει. Η ορθή επιλογή του προσωπικού, η συνεχής εκπαίδευση του και η επαρκής ανταμοιβή του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συγκράτηση των ικανών άρα, η φροντίδα για το προσωπικό αποτελεί θέμα πρωταρ­χικής σημασίας για την επιχείρηση.

3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ To Επιχειρηματικό Σχέδιο • εντοπίζει και να αναδεικνύει τα κυρία στοιχεία που αφορούν στις δυνα­τότητες και αδυναμίες της επιχείρησης και τις ευκαιρίες και απειλές του περιβάλλοντος, • αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της υπάρχουσας στρατηγικής και οδηγεί στη διατύπωση νέας βασικής στρατηγικής και στρατηγικών στό­χων, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης,

4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ • θέτει στόχους, οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι, φιλόδοξοι, αλλά όχι εξωπραγματικοί, • καθορίζει τον τρόπο επίτευξης των στόχων και τους αναλύει σε σχέδια δράσης για όλη την επιχείρηση, προσδιορίζοντας τους στόχους ανά λει­τουργίες, καθώς και τις απαιτούμενες ενέργειες

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι σημαντικότεροι παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος της επι­χείρησης που αναλύονται και αξιολογούνται είναι: Οι διεθνείς τάσεις και εξελίξεις του τομέα στον οποίο δραστηριοποιεί­ται η επιχείρηση Η αγορά (μέγεθος, ανάπτυξη, προϊόντα ή υπηρεσίες, πολιτική τιμών, εποχικότητα κλπ.) Ο ανταγωνισμός (ένταση, αριθμός και μέγεθος ανταγωνιστών, είσοδος και έξοδος επιχειρήσεων κλπ

6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Το οικονομικό περιβάλλον (τάσεις, προοπτικές κλπ.) Το πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον Το τεχνολογικό περιβάλλον του τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης, Το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον Οι προμηθευτές (αριθμός και μέγεθος προμηθευτών κλπ.).

7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κύρια συστατικά στοιχεία της επιχείρησης που πρέπει να διαγνωστούν, αναλυθούν και αξιολογηθούν, είναι: η Οργάνωση, οι Λειτουργίες, τα Συστήματα, οι Πόροι, και η Χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης.

8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Η λειτουργία της παραγωγής Κατά τη διάγνωση, ανάλυση και αξιολόγηση της λειτουργίας της παραγωγής σε μια επιχείρηση θα πρέπει να εξετάζονται διεξοδικά: Η παραγωγική διαδικασία (περιγραφικά) Η ίδια παραγωγή Η χρήση υπεργολαβιών Οι χώροι παραγωγής Ο μηχανολογικός εξοπλισμός

9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Η τεχνολογία παραγωγής των προϊόντων Η τεχνολογία των μηχανημάτων και η διάρκεια ζωής αυτής της τεχνολο­γίας Η παραγωγική δυναμικότητα Ο βαθμός απασχόλησης των μηχανημάτων Το κόστος παραγωγής Ο ποιοτικός έλεγχος των παραγόμενων προϊόντων Κλπ.

10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Η λειτουργία των πωλήσεων Τα βήματα αυτά συνοπτικά είναι: Η δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες Η δημιουργία προϋποθέσεων ικανοποίησης των αναγκών των πελατών (ποιότητα, κόστος, χρόνος παράδοσης κλπ.) Η υποβολή προσφοράς στους πελάτες με περιγραφή όλων των πλεονε­κτημάτων των προϊόντων που προτείνονται (ποιότητα, οικονομία για τον πελάτη κλπ.)

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Η τελική συμφωνία και οι όροι πώλησης Η παράδοση των προϊόντων ή υπηρεσιών στον πελάτη, συμφωνά με τους όρους της συμφωνίας Ο έλεγχος ικανοποίησης του πελάτη από το προϊόν ή την υπηρεσία Οι υπηρεσίες υποστήριξης του πελάτη μετά την πώληση του προϊόντος ή υπηρεσίας.

