Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ECTP - European Construction Technology Platform Ελληνική Πλατφόρμα Έρευνας και Τεχνολογίας για την κατασκευή με έμφαση στην Αειφόρο Κατασκευή και την.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ECTP - European Construction Technology Platform Ελληνική Πλατφόρμα Έρευνας και Τεχνολογίας για την κατασκευή με έμφαση στην Αειφόρο Κατασκευή και την."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ECTP - European Construction Technology Platform Ελληνική Πλατφόρμα Έρευνας και Τεχνολογίας για την κατασκευή με έμφαση στην Αειφόρο Κατασκευή και την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς – ETΠ Ελληνική Πλατφόρμα Έρευνας και Τεχνολογίας για την κατασκευή με έμφαση στην Αειφόρο Κατασκευή και την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς – ETΠ Α. Μοροπούλου Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ΤΕΕ για το Εθνικό Φόρουμ, Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ, Καθ. ΕΜΠ

2 Η σημαντική συμβολή των Ελλήνων Μηχανικών στην Ερευνητική & Τεχνολογική Ανάπτυξη Ο ρόλος και οι πρωτοβουλίες του ΤΕΕ

3 Η συμβολή των Ελλήνων Μηχανικών στην Ερευνητική και Τεχνολογική Ανάπτυξη της χώρας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σύμφωνα με έρευνα του ΤΕΕ (2003), από το σύνολο των 85.000 μελών του ΤΕΕ, περισσότεροι από 8.500 μηχανικοί (~ 10%) ασχολούνται με την Έρευνα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, στις Εταιρίες Έρευνας και Ανάπτυξης, στο Δημόσιο αλλά και σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα (βιομηχανία, υπηρεσίες).

4 Από τα 57108 άτομα του ερευνητικού δυναμικού της χώρας (στοιχεία 1999), οι 29599 είναι ερευνητές, δηλαδή οι μηχανικοί αποτελούν ~ το 1/3 τους, παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Εθνικού Χώρου Έρευνας και Τεχνολογίας. Η πραγματικότητα αυτή υπαγορεύει την ανάγκη παρέμβασης και πρωτοβουλιών του ΤΕΕ στη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα – Τεχνολογία με ενίσχυση της συμμετοχής και της αναγνώρισης του ερευνητικού ρόλου των Ελλήνων μηχανικών. Ειδικότερα, το ΤΕΕ ενδιαφέρεται και προωθεί: την ενίσχυση της συμβολής των Ελλήνων μηχανικών και την αναγνώριση του ρόλου τους στην παροχή υπηρεσιών στην Έρευνα και στην Τεχνολογική Ανάπτυξη της χώρας την αναγνώριση και θεσμοθέτηση του ρόλου των νέων ερευνητών και την ανάπτυξη του Ελληνικού Ερευνητικού Χώρου τη συνεργασία των Ελλήνων Μηχανικών και των ερευνητικών φορέων τους με τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους τους στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (αύξηση δαπανών των επιχειρήσεων για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη), καθώς και στην προώθηση της καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις (με έμφαση στον κατασκευαστικό τομέα κ.ά.), παράλληλα με τη διεκδίκηση αύξησης της κρατικής χρηματοδότησης της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

5 Η σύνθεση της χρηματοδότησης της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (0.69% επί του ΑΕΠ της Ακαθάριστης Εγχώριας Δαπάνης για Ε&ΤΑ, σύμφωνα με στοιχεία της ΓΓΕΤ για το έτος 1999), που αποτελεί λιγότερο από το 1/3 των αντίστοιχων μέσων δαπανών σε ευρωπαϊκές χώρες, συντίθεται κατά 51% από κρατική χρηματοδότηση 27,5% από δαπάνες επιχειρήσεων 21.5% από ιδία συμμετοχή των ΑΕΙ στην έρευνα. Παράλληλα με τα ανωτέρω, βασικός στόχος του ΤΕΕ είναι η διαδικτύωση των μηχανικών ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον καταιγισμό των πληροφοριών και των εξελίξεων, αλλά και στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης.

6 Η συμβολή των Ελλήνων Μηχανικών στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας – Τεχνολογίας Ο ρόλος και οι πρωτοβουλίες του ΤΕΕ

7 Στρατηγική για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ Η Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη (Ε&ΤΑ) παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελώντας τον κορμό της οικονομίας βασισμένης στη γνώση. Δεδομένης της σπουδαιότητάς της, η Ευρωπαϊκή Έρευνα ενισχύεται εντός της ΕΕ και ως στόχος τίθεται η αύξηση του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότησή της. Στόχος της ΕΕ είναι το έτος 2010 το 3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) να καταναλώνεται στην Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη, ενώ σήμερα διατίθεται μόνο το 2% του ΑΕΠ σε Ε&ΤΑ και με τους σημερινούς ρυθμούς ανάπτυξης ο στόχος του 3% φαίνεται πολύ δύσκολα υλοποιήσιμος. Για να μπορέσει να υλοποιηθεί ο στόχος αυτός πρέπει να προσδιοριστούν κατάλληλα οι ερευνητικές και τεχνολογικές προτεραιότητες της ΕΕ, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προσπάθειας, το μέγεθος των πιστώσεων και ο ρυθμός με τον οποίο αυτές πρέπει να διατεθούν και να απορροφηθούν.

