Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1.  Καλύπτει :  Τους κρατικούς υπαλλήλους ( Δημόσιους Υπαλλήλους, Εκπαιδευτικούς, Αστυνομικούς / Πυροσβέστες, Στρατιωτικούς )  Τους υπαλλήλους του.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1.  Καλύπτει :  Τους κρατικούς υπαλλήλους ( Δημόσιους Υπαλλήλους, Εκπαιδευτικούς, Αστυνομικούς / Πυροσβέστες, Στρατιωτικούς )  Τους υπαλλήλους του."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1

2  Καλύπτει :  Τους κρατικούς υπαλλήλους ( Δημόσιους Υπαλλήλους, Εκπαιδευτικούς, Αστυνομικούς / Πυροσβέστες, Στρατιωτικούς )  Τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα ( νομικά πρόσωπα και οργανισμούς δημοσίου δικαίου και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ), όπου ακολουθείται σχέδιο σύνταξης όμοιο με το κυβερνητικό. 2

3  Υπάλληλος που διορίζεται για πρώτη φορά σε θέση από 1 η Οκτωβρίου, 2011 και μετά και δεν είχε οποτεδήποτε στο παρελθόν υπηρετήσει σε θέση, για σκοπούς του παρόντος Νόμου θεωρείται « νεοεισερχόμενος υπάλληλος ».  Ως θέση ορίζεται η μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η υπηρεσία σε μόνιμη θέση λογίζεται συντάξιμη εφόσον ο διορισμός στην εν λόγω θέση έχει επικυρωθεί.  Οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι δεν εντάσσονται σε κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή σχέδιο συντάξεων όμοιο μ ’ αυτό. 3

4  Διαφορετικός χειρισμός ανάλογα με την ηλικία του υπαλλήλου στις 31 Δεκεμβρίου, 2012.  Αναγνωρίζονται κεκτημένα δικαιώματα (acquired rights) σε όσους πρόλαβαν να συμπληρώσουν το 45 ο ( ή το 48 ο, ανάλογα με την περίπτωση ) έτος της ηλικίας μέχρι τις 31/12/2012.  2 μόνο διαφορές ως προς το χειρισμό, ενώ στα υπόλοιπα θέματα οι πρόνοιες είναι οι ίδιες για όλους.  Καθορίζονται ως συντάξιμες απολαβές ο μέσος μισθός καριέρας (career average) για υπηρεσία από 1/1/2013 μέχρι την αφυπηρέτηση.  Εισάγεται ο θεσμός της αναλογιστικής μείωσης (penalty) σε περίπτωση εθελοντικής αφυπηρέτησης πριν το εκάστοτε ισχύον όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης. Εξαιρούνται οι θάνατοι και οι αφυπηρετήσεις για λόγους υγείας, μετά από σχετική απόφαση αρμοδίου ιατροσυμβουλίου. 4

5  Αναλογιστική μείωση σύνταξης και εφάπαξ ποσού  > =45 στις 31/12/2012: Για τους μήνες υπηρεσίας μέχρι τις 31/12/2012 δεν επιβάλλεται αναλογιστική μείωση, σε περίπτωση εθελοντικής αφυπηρέτησης πριν το εκάστοτε όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης. Μόνο για τους μήνες από 1/1/2013 μέχρι την αφυπηρέτηση επιβάλλεται αναλογιστική μείωση με τους ίδιους συντελεστές με τους υπαλλήλους κάτω των 45 ετών.  <45 στις 31/12/2012: Επιβάλλεται αναλογιστική μείωση στο σύνολο της υπηρεσίας. 5

6  Ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης σε περίπτωση εθελοντικής αφυπηρέτησης  > =45 στις 31/12/2012: Τα ωφελήματα διαχωρίζονται σε σύνταξη Α και σύνταξη Β και σε εφάπαξ Α και εφάπαξ Β.  Το εφάπαξ Α και η σύνταξη Α αφορούν στην ( κλειδωμένη ) υπηρεσία μέχρι τις 31/12/2012 και καταβάλλονται, όπως θα καταβάλλονταν με βάση τον οικείο περί Συντάξεων Νόμο του 1997 ( με τη συμπλήρωση του 45 ου και 55 ου έτους αντίστοιχα, η του 48 ου και 58 ου έτους αντίστοιχα, ανάλογα με την ημερομηνία πρόσληψης ( πριν ή μετά την 1/7/2005). 6