12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Η έρευνα marketing περιλαμβάνει πολλά υποδεέστερα τμήματα έρευ­νας. Τα σπουδαιότερα είναι: Έρευνα και Ανάλυση Αγοράς, Έρευνα Προϊόντος, Έρευνα Πωλήσεων, Έρευνα Καταναλωτών, Έρευνα Προβολής και προώθησης,

13 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Οι πόροι της επιχείρησης Οι κύριοι πόροι σε μια επιχείρηση είναι: Οι ανθρώπινοι πόροι, Σε ό,τι αφορά τους ανθρώπινους πόρους της επιχείρησης, οι ενδεικτικοί πα­ράγοντες που καταγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται είναι:

14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Το απασχολούμενο προσωπικό Η ανάλυση και η πρόβλεψη των μεταβολών του προσωπικού Το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού Η εξέλιξη των δεικτών δαπανών του προσωπικού Η παραγωγικότητα του προσωπικού Ο τρόπος διοίκησης του προσωπικού Τα προσόντα και οι ικανότητες του προσωπικού της επιχείρησης

15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Η γενική στάση και συμπεριφορά των εργαζομένων Η πολιτική των αμοιβών στην επιχείρηση Ο βαθμός συμμετοχής των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων Οι σχέσεις προϊσταμένων υφισταμένων Η χρήση κινήτρων απόδοσης προσωπικού Η διαδικασία προσλήψεων και εκπαίδευσης Το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων Κλπ.

16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Η υλικοτεχνική υποδομή της επιχείρησης (περιουσιακά στοιχεία της επιχεί­ρησης) Γήπεδα, κτίρια και λοιπά ακίνητα της επιχείρησης Ο παραγωγικός εξοπλισμός Ο τεχνολογικός εξοπλισμός Ο λοιπός εξοπλισμός Ποσοτική-ποιοτική αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων Βαθμός αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων Κλπ.

17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Οι οικονομικοί πόροι Πηγές και δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων (ανάλυση και αξιολόγηση) Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις Κλπ.

18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Η τεχνογνωσία, και η φήμη της επιχείρησης Ευρεσιτεχνίες και δικαιώματα Φήμη της επιχείρησης Κλπ.

19 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ένα Ε-Σ είναι χρήσιμο για μια μικρομεσαία επιχείρηση, γιατί συμβάλλει στις παρακάτω λειτουργίες: Δομή και οργάνωση της επιχείρησης Λήψη αποφάσεων, με βάση τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης Αξιολόγηση των επενδυτικών πλάνων της επιχείρησης

20 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Καταγραφή, ανάλυση και κατανόηση της αγοράς, των καταναλωτών και του ανταγωνισμού Αποτελώντας σημείο αναφοράς, καταδεικνύει την επίτευξη ή όχι των στόχων της επιχείρησης Θεωρείται πλέον απαραίτητο να προσκομίζεται όταν αναζητούνται πηγές χρηματοδότησης (από λήψη δανείου από Τράπεζες, από τρίτους επενδυτές, από αναπτυξιακούς νόμους και χρηματοδοτούμενα προγράμματα, κλπ) .

21 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Το ΕΣ πρέπει να είναι σαφές, κατανοητό και ρεαλιστικό. Αποτελείται από πέντε (5) μεγάλες ενότητες: Εισαγωγή Εσωτερική ανάλυση (Περιγραφή της επιχείρησης) Εξωτερική ανάλυση (Περιγραφή της αγοράς) Επιλογή, προσδιορισμός και υλοποίηση στρατηγικής Οικονομικό πλάνο

22 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η συνολική εγχώρια παραγωγή τυροκομικών προϊόντων (σε ποσότητα) παρουσίασε ανοδική τάση την περίοδο με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής της τάξης του 3%. Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής. Το 2002 το ποσοστό συμμετοχής τους διαμορφώθηκε σε 72%. H παραγωγή από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις παρουσίασε πτωτική τάση την τελευταία δεκαετία, καλύπτοντας περίπου το 28% της συνολικής παραγωγής τυριών το ίδιο έτος

23 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Τα αιγοπρόβεια τυριά κάλυψαν το 77%-79% της παραγωγής των βιομηχανιών κατά τη διετία , με κυριότερο προϊόν τη φέτα. Τα τυριά από αγελαδινό γάλα, με κυριότερα τα ημίσκληρα και μαλακά, απέσπασαν το 12%-13% και τα τυριά τυρογάλακτος, κυρίως η νωπή μυζήθρα, το ανθότυρο και η ξηρή μυζήθρα, το 9%, αντίστοιχα, την ίδια περίοδο. Η παραγωγή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αφορά μαλακά και σκληρά τυριά καθώς και τυριά τυρογάλακτος, με τη φέτα να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής ετήσιας παραγωγής τους. 

