Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013 Ε.Π. “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013” ΕΥΣΣΕΠ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013 Ε.Π. “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013” ΕΥΣΣΕΠ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013 Ε.Π. “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013” ΕΥΣΣΕΠ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 9 εκ. ευρώ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 30 εκ. ευρώ Ανάκληση της εκχώρησης έως του ποσού των 515.000 ευρώ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΔ 25 εκ. ευρώ Ανάκληση της εκχώρησης στο σύνολο του προϋπολογισμού 1 ΕΥΣΣΕΠ/ΕΦΔ: ΤΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ

3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ» 9 εκ. ευρώ 2

4 3 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Νομική Δέσμευση Δαπάνες 20142015 04/2014600.000,00€1.700.000,00€ Κωδικοποίηση των Νομοθετικών και Κανονιστικών Ρυθμίσεων του τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Π/Υ: 2.308.900€) Με την επικαιροποίηση της πρότασης εξυγίανσης του Προγράμματος παραμένει και χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΔΜ και καθίσταται δυνατή η άμεση συμβασιοποίηση του έργου:

5 « Έργα υποστήριξης μεταρρυθμίσεων που αποτελούν άμεσες προτεραιότητες, συνάδουν με τη στοχοθεσία του νέου ΕΣΠΑ» και για τα οποία έχει προταθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης η ένταξή τους σε προχρηματοδοτούμενη ΣΑΕ: Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας (Π/Υ: 1.545.000€) Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας (Π/Υ: 545.513€) 4 «Έργα ώριμα προς υλοποίηση, τα οποία δύνανται λόγω της στοχοθεσίας τους να χρηματοδοτηθούν από προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ» και τίθεται σε διαδικασία ανάκλησης ένταξης: Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Π/Υ: 2.727.321€ ) Κωδικοποίηση Διατάξεων για τη Δημόσια Υγεία (Π/Υ:620.000€) Κωδικοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του τομέα Υγείας (Π/Υ:780.000€) Κωδικοποίηση της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ και την εφαρμογή αξιοποίησής της, για τις ανάγκες αυτού και των πολιτών (Π/Υ: 454.485€) Σύμφωνα με την ισχύουσα πρόταση εξυγίανσης του ΕΠΔΜ τα ενταγμένα έργα της Πρόσκλησης Νο 1 κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ» 515.000 ευρώ 5 – Μετά την τροποποίηση της εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την υπο-κατηγορία πράξης 1.1.2.β. «Δράσεις για τον εξορθολογισμό και την οργανωτική και επιχειρησιακή ανασυγκρότηση/ βελτίωση Υπηρεσιών και Μονάδων» του ΕΠΔΜ [ΚΥΑ οικ. 3921/18-12-2013 (ΦΕΚ 3336 Β΄)], η συνολικά εκχωρούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 515.000 € που αντιστοιχεί στα υλοποιηθέντα και αποπληρωθέντα υποέργα της πράξης (Υποέργα 1, 2, 4) – Παρούσα κατάσταση: έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης εντός του Α΄ εξαμήνου του 2014 Πράξη: «Αναμόρφωση του κράτους: Προς ένα επιτελικό κράτος»

7 Αναλυτικά τα ολοκληρωμένα υποέργα έχουν ως εξής: 6 Το υποέργο αφορούσε στην έκδοση ενός συνεκτικού κειμένου πολιτικής για την αναδιοργάνωση των κρατικών δομών που ενσωματώνει τις αρχές και τα μέσα της σύγχρονης χρηστής διακυβέρνησης. Η Λευκή Βίβλος αποδίδει σε ευσύνοπτη μορφή τα ευρήματα της καταγραφής, παραθέτει καλές πρακτικές και προτείνει εναλλακτικές για την ελληνική διοίκηση, ενώ αποτέλεσε και αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης. Υποέργο 1: Λευκή Βίβλος Προϋπολογισμός: 65.723,50 € Το υποέργο αφορούσε στην καταγραφή και αξιολόγηση δεδομένων για την κεντρική διοίκηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με ίδια μέσα από 16 Ομάδες Καταγραφής (189 άτομα) που συστήθηκαν για το σκοπό αυτό, και συντονίστηκε από την Ομάδα Συντονισμού της καταγραφής. Τα στοιχεία από την καταγραφή συγκεντρώθηκαν σε βάση δεδομένων και παρείχαν τεκμηρίωση στη Λειτουργική Αξιολόγηση της Κεντρικής Διοίκησης από τον ΟΟΣΑ και στο έργο των Ομάδων Αξιολόγησης Δομών που συνέστησε το Υπουργείο (παραδόθηκαν σε όλους τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς των κεντρικών Υπηρεσιών). Υποέργο 2: Καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Προϋπολογισμός: 386.600,00 € Το υποέργο αφορούσε στη δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης γνώσης βάσει ειδικής ταξονομίας για την υποβοήθηση της καταγραφής, ταξινόμησης, αποθήκευσης και ανεύρεσης των σχετικών πληροφοριών από μεγάλο εύρος χρηστών και συστημάτων σημασιολογικής ανεύρεσης. Υποέργο 4: Ταξονομία δεδομένων Προϋπολογισμός: 61.500,00 €

8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» 0 ευρώ 7 Η πρόσκληση έληξε τον Σεπτέμβριο 2013, χωρίς να ενεργοποιηθεί, ενώ το Δεκέμβριο 2013 ανακλήθηκε και η εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την κατηγορία πράξεων 2.1.2. «Δράσεις ενίσχυσης της οργανωτικής και επιχειρησιακής επάρκειας των Διευθύνσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση» [ΚΥΑ οικ. 3763/10-12-2013 (ΦΕΚ 3183 Β΄)]. H αρμόδια μονάδα Γ’ της ΕΥΣΣΕΠ προχώρησε στην απαραίτητη τροποποίηση των παραμέτρων καταχώρησης της πρόσκλησης στο ΟΠΣ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην ΕΥΔ ΔΜ να αναμορφώσει τη χρηματοδοτική εικόνα του ΕΠ.

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΥΣΣΕΠ/ΕΦΔ ΑΠΟ ΕΔΕΛ Διενεργήθηκε έλεγχος συστήματος και δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποιημένων πράξεων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου στο διάστημα από 4 έως και 8-11-2013. Το προσωρινό πόρισμα ελέγχου που κοινοποιήθηκε το Μάρτιο 2014 είναι ιδιαιτέρως θετικό για την ΕΥΣΣΕΠ/ΕΦΔ, ενώ δεν διαπιστώθηκε καμία παρατυπία στη τήρηση των υποχρεώσεων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.


Κατέβασμα ppt "ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013 Ε.Π. “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013” ΕΥΣΣΕΠ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google