Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρήστος Γκάτσης Δασολόγος Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρήστος Γκάτσης Δασολόγος Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρήστος Γκάτσης Δασολόγος Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν.4280/2014 Χρήστος Γκάτσης Δασολόγος Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής

2 Άρθρο 28 § 41 Ν.4280/2014 (Πολεοδομικές άδειες ) (1)

3 Άρθρο 28 § 41 Ν.4280/2014 (Πολεοδομικές άδειες) (2)
Άρθρο 28 § 41 Ν.4280/2014 (Πολεοδομικές άδειες) (2)

4 Άρθρο 28 § 41 Ν.4280/2014 (Πολεοδομικές άδειες ) (3)

5 Άρθρο 28 § 41 Ν.4280/2014 (Πολεοδομικές άδειες ) (4α)
Οι δ/ξεις της παραγράφου 41 του άρθρου 28 του Ν. 4280/2014 καλύπτουν ακίνητα εκτός σχεδίου για τα οποία εκδόθηκε νόμιμη οικοδομική άδεια με χρονικό περιορισμό πριν από τις η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί. Τα εν λόγω ακίνητα δεν χαρακτηρίζονται ως δάσος ή δασική έκταση κατά την διαδικασία του άρθρου 14 του Ν.998/79, δεν κηρύσσονται αναδασωτέα και δεν απαιτείται βεβαίωση του Δασαρχείου για κάθε έννομη συνέπεια. Η δ/ξη εφαρμόζεται για την έκταση του ακινήτου που πληροί τους όρους αρτιότητας κατά το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας

6 Άρθρο 28 § 41 Ν.4280/2014 (Πολεοδομικές άδειες ) (4β)
Για τις λυόμενες κατασκευές ως όρια αρτιότητας λαμβάνονται υπόψη και οι κατά παρέκλιση όροι δόμησης κατά τις δ/ξεις του Β.Δ Για τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν πριν την ισχύ του Ν.4030/2011 και τα ακίνητα ή τμήτατα των πληρούν τους όρους αρτιότητας , εφαρμόζονται τα ανωτέρω και δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση βεβαίωσης της οικείας δασικής αρχής για έκδοση εγκρισής ή αδείας δόμησης.

7 Άρθρο 28 § 41 Ν.4280/2014 (Πολεοδομικές άδειες ) (5α)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων δ/ξεων βασική προϋπόθεση είναι η εκδοθείσα άδεια να είναι νόμιμη (να τηρεί τους όρους του ισχύοντος Π.Δ έκδοσης οικοδομικών αδειών κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής αδείας). Αρμόδια υπηρεσία για την πιστοποίηση αν μια οικοδομική άδεια είναι νόμιμη, είναι η αρμόδια κατά περίπτωση Πολεοδομία. Είναι νόμιμη η οικοδομική άδεια επί δασικού χαρακτήρα έκτασης όταν αυτή δεν εκδόθηκε με σύμφωνη γνώμη της Δασικής Υπηρεσίας; Ποιό είναι το εμβαδόν και ποια είναι η απολύτως αναγκαία επιφάνεια που πληροί όρους αρτιότητας ή κατά παρέκκλισης όρους δόμησης για συγκεκριμένη οικοδομική αδείας εντός δασικού χαρακτήρα έκτασης.

8 Άρθρο 28 § 41 Ν.4280/2014 (Πολεοδομικές άδειες ) (5β)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Η άδεια λυόμενης οικίας (που εκδόθηκε πριν ή μετά από ) καλύπτει με νομιμότητα την μετατροπή της σε μόνιμη κατασκευή οικίας; Η οικοδομική άδεια χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Δασικής υπηρεσίας και χωρίς αυτή να έχει ακυρωθεί ή ανακληθεί , ισχύει για την κατασκευή που προέβλεπε η άδεια ή για όλο το γεωτεμάχιο που απεικονίζεται στο έντυπο της αδείας ή μόνον όταν αυτό είχε εμβαδόν ίσον η μεγαλύτερο από το εμβαδόν της αρτιότητας ή το εμβαδόν της παρέκκλισης, της εποχής που εκδόθηκε η άδεια;