24 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Παρά το γεγονός ότι η ελληνική τυροκομία χαρακτηρίζεται από υψηλή παραγωγική δυναμικότητα, η εξαγωγική επίδοση του κλάδου διαμορφώνεται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι εξαγωγές δεν ξεπέρασαν το 9%-11% της εγχώριας παραγωγής τα τελευταία χρόνια. Η φέτα και ο τελεμές αποτελούν τα κυριότερα προϊόντα εξαγωγής, με σημαντικότερους προορισμούς τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Βρετανία. Επισημαίνεται ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2002, το κυριότερο ελληνικό προϊόν, η φέτα, στερούνταν του δικαιώματος αναγνώρισής του ως τυριού Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Το γεγονός αυτό αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, ανασταλτικό παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών.

25 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ

26 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ

27 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Kορυφαία εταιρεία του κλάδου είναι η συνεταιριστική γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη, Στη δεύτερη θέση φέρεται να έχει περάσει η θεσσαλική Tυράς των αδελφών Σαράντη ιδιοκτητών και της Όλυμπος. Σημαντικό ρόλο τόσο στον κλάδο των τυροκομικών όσο και στη μάχη για την ελληνικότητα της φέτας έχει η ΦAΓE.

28 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Το προφίλ των ελληνικών εταιρειών Οι μονάδες με ετήσια παραγωγή μικρότερη των 100 τόνων αποτελούν το 55%-60% του συνολικού αριθμού και παράγουν το 9%-10% περίπου της εγχώριας παραγωγής. Oι επιχειρήσεις με παραγωγική δυναμικότητα τόνων ανέρχονται σε 250 και αντιπροσωπεύουν το 41% της παραγωγής, ενώ οι 26 μεγαλύτερες μονάδες καλύπτουν το 49% της συνολικής παραγωγής τυριών όλων των τύπων

29 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ & ΣΙΑ Ο.Ε. Η επιχείρηση η οποία βρίσκεται κοντά στην Νέα Πέραμο Καβάλας, απασχολεί 5 εργαζόμενους, εκ των οποίων στην παραγωγική διαδικασία απασχολούνται 2 άτομα, ένα στην προμήθεια πρώτων υλών, ένα στην συσκευασία και ένα στην διάθεση των προϊόντων της επιχείρησης

30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Η επιχείρηση θέλοντας να αναπτύξει επί πλέον την οργάνωσή της, την παραγωγικότητά της και κατά συνέπεια τις πωλήσεις σχεδιάζει να προβεί στις παρακάτω επενδυτικές ενέργειες: η κατασκευή ή η βελτίωση ακινήτων. η προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.

31 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ η αγορά καινούργιων ειδικών οχημάτων αναγκαίων για τη μεταφορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς το χώρο τυποποίησης - μεταποίησης.. η απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας λειτουργίας της επιχείρησης από αρμόδιους οργανισμούς (HACCP κ.λ.π.). Συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκπαίδευσης προσωπικού στην περίπτωση του HACCP

32 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Για την υλοποίηση της ανωτέρω επενδυτικής πρότασης η επιχείρηση σκοπεύει να υποβάλλει φάκελο υποψηφιότητας για χρηματοδότηση από την Κοινοτική Πρωτοβουλία LeaderPlus μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρίας Καβάλας που είναι ο διαχειριστής του LeaderPlus για τον Νομό Καβάλας..

33 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Πρόγραμμα:  Κ.Π. LEADER+   (Νομός Καβάλας) Δράση:    Επιχειρήσεις μεταποίησης - τυποποίησης προϊόντων ζωικής παραγωγής

34 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Περιγραφή: Χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων μονάδων ή εκσυγχρονισμός υφισταμένων επιχειρήσεων μεταποίησης - τυποποίησης προϊόντων ζωικής παραγωγής. Οι παρεμβάσεις αυτές θα συμβάλουν στην ανάδειξη και προβολή των τοπικών προϊόντων ζωικής παραγωγής με προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με αρχές ποιότητας και καινοτομίας

35 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Τι χρηματοδοτείται: Επιχειρήσεις μεταποίησης - τυποποίησης προϊόντων ζωικής παραγωγής Υψος ενίσχυσης 50%

36 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Επιλέξιμες δαπάνες: η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. η κατασκευή ή η βελτίωση ακινήτων. η προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.

