Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΟΔΗΓΙΑ 89/106 Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΟΔΗΓΙΑ 89/106 Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΟΔΗΓΙΑ 89/106 Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης
DIPL. ING. RWTH AACHEN Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής για το έτος Τυποποίησης Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο των ευρωπαϊκών προδιαγραφών και του σχετικού Ευρωπαϊκού Δικαίου της 89/106 Μέλος της ΤΕ ΕΛΟΤ 33, Δομικά Υλικά και Στοιχεία Παρουσίαση: Ροδόλφος Δρακούλης Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 1995
Η Λευκή Βίβλος για την ολοκλήρωση της κοινής αγοράς δίνει έμφαση σε ορισμένους τομείς στους οποίους περιλαμβάνεται και ο τομέας των δομικών κατασκευών Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

3 ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Στα κράτη μέλη ισχύουν διατάξεις / απαιτήσεις για
- την ασφάλεια των κτιρίων την υγεία τη διάρκεια ζωής των έργων - την εξοικονόμηση ενέργειας - την προστασία του περιβάλλοντος - καθώς και οικονομικές και άλλες πλευρές σημαντικές από την άποψη του κοινού συμφέροντος Οι απαιτήσεις αυτές αντικατοπτρίζονται σε - εθνικά πρότυπα - τεχνικές εγκρίσεις και σε άλλες τεχνικές προδιαγραφές και διατάξεις παρεμποδίζοντας τις συναλλαγές στο εσωτερικό της ΕΕ Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

4 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/106 τα κράτη μέλη να είναι σίγουρα ότι, στο έδαφός τους, τα κτήρια και τα έργα πολιτικού μηχανικού σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διακυβεύεται η ασφάλεια των προσώπων, των οικόσιτων ζώων και των αγαθών, τηρουμένων ταυτόχρονα και άλλων βασικών απαιτήσεων προς την κατεύθυνση μιας γενικά καλύτερης ποιότητας ζωής Η εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων στον τομέα των δομικών κατασκευών, στη διακίνηση (εμπορία) και χρήση των δομικών προϊόντων η επίτευξη των καλύτερων δυνατών προϋποθέσεων για την ενιαία εσωτερική αγορά, για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στην αγορά - όσο το δυνατόν περισσότερων κατασκευαστών - για να εξασφαλιστεί ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός διαφάνειας της αγοράς - και για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ενός εναρμονισμένου συστήματος γενικών κανόνων στον τομέα των δομικών κατασκευών Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

5 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ οι βασικές απαιτήσεις σε τεχνικό επίπεδο παρέχουν τη βάση για τα εναρμονισμένα πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών και για τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές συντάσσονται ερμηνευτικά έγγραφα για τα εναρμονισμένα πρότυπα ή άλλες τεχνικές προδιαγραφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και για την κατάρτιση ή τη χορήγηση της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης. καθορίζεται κοινό σύστημα βεβαίωσης της συμμόρφωσης των προϊόντων εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές και η σήμανση CE από τους παραγωγούς καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή της Οδηγίας με την ενσωμάτωσή της στη νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

6 ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ένα προϊόν θεωρείται κατάλληλο προς χρήση εφόσον ανταποκρίνεται προς ένα εναρμονισμένο πρότυπο, μια ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή μια μη εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή αναγνωρισμένη σε κοινοτικό επίπεδο. Τα προϊόντα τα οποία θεωρούνται κατάλληλα αναγνωρίζονται εύκολα από το σήμα CE και πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνησή τους και η ελεύθερη χρήση τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, σε όλη την ΕΕ. Στις περιπτώσεις όπου τα προϊόντα παρουσιάζουν περιορισμένη σημασία σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις και παρεκκλίνουν από τις υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές, η καταλληλότητά τους προς χρήση μπορεί να βεβαιώνεται με προσφυγή σε αναγνωρισμένο οργανισμό. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

7 ΠΡΟΪΟΝΤΑ Στην περίπτωση προϊόντων για τα οποία δεν είναι δυνατό να καταρτιστούν ή να προβλεφθούν ευρωπαϊκά πρότυπα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ή προϊόντων τα οποία αποκλίνουν αισθητά από ένα πρότυπο, η καταλληλότητα των προϊόντων αυτών για χρήση μπορεί να αποδειχθεί προσφεύγοντας σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις οι οποίες χορηγούνται με βάση τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές. Είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται η πιστότητα των προϊόντων με τα εναρμονισμένα πρότυπα και τις μη εναρμονισμένες τεχνικές εγκρίσεις οι οποίες έχουν αναγνωριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω διαδικασιών ελέγχου της παραγωγής από τους κατασκευαστές και διαδικασιών επίβλεψης, αξιολόγησης με δοκιμές και πιστοποίησης από ανεξάρτητα τρίτα μέρη τα οποία έχουν τα κατάλληλα προσόντα, ή από τον ίδιο τον κατασκευαστή. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

8 ΤΑ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ 89/106 ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ
Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΓΑΘΩΝ Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

10 ΑΡΘΡΟ 1  Η οδηγία εφαρμόζεται στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, στο βαθμό που τα αφορούν οι βασικές απαιτήσεις οι οποίες ισχύουν για τα δομικά έργα.  Ως «προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών» νοείται κάθε προϊόν το οποίο κατασκευάζεται για να ενσωματωθεί, κατά τρόπο διαρκή, σε δομικά έργα εν γένει, τα οποία καλύπτουν τόσο τα κτήρια όσο και τα έργα πολιτικού μηχανικού. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