9 Άρθρο 39 Ν.4280/2014 (Αγροί που άλλαξαν μορφή)(1) Α/Φ 1945 Α/Φ 1960
Άρθρο 39 Ν.4280/2014 (Αγροί που άλλαξαν μορφή)(1) Α/Φ Α/Φ 1960

10 Άρθρο 39 Ν.4280/2014 (Αγροί που άλλαξαν μορφή)(2)

11 Άρθρο 39 Ν.4280/2014 (Αγροί που άλλαξαν μορφή)(3)
Οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4280/2014 καλύπτουν θέματα που αφορούν εκτάσεις που ήταν αγροί και μετέπειτα άλλαξαν μορφή. Με το παρόν άρθρο αντικαθίσταται το άρθρο 67 του Ν.998/79. Το άρθρο 12 του Ν.3208/03 με τις επιφυλάξεις του άρθρου 32 του ίδιου νόμου και με την παρ. γ του άρθρου 53 του Ν.4280/2014 καταργείται.

12 Άρθρο 39 Ν.4280/2014 (Αγροί που άλλαξαν μορφή)(4)
Προϋπόθεση για την εφαρμογή της δ/ξης είναι οι εκτάσεις να ήταν αγροί στις Α/Φ λήψης 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς στις Α/Φ 1960 και να υπάρχουν μεταγραμμένοι τίτλοι ιδιοκτησίας προ της ή τουλάχιστον πριν από Δεν λαμβάνεται υπόψη ή πριν το 1945 μορφή της έκτασης (π.χ. Δασική στις Α/Φ του 1937) ούτε η τυχόν επιβαρύνσεις της (π.χ. περιλαμβάνεται εντός παραχωρητήριου ρητινευόμενου δάσους) Αρμόδιος για έκδοση απόφασης είναι ο ΓΓ της οικείας Α.Δ. Μετά από εισήγηση αρμοδίως.

13 Άρθρο 39 Ν.4280/2014 (Αγροί που άλλαξαν μορφή)(5)
Όσες από τις εκτάσεις εντάσσονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.998/79 δεν υπάγονται στις Δασικές Διατάξεις και δεν υπόκεινται σε δεσμεύσεις μη περαιτέρω αλλαγής χρήσης. ‘Οσες από τις εκτάσεις εντάσσονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.998/79 διατηρούν την μορφή τους και υπάγονται στις Δασικές Διατάξεις Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καλύπτονται και όσοι έχουν τίτλους μετά από τις και πριν από τις και η έκταση έχει σημερινή μορφή δασικής έκτασης.

14 Άρθρο 39 Ν.4280/2014 (Αγροί που άλλαξαν μορφή)(6)
Για τον χαρακτηρισμό της έκτασης εφόσον δεν υπάρχει κυρωμένος δασικός χάρτης απαιτείται πράξη χαρακτηρισμού κατά το άρθρο 14 του Ν.998/79 η οποία (πράξη) εκδίδεται και επί κηρυχθείσας αναδασωτέας έκτασης. Εφόσον υπάρχει μη τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού αυτή κατά την γνώμη μου πρέπει να σταλεί από την ΕΕΔΑ στο Δασαρχείο που την εξέδωσε για επανασύνταξη.

15 Άρθρο 39 Ν.4280/2014 (Αγροί που άλλαξαν μορφή)(7)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Οι παλαιοί τίτλοι – συμβόλαια δεν παρέχουν ικανοποιητικές πληροφορίες για την ταυτοποίηση της έκτασης. Δεν ορίζεται ποιος θα εποπτεύει τις εκτάσεις που αποδίδονται στην γεωργική εκμετάλλευση με τίτλο μετά από τις και πριν την και ποιά η τύχη των αν μετέπειτα αλλάξουν μορφή (οικοδομηθούν). Οι εκτάσεις που αναγνωρίσθηκαν με το αρ. 67 του Ν.998/79 ως ίσχυε στο παρελθόν, κατά την γνώμη μου, διατηρούν τις ιδιότητες – δεσμεύσεις που του απέδωσε το τότε άρθρο και όσες αποδόθηκαν στην αγροτική εκμετάλλευση δεν δύνανται να αλλάξουν χρήση (π.χ. οίκηση). Πράξη χαρακτηρισμού που τυχόν εκδοθεί για τις εν λόγω εκτάσεις, κατά την γνώμη μου, θα πρέπει να έχει ως αφετηρία την ημερομηνία έκδοσής της απόφασης.

