Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Α.Π.Θ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ TΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Α.Π.Θ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ TΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Α.Π.Θ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ TΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ http://www.lit.auth.gr

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) 1. Π. Μ. Σ. Τμήματος Φιλολογίας Α ’ και Β ’ Κύκλου 2. Διατμηματικό Π. Μ. Σ. ( σ π ουδές ευρω π αϊκής λογοτεχνίας και π ολιτισμού ) Α ’ Κύκλου

4 Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Tο Π.M.Σ. του Tμήματος Φιλολογίας του A.Π.Θ. έχει ως αντικείμενο την Eλληνική Φιλολογία (Aρχαία, Mεσαιωνική και Nέα), τη Λατινική Φιλολογία, τη Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία, τη Θεωρητική, την Eφαρμοσμένη καθώς και την Iστορική και Bαλκανική Γλωσσολογία. Σκοπός του Π.M.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση στις ανωτέρω γνωστικές περιοχές. Eιδικότερα το Π.M.Σ. αποσκοπεί στην ενίσχυση και διάδοση των Eλληνικών σπουδών στην Eλλάδα και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και στην κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένους επιστήμονες στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα εντός και εκτός της Eλλάδας. Περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών που απονέμουν και αντίστοιχους μεταπτυχιακούς τίτλους. Συγκεκριμένα: Αντικείμενο - Σκοπός Α ’ Κύκλος → μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Β ’ Κύκλος → διδακτορικό δίπλωμα αρχική σελίδα

5 Π. Μ. Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ κύκλου κατευθύνσεις / ειδικεύσεις διάρκεια σπουδών προϋποθέσεις υποψηφιότητας πρόγραμμα μαθημάτων τίτλοι σπουδών - βαθμολόγηση προοπτικές των αποφοίτων τρόπος εισαγωγής και κριτήρια επιλογής αρχική σελίδα

6 πτυχιούχοι ελληνικών ΑΕΙ ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής Τμήματος Φιλολογίας ή της παλαιάς ενιαίας Φιλοσοφικής Σχολής (για αποφοίτους με ειδίκευση Κλασικών Σπουδών Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας Γλωσσολογίας) αλλά και άλλων Τμημάτων (με αιτιολογημένη εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής του ΠΜΣ) Προϋποθέσεις υποψηφιότητας I Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ κύκλου Υ π οψήφιοι και υ π οψήφιες για ένταξη στον Α ’ Κύκλο του ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας μ π ορούν να είναι οι συνέχεια στην επόμενη σελίδα

7 Oι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Tμήματος 15-30 Σεπτεμβρίου δηλώνουν την ειδίκευση που επιθυμούν να ακολουθήσουν και τις ξένες γλώσσες, στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν. Aπαραίτητα δικαιολογητικά: 1. Aίτηση υποψηφιότητας 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 3. Aντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού) 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 5. Aποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα. Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ κύκλου Προϋποθέσεις υποψηφιότητας II αρχική σελίδα

8 α) ο γενικός βαθμός του πτυχίου β) ο μέσος όρος των προπτυχιακών βαθμών της ειδίκευσης για την οποία έχει θέσει υποψηφιότητα γ) τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα δ) προφορική συνέντευξη ε) γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (αγγλική ή γαλλική ή γερμανική ή ιταλική), η οποία πιστοποιείται με γραπτή εξέταση(κατώτερος βαθμός 7) γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας συνυπολογίζεται επίσης(κατώτερος βαθμός 5) στ) γραπτές ή προφορικές εξετάσεις σε συγκεκριμένη ύλη. Σκοπός της εξέτασης είναι ο έλεγχος της φιλολογικής ή γλωσσολογικής υποδομής και κριτικής ικανότητας των υποψηφίων.(κατώτερος βαθμός 5) Κατώτερος συνολικός βαθμός επιτυχίας είναι το 60% των προβλεπόμενων μορίων. Τρόπος εισαγωγής και κριτήρια επιλογής Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ κύκλου (10%) (20%) (05%) (15%) (30%) αρχική σελίδα (05%)

9 αριθμός εισαγομένων 1.Aρχαίας Eλληνικής Φιλολογίας7 2.Λατινικής Φιλολογίας7 3.Mεσαιωνικής Eλληνικής Φιλολογίας 7 4.Nεοελληνικής Φιλολογίας7 5.Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας5 6.Θεωρητικής Γλωσσολογίας5 7.Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 5 8.Iστορικής και Bαλκανικής Γλωσσολογίας5 Κατευθύνσεις / ειδικεύσεις Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ κύκλου αρχική σελίδα

