Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΕΠΕΜ Α.Ε

2 ΕΠΕΜ Α.Ε Εταιρεία εξειδικευμένη :
Στην παροχή μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος Στο σχεδιασμό και την τεχνική υποστήριξη κατασκευής περιβαλλοντικών υποδομών. Διαχείριση στερεών και επικινδύνων αποβλήτων Διαχείριση υδάτων και υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική διαχείριση και βιώσιμη ανάπτυξη στη βιομηχανία Κλιματικές αλλαγές / Εμπορία εκπομπών αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου Προστασία οικοσυστημάτων και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος

3 Οργανόγραμμα

4 Διαχείριση ποιότητας Η ΕΠΕΜ έχει θέσει ως πρωταρχικό της στόχο την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει προς τους πελάτες της. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη, από την TUV Austria Hellas, για το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που εφαρμόζει, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000. Στις πιστοποιημένες υπηρεσίες της ΕΠΕΜ περιλαμβάνονται: Περιβαλλοντικές Μελέτες Υπηρεσίες Συμβούλου Περιβάλλοντος Μελέτες Κατασκευής Έργων Διοίκηση Έργων

5 Διασφάλιση ποιότητας Υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του πελάτη και με τους στόχους, τα παραδοτέα και τις προθεσμίες του κάθε έργου. Προτεραιότητα στην ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών, με επίλυση των προβλημάτων τους όπως προκύπτει από τις σχετικές συμβάσεις. Συνεχής αξιολόγηση και διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών και των συνεργατών της. Εξασφαλίζει την πνευματική ιδιοκτησία των πελατών της

6 Υπηρεσίες Η διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΔΣΑ) αποτελεί ένα από τα πρωταρχικά πεδία δραστηριότητας της ΕΠΕΜ. Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε θέματα ΔΣΑ περιλαμβάνουν: > Υποστήριξη δημοπράτησης έργων ΔΣΑ / ΣΔΙΤ > Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων ΔΣΑ > Τεχνική υποστήριξη έργων και φορέων διαχείρισης > Διαχείριση επικινδύνων και ειδικών στερεών αποβλήτων > Προμελέτες / Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων > Παρακολούθηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων XYTA > Τεχνικοί Σύμβουλοι / Project management έργων

7 Εργα στεγανοποίησης ΧΥΤΑ
Για την επαρκή προστασία των υπογείων υδάτων από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλεί η υπόγεια μετανάστευση των στραγγισμάτων που παράγονται από τα απορρίμματα, είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί σύστημα στεγανοποίησης της λεκάνης απόθεσης απορριμμάτων. Τα στάδια της στεγανοποίησης: αφαίρεση φυτικής γης κατασκευή υπόβασης τοποθέτηση τεχνητού γεωλογικού φραγμού τοποθέτηση και συγκόλληση της γεωμεμβράνης τοποθέτηση και στερέωση των προβλεπόμενων γεωυφασμάτων τοποθέτηση της αποστραγγιστικής στρώσης και της στρώσης άμμου

8 Αφαίρεση φυτικής γης-Κατασκευή υποβάσης
Κανένα υπόλειμμα ριζικού συστήματος που θέτει σε κίνδυνο τη στεγανότητα του τεχνητού γεωλογικού φραγμού Αφαίρεση επιφανειακής φυτικής γης τουλάχιστον 30 cm Συμπύκνωση έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθιζήσεις. Διατήρηση των απαιτούμενων κλίσεων με σκοπό την ορθή λειτουργία του συστήματος συλλογής στραγγισμάτων Βαθμός συμπύκνωσης ≥ 95 % της μέγιστης πυκνότητας κατά την Πρότυπη Δοκιμή Proctor

9 Τεχνητός γεωλογικός φραγμός
Απαιτήσεις υδροπερατότητας και πάχους οι οποίες να αντιστοιχούν σε στρώμα αργίλου με k = 1x10-9 m/sec. Πάχος της αργιλικής στρώσης δεν θα είναι μικρότερο από 50 cm Βελτίωση των επί τόπου υλικών με την προσθήκη μπεντονίτη. Κατασκευή δοκιμαστικού επιχώματος με διαστάσεις 10 m x 30 m και ύψους 0,50 m περίπου όπου θα διενεργηθεί ποιοτικός έλεγχος. Διάστρωση του υλικού όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και εντός μικρού χρονικού διαστήματος.

