Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Μακροσκοπικός και μικροσκοπικός προσδιορισμός ιζηματογενών πετρωμάτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Μακροσκοπικός και μικροσκοπικός προσδιορισμός ιζηματογενών πετρωμάτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Μακροσκοπικός και μικροσκοπικός προσδιορισμός ιζηματογενών πετρωμάτων

2 2 Ιζηματογενή πετρώματα που θα μελετηθούν στο μικροσκόπιο Παραλιακοί ψαμμίτες Ψαμμίτης 1, 2, 3Ψαμμίτης Ασβεστόλιθος (και σε αντιδιαστολή με αυτόν, μελέτη μαρμάρου. Το μάρμαρο είναι μεταμορφωμένο πέτρωμα και αποτελείται, κυρίως, από κρυστάλλους ασβεστίτη. Προέρχεται από τη μεταμόρφωση του ασβεστόλιθου.)Ασβεστόλιθος Αρκόζη Βωξίτες

3 3 Παραλιακοί ψαμμίτες Αδρόκοκκα κλαστικά ιζήματα με πολύ χαλαρή σύνδεση και πολύ μεγάλο πορώδες. Οι κόκκοι είναι συνήθως θραύσματα πετρωμάτων και μεμονωμένων ορυκτών. Το συνδετικό υλικό (cement) είναι συνήθως μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης, ο οποίος περιβάλλει τους κόκκους. Οι κόκκοι είναι κυρίως θραύσματα από μεταμορφωμένα πετρώματα, όπως σχιστόλιθοι, σιπολινικά μάρμαρα, συσσωματώματα από φυλλάρια μοσχοβίτη, βιοτίτη, κ.ά. Επίσης, υπάρχουν θραύσματα ορυκτών, όπως χαλαζίας.

4 4 Μικροσκοπική περιγραφή παραλιακών ψαμμιτών Παράλληλα NicolsΚάθετα Nicols Το συνδετικό υλικό (cement) είναι συνήθως μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης (κατακρημνίστηκε από το υδατικό διάλυμα, και συγκόλλησε τους κόκκους), ο οποίος περιβάλλει τους κόκκους. Οι σκοτεινές περιοχές είναι κενά ή πόροι. Συγκολλημένοι κόκκοι ορυκτών και πετρωμάτων με λεπτοκρυσταλλική συγκολλητική ύλη (ασβεστίτης). Παρατηρούνται κρύσταλλοι αδιαφανών ορυκτών, χαλαζία, βιοτίτη, μοσχοβίτη, πλαγιοκλάστων, καθώς και τεμάχη πετρωμάτων (π.χ. σχιστόλιθοι). Qtz Cal

5 5 ΨαμμίτηςΨαμμίτης 1, 2, 3 Μεσόκοκκος ψαμμίτης με θραύσματα χαλαζία, αστρίων, ασβεστίτη, φυλλάρια μοσχοβίτη και συνδετικό υλικό από λεπτοκρυσταλλικό ασβεστίτη.

6 6 Μικροσκοπική περιγραφή ψαμμίτη 1 Παράλληλα NicolsΚάθετα Nicols Μοιάζει με τον παραλιακό ψαμμίτη, με τη διαφορά ότι τα κενά μεταξύ των κόκκων είναι λιγότερα. Η συγκολλητική ύλη είναι και πάλι μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης. Qtz Cal

7 7 Μικροσκοπική περιγραφή ψαμμίτη 2 Παράλληλα NicolsΚάθετα Nicols Ψαμμίτης με μικρότερους κόκκους ορυκτών και πετρωμάτων, καθώς και με λιγότερα κενά μεταξύ αυτών. Η συγκολλητική ύλη είναι και πάλι μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης.

8 8 Μικροσκοπική περιγραφή ψαμμίτη 3 Παράλληλα NicolsΚάθετα Nicols Ψαμμίτης με μικρότερους κόκκους ορυκτών και πετρωμάτων, καθώς και με λιγότερα κενά μεταξύ αυτών. Η συγκολλητική ύλη είναι και πάλι μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης.