11 ΑΡΘΡΟ 2 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα του άρθρου 1, τα οποία κατασκευάζονται για να χρησιμοποιηθούν σε έργα, μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνον εάν είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται, εάν δηλαδή έχουν χαρακτηριστικά τέτοια ώστε το έργο στο οποίο θα ενσωματωθούν, συναρμολογηθούν, εφαρμοσθούν ή εγκατασταθούν, να μπορεί, εφόσον αυτό έχει ορθώς σχεδιαστεί και κατασκευαστεί, να ικανοποιήσει τις βασικές απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3 Η οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών - μελών να προσδιορίζουν, τηρουμένων δεόντως των διατάξεων της συνθήκης, τις απαιτήσεις τις οποίες θεωρούν απαραίτητες για την εξασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων κατά τη χρησιμοποίηση των προϊόντων, με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν σημαίνει την τροποποίηση των προϊόντων κατά τρόπο μη προβλεπόμενο στην οδηγία. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

12 ΑΡΘΡΟ 3 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) Οι οριζόμενες βασικές απαιτήσεις οι οποίες ισχύουν για τα έργα και μπορούν να επηρεάσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, εκτίθενται στο παράρτημα Ι και είναι : Μηχανική αντοχή και ευστάθεια Πυρασφάλεια Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον Ασφάλεια χρήσης Προστασία κατά του θορύβου Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να πληρούνται από μια οικονομικά αποδεκτή διάρκεια ζωής Διαφορές γεωγραφικών, κλιματολογικών και βιοτικών συνθηκών, όπως επίσης και τα διαφορετικά επίπεδα προστασίας σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο για κάθε βασική απαίτηση ορίζονται κατηγορίες επιδόσεων σχετικά με την τηρητέα απαίτηση στα ερμηνευτικά έγγραφα και τις τεχνικές προδιαγραφές Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

13 ΑΡΘΡΟ 4 Ως «τεχνικές προδιαγραφές», νοούνται τα πρότυπα και οι τεχνικές εγκρίσεις. Εναρμονισμένα πρότυπα είναι οι τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες εγκρίνονται από την CEN ή/και την CENELEC μετά από εντολή της Επιτροπής σύμφωνα με την οδηγία 83/189/ΕΟΚ. Τα κράτη μέλη θεωρούν κατάλληλα προς χρήση τα προϊόντα τα οποία, λόγω του τρόπου κατασκευής τους, επιτρέπουν στα έργα στα οποία χρησιμοποιούνται, εφόσον αυτά έχουν ορθώς σχεδιαστεί και εκτελεστεί, να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 3. Τα προϊόντα αυτά φέρουν το σήμα CE το οποίο υποδηλώνει: - ότι συμφωνούν με τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα τα οποία προέρχονται από την ενσωμάτωση των εναρμονισμένων προτύπων σε εθνικό δίκαιο - ότι συμφωνούν με την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση - ότι συμφωνούν με τις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 3, στο βαθμό που δεν υπάρχουν εναρμονισμένες προδιαγραφές. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

14 ΑΡΘΡΟ 4 Τα κράτη μέλη μπορούν να κοινοποιούν στην Επιτροπή τα κείμενα των εθνικών τεχνικών προδιαγραφών τους, τις οποίες θεωρούν ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 3. Η Επιτροπή διαβιβάζει αυτές τις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στα άλλα κράτη μέλη. Η μνεία των τεχνικών αυτών προδιαγραφών αποτελεί αντικείμενο δημοσίευσης εκ μέρους των κρατών μελών. Η Επιτροπή τις δημοσιεύει στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ. Επιτροπή καταρτίζει, διαχειρίζεται και αναθεωρεί περιοδικά πίνακα προϊόντων τα οποία παίζουν ασήμαντο ρόλο όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, και για τα οποία μια δήλωση του κατασκευαστή περί συμμορφώσεως με τους αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες επιτρέπει τη διάθεσή τους στην αγορά. Τα προϊόντα αυτά δεν υποχρεούνται να φέρουν σήμανση CE. Υπεύθυνος για την επίθεση του σήματος CE στο ίδιο το προϊόν, σε στερεωμένη στο προϊόν ετικέτα, στη συσκευασία του ή στα εμπορικά συνοδευτικά έγγραφα είναι ο παραγωγός/κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην ΕΕ αντιπρόσωπός του Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

15 ΑΡΘΡΟ 5 Οταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα, οι ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή οι εντολές δεν πληρούν τα άρθρα 2 και 3, το κράτος μέλος ή η Επιτροπή ειδοποιεί την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 19, εκθέτοντας τους σχετικούς λόγους. Η επιτροπή διατυπώνει γνώμη επειγόντως. Με βάση τη γνώμη της επιτροπής και μετά από διαβουλεύσεις με την επιτροπή η οποία έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ προκειμένου για εναρμονισμένα πρότυπα, η Επιτροπή γνωστοποιεί στα κράτη μέλη αν πρέπει ή όχι να αποσύρουν τα σχετικά πρότυπα ή εγκρίσεις. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

16 ΑΡΘΡΟ 6 Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση στο έδαφός τους, των προϊόντων τα οποία πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η χρήση αυτών των προϊόντων, για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, δεν θα παρεμποδίζεται από κανόνες ή προϋποθέσεις που επιβάλλονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς οι οποίοι λειτουργούν ως δημόσια επιχείρηση ή ως δημόσιος οργανισμός βάσει της μονοπωλιακής τους θέσης. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