8 Στρατηγική για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ Προκειμένου να υλοποιηθεί η Στρατηγική για την Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ, πρέπει: Να συγκεντρωθεί η «κρίσιμη μάζα» στους τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και να ολοκληρωθούν τα consortium τόσο για τις ερευνητικές υποδομές όσο και για τα δίκτυα και τη συμπαραγωγή Ε&Τ με όλους τους ερευνητικά ανταγωνιστικούς φορείς Να ενισχυθεί η αριστεία μέσω του ανταγωνισμού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και της διακρατικής συνεργασίας Να συντονιστούν οι τοπικές και εθνικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες σε τομείς ενδιαφέροντος για συγκεκριμένες χώρες (π.χ. αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών) ή παγκοσμίου ενδιαφέροντος (π.χ. κλιματική αλλαγή) Να αυξηθεί η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση Να ενισχυθεί ο ρόλος των Ε&Τ φορέων – παραγωγών της γνώσης με έμφαση στη διαδικτύωση μεταξύ τους Να εδραιωθεί η συνεργασία μεταξύ των φορέων της βιομηχανίας και της πανεπιστημιακής κοινότητας.

9 Η ανάπτυξη της Ε&Τ και η εισαγωγή καινοτομίας μοχλός στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας Στην Ευρώπη των 15, η Ελλάδα παρουσιάζει δυναμική συμβολή στην Ευρωπαϊκή έρευνα. Σύμφωνα με ανάλυση του 5ου ΠΠ, η κατανομή των συνολικών προτάσεων ανά ειδικό πρόγραμμα σε τομείς με σημαντική συμβολή των μηχανικών είναι: Ενέργεια – Περιβάλλον: 18% Αειφόρος Οικονομική Ανάπτυξη: 20% Κοινωνία της Πληροφορίας: 22% Ποιότητα Ζωής: 29%

10 Η ανάπτυξη της Ε&Τ και η εισαγωγή καινοτομίας μοχλός στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας Στην Ευρώπη των 25 πλέον, από τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι σήμερα για το 6ο ΠΠ, γίνεται φανερό ότι τα παραπάνω ποσοστά μειώνονται, αλλά παραμένει σημαντική η ελληνική δραστηριότητα στους τομείς που μετέχουν οι Μηχανικοί. Στο πλαίσιο αυτό το ΤΕΕ προωθεί τη δημιουργία ισχυρών ελληνικών συμπράξεων για την προώθηση της ελληνικής συμμετοχής σε προγράμματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας της ΕΕ με Ευρωπαίους ερευνητικούς και τεχνολογικούς εταίρους. Βασική επιδίωξη είναι η ελληνική συμμετοχή στην προώθηση έργων μεγάλου μεγέθους και υψηλού προϋπολογισμού, που αποφασίζονται στους κόλπους της ΕΕ και τα οποία δε θα πρέπει να αποβούν σε βάρος χωρών όπως η Ελλάδα, που δε διαθέτουν μεγάλης κλίμακας ερευνητικές υποδομές. Προς το σκοπό αυτό θα επιδιωχθεί να βρει αντίκρυσμα και στην Ελλάδα η συγχρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από επιχειρηματικούς φορείς έτσι, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των προτάσεων και να μην αποτελέσει το ζήτημα αυτό τροχοπέδη στην ελληνική συμμετοχή στην ευρωπαϊκή έρευνα.

11 Η ανάπτυξη της Ε&Τ και η εισαγωγή καινοτομίας μοχλός στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας Σκοπός του ΤΕΕ είναι να συνδράμει με κάθε τρόπο τους μηχανικούς που ασχολούνται με την έρευνα, αλλά και να ενισχύσει την ερευνητική προσπάθεια στη χώρα μας σε κρίσιμους τομείς της τεχνικής ανάπτυξης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή και ιδιαίτερα την ελληνική ανταγωνιστικότητα. Σε σχέση με τις βασικές προτεραιότητες της έρευνας, πρέπει να σημειώσουμε ότι το 6ο ΠΠ μειώνει στο ~ 15% το ποσοστό της χρηματοδότησης των θεματικών προτεραιοτήτων για την ποιότητα ζωής, την αειφόρο ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον που στο 5ο ΠΠ απορροφούσε 67%, υποβαθμίζοντας δραστικά τομείς τεχνολογικής προτεραιότητας, όπου η Ευρώπη κατείχε την πλέον ανταγωνιστική θέση, καθώς και την εισαγωγή καινοτομιών στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις της, ειδικότερα δε στις μικρομεσαίες. Λιγότερες από τις μισές επιχειρήσεις στην ΕΕ των 15 αναπτύσσουν κατά το διάστημα 1998 – 2000 δράσεις καινοτομίας, και από αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις σε συγκέντρωση συντελεστών παραγωγής είναι διπλάσιες σε αριθμό από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (EURΟSTAT 2004).

