Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑ ΚτΠ ΑΕ ΣΤΟ ΕΠ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ Μάρτιος 2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑ ΚτΠ ΑΕ ΣΤΟ ΕΠ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ Μάρτιος 2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑ ΚτΠ ΑΕ ΣΤΟ ΕΠ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ Μάρτιος 2014

2 Έργα της ΚτΠ ΑΕ στο ΕΠ ΔΜ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠ/ΥΤΔΠΠRFP/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ενταγμένα96Μ€3175 Υπό Ένταξη6Μ€46 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ11Μ€125126 ΣΥΝΟΛΟ107Μ€ + 6Μ€156 + 4201+6 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

3 Πεπραγμένα ΚτΠ ΑΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΠΛΗΘΟΣΠ/Υ-Πληρωμές Εντάξεις ΤΔΠΠ156107 Μ€ Προκηρύξεις16378 Μ€ Συμβάσεις14718 Μ€ Δαπάνες15Μ€ Συνολικά

4 Πεπραγμένα ΚτΠ ΑΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΠΛΗΘΟΣΠ/Υ-Πληρωμές Εντάξεις ΤΔΠΠ21 Μ€ Προκηρύξεις1540 Μ€ Τεχνικές Αξιολογήσεις714 Μ€ Κατακυρώσεις52 Μ€ Συμβάσεις62 Μ€ Παραλαβές – πληρωμές4Μ€ 2013

5 Τρέχουσα Κατάσταση - Έργα ΔΜ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠ/ΥΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ29,2Μ€1919 Κατάρτιση18Μ€10 Διαβούλευση Προέγκριση11Μ€8 Προκήρυξη0,2Μ€1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ43,5Μ€ 14 (Δικαιολ/κά+) Τεχνικά33Μ€9 Οικονομικά / Κατακύρωση10Μ€ 3 Προέγκριση / Σύμβαση0,5Μ€2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ3Μ€ 8 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ16Μ€ 136 ΠΡΟΣ ΑΠΕΝΤΑΞΗ (προ εξυγ.) 7 Μ€ 9 ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΕΣ 3 Μ€ 12 ΕΡΓΑ με ΤΔΠΠ χωρίς ΕΝΤΑΞΗ 6Μ€ 4 ΣΥΝΟΛΟ108Μ€212

6 Αναλυτικά Στοιχεία – ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΜ Κατάρτιση [18Μ€] 1) Απλούστευση Διαδικασιών Υπουργείου Τουρισμού και Εποπτευόμενων Φορέων 2) Υπηρεσίες λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου για την Δημόσια Διοίκηση HRMS 3) Υπηρεσίες μελέτης κανονιστικού, επιχειρησιακού και οργανωτικού πλαισίου παρέμβασης του HRMS 4) Υπηρεσίες υλοποίησης και παραμετροποίησης πληροφοριακού συστήματος για λοιπούς φορείς HRMS 5) Μελέτη και Υλοποίηση Συστήματος Ψηφιακής Διακίνησης της Δημοσιευτέας Υλής στο Έθνικό Τυπογραφείο 6) Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 7) Προμήθεια Εξοπλισμού και Τυποποιημένου Λογισμικού για το Έργο ΙΤ Policy 8) Προμήθεια Εξοπλισμού για τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων Πολιτών 9) Σύστημα Εποπτείας και Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας 10) Προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών για την υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος εποπτείας και διαχείρισης της οδικής ασφάλειας

7 Αναλυτικά Στοιχεία – ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΜ Προέγκριση (ΕΥΔ – Φορέας) [11Μ€] 1) Διαχείριση των τεχνολογικών και επιχειρησιακών αναγκών του έργου και ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων - ΕΣΔΑΚ 2) Επικοινωνία και Δημοσιότητα – CRM 3) Αξιοποίηση διεθνών πρακτικών και τεχνογνωσίας (Big Picture)- CRM 4) Υπηρεσίες Ποιότητας και Ασφάλειας για ΟΠΣ Ιθαγένειας 5) Ψηφιοποίηση Αρχείων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης 6) Διενέργεια και τεχνική υποστήριξη διαδικασιών συγχωνεύσεων/καταργήσεων 7) Ανάπτυξη Πλαισίου Εφαρμογής της Ενιαίας Πολιτικής IT Policy 8) Υπηρεσίες Δημιουργίας και Λειτουργίας Υποστηρικτικών Εργαλείων IT Policy Προκήρυξη [0,2M€] 1) Ενέργειες Δημοσιότητας για το έργο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

8 Αναλυτικά Στοιχεία – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΔΜ Δικαιολογητικά - Τεχνικά -> ΔΣ[23Μ€] 1) Υπηρεσίες υλοποίησης ενιαίας ηλεκτρονικής διαχείρισης ροών εργασίας και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης 2) Προσδιορισμός Φορέων και Εφαρμογών για το έργο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» 3) Αναβάθμιση και επέκταση κεντρικού κόμβου διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των ΟΤΑ 4) Μελέτες και εφαρμογή της Δημοσιονομικής Μεταρρύθμισης με τη χρήση Πληροφοριακού Συστήματος, και υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης ERP-1 5) Κωδικοποίηση Νομοθετικής και κανονιστικής ύλης ΑΣΕΠ ΔΣ -> Οικονομικές [10Μ€] 1) Μελέτες και εφαρμογή της Δημοσιονομικής Μεταρρύθμισης με τη χρήση Πληροφοριακού Συστήματος, και υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των φορέων της λοιπής Γενικής Κυβέρνησης ERP 2+5 2) Διαχείριση των τεχνολογικών και επιχειρησιακών αναγκών του έργου και ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων ERP-3 3) Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας 4) Υπηρεσίες Λειτουργίας Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων Πολιτών