16 Άρθρο 45 & 9 Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 Ν
Άρθρο 45 & 9 Ν.998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 Ν.4280/2014 (Δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος)(1) Από το αντάλλαγμα χρήσης απαλλάσσεται ο διαχειριστής των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος (παρ. 6 άρθρου 1 Ν.1256/82 ως ισχύει) προβλέπεται όμως ειδική δαπάνη για την αναδάσωσή ή δάσωση ίσης έκτασης με την έκταση της επέμβασης.

17 Άρθρο 45 & 9 ν. 998/79 όπως αντικατεστάθηκε με το άρθρο 36 Ν
Άρθρο 45 & 9 ν.998/79 όπως αντικατεστάθηκε με το άρθρο 36 Ν.4280/2014 (Δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος)(2) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Ποιο είναι το εμβαδόν έκτασης για αναδάσωση ή δάσωση από την διέλευση εναερίων δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος από δασικού χαρακτήρα εκτάσεις ; Είναι το εμβαδόν που καταλαμβάνει η κάθετη προβολή των εναερίων αγωγών στο έδαφος; η ζώνη κατάληψης ; η ζώνη δουλείας; τα σημεία –εκτάσεις όπου θα τοποθετηθούν οι κολώνες πυλώνες; Πιο είναι το εμβαδόν όταν ανασηρματώνεται υπάρχον δίκτυο , όταν το δίκτυο διέρχεται από δασικό δρόμο;

18 Άρθρο 35 Ν. 4258/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 60 Ν
Άρθρο 35 Ν.4258/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 60 Ν.998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 Ν.4280/2014 (Επέκταση Σχεδίων Πόλης-οικιστική περιοχή)(1) Με το άρθρο 35 του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) η περιοχή Νέα Ζωή του τέως Δήμου Μάνδρας και νυν Μάνδρας – Ειδυλλίας εντός της οποίας περιλαμβάνονται σημαντικές εκτάσεις που χαρακτηρίστηκαν τελεσίδικα Δάσος- Αναδασωτέες θεωρείται οικιστική περιοχή και πολεοδομείται σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις .

19 Άρθρο 35 Ν4258/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 60 Ν
Άρθρο 35 Ν4258/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 60 Ν.998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 Ν.4280/2014 (Επέκταση Σχεδίων Πόλης-οικιστική περιοχή)(2) Στο άρθρο 60 του Ν.998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν.4280/2014, αναφέρεται ότι η δημιουργία οικιστικής περιοχής εντός δάσους ή δασικής έκτασης δεν επιτρέπεται ούτε είναι δυνατή η καθ’ οιοδήποτε τρόπο παραχώρηση ή εκχέρσωση δημοτικού ή ιδιωτικού δάσους ή δασικής έκτασης αντιστοίχως προς δημιουργία ή επέκταση πόλεων, οικισμών ή οικιστικών περιοχών πλην των επιτρεπόμενων από τις ειδικές διατάξεις κλπ.

20 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Άρθρο 35 Ν.4258/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 60 Ν.998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 Ν.4280/2014 (Επέκταση Σχεδίων Πόλης-οικιστική περιοχή)(3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Οι δασικού χαρακτήρα εκτάσεις που περιλαμβάνονται στην παραπάνω αναφερόμενη οικιστική περιοχή της Νέα Ζωή διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ; Εκτιμώ ότι εφόσον το άρθρο 35 του Ν. 4258/2014 δεν έχει κριθεί αντισυνταγματικό η εν λόγω περιοχή δεν διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας πλην από τα τυχόν άλση, πάρκα που περιλαμβάνονται στην εν λόγω πολεοδομική ενότητα.


Κατέβασμα ppt "Χρήστος Γκάτσης Δασολόγος Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google