17 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

18 ΑΡΘΡΟ 7 τα πρότυπα καταρτίζονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης βάσει εντολών (mandates) τις οποίες τους δίδει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία την οποία προβλέπει η οδηγία 83/189/ΕΟΚ και μετά από διαβούλευση με την επιτροπή του άρθρου 19 Μετά την κατάρτιση των προτύπων από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, η Επιτροπή δημοσιεύει τα σχετικά στοιχεία στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

19 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

20 ΑΡΘΡΟ 8 Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση είναι η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για μια συγκεκριμένη χρήση. Η εν λόγω εκτίμηση βασίζεται στο ότι πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις οι οποίες προβλέπονται για τα έργα στα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί το προϊόν και δίνεται σε προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει εναρμονισμένο πρότυπο ούτε αναγνωρισμένο εθνικό πρότυπο ούτε εντολή για την κατάρτιση εναρμονισμένου προτύπου, και για τα οποία η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν, τουλάχιστον προς το παρόν, να καταρτιστεί πρότυπο σε προϊόντα τα οποία διαφέρουν σημαντικά από τα εναρμονισμένα ή τα αναγνωρισμένα εθνικά πρότυπα Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση χορηγείται κατά κανόνα για πέντε έτη. Η περίοδος αυτή είναι δυνατόν να παραταθεί. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

21 ΑΡΘΡΟ 9 Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση για ένα προϊόν βασίζεται σε
ελέγχους δοκιμές και αξιολόγηση βάσει των ερμηνευτικών εγγράφων Οταν δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές είναι δυνατόν να χορηγηθεί ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση με αναφορά στις σχετικές βασικές απαιτήσεις και τα ερμηνευτικά έγγραφα, όταν η αξιολόγηση του προϊόντος εγκρίνεται από τους οργανισμούς έγκρισης, οι οποίοι ενεργούν από κοινού με τον φορέα του παραρτήματος ΙΙ. Αν οι οργανισμοί εγκρισης διαφωνούν μεταξύ τους, το θέμα παραπέμπεται στην επιτροπή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 19. Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση για ένα προϊόν χορηγείται σε κράτος μέλος, σύμφωνα με τη διαδικασία την οποία ορίζει το παράρτημα ΙΙ, μετά από αίτηση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην ΕΕ αντιπροσώπου του Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

22 ΑΡΘΡΟ 10 Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα ονόματα και τις διευθύνσεις των οργανισμών που έχει εξουσιοδοτήσει για τη χορήγηση ευρωπαϊκών τεχνικών εγκρίσεων. Οι οργανισμοί έγκρισης πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, και ιδίως να είναι σε θέση: - να εκτιμούν την καταλληλότητα νέων προϊόντων βασει επιστημονικών και πρακτικών γνώσεων, - να αποφασίζουν αμερόληπτα, χωρίς να επηρεάζονται από τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων κατασκευαστών ή των αντιπροσώπων τους - να κάνουν τη σύνθεση των απόψεων όλων των ενδιαφερομένων μερών με στόχο μια ισόρροπη εκτίμηση. Ο κατάλογος των οργανισμών οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση των ευρωπαϊκών τεχνικών εγκρίσεων, καθώς και κάθε τροποποίηση του καταλόγου αυτού, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

23 ΑΡΘΡΟ 11 Η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με την επιτροπή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 19, αναθέτει την επεξεργασία κατευθυντήριων γραμμών για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, όσον αφορά ένα προϊόν ή μια ομάδα προϊόντων, στον αναφερόμενο στο παράρτημα ΙΙ συλλογικό φορέα των οργανισμών έγκρισης, οι οποίοι καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση προϊόντος ή ομάδας προϊόντων οφείλουν να περιέχουν ιδίως τα εξής: κατάλογο των σχετικών ερμηνευτικών εγγράφων τις συγκεκριμένες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το προϊόν, κατά την έννοια των βασικών απαιτήσεων τις διαδικασίες δοκιμής τη μέθοδο ανάλυσης και εκτίμησης των αποτελεσμάτων της δοκιμής τις διαδικασίες ελέγχου και πιστότητας οι οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται στα άρθρα 13, 14 και 15 τη διάρκεια ισχύος της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

25 ΑΡΘΡΟ 12 Η Επιτροπή αναθέτει σε τεχνικές επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν τα κράτη μέλη, την κατάρτιση των ερμηνευτικών εγγράφων. Τα ερμηνευτικά έγγραφα συγκεκριμενοποιούν τις βασικές απαιτήσεις εναρμονίζοντας τη σχετική ορολογία και τις τεχνικές βάσεις και ορίζοντας κατηγορίες ή επίπεδα για κάθε απαίτηση, εφόσον απαιτείται και εφόσον το επιτρέπει η εκάστοτε κατάσταση των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων αναφέρουν μεθόδους συσχετισμού αυτών των επιπέδων και κατηγοριών απαιτήσεων με τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων π.χ. μεθόδους υπολογισμού και επαλήθευσης, τεχνικούς κανόνες σχεδιασμού των έργων, κλπ. χρησιμεύουν ως βάση αναφοράς για την κατάρτιση εναρμονισμένων προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση και την αποδοχή εθνικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 19, δημοσιεύει τα ερμηνευτικά έγγραφα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