12 Η ανάπτυξη της Ε&Τ και η εισαγωγή καινοτομίας μοχλός στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας Γι’ αυτό, η παρέμβαση του ΤΕΕ συνδέεται με την αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων της έρευνας με έμφαση στην ενίσχυση των στρατηγικών τομέων της Ευρωπαϊκής ανάπτυξης, όπως:  την αειφόρο κατασκευή  την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών  τη θαλάσσια και παράκτια έρευνα και τεχνολογία  τις τεχνολογίες τροφίμων και γεωργικής παραγωγής  την ανάπτυξη των πόλεων την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς  την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Οι τομείς αυτοί, οι οποίοι επιβίωσαν, χάριν στο οριζόντιο τομέα δράσης για την επιστημονική υποστήριξη των πολιτικών, με υποδεκαπλάσια χρηματοδότηση των πόρων που τους αναλογούσε στο 5ο ΠΠ, πρέπει σήμερα να ξαναβρούν τη θέση που τους ανήκει στρατηγικά στην Ε&Τ της ΕΕ όπως υπαγορεύει η ανάγκη ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας της ανάπτυξης.

13 Οι δράσεις του ΤΕΕ Στα πλαίσια αυτά το ΤΕΕ επιδιώκει την ενίσχυση της συμμετοχής και της αναγνώρισης του ερευνητικού ρόλου των Ελλήνων μηχανικών στον Ευρωπαϊκό χώρο έρευνας και προωθεί την ενίσχυση της συμμετοχής στο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, καθώς και την παρακολούθηση και παρέμβαση στη διαμόρφωση του 7ου Προγράμματος Πλαισίου σε συνεργασία με τα Εθνικά Σημεία Επαφής που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τη ΓΓΕΤ για τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία. Το ΤΕΕ στην κατεύθυνση αυτή έχει οργανώσει: Ημερίδα «Συμμετοχή των Ελλήνων Μηχανικών στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Έρευνας και της Τεχνολογίας», Αθήνα, 5 Μαρτίου 2003, Διοργάνωση ΤΕΕ Ημερίδα «Νέες προκηρύξεις Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων – 6ο ΠΠ – Αεροναυτική και Διάστημα, Νανοτεχνολογίες, νανοεπιστήμες, νέα υλικά, διεργασίες και διατάξεις παραγωγής (NanoMatPro), Έρευνα με γνώμονα τις πολιτικές για το περιβάλλον, την ενέργεια και τις μεταφορές (Policy-oriented research), Διεθνής συνεργασία (INCO)», Θεσσαλονίκη, 24 Νοεμβρίου 2003 & Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2003, Συνδιοργάνωση ΤΕΕ, ΓΓΕΤ, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

14 Οι δράσεις του ΤΕΕ Διεθνές Φόρουμ Επιχειρηματικών Συναντήσεων «Δομικά Υλικά και Κατασκευές», Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2003, Συνδιοργάνωση ΕΚΤ, ΤΕΕ με το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας HIRC με τις εταιρείες ΕΚΕΠΙΣ AE, EBETAM AE Ημερίδα «Ενημέρωση για Νέες Προκηρύξεις Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων – 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο – Νέες δυνατότητες συνεργασίας με τα Νέα Αναπτυσσόμενα Κράτη (ανοικτές προκηρύξεις INTAS)», Αθήνα 12 Ιουλίου 2004, Συνδιοργάνωση ΤΕΕ, ΓΓΕΤ, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Ημερίδα «Οι Ερευνητικές Υποδομές και η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων», Ηράκλειο, 20 Δεκεμβρίου 2004, Συνδιοργάνωση ΙΤΕ, ΓΓΕΤ, ΕΚΤ, ΤΕΕ & «Μεγάλες Υποδομές για την Ερευνητική και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρώπης: Οι Ερευνητικές Υποδομές και η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 6ου ΠΠ της ΕΕ», Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2004, Συνδιοργάνωση ΤΕΕ, ΓΓΕΤ, ΕΚΤ, με την υποστήριξη της ΕΕ.

