Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN Εκπρόσωπος ΤΕΕ Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Τυποποίησης, Πιστοποίησης και Διαχείρισης Ποιότητας του ΤΕΕ Επιμελητής της Συντονιστικής Επιτροπής των δράσεων του έτους 2010 του ΤΕΕ «Εποπτεία της αγοράς των προϊόντων δομικών κατασκευών» Μέλος (ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ) της Συντονιστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ στην ελληνική νομοθεσία Μέλος (ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ) της Τ.Ε. ΕΛΟΤ 33, Δομικά Υλικά και Στοιχεία

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ‘80
Η Επιτροπή στις αρχές της δεκαετίας του 1980 εγκαινίασε τη νέα πολιτική υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς βασισμένη σε τρεις κύριους άξονες: την αποδοχή, σε κάθε κράτος μέλος, των προϊόντων τα οποία παράγονται νόμιμα στην υπόλοιπη Κοινότητα («αμοιβαία αναγνώριση») την εναρμόνιση, η οποία περιορίζεται στους σημαντικούς οικονομικούς κλάδους, οι οποίοι αφορούν ιδίως την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον την προσέγγιση άσκησης ελέγχων των εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων, με βασικό κριτήριο την προληπτική αντιμετώπιση

3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ‘80
Μία από τις θεμελιώδεις αρχές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν η νομοθετική εναρμόνιση θα αναφέρεται κυρίως σε ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας (ή άλλες απαιτήσεις συλλογικού συμφέροντος) στις οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται τα προϊόντα τα οποία διατίθενται στην αγορά και τα οποία, ως εκ τούτου, θα απολαμβάνουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στην (τότε έτσι ονομαζόμενη) Κοινότητα

4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ‘80
Βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα οι προδιαγραφές θα πρέπει να εξασφαλίζουν μια εγγύηση ποιότητας του συμμορφούμενου προϊόντος οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να επαγρυπνούν ως προς την προστασία της ασφάλειας (ή άλλων στοχευόμενων απαιτήσεων) της επικράτειάς τους. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ κρατών μελών Έτσι, από το 1984, η οδηγία 83/189/EOK, η οποία, ύστερα από μια κωδικοποίηση, έγινε η οδηγία 98/34/ΕΚ και τροποποιήθηκε με την 98/48/ΕΚ, έθεσε σε εφαρμογή μια διαδικασία πρόληψης της οποίας το πεδίο εφαρμογής επεκτάθηκε σταδιακά.

5 ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 1985 (φύλλο της εφημ. της ΕΕ C136/ ) στη παράγραφο 71 προβλέπεται ότι, στα πλαίσια της γενικής πολιτικής, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ορισμένους τομείς στους οποίους περιλαμβάνεται και ο τομέας των δομικών κατασκευών. Μία από τις Οδηγίες νέας προσέγγισης για την υλοποίηση των παραπάνω είναι η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα Προϊόντα Δομικών Κατασκευών

6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
1  87/404/ΕΟΚ    Απλά δοχεία πίεσης  2  88/378/ΕΟΚ  Ασφάλεια παιχνιδιών  3  89/106/ΕΟΚ  Προϊόντα δομικών κατασκευών   4  89/686/ΕΟΚ  Μέσα Ατομικής Προστασίας  5  90/384/ΕΟΚ Μη αυτόματοι ζυγοί  6  90/385/ΕΟΚ  Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά μηχανήματα  7  90/396/ΕΟΚ  Συσκευές καύσης αερίων καυσίμων  8  92/42/ΕΟΚ  Λέβητες ζεστού νερού  9  93/15/ΕΟΚ  Εκρηκτικά  10 93/42/ΕΟΚ  Ιατροτεχνολογικά προϊόντα  11 94/9/ΕΕ  Εξοπλισμός και συστήματα προστασίας για χρήση σε εν δυνάμει εκρήξιμες ατμόσφαιρες 12 94/25/ΕΕ Σκάφη αναψυχής 13 95/16/ΕΕ Ανελκυστήρες 