37 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ οι εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και λοιπών συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος. η αγορά καινούργιων ειδικών οχημάτων αναγκαίων για τη μεταφορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς το χώρο τυποποίησης - μεταποίησης. Η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

38 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ η κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι συνολικού προϋπολογισμού ΕΥΡΩ. η απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας λειτουργίας της επιχείρησης από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κ.λ.π.). Συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκπαίδευσης προσωπικού στην περίπτωση του HACCP.

39 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ η αγορά και εγκατάσταση Telex, Fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου λογισμικού και telescripteurs) και συστημάτων ασφάλειας των εγκαταστάσεων. η αγορά των απαραίτητων επίπλων οργάνωσης του γραφείου διαχείρισης και εργαστηρίου.

40 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ τα γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες έρευνας αγοράς, εδαφοτεχνικές μελέτες, άδεια ανέγερσης κτιρίων, ασφάλιση μηχανολογικού εξοπλισμού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπές απαιτούμενες άδειες και μέχρι ορίου 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

41 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ η βελτίωση της προσπελασιμότητας-σύνδεσης της επένδυσης με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχικά κ.λ.π.) καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση).  Προϋπολογισμός: Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: ,00 €

42 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συμπερασματικά, το επιχειρηματικό σχέδιο: Είναι μια περίληψη και αποτίμηση μιας επιχειρηματικής ιδέας και το γραπτό αποτέλεσμα μιας διαδικασίας σχεδιασμού Υποχρεώνει τους συμμετέχοντες στην πρόταση να σκεφτούν την επιχειρηματική τους πρόταση με συστηματικό τρόπο

43 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Δείχνει τις πιθανότητες επιτυχίας και την ικανότητα του νέου επιχειρηματία να φέρει σε πέρας το έργο του. Αποτελεί δε σε πολλές περιπτώσεις την μόνη χειροπιαστή άποψη μιας νέας επιχείρησης που βρίσκεται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης της Αποκαλύπτει τυχόν κενά στην γνώση και πρόταση και βοηθάει στην κάλυψη τους

44 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Παρέχει τα μέσα για την εξέταση όλων των πτυχών της νέας επιχείρησης και των συνεπειών μιας σειράς στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με την διαχείριση, το μάρκετινγκ, τα οικονομικά και το ανθρώπινο δυναμικό

45 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης που καθοδηγεί τον νέο επιχειρηματία. Για αυτούς που σχεδιάζουν μια νέα επιχείρηση, το σχέδιο παρέχει την δυνατότητα εξέτασης της αφοσίωσης και των κινήτρων Επιβάλλει την λήψη αποφάσεων και άρα, την υιοθέτηση μιας "εστιασμένης" προσέγγισης

46 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Είναι "άσκηση καλού σχεδιασμού" καθώς δίνει την δυνατότητα μιας αντικειμενικής ματιάς στην επιχείρηση, την αναγνώριση των δυνατών και αδυνάτων σημείων της, ενώ συγκεκριμενοποιεί ανάγκες που πιθανώς να μην γινόταν αντιληπτές και λύνει προβλήματα προτού αυτά εμφανιστούν Αναγνωρίζει τους πιθανούς πελάτες / καταναλωτές, την αγορά-στόχο και τον απαιτούμενο όγκο πωλήσεων ώστε η επιχείρηση να είναι βιώσιμη

47 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ Παραθέτει τα απαραίτητα υλικά και τους απαραίτητους πόρους και αποκαλύπτει ποια από αυτά πρέπει να αποκτηθούν Αποτελεί σημείο αναφοράς και επικοινωνίας μεταξύ των μελλοντικών συνεταίρων και την βάση για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής πρότασης

48 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!!!

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΣΕΛΛΑ ΡΟΚΚΟ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google