Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Περιφερειακή Διάσταση του σχεδιασμού για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη & καινοτομία - ΕΤΑΚ 2014-2020 συνάντηση εργασίας 4 Σεπτεμβρίου 2012 Κύρια σημεία,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Περιφερειακή Διάσταση του σχεδιασμού για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη & καινοτομία - ΕΤΑΚ 2014-2020 συνάντηση εργασίας 4 Σεπτεμβρίου 2012 Κύρια σημεία,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Περιφερειακή Διάσταση του σχεδιασμού για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη & καινοτομία - ΕΤΑΚ 2014-2020 συνάντηση εργασίας 4 Σεπτεμβρίου 2012 Κύρια σημεία, επόμενες ενέργειες ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2 2 …. Λέξεις Κλειδιά Προβλήματα Δυνατότητες Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη & Καινοτομία - ΕΤΑΚ «στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης – smart specialization strategy – S3» Διαμόρφωση στρατηγικής σε Εθνικό & Περιφερειακό επίπεδο Διαβούλευση, Συνεργασία, Συναίνεση Επιλογές ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

3 3 Επισημάνσεις της κεντρικής διοίκησης (ΓΓΕΤ, ΕΣΕΤ, ΓΓΒ, Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης).  Πολλαπλά και χρονίζοντα προβλήματα: χαμηλή ανταγωνιστικότητα, πολύ περιορισμένη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις δραστηριότητες έρευνας κα ανάπτυξης, brain drain, κατακερματισμός πόρων και προγραμμάτων, πολυπλοκότητα διαχείρισης.  Υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα, θύλακες αριστείας, εμπειρία από το σχεδιασμό προηγούμενων προγραμματικών περιόδων και πλαίσιο συνεργασίας με τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.  Ανάγκη διαμόρφωσης μακρόπνοης στρατηγικής για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία, με περιφερειακή διάσταση.  Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση κοινοτικής χρηματοδότησης στην επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

4 επισημάνσεις εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Μεγάλη σημασία της ΕΤΑΚ στην Περιφερειακή ανάπτυξη. Μεγάλες δυνατότητες χρηματοδότησης της περιφειακής καινοτομίας από την πολιτική συνοχής την επόμενη περίοδο 2014-2020.  Να επικεντρωθούν οι επενδύσεις σε «έξυπνους» τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας με συγκέντρωση «κρίσιμης μάζας» πόρων. Έμφαση στις δυνατότητες και στα προβλήματα της κάθε χώρας και περιφέρειας. Είναι απαραίτητο να γίνουν επιλογές.  Απαραίτητες προύποθέσεις για την έξυπνη εξειδίκευση : Τα 4 C της έξυπνης εξειδίκευσης: Συγκριτικά πλεονεκτήματα, (Competitive advantage), Επιλογές (Choices), Κρίσιμη Μάζα (Critical Mass), Συνεργασία – καθοδήγηση (Collaborative leadership)  Η διαμόρφωση συνεκτικής στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση από την Πολιτική Συνοχής. (ex-ante conditionality)  Ανάγκη να εμπλακούν όλοι οι ενδιαφέρομενοι – stakeholders (με τις επιχειρήσεις στο κέντρο της προσπάθειας)  Ο σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει και το Εθνικό και το Περιφερειακό επίπεδο.Η διαδικασία διαβούλευσης και η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη διαμόρφωση της στρατηγικής είναι ύψιστης σημασίας 4 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

5 5 Πρώτες διαπιστώσεις από τις παρεμβάσεις των Περιφερειών  Βούληση για ενεργό συμμετοχή στο σχεδιασμό και στη διαμόρφωση στρατηγικής. Σε πολλές περιφέρειες έχουν ήδη διαμορφωθεί δομές σχεδιασμού (περιφερειακά συμβούλια καινοτομίας, ομάδες σχεδιασμού στρατηγικής, κ.α ).  Ανάγκη βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου και υποστήριξης των υπηρεσιών τους με εξειδικευμένο προσωπικό  Ανάγκη στήριξης από την κεντρική διοίκηση  Ανάγκη ενίσχυσης της τεχνογνωσίας των Περιφερειών στην εφαρμογή πολιτικών Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.  Σε πολλά σημεία διαπιστώνεται σημαντική σύγκλιση απόψεων και στόχων μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης και Περιφερειών.

6 6 πρώτες διαπιστώσεις από τις παρεμβάσεις των Ερευνητικών Κέντρων  Ανάγκη βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου και διασφάλισης συνέπειας και συνέχειας από την Πολιτεία.  Αντιφάσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού και Εθνικού Πλαισίου. Ανάγκη απεξάρτησης του χώρου της Έρευνας από τις δεσμεύσεις του Μνημονίου.  Διατυπώθηκαν ορισμένες αρχικές προτάσεις “έξυπνης” εξειδίκευσης  Από ορισμένα ΕΚ εκφράστηκαν επιφυλάξεις για την καταλληλότητα της περιφερειακής κλίμακας για το σχεδιασμό της στρατηγικής ΕΤΑΚ  Υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα, πολύ ταλέντο και μεγάλες δυνατότητες για καινοτομία και από την βασική και από την εφαρμοσμένη έρευνα.  Προϋποθέσεις για την ενίσχυση της καινοτομίας : κατάλληλο περιβάλλον, θεσμικό πλαίσιο, σύστημα διοίκησης και εργαλεία. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

7 7 επόμενα βήματα σχεδιασμού της ΓΓΕΤ 1.Ανάγκη να ανταποκριθούμε στο ανταγωνιστικό πλαίσιο που διαμορφώνεται από την πολιτική συνοχής στην επόμενη προγραμματική περίοδο. 2. Ανάγκη σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Απαιτείται διαμόρφωση στρατηγικής “εξυπνης εξειδίκευσης”, Smart Specialization Strategy - S3 με αποτελεσματικό συντονισμό και ουσιαστική συμμετοχή όλων (κεντρική διοίκηση, περιφέρειες, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, ΑΕΙ). 3.Έμφαση στην ενθάρρυνση της περιφερειακής καινοτομίας και στην αξιοποίηση των περιφερειακών υποδομών. Ενίσχυση συνεργιών με τον Ορίζοντα 2020. 4.Έχει διαμορφωθεί από τη ΓΓΕΤ ένα αρχικό σχέδιο δράσης & συνεργασίας με τις περιφέρειες το οποίο προβλέπει τη δημιουργία mirror groups – ομάδων διεπαφής με αξιοποίηση υπαρχουσών δομών που έχουν ήδη δημιουργηθεί στις Περιφέρειες.. 5.Πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα, η πρώτη φάση του σχεδιασμού ολοκληρώνεται στις 30/9/2012. 6.Η συνεργασία με τις περιφέρειες και όλους τους stakeholders θα συνεχιστεί σε όλη τη φάση του σχεδιασμού. Η εκδήλωση της 4ης Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας επικοινωνίας ΓΓΕΤ-Περιφερειών – ΕΚ- επιχειρήσεων-ΑΕΙ που θα συνεχιστεί με συστηματικό τρόπο ώστε να διαμορφωθεί από κοινού η στρατηγική ΕΤΑΚ για την έξυπνη εξειδίκευση.


Κατέβασμα ppt "1 Περιφερειακή Διάσταση του σχεδιασμού για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη & καινοτομία - ΕΤΑΚ 2014-2020 συνάντηση εργασίας 4 Σεπτεμβρίου 2012 Κύρια σημεία,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google