7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
14  96/48/ΕΕ Διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συστήματος σιδηροδρόμων υψηλών ταχυτήτων 15  96/98/ΕΕ  Ναυτικός εξοπλισμός  16  97/23/ΕΕ  Εξοπλισμός υπό πίεση  17  98/37/ΕΕ  Μηχανές  18  98/79/ΕΕ  Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός διάγνωσης In vitro  19  99/5/ΕΕ  Τερματικός Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 20  99/36/ΕΕ  Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση  21  2000/9/ΕΕ  Εγκαταστάσεις μεταφοράς προσώπων, με συρματόσχοινο /14/ΕΕ  Εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό για εξωτερική χρήση 23  2001/16/ΕΕ  Διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού  συστήματος συμβατικών σιδηροδρόμων 24  2004/22/ΕΕ   Οδηγία Οργάνων Μέτρησης  25  2004/108/ΕΕ Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα  26  2006/95/ΕΕ (ex-73/23/ΕΟΚ)   Οδηγία Χαμηλής τάσης 27 Κανονισμός (ΕΕ) No 552/ Διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
Οι οδηγίες νέας προσέγγισης είναι οδηγίες πλήρους εναρμόνισης, οι διατάξεις των οδηγιών αυτών προηγούνται όλων των αντιστοίχων εθνικών διατάξεων. Οι οδηγίες νέας προσέγγισης απευθύνονται στα κράτη µέλη, τα οποία έχουν υποχρέωση να τις ενσωµατώσουν στο εθνικό τους δίκαιο. Οι εθνικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, οι οποίες ενσωµατώνουν την οδηγία στο εσωτερικό δίκαιο, πρέπει να περιέχουν αναφορά στην εν λόγω οδηγία ή πρέπει να συνοδεύονται από τέτοιου είδους αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Εθνικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, οι οποίες εγκρίνονται και δηµοσιεύονται προκειµένου να ενσωµατώσουν στο εσωτερικό δίκαιο οδηγία, πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή.

9 ΟΔΗΓΙΑ 98/34/ΕΚ ΚΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 98/48/ΕΚ
ΟΔΗΓΙΑ 98/34/ΕΚ ΚΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 98/48/ΕΚ Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να κοινοποιούν στην Επιτροπή και στους εταίρους τους όλα τα σχέδια τεχνικών κανονισμών σχετικά με προϊόντα και όλα τα σχέδια τεχνικών κανόνων σχετικά με υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, πριν αυτά θεσπισθούν στα πλαίσια της εθνικής τους νομοθεσίας. Το σύστημα αυτό, το οποίο όταν καθορίστηκε ήταν επαναστατικό, διατήρησε όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του στο έπακρο. Επιτρέπει την αποφυγή της δημιουργίας νέων εμποδίων στην εσωτερική αγορά δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην διαφάνεια στον διάλογο στην προληπτική αντιμετώπιση στον αμοιβαίο έλεγχο

10 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
Ένα προϊόν θεωρείται κατάλληλο προς χρήση εφόσον ανταποκρίνεται προς ένα εναρμονισμένο πρότυπο, μια ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή μια μη εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή αναγνωρισμένη σε κοινοτικό επίπεδο. Τα προϊόντα τα οποία θεωρούνται κατάλληλα αναγνωρίζονται εύκολα από το σήμα CE και πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνησή τους και η ελεύθερη χρήση τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, σε όλη την ΕΕ.

11 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
Η Οδηγία 89/106 ολοκληρώθηκε στις κοινοποιήθηκε στα κράτη μέλη στις και δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ στις Σύμφωνα με το άρθρο 22 τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα εντός 30 μηνών από τη κοινοποίηση της Οδηγίας σε αυτά να συμμορφωθούν προς αυτή. Η Ελληνική Νομοθεσία ενσωμάτωσε την Οδηγία με το ΠΔ 334/94 το οποίο δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις

12 ΟΔΗΓΙΑ 89/106 ΑΡΘΡΟ 14 Η δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή το
πιστοποιητικό συμμόρφωσης παρέχουν στον κατασκευαστή ή στον εγκατεστημένο στην ΕΕ αντιπρόσωπό του το δικαίωμα να τοποθετούν το αντίστοιχο σήμα CE στο ίδιο το προϊόν, σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα.