15 Οι δράσεις του ΤΕΕ Παράλληλα, δημιουργεί τις υποδομές της καταγραφής διαδικτύωσης και κινητικότητας των Ελλήνων Μηχανικών και συγκεκριμένα:  ολοκληρώνει το Αρχείο Ελλήνων Μηχανικών που ασχολούνται με την έρευνα  έχει αναμορφώσει τις ιστοσελίδες του στην Τράπεζα πληροφοριών του ΤΕΕ, ώστε να ενημερώνονται άμεσα οι Έλληνες μηχανικοί γι όλες τις εξελίξεις και κυρίως για τις προκηρύξεις; Ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο  συμβάλλει σε συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας στη διαμόρφωση προϋποθέσεων εθνικής υποστήριξης για τη συμμετοχή των Ελλήνων μηχανικών στην προετοιμασία των ευρωπαϊκών τεχνικών κοινοπραξιών στους αντίστοιχους τομείς

16 Οι δράσεις του ΤΕΕ  αναλαμβάνει δράσεις διαδικτύωσης και επικοινωνίας των Ελλήνων μηχανικών με τους φορείς της έρευνας και της βιομηχανίας, ώστε να υποστηρίξει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση του ρόλου των Ελλήνων μηχανικών στην ανάπτυξη χωρών, όπως οι 10 νεοενταχθείσες χώρες στην ΕΕ, οι προς σύνδεση χώρες (παραευξείνιες, βαλκανικές, μεσογειακές) καθώς και οι τρίτες χώρες που απολαμβάνουν αναπτυξιακής βοήθειας από την ΕΕ (Ημερίδα «Ενημέρωση για Νέες Προκηρύξεις Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων – 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο – Νέες δυνατότητες συνεργασίας με τα Νέα Αναπτυσσόμενα Κράτη (ανοικτές προκηρύξεις INTAS)», Αθήνα, 12 Ιουλίου 2004)

17 Οι δράσεις του ΤΕΕ Οργανώνει επιστημονικές Ημερίδες και Συνέδρια σε όλους τους τομείς Ε&Τ ενδιαφέροντος των μηχανικών με έμφαση στην κατασκευή, το περιβάλλον, την ενέργεια, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την αειφόρο ανάπτυξη, την κοινωνία της πληροφορίας. Ιδιαίτερη είναι η σημασία που δίνει το ΤΕΕ στο Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη όπως φαίνεται και στη φετινή διοργάνωση της HELECO 05 (5ης Διεθνούς Έκθεσης και Συνεδρίου για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος), με έμφαση στις θεματικές ενότητες: - ατμόσφαιρα - αειφόρος ανάπτυξη - ενέργεια και περιβάλλον - περιβάλλον: μεθοδολογικά και διαχειριστικά εργαλεία - περιβαλλοντική εκπαίδευση - πολιτικές ανάπτυξης και περιβάλλοντος - στερεά απόβλητα - υδατικοί πόροι καθώς και με τη σημερινή διοργάνωση συνάντησης για τη συγκρότηση του Εθνικού Φόρουμ «Τεχνολογική Πλατφόρμα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή με έμφαση στην Αειφόρο Κατασκευή και την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» στις 5 Φεβρουαρίου 2005, ώρα 11:30 – 13:30, που θα συνδεθεί με το Στρογγυλό Τραπέζι «Αειφόρος Κατασκευή».

18 Προς ένα Όραμα για την Ερευνητική και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρώπης καθώς και για το ρόλο της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας Η Στρατηγική ενίσχυσης του ρόλου των Μηχανικών

19 Η σημερινή συγκυρία καθιστά την Ε&Τ μοχλό στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης με ζητούμενη την εισαγωγή καινοτομιών, την οργάνωση της οικονομίας της γνώσης, την επιστημονική υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, τόσο στον πρωτογενή τομέα, όσο και στη βιομηχανική ανάπτυξη με έμφαση στην κατασκευή, καθώς και στις υπηρεσίες. Η εκτίμηση τόσο της Λισσαβόνας όσο και Ελληνικών μελετών για το μέλλον της βιομηχανίας και της κατασκευής (ΙΟΒ, ΙΟΚ 2004) συνδέουν τόσο την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων της ανεργίας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, όσο και της αύξησης της παραγωγικότητας και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας με την ενίσχυση της Ε&ΤΑ και την άμεση εισαγωγή και την ανάπτυξη των πορισμάτων της στην οικονομία, την πολιτική, καθώς και στην παράλληλη ενίσχυση των μηχανισμών μεταφοράς τεχνογνωσίας από την ΕΕ σε τρίτες χώρες.

20 Στρατηγικός για την ΕΕ και την Ελλάδα είναι ο κλάδος των κατασκευών και η υποδειγματική Ε&Τ ανάπτυξη στα πλαίσιά του θα αποτελέσει μοχλό για την κρίσιμη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του. Γι’ αυτό και η ανταπόκριση στη συγκυρία συνδέεται με την ανάγκη διαμόρφωσης ενός οράματος για την ανάπτυξη της μεταβιομηχανικής Ευρώπης με έμφαση:  στην αναδιάρθρωση της βιομηχανικής παραγωγής με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών  στην ενίσχυση μεταφοράς διάχυσης και προβολής της Ε&Τ στον τομέα των κατασκευών ως υποδειγματικού κλάδου της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας  στην ανάπτυξη, διαχείριση και διατήρηση του περιβάλλοντος με έμφαση στο δομημένο περιβάλλον, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ενέργεια και την αειφόρο ανάπτυξη  στη σύνδεση της Ε&Τ με τη γεωργική βιομηχανία και την αγροτική παραγωγή  στην ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα των υπηρεσιών με έμφαση στην κοινωνία της πληροφορίας και στη ριζική αναδιάρθρωση του τουρισμού.