27 ΑΡΘΡΟ 13 Υπεύθυνοι για τη βεβαίωση ότι το προϊόν συμφωνεί με τις απαιτήσεις μιας τεχνικής προδιαγραφής είναι ο κατασκευαστής/παραγωγός ή ο εγκατεστημένος στην ΕΕ αντιπρόσωπός του Τα προϊόντα για τα οποία υπάρχει βεβαίωση συμμόρφωσης, τεκμαίρεται ότι ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατά την έννοια του άρθρου Η συμμόρφωση διαπιστώνεται μέσω δοκιμής ή άλλων αποδείξεων βάσει των τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ. Η βεβαίωση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος προϋποθέτει: ότι ο κατασκευαστής εφαρμόζει ένα σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η παραγωγή πληροί τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές ή ότι, πλέον του συστήματος ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, για ορισμένα προϊόντα τα οποία καθορίζονται στις εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές, στην αξιολόγηση και τον έλεγχο της παραγωγής ή του ίδιου του προϊόντος συμμετέχει και ένας αναγνωρισμένος προς το σκοπό αυτό οργανισμός πιστοποίησης. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

28 ΑΡΘΡΟ 13 Η επιλογή των διαδικασιών εξαρτάται από:
τη σημασία του ρόλου του προϊόντος σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις, και ιδίως την υγεία και την ασφάλεια τη φύση του προϊόντος την επίπτωση που έχει η δυνατότητα απόκλισης των χαρακτηριστικών του προϊόντος στη λειτουργικότητα την πιθανότητα ελαττωμάτων κατά την κατασκευή του προϊόντος Κατά την επιλογή αυτή, προτιμάται η εκάστοτε λιγότερο δαπανηρή διαδικασία που ανταποκρίνεται στους όρους ασφαλείας. Αν πρόκειται για παραγωγή μεμονωμένων προϊόντων (μη μαζικής παραγωγής), αρκεί μια δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ εκτός αν οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζουν διαφορετικά για προϊόντα με ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

29 ΑΡΘΡΟ 14 Οι αναφερόμενες διαδικασίες, λαμβανομένου υπόψη του παραρτήματος ΙΙΙ, οδηγούν: Στη βεβαίωση συμμόρφωσης ενός προϊόντος χωρίς συμμετοχή οργανισμού πιστοποίησης, στην παρουσίαση δήλωσης συμμόρφωσης ενός προϊόντος από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα αντιπρόσωπό του ή Στην βεβαίωση συμμόρφωσης ενός προϊόντος με συμμετοχή οργανισμού πιστοποίησης, στη χορήγηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης ενός συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης της παραγωγής, ή του ιδίου του προϊόντος, από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης. Η δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης παρέχουν στον κατασκευαστή ή στον εγκατεστημένο στην ΕΕ αντιπρόσωπό του το δικαίωμα να τοποθετούν το αντίστοιχο σήμα CE στο ίδιο το προϊόν, σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

30 ΑΡΘΡΟ 15 Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ορθή χρησιμοποίηση του σήματος CE Όταν διαπιστώνεται ότι το σήμα CE έχει τοποθετηθεί σε ένα προϊόν που δεν ανταποκρίνεται η έχει παύσει να ανταποκρίνεται στην οδηγία, το κράτος μέλος, στο οποίο βεβαιώθηκε η συμμόρφωση, μεριμνά ώστε να απαγορευθεί, αν απαιτείται, η χρησιμοποίηση του σήματος CE και τα αδιάθετα προϊόντα να αποσύρονται από την αγορά ή τα σήματα να διαγράφονται, μέχρις ότου διαπιστωθεί ότι το εν λόγω προϊόν πληροί και πάλι τα κριτήρια συμμόρφωσης. Τα κράτη μέλη φροντίζουν να απαγορεύεται η τοποθέτηση σε προϊόντα ή στη συσκευασία τους άλλων σημάτων που υπάρχει κίνδυνος να εκληφθούν ως σήματα CE Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

32 ΑΡΘΡΟ 16 Ελλείψει τεχνικών προδιαγραφών για ένα συγκεκριμένο προϊόν, το κράτος μέλος προορισμού θεωρεί, μετά από αίτηση για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ότι το προϊόν αυτό είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις, εφόσον οι δοκιμές και οι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό του κράτους μέλους παραγωγής του προϊόντος σύμφωνα με τις μεθόδους οι οποίες ισχύουν στο κράτος μέλος προορισμού ή με μεθόδους οι οποίες αναγνωρίζονται ως ισότιμες από αυτό το κράτος μέλος. Το κράτος μέλος παραγωγής του προϊόντος γνωστοποιεί στο κράτος μέλος προορισμού τον οργανισμό τον οποίο προτίθεται να αναγνωρίσει για το σκοπό αυτό. Μετά από ανταλλαγή πληροφοριών, το κράτος μέλος παραγωγής αναγνωρίζει τον οργανισμό που ορίστηκε με τη διαδικασία αυτή. Εάν ένα κράτος μέλος έχει αμφιβολίες, αιτιολογεί τη θέση του και πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι οριζόμενοι οργανισμοί να αλληλοεπικουρούνται. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