13 ΟΔΗΓΙΑ 89/106 ΑΡΘΡΟ 15 Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ορθή χρήση του σήματος CE Όταν διαπιστώνεται ότι το σήμα CE έχει τοποθετηθεί σε ένα προϊόν που δεν ανταποκρίνεται η έχει παύσει να ανταποκρίνεται στην οδηγία, το κράτος μέλος, στο οποίο βεβαιώθηκε η μη συμμόρφωση, μεριμνά ώστε να απαγορευθεί, αν απαιτείται, η χρησιμοποίηση του σήματος CE και τα αδιάθετα προϊόντα να αποσύρονται από την αγορά ή τα σήματα να διαγράφονται, μέχρις ότου διαπιστωθεί ότι το εν λόγω προϊόν πληροί και πάλι τα κριτήρια συμμόρφωσης. Τα κράτη μέλη φροντίζουν να απαγορεύεται η τοποθέτηση σε προϊόντα ή στη συσκευασία τους άλλων σημάτων που υπάρχει κίνδυνος να εκληφθούν ως σήματα CE

14 ΟΔΗΓΙΑ 89/106 ΣΗΜΑΝΣΗ CE διασφαλίζει ότι τα προϊόντα αυτά διαθέτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να εκπληρούν βασικές απαιτήσεις στα έργα συγκεκριμένα - μηχανική αντοχή και ευστάθεια - πυρασφάλεια - υγιεινή, υγεία και περιβάλλον - ασφάλεια χρήσης - προστασία κατά του θορύβου - εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας ΕΤΣΙ - ο χρήστης/καταναλωτής ξέρει τι αποκτά - η επιχείρηση/παραγωγός ανταγωνίζεται «επί ίσοις όροις» - η επιχείρηση/παραγωγός προσπαθεί να βελτιώνει συνέχεια τη ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών για να αποκτά ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα προς όφελος πάλι του χρήστη/καταναλωτή.

15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 334/94
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 334/94 Άρθρο 2 Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων καθορίζονται με κοινές αποφάσεις (ΚΥΑ) των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΟΜΕΔΙ) και Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας (νυν ΥΠΑΝ).

16 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 334/94
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 334/94 Οι ΚΥΑ ετοιμάζονται από Συντονιστική Επιτροπή η οποία συστάθηκε το 2005 Όμως η λειτουργία της Επιτροπής έχει παγώσει δύο φορές - μία από τον Νοέμβριο 2007 έως τον Ιανουάριο 2009 - και πρόσφατα από τον Μάρτιο 2010 έως άγνωστο πότε Με αποτέλεσμα νέες καθυστερήσεις στις υποχρεώσεις της Ελλάδας για την ενσωμάτωση της 89/106 στην νομοθεσία της μέσω των δημοσιεύσεων σε ΦΕΚ των ΚΥΑ

17 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 334/94
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 334/94 Άρθρο 11 Οι υπηρεσίες του ΥΒΕΤ (νυν ΥΠΑΝ) είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της ορθής χρησιμοποίησης της σήμανσης CE στην αγορά, στο χώρο παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων τα οποία φέρουν το σήμα αυτό.

18 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 765/2008 ΤΗΣ 9/7/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2010 Στην εισαγωγή παράγρ. 38 καθορίζεται : Η σήμανση CE θα πρέπει να είναι η μόνη σήμανση συμμόρφωσης η οποία δείχνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την νομοθεσία εναρμόνισης της ΕΕ. Είναι πάντως δυνατόν να εφαρμοστούν και άλλες σημάνσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης, εφόσον βελτιώνουν την προστασία των καταναλωτών.

19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 765/2008 ΤΗΣ 9/7/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων Άρθρο 18 Υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά την οργάνωση (αποσπάσματα) 2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν επαρκείς διαδικασίες προκειμένου: α) να δίνουν συνέχεια στις καταγγελίες ή τις εκθέσεις που υποβάλλονται σχετικά με θέματα που αφορούν κινδύνους οι οποίοι ανακύπτουν σε σχέση με προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε νομοθεσία εναρμόνισης της ΕΕ β) να παρακολουθούν τα ατυχήματα και τις βλάβες στην υγεία εκεί που υπάρχει υπόνοια ότι προκλήθηκαν από τέτοια προϊόντα· γ) να επαληθεύουν την εκτέλεση των διορθωτικών ενεργειών δ) να παρακολουθούν τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις που αφορούν θέματα ασφάλειας. Τα κράτη μέλη παρέχουν στις αρχές εποπτείας της αγοράς τις αναγκαίες αρμοδιότητες, πόρους και γνώση για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