21 Το όραμα αυτό θα πρέπει να αρθρωθεί ως προϊόν προβληματισμών, αναζητήσεων και διαλόγου ανάμεσα στους κοινωνικούς, οικονομικούς και Ε&Τ φορείς της Ευρώπης μέσα από την υποστήριξη μελετών για το μέλλον της ανάπτυξης (foresight studies) ημερίδων αναζήτησης και διαλόγου (exploratory workshops) Το ΤΕΕ στην κατεύθυνση αυτή έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες και συμβάλλει στους Ευρωπαϊκούς προβληματισμούς στους τομείς: της κατασκευής (με την πρόσκληση για τη συγκρότηση του Εθνικού Φόρουμ «Τεχνολογική Πλατφόρμα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή με έμφαση στην Αειφόρο Κατασκευή και στην Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» στις 5 Φεβρουαρίου 2005 στα πλαίσια της HELECO 05 για τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα τεχνολογίας της κατασκευής) της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς (Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Καινοτόμες Τεχνολογίες και Υλικά για την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Βιομηχανία, Έρευνα, Εκπαίδευση: Ευρωπαϊκές Απόψεις και Προοπτικές», Αθήνα, 16 – 17 Δεκεμβρίου 2003, Συνδιοργάνωση ΤΕΕ, ΕΜΠ, με την υποστήριξη της ΕΕ) ενώ παράλληλα οργανώνει στη Θεσσαλία 30-31 Μαρτίου 2005 & 1 Απριλίου 2005 Συνέδριο με θέμα «Νέες τεχνολογίες στη γεωργική βιομηχανία και αγροτική παραγωγή».

22 Γι’ αυτό και στα πλαίσια αυτής της Ημερίδας το ΤΕΕ ως συνδιοργανωτής δίνει έμφαση στη συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, των πανεπιστημίων, των οργανισμών και των ιδιωτών που ασχολούνται με την έρευνα και την τεχνολογία, γύρω από ένα κοινό όραμα και μία κοινή προσέγγιση, στον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας και ανάπτυξης της τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον σαφή προσδιορισμό μιας Στρατηγικής Ερευνητικής Ατζέντας. Δεδομένης και της συγκυρίας στην κατασκευή στη μετα- ολυμπιακή περίοδο επικεντρώνουμε τις προτάσεις μας στο πεδίο αυτό.

23 Ο κατασκευαστικός κλάδος στην ΕΕ Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι στρατηγικός για την ΕΕ, καθώς παρέχει τις κατασκευές και τις υποδομές προς όλους τους φορείς. Είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός κλάδος στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας ~ το 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Οι δαπάνες για την κατασκευή αναμένεται να παρουσιάσουν συνεχή αύξηση κατά 4.6% το χρόνο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια στην Ευρώπη ενώ αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερες στην Ινδία και στην Κίνα.

24 Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα Στην Ελλάδα ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας Σύμφωνα με το ΙΟΚ, το ποσοστό συμμετοχής του στο ΑΕΠ, στην τριετία 2004 – 2006, προβλέπεται να προσεγγίσει το 10%, αρκετά δηλ. υψηλότερο από την ανάλογη ποσοστιαία συμμετοχή του 1997 (6,4%). Η αύξηση των δραστηριοτήτων του κατασκευαστικού κλάδου ώθησε τους βασικούς κλάδους παραγωγής δομικών υλικών (τσιμέντο, έτοιμο σκυρόδεμα, χάλυβας, αλουμίνιο, πλινθοκεραμοποιία κ.ά σε μία γενικευμένη τάση μεγέθυνσης των παραγωγικών τους δυναμικοτήτων για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στην αυξημένη ζήτηση των προϊόντων που προκάλεσε η συνεχιζόμενη διεύρυνση των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων

25 Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα Από την άποψη απασχόλησης ο κατασκευαστικός κλάδος απασχόλησε το 2003, 310.000 άμεσα εργαζόμενους, από τους οποίους οι 32.500 ήταν Μηχανικοί και 15.000 Μελετητές, χωρίς να συνεκτιμηθούν οι απασχολούμενοι στην Έρευνα και την Τεχνολογία. Οι προοπτικές όμως για την Ελλάδα στην περίοδο 2007- 2013 (ΚΕΠΕ, ΙΟΚ), δεν εμφανίζονται ευοίωνες, τα δε έργα υποδομής στη χώρα δεν αναμένεται να γνωρίσουν ανάλογη ανάπτυξη στη στη μετα-ολυμπιακή περίοδο ή στο Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Για να αντιμετωπίσει ο κατασκευαστικός κλάδος τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές, επανατοποθέτηση προτεραιοτήτων και εισαγωγή καινοτομιών.