7  Το εφάπαξ Β και η σύνταξη Β καταβάλλονται με βάση τη σταδιακή επέκταση της ηλικίας απόκτησης του δικαιώματος κατά 6 μήνες το χρόνο, κατά τη μεταβατική περίοδο 2013 – 2022, στο τέλος της οποίας το δικαίωμα σε φιλοδώρημα θα αποκτάται αντί από το 45 ο στο 50 ό έτος και το δικαίωμα σε σύνταξη θα διασφαλίζεται αντί από το 55 ο έτος στο 60 ό έτος.  Για όσους προσλήφθηκαν μετά την 1/7/2005, η επέκταση ανά εξάμηνο στο 50 ό και 60 ό έτος για εφάπαξ φιλοδώρημα και σύνταξη αντίστοιχα, από το 48 ο και 58 ο έτος, ολοκληρώνεται από το έτος 2016. 7

8  <45 στις 31/12/2012: Δεν υπάρχουν χρονικές διαφορές ως προς την καταβολή των ωφελημάτων Α και Β. Η καταβολή του εφάπαξ Α και Β μετατίθεται σταδιακά ανά εξάμηνο το χρόνο από το 45 ο στο 50 ό έτος από το 2013 μέχρι το 2022, ενώ η καταβολή της σύνταξης Α και Β μετατίθεται ανά επίσης 6 μήνες το χρόνο από το 55 ο στο 60 ό έτος μέχρι το έτος 2022. 8

9  Επαναλαμβάνεται η πρόνοια που ίσχυσε από 1/10/2011 ( με βάση το Νόμο 113( Ι )/2011 που καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με το νέο Νόμο 216( Ι )/2012) για αποκοπή ποσοστού 3% επί των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του υπαλλήλου για σκοπούς διασφάλισης της βιωσιμότητας του σχεδίου σύνταξης.  Επαναλαμβάνεται η υποχρέωση για αποκοπή ποσοστού 2% επί των συντάξιμων απολαβών κάθε υπαλλήλου ως περιοδικές εισφορές στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών, με μέγιστο τους 400 μήνες εισφορών, και προστίθεται πρόνοια ότι οι εισφορές αυτές, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες κατά την αφυπηρέτηση, δεν είναι επιστρεπτέες. 9

10  Για αφυπηρετήσεις από 1/1/2013, η υπηρεσία από 1/1/2013 δε λογίζεται για σκοπούς αυξημένου συντελεστή φιλοδωρήματος. Όσοι όμως πληρούσαν τα κριτήρια της ηλικίας και των μηνών υπηρεσίας μέχρι τις 31/12/2012 θα δικαιούνται τον αυξημένο συντελεστή κατά την αφυπηρέτηση. Ουσιαστικά, από 1/1/2013 καταργείται το κίνητρο του πρόσθετου φιλοδωρήματος (14,5/3, 15/3 και 15,5/3) για αφυπηρετήσεις μετά το 60 ό έτος, το οποίο εισήχθηκε το 2005 με την επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης από το 60 ό στο 63 ο έτος στη Δημόσια Υπηρεσία, και αντικαθίσταται με αναλογιστική μείωση (penalty), σε περίπτωση που ο υπάλληλος επιλέξει ν ’ αφυπηρετήσει πριν το εκάστοτε ισχύον όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης. 10

11  Το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης επεκτείνεται σταδιακά ανά 6 μήνες το χρόνο κατά 2 χρόνια μέχρι το 2016 για κάθε κατηγορία υπαλλήλων, με εξαίρεση όσων κατηγοριών είχαν ήδη σε ισχύ, στις 31/12/2012, το 65 ο έτος ή μεγαλύτερη ηλικία ως όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.  Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης της κάθε κατηγορίας υπαλλήλων, από το 2018 και μετά θα αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία, με τροποποίηση της νομοθεσίας, με βάση τη μεταβολή του προσδόκιμου ζωής. Η πρώτη προσαρμογή θα επισυμβεί το 2023, εκφράζοντας τη μεταβολή της πενταετίας 2018 – 2023. 11

12  Το εφάπαξ φιλοδώρημα που κερδίζεται με υπηρεσία από 1/1/2013 και μετά υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος με τους εκάστοτε ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές.  Το φορολογητέο εφάπαξ μπορεί, εφόσον επιλέξει ο υπάλληλος, να μετατραπεί εν όλω ή εν μέρει, σε σταθερό μηνιαίο ποσό, το οποίο όμως δεν είναι μεταβιβάσιμο στη / στο χήρα / ο. ( Η νομοθεσία περιλαμβάνει Πίνακα με συντελεστές μετατροπής που αντιστοιχούν στην ηλικία του υπαλλήλου κατά την αφυπηρέτηση. Μ ’ αυτό τον τρόπο ο υπάλληλος μπορεί να μειώσει τη φορολογική του υποχρέωση κατά το έτος αφυπηρέτησης.) 12


Κατέβασμα ppt "1.  Καλύπτει :  Τους κρατικούς υπαλλήλους ( Δημόσιους Υπαλλήλους, Εκπαιδευτικούς, Αστυνομικούς / Πυροσβέστες, Στρατιωτικούς )  Τους υπαλλήλους του."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google