33 ΑΡΘΡΟ 16 Στην περίπτωση κατά την οποία ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι ένας αναγνωρισμένος οργανισμός δεν διεξάγει κανονικά και σύμφωνα με τις εθνικές του διατάξεις τις δοκιμές και τους ελέγχους, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στο κράτος μέλος στο οποίο έχει αναγνωρισθεί ο οργανισμός αυτός. Στην περίπτωση κατά την οποία το κράτος μέλος το οποίο προέβη στην γνωστοποίηση δεν θεωρεί τα ληφθέντα, από το άλλο κράτος μέλος σε έναν εύλογο χρόνο, μέτρα ως επαρκή, δύναται να απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση του σχετικού προϊόντος ή να τις εξαρτά από ειδικούς όρους. Το κράτος μέλος αυτό ενημερώνει σχετικά το άλλο κράτος μέλος και την Επιτροπή. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

34 ΑΡΘΡΟ 17 Τα κράτη μέλη προορισμού αποδίδουν στις συντασσόμενες εκθέσεις και στις βεβαιώσεις συμμόρφωσης οι οποίες χορηγούνται από το κράτος μέλος παραγωγής, σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 16, το ίδιο κύρος όπως στα αντίστοιχα εθνικά έγγραφα. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

35 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

36 ΑΡΘΡΟ 18 Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κατάλογο με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των οργανισμών πιστοποίησης και ελέγχου και των εργαστηρίων δοκιμών, που ορίζονται από το κράτος μέλος αυτό για τις εργασίες που πρέπει να εκτελούνται για τους σκοπούς των τεχνικών εγκρίσεων, των πιστοποιητικών συμμόρφωσης, των ελέγχων και των δοκιμών, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναφέρουν τα προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κοινοποιημένων αυτών οργανισμών και εργαστηρίων καθώς και τη φύση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. Οι οργανισμοί πιστοποίησης και ελέγχου καθώς και τα εργαστήρια δοκιμών πρέπει να πληρούν τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα IV. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

37 ΑΡΘΡΟ 18 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) Τα κριτήρια για τους οργανισμούς πιστοποίησης και ελέγχου καθώς και των εργαστηρίων δοκιμών είναι : επαρκές προσωπικό, απαιτούμενα μέσα και εξοπλισμός προσωπικό με εμπειρία σε τεχνικά θέματα και επαγγελματική ακεραιότητα αμεροληψία των υπαλλήλων και του τεχνικού προσωπικού τήρηση του επαγγελματικού απόρρητου από το προσωπικό ασφάλιση αστικής ευθύνης, εκτός αν η ευθύνη αυτή καλύπτεται από το κράτος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Η τήρηση των δύο πρώτων κριτηρίων ελέγχεται κατά διαστήματα από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

38 ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

39 ΑΡΘΡΟ 19 Η Μόνιμη Επιτροπή Τεχνικών Έργων απαρτίζεται από αντιπροσώπους οι οποίοι ορίζονται από τα κράτη μέλη και προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινότητων. Κάθε κράτος μέλος ορίζει δύο αντιπροσώπους. Οι αντιπρόσωποι δύνανται να συνοδεύονται από εμπειρογνώμονες. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

40 ΑΡΘΡΟ 20 Η επιτροπή εξετάζει, μετά από αίτηση του Προέδρου της ή ενός κράτους μέλους, κάθε ζήτημα το οποίο ανακύπτει από την εκτέλεση και την εφαρμογή στην πράξη της παρούσας οδηγίας. Οι αναγκαίες διατάξεις για: τον καθορισμό κατηγοριών απαιτήσεων, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται στα ερμηνευτικά έγγραφα και τον καθορισμό της διαδικασίας βεβαίωσης της συμμόρφωσης σε εντολές τυποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 7 και για κατευθυντήριες γραμμές για τις εγκρίσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση ερμηνευτικών εγγράφων και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα ερμηνευτικά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 12 την αποδοχή των εθνικών τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με το άρθρο 4 θεσπίζονται σύμφωνα με τη παρακάτω διαδικασία Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

41 ΑΡΘΡΟ 20 Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή αποφαίνεται όσον αφορά το σχέδιο εντός προθεσμίας την οποία μπορεί να ορίζει ο Πρόεδρος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Εαν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει αμέσως στο Συμβούλιο πρόταση όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφαίνεται με ειδική πλειοψηφία. Εάν εντός τριών μηνών από την υποβολή της πρότασης το Συμβούλιο δεν έχει λάβει απόφαση, η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

43 ΑΡΘΡΟ 21 Οταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι ένα προϊόν το οποίο είναι σύμφωνο με την παρούσα οδηγία δεν πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 2 και 3, λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για να αποσύρει το εν λόγω προϊόν από την αγορά να απαγορεύσει τη διάθεσή του ή να περιορίσει την ελεύθερη κυκλοφορία του. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για τα μέτρα αυτά και αναφέρει τους λόγους της απόφασής του, ιδίως σε περίπτωση όπου η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται: - σε μη τήρηση των άρθρων 2 και 3, όταν το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4  - σε κακή εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4 -  σε ελλείψεις των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4 Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

44 ΑΡΘΡΟ 21 Η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη το ταχύτερο δυνατό. ‘Οταν, μετά τις διαβουλεύσεις αυτές, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δικαιολογείται η λήψη των μέτρων, πληροφορεί αμέσως το κράτος μέλος το οποίο πήρε την πρωτοβουλία καθώς και τα άλλα κράτη μέλη. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος παίρνει τα κατάλληλα μέτρα εναντίον εκείνου ο οποίος έκανε τη δήλωση πιστότητας και πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. Η Επιτροπή βεβαιώνεται ότι τα κράτη μέλη έχουν πληροφορηθεί την εξέλιξη και τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