26 Στρατηγική για τον κατασκευαστικό κλάδο Η Στρατηγική για τον κατασκευαστικό κλάδο συνίσταται σε: Εκβιομηχάνιση των διαδικασιών κατασκευής με στόχο τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας Δημιουργία ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος εργασίας και διαβίωσης για τους Ευρωπαίους πολίτες Ενέργειες για τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας, των πρώτων υλών και άλλων πηγών, καθώς και εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας των πρώτων υλών Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού κατασκευαστικού κλάδου έναντι των ΗΠΑ, της Ασίας κ.λ.π.

27 Στρατηγική για τον κατασκευαστικό κλάδο Εισαγωγή καινοτομίας και έρευνας Βελτίωση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος και της δυνατότητας πρόσβασης σε όλους τους πολίτες Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, διατήρηση και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και των ιστορικών κτηρίων, μνημείων και έργων της πολιτιστικής κληρονομιάς Σχεδιασμό, ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου ολικής ποιότητας της κατασκευής και των υποδομών προληπτικής συντήρησης και διατήρησης των κατασκευών διαχείρισης του περιβάλλοντος για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο δομημένο περιβάλλον για την αύξηση του χρόνου ζωής κατασκευών και υποδομών

28 Ο Τομέας της κατασκευής ανέλαβε την πρωτοβουλία να προσδιορίσει «από κάτω» τις προτεραιότητες όσον αφορά στην Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή, ώστε να διασφαλιστεί υψηλός βαθμός ενσωμάτωσης, εμπλουτισμού και προβολής της καινοτομίας στον Κατασκευαστικό Κλάδο. European Construction Technology Platform ECTP - European Construction Technology Platform

29 Μάαστριχτ 14-15 Οκτωβρίου 2004, Συνέδριο Ε-CORE B4E Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για την κατασκευή (ECTP - European Construction Technology Platform

30 Στόχος Η κινητοποίηση και η συγκέντρωση όλων των φορέων που ενδιαφέρονται για την έρευνα και την τεχνολογία της κατασκευής O προσδιορισμός ενός κοινού οράματος σχετικά με τις ερευνητικές και τεχνολογικές προτεραιότητες για την Κατασκευή σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ο προσδιορισμός μιας κοινής Στρατηγικής για την επίτευξη του παραπάνω οράματος

31 Δομή ECTP High Level Group HLG High Level Group HLG Γραμματεία Support Group SG Support Group SG Εθνικές Τεχνολογικές Πλατφόρμες Έχουν ήδη ιδρυθεί Πολωνία, Ισπανία, Ολλανδία, Φινλανδία Σήμερα Ελλάδα Προς ίδρυση Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Βέλγιο, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία, Σλοβενία, Τσεχία Εθνικές Τεχνολογικές Πλατφόρμες Έχουν ήδη ιδρυθεί Πολωνία, Ισπανία, Ολλανδία, Φινλανδία Σήμερα Ελλάδα Προς ίδρυση Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Βέλγιο, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία, Σλοβενία, Τσεχία Υλικά Ποιότητα Ζωής Πολιτιστική Κληρονομιά Δίκτυα Υπόγεια Έργα Πόλεις & Κτίρια

32 Εθνική Πρωτοβουλία για την Αναγνώριση του Πρωταγωνιστικού Ρόλου του Ελληνικού Χώρου της Έρευνας & Τεχνολογίας για την Κατασκευή στον Ευρωπαϊκό Χώρο ΤΕΕ (Απόφαση Δ.Ε., Συνεδ.31, 21/09/04) Συμμετοχή στο ECTP Οργάνωση της Τεχνολογικής Πλατφόρμας Έρευνας και Τεχνολογίας για την Κατασκευή με έμφαση στην Αειφόρο Κατασκευή και την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

33 ΤΕΕ (Απόφαση Δ.Ε., Συνεδ.31, 21/09/04) Οργανωτική Επιτροπή Εθνικού Φόρουμ Α. Μοροπούλου, Πρόεδρος Ο.Ε., ΔΕ ΤΕΕ, Καθηγήτρια ΕΜΠ Κ. Συρμακέζης, Καθηγητής ΕΜΠ Δ. Μπίκας, Καθηγητής ΑΠΘ Ι. Πασπαλιάρης, Καθηγητής ΕΜΠ Μ. Φουντή, Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ Γ. Συριανός, Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ Ε. Χανιωτάκης, Δ/ντής Έρευνας & Ποιότητας, ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Ε. Κανιτάκη, Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ

34 Στόχος της σημερινής Εκδήλωσης Συγκρότηση της Ελληνικής Πλατφόρμας Έρευνας και Τεχνολογίας για την Κατασκευή μετά από ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων με στόχο την διαμόρφωση των ερευνητικών και τεχνολογικών προτεραιοτήτων του Ελληνικού Κατασκευαστικού Κλάδου.