9 9 Ασβεστόλιθος Μικριτικός ασβεστόλιθος. Είναι χημικό ιζηματογενές πέτρωμα. Αποτελείται από μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη. Αρκετές διακλάσεις τέμνουν όλη τη μάζα του πετρώματος και είναι πληρωμένες δευτερογενώς από ασβεστίτη μεγαλύτερου μεγέθους από την κύρια μάζα (matrix). Σε αρκετές τομές υπάρχουν απολιθώματα χαρακτηριστικής ηλικίας για αυτό το πέτρωμα.

10 10 Μικροσκοπική περιγραφή απολιθωματοφόρου ασβεστόλιθου Παράλληλα NicolsΚάθετα Nicols Χαρακτηριστικά απολιθώματα (για το συγκεκριμένο πέτρωμα) Μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης

11 11 Μικροσκοπική περιγραφή ασβεστόλιθου (μικριτικού) Παράλληλα NicolsΚάθετα Nicols Μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης

12 12 (Μάρμαρο) – (σε αντιδιαστολή με τον ασβεστόλιθο) Παράλληλα Nicols Κάθετα Nicols Μεγάλοι ευδιάκριτοι κρύσταλλοι ασβεστίτη. Στα κάθετα Nicols διακρίνεται η πολυδυμία του ασβεστίτη.

13 13 Αρκόζη Είναι ψαμμίτης πλούσιος σε άστριους και χαλαζία. Περιέχει συνήθως και μαρμαρυγίες. Σχηματίζεται από την αποσάθρωση πετρωμάτων, που είναι πλούσια σε άστριους, όπως π.χ. ο γρανίτης και ο γνεύσιος. Αντιπροσωπευτική ορυκτολογική σύσταση της αρκόζης Άστριοι35-64% Χαλαζίας57-28% Λοιπά8%

14 14 Μικροσκοπική περιγραφή αρκόζης Παράλληλα NicolsΚάθετα Nicols άστριος χαλαζίας Είναι ψαμμίτης πλούσιος σε άστριους και χαλαζία. Μερικές φορές περιέχει και μαρμαρυγίες. Σχηματίζεται από την αποσάθρωση συνήθως γρανιτών και γνευσίων.

15 15 Βωξίτες Πρόκειται κυρίως για υπολειμματικούς σχηματισμούς (εδάφη) που προκύπτουν από την χημική αποσάθρωση των πετρωμάτων κάτω από συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες (υγρά και θερμά κλίματα). Είναι προϊόντα λατεριτικής αποσάθρωσης που περιέχουν υψηλά ποσοστά Al (αργιλίου) και Fe (σιδήρου). Όσον αφορά στην ορυκτολογική τους σύσταση, αποτελούνται από υδροξείδια του αργιλίου (γιββσίτη, βαιμίτη, διάσπορο), οξείδια του σιδήρου (γκαιτίτη, αιματίτη) και οξείδια του τιτανίου (ανατάση). Διακρίνονται σε πισσολιθικούς (μεγάλα σφαιρίδια με συγκεντρικούς φλοιούς) και συμπαγείς βωξίτες. Τα κοιτάσματά τους είναι σημαντικά λόγω του οικονομικού χαρακτήρα που αυτά παρουσιάζουν (Παραγωγή αλουμίνας – αλουμινίου).

16 16 Βωξίτες Τυπικές μορφές κοιτασμάτων: Συνήθως, μικρού πάχους καλύμματα, οριζόντια ή σχεδόν οριζόντια, στην επιφάνεια της Γης. Θύλακες κυρίως σε καρστικά έγκοιλα με κυμαινόμενο πάχος. Στρώματα ή φακοί σε ιζηματογενείς ακολουθίες.

17 17 Μικροσκοπική περιγραφή βωξιτών Παράλληλα NicolsΚάθετα Nicols Εικόνα τομής πισσολιθικού βωξίτη – διακρίνονται τα σφαιρίδια με τους συγκεντρικούς φλοιούς.


Κατέβασμα ppt "1 Μακροσκοπικός και μικροσκοπικός προσδιορισμός ιζηματογενών πετρωμάτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google