46 ΑΡΘΡΟ 22 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία εντός 30 μηνών από την κοινοποίησή της. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

47 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

48 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ
Αίτηση για έγκριση μπορεί να κατατίθεται από έναν παραγωγό ή από αντιπρόσωπό του εγκατεστημένο στην Κοινότητα, μόνο σε ένα αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό οργανισμό. Οι οργανισμοί έγκρισης οι οποίοι ορίζονται από τα κράτη μέλη συνιστούν έναν ενιαίο φορέα ο οποίος κατά την εκπλήρωση της αποστολής του, πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή, η οποία για σημαντικά θέματα ζητά τη γνώμη της ΜΕΤΕ. Εάν ένα κράτος μέλος έχει ορίσει περισσότερους από έναν οργανισμούς έγκρισης, τότε ο συντονισμός των οργανισμών αυτών υπάγεται στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους. Το κράτος μέλος αυτό ορίζει επίσης τον οργανισμό ο οποίος θα εκπροσωπεί τους υπόλοιπους στα πλαίσια του εναίου φορέα. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

49 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ
Οι κοινοί κανόνες διαδικασίας για την κατάθεση της αίτησης, την προετοιμασία και τη χορήγηση των εγκρίσεων, εκπονούνται από τον φορέα τον οποίο συνιστούν οι οριζόμενοι οργανισμοί έγκρισης. Οι κοινοί κανόνες διαδικασίας εγκρίνονται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βάσει της γνωμοδότησης της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 20. Οι οργανισμοί έγκρισης παρέχουν, στα πλαίσια του φορέα τον οποίο συνιστούν, κάθε απαραίτητη αμοιβαία υποστήριξη. Ο φορέας αυτός είναι επίσης υπεύθυνος για το συντονισμό σε συγκεκριμένα θέματα τεχνικών εγκρίσεων. Για το σκοπό αυτό και εφόσον παρίσταται ανάγκη, ο ενιαίος φορέας σχηματίζει υποομάδες. Οι ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις δημοσιεύονται από τους οργανισμούς έγκρισης, οι οποίοι τις κοινοποιούν σε όλους τους άλλους αναγνωρισμένους οργανισμούς. Εάν αναγνωρισμένος οργανισμός έγκρισης το ζητήσει, του παρέχεται πλήρης σειρά των εγγράφων της εγκρίσεως η οποία χορηγήθηκε προς ενημέρωσή του. Τα έξοδα τα οποία προκύπτουν από τη διαδικασία της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης βαρύνουν τον αιτούντα σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

50 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

51 ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
αρχική δοκιμή τύπου του προϊόντος από τον παραγωγό ή από αναγνωρισμένο οργανισμό τακτικός, βάσει προκαθορισμένου σχεδίου, έλεγχος δειγμάτων λαμβανομένων στο εργοστάσιο από τον παραγωγό ή αναγνωρισμένο οργανισμό δειγματολοληπτική δοκιμή. Τα δείγματα λαμβάνονται από την ελεύθερη αγορά, το εργοτάξιο ή το εργοστάσιο από τον παραγωγό, ή από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό εξέταση, από τον παραγωγό ή αναγνωρισμένο οργανισμό, δειγμάτων λαμβανομένων από παρτίδα η οποία παραδόθηκε ή πρόκειται σύντομα να παραδοθεί έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό διαρκής επιθεώρηση, αξιολόγηση και εκτίμηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

52 ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο σημαίνει συνεχής εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής από τον παραγωγό. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και μέτρα τα οποία ακολουθεί ο κατασκευαστής καταγράφονται συστηματικά με τη μορφή γραπτών συμβάσεων και διαδικασιών. Αυτή η καταγραφή του συστήματος ελέγχου της παραγωγής εξασφαλίζει την κοινή κατανόηση της εγγύησης της ποιότητας και επιτρέπει να παρακολουθείται ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ελέγχου της παραγωγής Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

53 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

54 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Όσον αφορά τη λειτουργία, οι Οργανισμοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση βεβαιώσεων (αναγνωρισμένοι οργανισμοί) διακρίνονται σε Οργανισμούς πιστοποίησης Οργανισμούς επιθεώρησης Εργαστήρια δοκιμών Ο οργανισμός επιθεώρησης ή/και το εργαστήριο δοκιμών τα οποία συμμετέχουν στη διαδικασία της βεβαίωσης της συμμόρφωσης ενός προϊόντος λειτουργούν υπό την αιγίδα του οργανισμού πιστοποίησης. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

55 ΣΗΜΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE
Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

56 ΣΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE Το σήμα συμμόρφωσης CE αποτελείται από το σύμβολο CE συνοδευόμενο από την επωνυμία ή το διακριτικό σήμα του παραγωγού και, ανάλογα με την περίπτωση ενδείξεις για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του προϊόντος, όταν αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής το διακριτικό σήμα του αρμόδιου οργανισμού ελέγχου τον αριθμό του πιστοποιητικού συμμόρφωσης CE Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

57 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE περιλαμβάνει, κυρίως, τα ακόλουθα στοιχεία όνομα και διεύθυνση του οργανισμού πιστοποίησης επωνυμία και διεύθυνση του παραγωγού ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα αντιπροσώπου του περιγραφή του προϊόντος (τύπος, χαρακτηρισμός, χρήση, κλπ.) διατάξεις τις οποίες πληροί το προϊόν ειδικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος τον αριθμό του πιστοποιητικού προϋποθέσεις και διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, ανάλογα με την περίπτωση όνομα και αρμοδιότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου το οποίο υπογράφει το πιστοποιητικό Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