35 Το Εθνικό Φόρουμ είναι ανοιχτό για όλους τους φορείς σχετιζόμενους με την Κατασκευή οι οποίοι θέλουν να παίξουν ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση των ερευνητικών και τεχνολογικών προτεραιοτήτων για την κατασκευή σε Εθνικό Επίπεδο.

36 Το Εθνικό Φόρουμ Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Τεχνολογική Πλατφόρμα αποστέλλοντας συμπληρωμένο το Δελτίο Συμμετοχής μέχρι και τις 10 Ιουνίου 2005. E-mail: rrizou@central.tee.gr,rrizou@central.tee.gr amoropul@central.tee.gr web-site: http://portal.tee.grhttp://portal.tee.gr Link: Επιστημονική Δραστηριότητα/Εκδηλώσεις/Ημερίδες

37 Φορείς που μπορούν να συμμετέχουν στην Ελληνική Πλατφόρμα  Φορείς Μελετών  Φορείς Κατασκευών  Φορείς Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Έργων  Φορείς Βιομηχανικής Παραγωγής/Δομικών Υλικών  Φορείς Έρευνας & Τεχνολογίας  Φορείς Σχεδιασμού / Διαχείρισης / Λειτουργίας

38 Κατηγορία – Αντικείμενο Φορέα: Βιομηχανία Δομικών Υλικών Συστημάτων Υποδομών Εταιρεία Μελετητική Κατασκευαστική Φορέας Έρευνας Τεχνολογίας Παροχής Υπηρεσιών Συμμετοχή στην: Τεχνολογική Πλατφόρμα για την Ε&Τ στην Κατασκευή με έμφαση στην Αειφόρο Κατασκευή & στην Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ημερίδα Συγκρότησης του Εθνικού Φόρουμ E-mail Fax Τηλέφωνο Διεύθυνση Εκπρόσωπος Φορέα(Eιδική εξουσιοδότηση σχετικά) Φορέας ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

39 Δομή Eλληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή(ΕΤΠ) Οργανωτική Επιτροπή Εθνικού Φόρουμ High Level Group - HLG Οργανωτική Επιτροπή Εθνικού Φόρουμ High Level Group - HLG Γραμματεία/ Ομάδες Εργασίας Γραμματεία/ Ομάδες Εργασίας Ομάδα Υποστήριξης Support Group- SG Ομάδα Υποστήριξης Support Group- SG Φορείς Μελετών Φορείς Κατασκευών Φορείς Βιομηχανικής Παραγωγής- Δομικών Υλικών Φορείς Βιομηχανικής Παραγωγής- Δομικών Υλικών Φορείς Σχεδιασμού / Διαχείρισης / Λειτουργίας / Ανάπτυξης Πόλεων –Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έργων Υποδομής – Υπογείων Έργων Φορείς Σχεδιασμού / Διαχείρισης / Λειτουργίας / Ανάπτυξης Πόλεων –Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έργων Υποδομής – Υπογείων Έργων ΤΕΕ. Εθνικός Συντονιστής (Απόφαση Δ.Ε.ΤΕΕ) Φορείς Έρευνας & Τεχνολογίας

40 Έως σήμερα έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Εθνικό Φόρουμ  Φορείς Μελετών: 11  Φορείς Κατασκευών: 19  Φορείς Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Έργων: 10  Φορείς Βιομηχανικής Παραγωγής/Δομικών Υλικών: 16  Φορείς Έρευνας & Τεχνολογίας: 32  Φορείς Σχεδιασμού / Διαχείρισης / Λειτουργίας: 19 Σύνολο: 82 φορείς

41 Ρόλος του ΤΕΕ ως Εθνικού Συντονιστή της Τεχνολογικής Πλατφόρμας Συντονίζει, Υποστηρίζει, Εκφράζει την Εθνική Τεχνολογική Πλατφόρμα σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Διαμορφώνει Στρατηγική Εκπροσωπεί την Εθνική Τεχνολογική Πλατφόρμα στις στρατηγικές συναντήσεις του ECTP, μεταφέρει τις προτάσεις του Εθνικού Φόρουμ σε αυτές και ενημερώνει τα μέλη της Εθνικής Πλατφόρμας σχετικά

42 Ρόλος του ΤΕΕ ως Εθνικού Συντονιστή της Τεχνολογικής Πλατφόρμας Ως σύμβουλος της Πολιτείας προτείνει και υποστηρίζει στους αρμόδιους φορείς της πολιτείας (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΠΟ, ΥΠΑΝ, κ.α.) μέτρα και θεσμικές ρυθμίσεις που πρέπει να αναλάβουν για την υποστήριξη των δράσεων του Εθνικού Φόρουμ. ενημερώνει συνεχώς την ιστοσελίδα του γραφείου Έρευνας και Τεχνολογίας του ΤΕΕ σχετικά με την δραστηριότητες του ECTP, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των μελών του Εθνικού Φόρουμ στις δράσεις του ECTP που επιθυμούν.