10 Τεχνητός γεωλογικός φραγμός
Πίνακας : Ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά προσκομιζόμενης αργίλου Φυσικά και Χημικά Χαρακτηριστικά Τιμές Οριο Υδαρότητας, LL, σε % ≤ 40 Δείκτης Πλασιμότητας, PI, σε % Περιεκτικότητα σε άργιλο (κλάσμα με διάμετρο < 2 μm ), σε % ≥ 20 Ποσοστό οργανικού υλικού, σε % κ.β. < 5 Ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου, σε % κ.β. < 20 Μέγιστη Διάσταση κόκκου, σε mm 32 Ποσοστό χονδρόκοκκου υλικού % κατ΄ όγκο ≤40

11 Τεχνητός γεωλογικός φραγμός
Δοκιμή Προδιαγραφή Δοκιμής Συχνότητα Κοκκομετρική Ανάλυση με κόσκινο και αραιόμετρο Ε A.A.S.H. TO T-11 ASTM D ASTM D 422 1 / 800 m3 Προσδιορισμός Ορίων Atterberg A.A.S.H. TO 89/60 A.A.S.H. TO 90/61 ASTM D 4318 1 / 1600 m3 Προσδιορισμός Φυσικής Υγρασίας Προσδιορισμός Ποσοστού Οργανικών Σε αλλαγή δανειοθαλάμου Συμπύκνωση A.A.S.H. TO T 180 ASTM D 1557 1 / 4000 m3 ή σε αλλαγή δανειοθαλάμου Προσδιορισμός Διαπερατότητας ASTM D 5084 Τριαξονική Δοκιμή CUPP ASTM ASTM Μία (1) ανά δανειοθάλαμο Εργαστηριακοί έλεγχοι προσκομιζόμενων αργιλικών υλικών Πριν από την κατασκευή του τεχνητού γεωλογικού φραγμού, απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος καταλληλότητας του γεωλογικού φραγμού, ο οποίος περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: Κατάταξη του υλικού (κοκκομετρική διαβάθμιση, υγρασία, ποσοστά αργιλικού και οργανικού υλικού, όρια πυκνότητας) Μέτρο συμπίεσης Διατμητική αντοχή Πυκνότητα κατά Proctor Υδροπερατότητα.

12 Γεωμεμβράνη HDPE Τοποθέτηση γεωμεμβράνης από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) πάχους 2 mm. Έδραση απ’ ευθείας επάνω στη συμπυκνωμένη άργιλο. Τα ρολά της μεμβράνης να αποθηκεύονται με απόλυτη ασφάλεια έναντι παραγόντων όπως τα τρωκτικά και η υπεριώδης ακτινοβολία. Συγκολλήσεις των φύλλων να εκτελούνται, σε διεύθυνση παράλληλη με αυτή της γραμμής μέγιστης κλίσης. Θερμοκρασία περιβάλλοντος από +5οC έως +40οC. Ένωση με δύο παράλληλες ραφές (μέθοδος διπλής ραφής) Oι κολλήσεις των ραφών γίνονται είτε με τα ειδικά μηχανήματα θερμού αέρα, είτε με χρήση εύφλεκτων ή πτητικών διαλυτών

13 Γεωμεμβράνη HDPE Aμεση κατασκευή προστατευτικής επίστρωσης της μεμβράνης, μετά την τοποθέτησή της ώστε να αποφευχθούν φθορές. Αγκύρωση της γεωμεμβράνης θα γίνει περιμετρικά των λεκανών απόθεσης, σε ειδικά κατασκευασμένη τάφρο αγκύρωσης. Κατά τη συγκόλληση θα τηρούνται οι εξής παράμετροι:  Ταχύτητα συγκόλλησης: 0,3-2m/min Θερμοκρασία στην επιφάνεια συγκόλλησης: οC Ελάχιστη πίεση επαφής: 1Ν/mm2.