58 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η δήλωση συμμόρφωσης CE περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου στην Κοινότητα αντιπροσώπου του περιγραφή του προϊόντος (τύπος, χαρακτηρισμός, χρήση, κλπ.) διατάξεις τις οποίες πληροί το προϊόν ειδικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος όνομα και διεύθυνση του αναγνωρισμένου οργανισμού, ανάλογα με την περίπτωση όνομα και αρμοδιότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου το οποίο υπογράφει τη δήλωση εξ ονόματος του παραγωγού ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

59 ΓΛΩΣΣΑ Το πιστοποιητικό και η δήλωση συμμόρφωσης συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

60 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ 89/106 ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

61 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ 89/106 ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
Η Οδηγία 89/106 ολοκληρώθηκε στις κοινοποιήθηκε στα κράτη μέλη στις και δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ στις Σύμφωνα με το άρθρο 22 τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα εντός 30 μηνών από τη κοινοποίηση της Οδηγίας σε αυτά να συμμορφωθούν προς αυτή. Η Ελληνική Νομοθεσία προσαρμόσθηκε στην Οδηγία με το ΠΔ334/94 το οποίο δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

62 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΠΔ334/94
Άρθρο 2 Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας (νυν ΥΠΑΝ). Άρθρο 4 Ο ΕΛΟΤ τηρεί και δημοσιεύει τους καταλόγους των τεχνικών προδιαγραφών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΒΕΤ αναδημοσιεύουν περιοδικά τους πίνακες των προϊόντων που καταρτίζει η Επιτροπή τη ΕΕ και των οποίων η διάθεση στην αγορά απαιτεί μια απλή δήλωση του κατασκευαστή (παραγωγού) περί συμμορφώσεως με τους αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες. Τα προϊόντα αυτά δεν οφείλουν να φέρουν σήμανση CE. Άρθρο 5 Ο ΕΛΟΤ μεταφέρει τα καταρτισθέντα από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης πρότυπα στο ελληνικό σύστημα τυποποίησης. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

63 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΠΔ334/94
Άρθρο 6 Η αίτηση για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση κατατίθεται από τον κατασκευαστή (παραγωγό) ή τον εγκατεστημένο στην ΕΕ αντιπρόσωπό του στο ΕΛΟΤ ή σε άλλον αναγνωρισμένο για τον σκοπό αυτό Οργανισμό κράτους μέλους της ΕΕ. Άρθρο 9 Οργανισμός πιστοποίησης για την εφαρμογή του ΠΔ ορίζεται ο ΕΛΟΤ. Εθνικός Οργανισμός Τεχνικών εγκρίσεων ορίζεται ο ΕΛΟΤ. Ο υπουργός ΒΕΤ (νυν ΥΠΑΝ) κοινοποιεί στην Επιτροπή τους οργανισμούς πιστοποίησης, επιθεώρησης και εργαστήρια δοκιμών. Άρθρο 11 Οι υπηρεσίες του ΥΒΕΤ (νυν ΥΠΑΝ) είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της ορθής χρησιμοποίησης της σήμανσης CE στην αγορά, στο χώρο παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων τα οποία φέρουν το σήμα αυτό. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

64 Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος ..... του ΤΕΕ

65 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Από την Ελλαδα έχουν κοινοποιηθεί μόνο τρείς φορείς, ένας πιστοποίησης και δύο εργαστήρια δοκιμών. Οι φορείς αυτοί καλύπτουν ένα μέρος μόνο των προϊόντων τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται προς τα 84 πρότυπα και ειδικά Ο κοινοποιημένος φορέας πιστοποίησης καλύπτει τσιμέντα πρόσθετα σκυροδέματος στοιχεία τοιχοποιίας κονιάματα τοιχοποιίας αδρανή υλικά άσβεστο Τα κοινοποιημένα εργαστήρια δοκιμών καλύπτουν κόλλες πλακιδίων παράθυρα Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

66 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 89/106 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Έκδοση ΚΥΑ για όλα τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, που σήμερα είναι περίπου 330. Καθορισμός των χαρακτηριστικών των προϊόντων τα οποία περιλαμβάνονται στα πρότυπα όπου απαιτείται (π.χ. αδρανή, τούβλα κ.λ.π.) για τη χρήση των δομικών προϊόντων στην χώρα μας. Θέσπιση και υλοποίηση μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας της αγοράς, όσον αφορά στην κυκλοφορία των δομικών προϊόντων. Θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή των δημόσιων τεχνικών έργων, με αναφορά τους σε ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά στα προϊόντα, τα οποία ενσωματώνονται σε αυτά κατά διαρκή τρόπο, στις διαδικασίες δοκιμών και ελέγχου αποδοχής των προϊόντων αυτών. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