9 Αναλυτικά Στοιχεία – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΔΜ Προέγκριση Σύμβασης (ΕΥΔ / Φορέας) -> Σύμβαση [0,5Μ€] 1) Προμήθεια Ψηφιακών Πιστοποιητικών για παροχή υπηρεσιών ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης 2) Σχέδιο Δράσης μοντελοποίησης της ηλεκτρονικής Αυτοδιοίκησης και της ηλεκτρονικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κατακύρωση[9Μ€] 1) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα 2) Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήματος Υποστήριξης των Θεσμικών αλλαγών του Ν. 3907/2011 Οικονομικές -> ΔΣ[1Μ€] 1) Απλοποίηση Διαδικασίας «Χορήγηση αντιγράφων και πρακτικών γνωμοδοτήσεων του Υπουργείου Πολιτισμού»

10 Αναλυτικά Στοιχεία – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΜ Έργα σε Υλοποίηση [3Μ€] 1) Υλοποίηση Α’ Φάσης Λειτουργίας Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ από Ομάδα Υλοποίησης με Ίδια Μέσα 2) Υλοποίηση Β’ Φάσης Λειτουργίας του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ από εξωτερικό Ανάδοχο 3) Προμήθεια Εξοπλισμού για τη λειτουργία της δράσης ΔΙΑΥΓΕΙΑ 4) Μελέτη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας Πληροφοριών - ΔΙΑΥΓΕΙΑ 5) Ενέργειες Δημοσιότητας – Επικοινωνίας στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση 6) Απογραφή Δημοσίων Υπαλλήλων και σύστημα αναφορών για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων 7) Προμήθεια δακτυλοσκοπικού εξοπλισμού και εξοπλισμού Κέντρων Υποδοχής και Εξυπηρέτησης (Ιθαγένεια) 8) Απλοποίηση των Διαδικασιών των διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης και Τεχνικών Έργων

11 Αναλυτικά Στοιχεία – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΜ Ολοκληρωμένα Έργα [16Μ€] 1) Υποστηρικτικές δράσεις σε ΟΤΑ μη ενταγμένους στο Εθνικό Δημοτολόγιο 2) Προμήθεια ασφαλών διατάξεων δημιουργίας υπογραφής ΑΔΔΥ 3) Μελέτη Προσδιορισμού Μοντέλου Δεδομένων της δράσης ΔΙΑΥΓΕΙΑ 4) Προσαρμογή του ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου στις απαιτήσεις του Προγράμματος 'Καλλικράτης" 5) Μελέτες προετοιμασίας και ωρίμανσης για τις συνολικές ενέργειες της δράσης «Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση» 6) Ανάπτυξη και Διαχείριση Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Καταχώρησης και Εκτέλεσης Συνταγών 7) Υπηρεσίες Υποστήριξης Λειτουργίας Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Καταχώρησης και Εκτέλεσης Συνταγών 8) Αναμόρφωση Δημοσιονομικής Πληροφόρησης & Ανάπτυξη Συστήματος Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Αναφορών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών «ESA 95» και το Εγχειρίδιο Δημόσιας Χρηματοοικονομικής Στατιστικής «GSFM2001» 9) Οριζόντια μελέτη σκοπιμότητας για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στη διαδικασία συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων του Δημοσίου 10) Μελέτη Γραμμογράφησης Μητρώου Συγχωνεύσεων - Καταργήσεων 11) Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office για την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ στις Περιφέρειες 12) Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων (Υποδομές ΤΠΕ και Εφαρμογές) και Δεδομένων για την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ στους Δήμους 13) Υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή Οικονομικών δεδομένων των Ο.Τ.Α 14) Αναβάθμιση της υποδομής του κεντρικού συστήματος του ΟΠΣ ΕΔ με Προμήθεια Εξοπλισμού και τυποποιημένου Λογισμικού 15) Σχέδιο Δράσης ΓΕΕΔ για το ΕΠΔΜ 16) Σχέδιο Δράσης Υπουργείου Δικαιοσύνης για το ΕΠΔΜ

12 Αναλυτικά Στοιχεία – ΠΡΟΣ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΔΜ Έργα προς Απένταξη (προ Εξυγίανσης) [7Μ€] 1) Υποέργο Τηλεκπαίδευσης ΔΙΑΥΓΕΙΑ 2) Υποέργα Συγχωνεύσεων – Καταργήσεων 3) Υποέργα ERP Κυβέρνησης (Εξοπλισμός, Ωρίμανση) 4) Υποέργα HRMS (Εξοπλισμός) 5) Παραμετροποίηση Συστημάτων σε μη συγχωνευόμενους Δήμους Καλλικράτη 6) Απλούστευση Διαδικασιών ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης 7) Καλές Πρακτικές Δημοσίων Υπαλλήλων 8) Υποστήριξη της Λειτουργίας και Προώθηση του Έργου της Επιτροπής Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πρώην Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών 9) Εκπόνηση Σχεδίου Στρατηγικής για Πληροφορική και Επικοινωνίες Έργα με ΤΔΠΠ χωρίς Ένταξη [6Μ€] 1) Προσδιορισμός και εφαρμογή ενιαίας πολιτικής πληροφοριακών υποδομών IT POLICY 2) E-Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας 3) Διαδικτυακό Συνεργατικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης και Επεξεργασίας Κυβερνητικού Έργου 4) Συνήγορος του Πολίτη

13 Στόχοι για 2014 - ΔΜ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2014 Διαγωνισμοί0 / 29Μ€ Νομικές Δεσμεύσεις0 / 40Μ€ Δαπάνες2 / 15Μ€


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑ ΚτΠ ΑΕ ΣΤΟ ΕΠ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ Μάρτιος 2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google