20 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 765/2008 ΤΗΣ 9/7/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων Άρθρο 18 Υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά την οργάνωση (αποσπάσματα) 5. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, εκτελούν και επικαιροποιούν περιοδικά τα προγράμματά τους εποπτείας της αγοράς. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν είτε γενικό πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς είτε τομεακά προγράμματα, κοινοποιούν τα προγράμματα αυτά στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή και τα δημοσιοποιούν διά μέσων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και, όπου ενδείκνυται, δι’ άλλων μέσων. Η πρώτη τέτοια κοινοποίηση θα πραγματοποιηθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2010. 6. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των εποπτικών δραστηριοτήτων τους. Τέτοιες επανεξετάσεις και αξιολογήσεις πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια, τα δε αποτελέσματά τους κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 765/2008 ΤΗΣ 9/7/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων Άρθρο Μέτρα εποπτείας της αγοράς (αποσπάσματα) Οι αρχές εποπτείας της αγοράς πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων σε επαρκή κλίμακα, μέσω ελέγχου εγγράφων και, ενδεχομένως, μέσω φυσικών και εργαστηριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας επαρκή δείγματα. Κατά τους ελέγχους αυτούς λαμβάνουν υπόψη τις καθιερωμένες αρχές αξιολόγησης κινδύνου, τις καταγγελίες και άλλες πληροφορίες. 2. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να ειδοποιούν τους χρήστες στην επικράτειά τους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα για τους κινδύνους τους οποίους έχουν εντοπίσει σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν, κατά τρόπο ώστε να μειωθεί το ενδεχόμενο σωματικής ή άλλης βλάβης. 4. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς εκτελούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία, αμεροληψία και χωρίς προκαταλήψεις.

22 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 765/2008 ΤΗΣ 9/7/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων Άρθρο 27 Έλεγχοι των προϊόντων τα οποία εισέρχονται στην κοινοτική αγορά (αποσπάσματα) Οι αρχές των κρατών μελών αρμόδιες για τον έλεγχο των εισαγομένων στην ΕΕ προϊόντων διαθέτουν τις εξουσίες και τους πόρους που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων σε επαρκή κλίμακα, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, πριν τα θέσουν σε ελεύθερη κυκλοφορία. Οι αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα αναστέλλουν την θέση ενός προϊόντος σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ, αν διαπιστωθεί ένα από τα ακόλουθα κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 765/2008 ΤΗΣ 9/7/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων Άρθρο 27 Έλεγχοι των προϊόντων που εισέρχονται στη κοινοτική αγορά (αποσπάσματα) το προϊόν εμφανίζει χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρές υπόνοιες ότι αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει ορθή εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση του, παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον ή οποιοδήποτε άλλο θέμα δημόσιου συμφέροντος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 το προϊόν δεν συνοδεύεται από την έγγραφη ή ηλεκτρονική τεκμηρίωση η οποία απαιτείται από τη νομοθεσία εναρμόνισης της ΕΕ ή δεν φέρει επισήμανση σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία το προϊόν φέρει πλαστή ή παραπλανητική σήμανση CE.

24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 765/2008 ΤΗΣ 9/7/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων Άρθρο 30 Γενικές αρχές της σήμανσης CE (αποσπάσματα) Η σήμανση CE τοποθετείται μόνο από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Η σήμανση CE τοποθετείται μόνο σε προϊόντα για τα οποία προβλέπεται η επίθεσή της από ειδική νομοθεσία εναρμόνισης της ΕΕ και σε κανένα άλλο προϊόν. Ο θέτων την σήμανση CE αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος προς όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις οι οποίες θεσπίζονται στη σχετική νομοθεσία εναρμόνισης της ΕΕ η οποία προβλέπει την επίθεσή της. 4. Η σήμανση CE αποτελεί τη μόνη σήμανση η οποία πιστοποιεί τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας. Με την επιφύλαξη του άρθρου 41, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη σωστή εφαρμογή του καθεστώτος που διέπει τη σήμανση CE και λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα σε περίπτωση ανάρμοστης χρήσης της σήμανσης. Τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης κυρώσεις για παραβάσεις, στις οποίες είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται ποινικές κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι ανάλογες με τη σοβαρότητα της παράβασης και να συνιστούν αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέσο κατά της ανάρμοστη χρήσης.