10 Ελάχιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση του M.Δ.E. είναι τα τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Με απόφαση της Γ.Σ.E.Σ. είναι δυνατόν να παραταθεί κατά ένα (1) έτος ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας είναι δυνατή η αναστολή της φοίτησης ύστερα από αίτηση του/της φοιτητή/ήτριας. η μέγιστη διάρκεια αναστολής είναι δώδεκα (12) μήνες ο χρόνος αναστολής δεν υπολογίζεται στη διάρκεια των σπουδών Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ κύκλου Διάρκεια σπουδών αρχική σελίδα

11 έξι (6) μεταπτυχιακά μαθήματα (παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση) στα τρία πρώτα εξάμηνα, δηλαδή δύο (2) σε κάθε εξάμηνο Από αυτά τα μαθήματα  τα τέσσερα (4) πρέπει να είναι της ειδίκευσης στην οποία ανήκει κάθε φοιτητής/ήτρια  έως δύο (2) μπορούν να είναι ειδίκευσης διαφορετικής από εκείνη στην οποία ανήκει κάθε φοιτητής/ήτρια και να προέρχονται είτε από τις λοιπές ειδικεύσεις του Τμήματος Φιλολογίας είτε από το ΠΜΣ οποιουδήποτε άλλου Tμήματος του A.Π.Θ. ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής  μαθήματα έως 60 ECTS μπορούν να είναι της ίδιας ειδίκευσης σε ομοταγές αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κινητικότητας σπουδα- στών της Eυρωπαϊκής Ένωσης συγγραφή μίας διπλωματικής εργασίας (25.000-30.000 λέξεων) κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ κύκλου Πρόγραμμα μαθημάτων αρχική σελίδα

12 Στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στους εξής τομείς και ειδικεύσεις: Α) Κλασικής Φιλολογίας με ειδίκευση 1.Aρχαίας Eλληνικής Φιλολογίας 2.Λατινικής Φιλολογίας Β) Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας με ειδίκευση 1.Mεσαιωνικής Eλληνικής Φιλολογίας 2.Nεοελληνικής Φιλολογίας 3.Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας Γ) Γλωσσολογίας με ειδίκευση 1.Θεωρητικής Γλωσσολογίας 2.Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και 3.Iστορικής και Bαλκανικής Γλωσσολογίας Τίτλοι σπουδών – βαθμολόγηση Ι Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ κύκλου συνέχεια στην επόμενη σελίδα

13 O βαθμός του M.Δ.E. εξάγεται από τον μέσο όρο α) του βαθμού της διπλωματικής εργασίας (η οποία βαθμολογείται από τριμελή επιτροπή) β) τον μέσο όρο των βαθμών των 6 μαθημάτων (στα οποία η βαθμολογία καθορίζεται από τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα με το πέρας του εξαμήνου διδασκαλίας του μαθήματος) Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του στη βαθμολογική κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10). Τίτλοι σπουδών – βαθμολόγηση ΙΙ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ κύκλου αρχική σελίδα

14  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτική)  Εκδοτικοί οίκοι (φιλολογική επιμέλεια – διόρθωση δοκιμίων κλπ.)  Δημοσιογραφικοί οργανισμοί  Δημόσιες υπηρεσίες  Ερευνητικά κέντρα Προοπτικές των αποφοίτων Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ κύκλου αρχική σελίδα

15 Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ κύκλου διάρκεια σπουδών προϋποθέσεις υποψηφιότητας πρόγραμμα σπουδών τίτλοι σπουδών - βαθμολόγηση προοπτικές των αποφοίτων τρόπος εισαγωγής και κριτήρια επιλογής αρχική σελίδα

16 κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος (με ελάχιστο βαθμό 7,5) βεβαίωση ενός μέλους ΔΕΠ (ότι θα αναλάβει την επίβλεψη του υποψήφιου διδάκτορα) Προϋποθέσεις υποψηφιότητας Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ κύκλου Για την υποψηφιότητα ένταξης στον Β΄ Κύκλο απαιτούνται Oι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Tμήματος 15-30 Σεπτεμβρίου δηλώνουν το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ με την ενυπόγραφη συγκατάθεσή του και τις ξένες γλώσσες, στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν. Aπαραίτητα δικαιολογητικά: 1. Aίτηση υποψηφιότητας 2. Υπόμνημα σχετικό με το θέμα της διδακτορικής διατριβής 3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 4. Aντίγραφο Μ.Δ.Ε. και αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σε περίπτωση που το Μ.Δ.Ε. χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού) 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 6. Aποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα. αρχική σελίδα