67 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 89/106 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πλήρης εφαρμογή των Ευρωκωδίκων σαν βάση σχεδιασμού των κατασκευών Εναρμόνιση/επικαιροποίηση του Κανονισμού Πυροπροστασίας, ώστε να λαμβάνει υπόψη του την αντίδραση των προϊόντων στην φωτιά, σύμφωνα με την πληθώρα των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα πρότυπα προϊόντων, τα οποία έχουν εκδοθεί. Πρέπει να σημειωθεί ότι τούτο είναι εξαιρετικά επείγον διότι ο Ελληνικός κανονισμός δεν λαμβάνει υπόψη του τη θεσπισθείσα ευρωπαϊκή κατάταξη, με αποτέλεσμα εισαγόμενα από την ΕΕ προϊόντα να μη μπορούν να χρησιμοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα, διότι δεν λαμβάνουν υπόψη τους την Ελληνική κατάταξη. Θέσπιση κανόνων για τα δομικά προϊόντα σχετικά με την υγιεινή και ασφαλή για την υγεία του ανθρώπου χρησιμοποίησή τους καθώς και αυτών που έρχονται σε επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

68 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
η έκδοση των Ευρωκωδίκων και των Εθνικών προσαρτημάτων ως Ελληνικών προτύπων η μετάφραση όλων των εναρμονισμένων προτύπων και τεχνικών εγκρίσεων η μέριμνα για την επιμόρφωση των Ελλήνων Κατασκευαστών αλλά και των χρηστών των δομικών έργων η σύσταση ομάδων εργασίας για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των προϊόντων όπου απαιτείται (κατ’ αρχήν για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των αδρανών και των οπτοπλίνθων) Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

69 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
η ενημέρωση ανά κλάδο παραγωγής δομικών προϊόντων των απαιτήσεων των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών, που έχουν σχέση με αυτά η άμεση λόγω της ήδη υποχρεωτικής εφαρμογής των πρώτων ΚΥΑ εγκαθίδρυση και λειτουργία του απαραίτητου μηχανισμού ελέγχου και εποπτείας της αγοράς, με συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων ΥΠΑΝ και ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και του Υπουργείου Οικονομικών ούτως ώστε και τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα και αυτά τα οποία προέρχονται από κράτη της Ευρωπαϊκής Ενωσης αλλά και παράγονται στην Ελλάδα να εκπληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τεχνικές εγκρίσεις σύμφωνα με την Οδηγία 89/106 και τα Εθνικά χαρακτηριστικά διασφαλίζοντας την ασφάλεια και υγιεινή των χρηστών και αποφεύγοντας μεταξύ άλλων και τις περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

70 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 89/106 Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

71 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 89/106 Η 89/106 μέρος του τριετούς προγράμματος στρατηγικής για την απλοποίηση του κανονιστικού περιβάλλοντος ώστε να αυξηθεί η ευελιξία στη διατύπωση και χρήση των τεχνικών προδιαγραφών να γίνουν πιο «ελαφρείς» οι κανόνες τυποποίησης να ελαχιστοποιηθούν τα εμπόδια εφαρμογής ώστε να μην εμποδίζεται η δημιουργία της ελεύθερης εσωτερικής αγοράς των δομικών προϊόντων Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

72 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 89/106 Συμπεράσματα ερωτηματολογίου
χρειάζεται εναρμονισμένο Νομοθετικό Πλαίσιο  χρειάζονται διευκρινήσεις κυρίως - σε θέματα αποδοχής της σήμανσης CE σαν αξιόπιστης σήμανσης - σε εθνικά επίπεδα και χρήσεις   - στο ρόλο των προτύπων και των ευρωπαϊκών τεχνικών εγκρίσεων υπάρχουν περιθώρια απλοποίησης στα συστήματα συμμόρφωσης, σε διοικητικές διαδικασίες, ακόμα και κατάργησή τους στις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις υπάρχει προβληματισμός για τις συνέπειες στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζεται ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

73 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 89/106 Οι προτάσεις συνίστανται
για τις ανάγκες διευκρίνησης, λόγω σαφήνειας των ρυθμιστικών διατάξεων, σε ειδικούς όρους για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικά προϊόντα για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος σε νέα και αυστηρότερα κριτήρια για οργανισμούς πιστοποίησης και αξιολόγησης/τεχνικής έγκρισης για τις ανάγκες απλοποίησης σε ειδικές διαδικασίες για σήμανση CE ειδικά για μικρές επιχειρήσεις εφόσον τα προϊόντα τουςδεν δημιουργούν προβλήματα στην ασφάλεια Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ

74 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 89/106 Mέτρα γενικής εφαρμογής θα είναι
αλλαγή/μείωση των συστημάτων συμμόρφωσης με κατάργηση του 2 και απλοποίηση του 1+ δυνατότης ελέγχων στο εργοστάσιο του παραγωγού για να αποφεύγονται αποστολές δειγμάτων σε κοινοποιημένα εργαστήρια Και μέτρα ειδικής εφαρμογής θα είναι ειδική ρύθμιση για προϊόντα προσωπικής, βιοτεχνικής παραγωγής ή παραγωγής από μικρές επιχειρήσεις ειδική ρύθμιση για μικρές εταιρείες σχετικά με αξιολόγηση και βεβαίωση συμμόρφωσης με ειδικά τεχνικά έγγραφα (Special Technical Documents) Τέλος απλοποιείται και το σύστημα των Ευρωπαϊκών εγκρίσεων με την αντικατάσταση των δύο διαδικασιών, των κατευθυντηρίων γραμμών (ETAGs) και της εκτίμησης κοινής αποδοχής (Common Understanding Assessment Procedure CUAP), από μία, το έγγραφο ευρωπαϊκής εκτίμησης (European Assessment Document, EAD), στου οποίου την εκπόνηση έχουν σημαντικό ρόλο και οι παραγωγοί. Εκδήλωση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ


Κατέβασμα ppt "Η ΟΔΗΓΙΑ 89/106 Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google