25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 765/2008 ΤΗΣ 9/7/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων Άρθρο Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δημοσιεύθηκε στις 13/8/2008) Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Στρασβούργο, 9 Ιουλίου 2008.

26 ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... Έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία όλα τα υποχρεωτικής εφαρμογής ευρωπαϊκά πρότυπα ? Υπάρχει έλεγχος/εποπτεία της αγοράς στα προϊόντα ? Τι γίνεται με την υποχρεωτική σήμανση CE στα προϊόντα στην Ελλάδα? Ερευνώνται οι καταγγελίες σχετικά με την παράβαση της νομοθεσίας ? Από πότε θα έπρεπε να υπάρχει η εποπτεία αγοράς στα δομικά προϊόντα άρα να λειτουργεί ο φορέας εποπτείας ? ΑΠΟ 7/4/2007 (ημερομηνία πλήρους εφαρμογής της ΚΥΑ 6310/41, ΦΕΚ 427/ )

27 ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΑΚΟΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ...
Η πολιτεία εκπληροί τις υποχρεώσεις της ? Οι παραγωγοί των προϊόντων ειδικά οι μικρομεσαίοι είναι ενήμεροι για την υποχρέωση σήμανσης CE ? Πως αντιμετωπίζεται το «δεν βαριέσαι, σιγά, τι θα μου κάνουν?» ? ΄ Οι Σύνδεσμοί προϊόντων ενημερώνουν τα μέλη τους ? Αν ναι, πως αντιμετωπίζουν την παραβατικότητά των μελών τους ? Οι διακινητές/έμποροι είναι ενήμεροι για το ότι απαγορεύεται να διακινούν δομικά προϊόντα χωρίς σήμανση CE ? Οι Μηχανικοί μελετητές, εργολήπτες, επιβλέποντες, είναι ενήμεροι για την χρήση δομικών προϊόντων μόνο με σήμανση CE ? Οι χρήστες- καταναλωτές γνωρίζουν τα οφέλη της σήμανσης CE ?

28 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ?
Οι σύγχρονες ή/και οργανωμένες επιχειρήσεις ακολουθούν ή/και προηγούνται, άλλες, κυρίως οι μικρομεσαίες, αντιδρούν γενικά στην σύμφωνα με την νομοθεσία λειτουργία τους και κατ’ επέκταση και στην σήμανση CE με κύρια επακόλουθα συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού κυκλοφορία δομικών προϊόντων αμφίβολης ποιότητας και ασφάλειας σύγχυση χρηστών-καταναλωτών παραγωγοί δύο ταχυτήτων μη ανταγωνιστικά προϊόντα πιθανή αίτηση από την ΕΕ αιτιολογημένης γνώμης

29 ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Θα υλοποιηθούν καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης καταγραφή των προβλημάτων λόγω της έλλειψης της εποπτείας προτάσεις για τις βασικές αρχές λειτουργίας του φορέα καταγραφή των προβλημάτων μετά τη λειτουργία του φορέα προτάσεις μέτρων για την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών, διαβούλευση όλων των παραπάνω προτάσεων, καταγραφή των αποτελεσμάτων από τις διάφορες δράσεις του ΤΕΕ στο πλαίσιο του έτους 2010 ΜΕ ΣΤΟΧΟ σύνταξη ολοκληρωμένης πρότασης προς την πολιτική ηγεσία

30 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ?
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ? Ευρωπαϊκή απαίτηση ? ΝΑΙ επιβάλλεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία Κοινωνική υποχρέωση ? ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΝΑΙ ! αφού διασφαλίζει στους ευρωπαίους πολίτες ασφάλεια και υγιεινή περιβάλλον/ποιότητα ζωής ελεύθερη διακίνηση με εγγύηση ποιότητας

31 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ........ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google