17 α) ο γενικός βαθμός του Μ.Δ.Ε. β) τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα γ) προφορική συνέντευξη δ) γνώση δύο ξένων γλωσσών (η μία πρέπει να είναι απαραίτητα η αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική), η οποία πιστοποιείται με γραπτή εξέταση. Στην εξέταση των ξένων γλωσσών ελάχιστος βαθμός επιτυχίας είναι το πέντε (5) στη βαθμολογική κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10). Κατώτερος βαθμός επιτυχίας είναι το 75% των προβλεπόμενων μορίων. Τρόπος εισαγωγής και κριτήρια επιλογής Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ κύκλου (50%) (05%) (25%) (20%) αρχική σελίδα

18 Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ελάχιστος χρόνος είναι τα έξι (6) διδακτικά εξάμηνα και μέγιστος χρόνος είναι τα δώδεκα (12) διδακτικά εξάμηνα από την ημερομηνία ορισμού του θέματος. Ο ορισμός του θέματος γίνεται το αργότερο εντός ενός έτους μετά την ημερομηνία εγγραφής στον Β΄ Κύκλο, αλλιώς ο χρόνος φοίτησης αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία εγγραφής. Με απόφαση της Γ.Σ.E.Σ. είναι δυνατό να δοθεί παράταση ενός ακαδημαϊκού έτους ???είναι δυνατή η αναστολή της φοίτησης ύστερα από αίτηση του/της φοιτητή/ήτριας. η μέγιστη διάρκεια αναστολής είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. ο χρόνος αναστολής δεν υπολογίζεται στη διάρκεια των σπουδών. ??? Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ κύκλου Διάρκεια σπουδών αρχική σελίδα

19 Οι υποψήφιοι/-ες διδάκτορες δεν παρακολουθούν μαθήματα υποχρέωσή τους είναι να εργάζονται για τη συγγραφή της διδακτορικής τους διατριβής να προσφέρουν, εάν τους ζητηθεί, εκπαιδευτικές υπηρεσίες να έχουν διαρκή συνεργασία με την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή (και ιδιαίτερα με το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ), η οποία κάθε ακαδημαϊκό έτος πρέπει να υποβάλλει έκθεση προόδου του υποψήφιου ή της υποψήφιας διδάκτορα να παρουσιάζουν την πρόοδο του έργου τους μία φορά κατ’ έτος σε ειδικά σεμινάρια που διοργανώνει ο Τομέας τους Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ κύκλου Πρόγραμμα σπουδών αρχική σελίδα

20 Στους υποψήφιους διδάκτορες που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους απονέμεται Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Φιλολογίας, ενιαίο και ανεξάρτητο από ειδικεύσεις. Τίτλοι σπουδών – βαθμολόγηση Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ κύκλου Η εξέταση και βαθμολόγηση της διδακτορικής διατριβής γίνεται με δημόσια δοκιμασία των υποψηφίων από επταμελή επιτροπή κατά τα οριζόμενα από τον Νόμο. αρχική σελίδα

21  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτική)  Εκδοτικοί οίκοι (φιλολογική επιμέλεια – διόρθωση δοκιμίων κλπ.)  Δημοσιογραφικοί οργανισμοί  Δημόσιες υπηρεσίες  Ερευνητικά κέντρα Προοπτικές των αποφοίτων Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ κύκλου αρχική σελίδα

22 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού Το Πρόγραμμα υλοποιούν από κοινού τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Α.Π.Θ., καθώς και το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Έχει ως αντικείμενο τη μελέτη τόσο της λογοτεχνίας των ευρωπαϊκών γλωσσών όσο και του ευρωπαϊκού πολιτισμού Δέχεται περίπου 15 φοιτητές και φοιτήτριες κάθε δύο χρόνια Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καινοτομεί ως προς το ότι συνδυάζει διδασκαλία εξ αποστάσεως, μέσω του διαδικτύου, με εντατικά σεμινάρια στις αρχές του καλοκαιριού Ταυτότητα του Προγράμματος αρχική σελίδα

23 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού Πρόγραμμα σπουδών αρχική σελίδα Διδασκαλία εξ αποστάσεως, μέσω του Διαδικτύου επί δύο έτη από τον Οκτώβριο έως τα μέσα Μαΐου κάθε χρόνο για υποχρεωτικά μαθήματα εισαγωγής (4 συνολικά) Δύο διατμηματικά εντατικά σεμινάρια στο τέλος και του πρώτου και του δεύτερου έτους διάρκειας πέντε έως έξι εβδομάδων στη Θεσσαλονίκη στην αρχή του Καλοκαιριού (15/6-20/7) από ομάδες διδασκόντων ώστε να εξασφαλιστεί η πολλαπλή θεώρηση να ευνοηθεί η συζήτηση και η κριτική


Κατέβασμα ppt "Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Α.Π.Θ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ TΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google