14 Γεωμεμβράνη HDPE Συγκόλληση γεωμεμβράνης. Δύο τύποι ραφών είναι αποδεκτοί: Για τις κύριες και μεγάλου μήκους ραφές γίνεται συγκόλληση με τη μέθοδο θερμού πυρήνα (Hot wedge fusion), διπλής ραφής (dual track), ώστε να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου με πίεση αέρα στο κενό ανάμεσα στα συγκολλημένα φύλλα. H επικάλυψη των δύο φύλλων θα είναι τουλάχιστον 10cm. Για τις λεπτομέρειες, γωνίες και για επιδιορθώσεις εφαρμόζεται ο τύπος συγκόλλησης με εξέλαση (extrusion welding), δηλαδή εκτόξευση τηγμένου υλικού κατά μήκος των δύο επιφανειών προς συγκόλληση, πανομοιότυπου με την πρώτη ύλη κατασκευής της μεμβράνης.

15 Συγκόλληση Γεωμεβράνης
Γεωμεμβράνη HDPE Συγκόλληση Γεωμεβράνης

16 Γεωμεμβράνη HDPE Έλεγχος ραφών. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης της μεμβράνης, επί τόπου του έργου, πρέπει να λαμβάνουν χώρα έλεγχοι ποιότητας των κολλήσεων - ραφών. Οι απαιτούμενοι έλεγχοι είναι δύο ειδών: Μη καταστροφικοί έλεγχοι που λαμβάνουν χώρα ανά 150m ραφής ή στο 10% των ραφών Για κολλήσεις θερμού πυρήνα έλεγχος με τη μέθοδο πίεσης αέρα Τεστ με ηπερήχους (4 ÷ 6 MHZ) εφόσον διατίθεται παρόμοια συσκευή Καταστροφικοί έλεγχοι με δειγματοληψία. Οι έλεγχοι Sheer test και peel test, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ISO-R 527 ή ASTM D 4437 Λαμβάνονται δείγματα ραφών σχήματος λωρίδας τα οποία υπόκεινται σε τάση παράλληλα (sheer) και κάθετα (peel)

17 Ποιοτικός έλεγχος κατα το σχεδιασμό
Κάθε ρολό υλικού που θα παραδίδεται στο εργοτάξιο, θα συνοδεύεται από ταμπέλα στην οποία θα αναγράφεται: Ο κατασκευαστής της μεμβράνης Η ημερομηνία παραγωγής Η χώρα προέλευσης Ο τύπος της μεμβράνης και η παρτίδα παραγωγής Η πρώτη ύλη παραγωγής Το πάχος της μεμβράνης.

18 Ποιοτικός έλεγχος κατα το σχεδιασμό
Από κάθε διαφορική παρτίδα παραγωγής που θα παραδίδεται στο εργοτάξιο θα λαμβάνεται 1 δείγμα για την εκτέλεση των παρακάτω εργαστηριακών δοκιμών: -Carbon Black Content (ASTM D 1603) -Πυκνότητα (Density) ASTM D 1505 -Melt Flow Index ASTM D 1238, E -Carbon Black Dispersion ASTM D 2663. Ανά 7-8 περίπου ρολά που θα παραδίδονται στο εργοτάξιο θα λαμβάνεται 1 δείγμα για την εκτέλεση των παρακάτω δοκιμών: Dimensional Stability ASTM D 1204 Σκληρότητα (Ηardness) ASTM D 2240, D Διαπερατότητα ASTM Ε 96.

19 Πίνακας : Προδιαγραφές γεωμεμβράνης
Γεωμεμβράνη HDPE Πίνακας : Προδιαγραφές γεωμεμβράνης Iδιότητα` Προδιαγραφή Δοκιμής Ελάχιστες Τιμές Eφελκυστική Αντοχή Διαρροής (N/mm2) DIN 53455 15 Eφελκυστική Αντοχή Θραύσης (N/mm2) 24 Επιμήκυνση σε Διαρροή (%) 8 Επιμήκυνση σε Θραύση (%) 600 Αντοχή σε Εφελκυσμό κατά τη Θραύση (N/mm) DIN 53515 120 Πολυαξονική Επιμήκυνση σε Θραύση (%) DIN 53861 Οριο Σχισίματος (Ν) DIN 53363 500 Αντοχή σε σχίσιμο (Ν/mm2) DIN 53457 Αντοχή σε διάτρηση (Ν/mm) DIN 16726 300

