Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γιάννης Μελέας Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στο Κεντρικό Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γιάννης Μελέας Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στο Κεντρικό Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γιάννης Μελέας Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στο Κεντρικό Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2 «Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα»

3 Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα διδακτορικά διπλώματα απονέμουν μόνο τα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνεία. Δεν απονέμουν διδακτορικά διπλώματα τα υπόλοιπα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΤΕΙ, ΑΣΕΙ)

4 Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Διδακτορικό δίπλωμα απονέμεται σε θέματα το αντικείμενο των οποίων εντάσσεται στα επιστημονικά αντικείμενα του Τμήματος του ΑΕΙ. Όπου λειτουργεί Π.Μ.Σ. η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνεται μόνο μέσα από το Π.Μ.Σ. του Τμήματος.

5 Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων δεν γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις αλλά με αξιολόγηση του φακέλου του υποψηφίου από την ΓΣΕΣ του Τμήματος.

6 Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Υποψήφιος που ενδιαφέρεται για εκπόνηση υποβάλλει αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής. Εάν το Τμήμα διαθέτει ΠΜΣ στο γνωστικό αντικείμενο τότε θα πρέπει ο υποψήφιος να διαθέτει ΜΔΕ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν χρειάζεται.

7 Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει αίτηση και υπόμνημα όπου θα αναφέρεται το αντικείμενο της διατριβής, προσωρινός τίτλος, τι θέλει να εξετάσει και γιατί, βιβλιογραφία κλπ. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος κρίνει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

8 Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Το Τμήμα με απόφαση του ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π., ένα από τα οποία ορίζεται ως επιβλέπον. Η συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο καθορίζει το θέμα της διατριβής.

9 Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος. Ο νόμος δεν προβλέπει ανώτατο χρονικό όριο για την εκπόνηση. Οι εσωτερικοί κανονισμοί των Τμημάτων όμως μπορούν να ορίζουν όρια.

10 Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Η συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο υποβάλλει έκθεση προόδου στο Δ.Σ. του τμήματος στο τέλος κάθε χρόνο Η συμβουλευτική επιτροπή μετά την αξιολόγηση του έργου του υποψηφίου και εφόσον κρίνει ότι τούτο έχει ολοκληρωθεί, επιτρέπει τη κατάθεση της διατριβής στο Τμήμα.

11 Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Η τελική κρίση γίνεται από επταμελή εξεταστική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. και συμμετέχουν τα μέλη της επιτροπής, και άλλα τέσσερα μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

12 Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στην ίδια ή συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη διατριβή του και μπορούν ορισμένα από αυτά να προέρχονται από άλλο τμήμα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.

13 Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Ο υποψήφιος αναπτύσσει τη διατριβή του δημόσια ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το αν αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε (5) τουλάχιστο μελών της εξεταστικής επιτροπής.

14 Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Τα σχετικά με την αναγόρευση καθορίζονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.


Κατέβασμα ppt "Γιάννης Μελέας Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στο Κεντρικό Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google