20 Γεωύφασμα Προστασίας Γεωύφασμα από πολυπροπυλαίνιο (PP)
Βελονωτό, μη υφαντό (ΝONWOVEN), Βάρους τουλάχιστον 200 gr/m . Τοποθετείται επί της γεωμεμβράνης με αλληλοεπικάλυψη τουλάχιστον 50cm Μηχανική προστασία της άνω επιφάνειας της γεωμεμβράνης από τυχόν «πληγώματά» της σε επαφή με τους γωνιώδεις χάλικες της στρώσης αποστράγγισης

21 Γεωύφασμα Προστασίας Εργαστηριακοί έλεγχοι γεωυφασμάτων ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Πάχος DIN σε 2KN/m2 Βάρος gr/m2 DIN 53854 Αντίσταση σε διάτρηση (CBR) DIN 54307 Αντοχή εφελκυσμού DIN 53857/2, ASTM D 4595 Επιμήκυνση σε θραύση DIN 53857/2 GRAB TENSILE ASTM D 4632 Ενεργός διάμετρος πόρων E DIN 60500/6 Κάθετη διαπερατότητα E DIN 60500/7 σε 2KPa Οριζόντια διαπερατότητα E DIN 60500/4 σε 2KPa Εργαστηριακοί έλεγχοι γεωυφασμάτων

22 Αμμώδης στρώση προστασίας
Πάχους 10 εκατοστών, ισόκοκκου υλικού Υλικά διαμέτρου κόκκων μικρότερης ή ίσης από 8mm. Υλικό φτωχό σε ανθρακικό ασβέστιο Οι έλεγχοι καταλληλότητας της στρώσης προστασίας θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον: Κοκκομετρική διαβάθμιση Προσδιορισμό ποσοστού ανθρακικού ασβεστίου Πάχος στρώσης Ώστε να αποφευχθεί η καταπόνηση ή το σκίσιμο του γεωυφάσματος από στρώση αποστράγγισης.

23 Στρώση αποστράγγισης Σκληρό κατά προτίμηση στρογγυλό, αμμοχαλικώδες υλικό κατάλληλης διαβάθμισης (16-32mm ) Πορώδες περίπου 40% Μέσο ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου 20% κ.β. Συντελεστής υδροπερατότητας της στρώσης θα είναι της τάξης του 1x10-2 έως 1x10-3 m/sec.

24 Τελικός Έλεγχος και Έγκριση
Ο τελικός έλεγχος θα περιλαμβάνει: Οπτικό έλεγχο για τον εντοπισμό διάφορων ατελειών, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε αστοχία Έλεγχο για ρωγμές, τρύπες ή ελαττώματα. Όλα τα ελεγμένα τμήματα τα οποία παρουσιάζουν ελαττώματα θα υποβληθούν αν είναι δυνατόν σε διορθωτικές διαδικασίες, αλλιώς όλο το τμήμα στο οποίο έχουν παρουσιαστεί τα ελαττώματα θα πρέπει να αντικατασταθεί Έλεγχο των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών και σύγκριση αυτών με τις προδιαγραφές.

25 Προτάσεις βελτίωσης Προτάσεις βελτίωσης Η χρήση Τεχνικών Συμβούλων σε όλη τη διάρκεια του έργου είναι επιβεβλημένη με συστηματική συμμετοχή κατα την κατασκευή με σχετική δαπάνη, που πρέπει να περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό των έργων. Συστηματικοί έλεγχοι της ποιότητας των υλικών και εργασιών κατασκευής από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα ποιοτικού ελέγχου. Σταδιακή καθ’ ύψος ανάπτυξη των στεγανοποιητικών και στραγγιστηρίων στρώσεων Ο τεχνητός γεωλογικός φραγμός πρέπει να τοποθετείται με έγκαιρη προβλεψη του καιρού ώστε να έχει επιτυχία (5-40οC και χωρίς βροχοπτώσεις).

26 Προτάσεις βελτίωσης Προτάσεις βελτίωσης
Τοποθέτηση των γεωμεμβρανών απο εξειδικευμένο προσωπικό με ιδιαίτερη προσοχή και με κατάλληλα υποδήματα. Προσοχή πρέπει να δίνεται και στην συγκόλληση των μεμβρανών. Το προσωπικό που κινείται πάνω στην μεμβράνη θα πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό. Περίφραξη του χώρου πριν τη εναρξη των έργων στεγανοποίησης για προστασία από ζώα.


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google