43 Δραστηριοποίηση σε όλες τις Περιοχές Έμφασης της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας ECTP – Περιοχές έμφασης Με έμφαση στην Αειφόρο Κατασκευή και την Πολιτιστική Κληρονομιά Υλικά Ποιότητα Ζωής Πολιτιστική Κληρονομιά Δίκτυα Υπόγεια Έργα Πόλεις & Κτίρια Εκπαίδευση, Κατάρτιση Κοινωνικό-Οικονομική Διάσταση Οδηγίες, Πρότυπα, Τεχνικές Προδιαγραφές

44 Στόχοι του Εθνικού Φόρουμ Να εκπροσωπήσει τις ερευνητικές επιδιώξεις και ανάγκες του Ελληνικού κατασκευαστικού Κλάδου σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Να καταγράψει και να διαμορφώσει την Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας σχετικά με την κατασκευή Να ενημερώσει τους έλληνες Ερευνητές σχετικά με θέματα στρατηγικής και προγραμματισμού της «Κατασκευής σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Να συντονίσει τις προσπάθειες με άλλες παρόμοιες δραστηριότητες στον Ελληνικό χώρο Να προβάλλει την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Φορέων (μελετών, κατασκευών, κ.λ.π.) στον Ευρωπαϊκό χώρο και στον Αναπτυσσόμενο Κόσμο

45 Προσδοκώμενα Αποτελέσματα Να συντάξει το Όραμα για την Τεχνολογία για την Κατασκευή (στους χρονικούς ορίζοντες 2010, 2020, 2030) σε ελληνικό επίπεδο, αντικατοπτρίζοντας όλες τις τυχόν ερευνητικές και τεχνολογικές ιδιαιτερότητες της χώρας μας όπου απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Να συντάξει την Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα, όπου θα καταγράφεται ο τρόπος και το χρονικό πλαίσιο της συνολικής υλοποίησης του Οράματος στους χρονικούς ορίζοντες 2010, 2020, 2030)

46 Προσδοκώμενα Αποτελέσματα Να καταστήσει πλέον ανταγωνιστική την απόδοση των επενδύσεων του κατασκευαστικού κάδου Να συνεισφέρει στην σύνταξη Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προδιαγραφών και Οδηγιών που να υλοποιούν το όραμα για την τεχνολογία των κατασκευών Να ενεργοποιήσει την συμβολή του Βιομηχανικού Κλάδου και να βελτιώσει την απόδοση της Ε&Τ στην Βιομηχανία της Κατασκευής

47 Όραμα και Στρατηγική της ΕΤΠ - Έως Σήμερα Δεδομένα Αειφόρο Κατασκευή Πορίσματα 1. Στρογγυλό Τραπέζι «Αειφόρος Κατασκευή» - HELECO 2005, 05/02/2005

48 Όραμα και Στρατηγική της ΕΤΠ - Έως Σήμερα Δεδομένα Πολιτιστική Κληρονομιά Πορίσματα 1. Ομάδες Εργασίας ΤΕΕ « Σύνταξη προδιαγραφών της διαγνωστικής μελέτης σε διεπιστημονική βάση για έκδοση υπουργικής απόφασης για την υλοποίηση του νόμου Ν.3028, άρθρο:40, Παρ.4, του ΥΠΠΟ για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» «Κανονισμός Παρακολούθησης και ελέγχου Ποιότητας των έργων συντήρησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σύμφωνα με τον νόμο Ν.3028, άρθρο:40, Παρ.4» 2. 1st Task Group Meeting, ECTP, FACH – Focus Area Cultural Heritage, Ljubljana, 17-01-2005

49 Συζήτηση του οράματος και της στρατηγικής του Εθνικού Φόρουμ Σε όλες τις διαδικασίες- ημερίδες του ΤΕΕ 1.«Συνέδριο Δημοσίων Έργων”, Κάραβελ, 19-21 Απριλίου 2005» 2.«Μηχανικοί και Αυτοδιοίκηση για την αειφόρο ανάπτυξη της Ελληνικής Πόλης και Περιφέρειας»- που έχει μετατεθεί για το τέλος Μαϊου-αρχές Ιουνίου 2005 3.«Τεχνολογία στην Γεωργική Βιομηχανία / Κατασκευή και στην Αγροτική Παραγωγή», Λάρισα, Βόλος, Καρδίτσα, 31 Μαρτίου, 1-2 Απριλίου 2005

50 Το εθνικό Φόρουμ θα συζητήσει και αυτόνομα ώστε να καταλήξει μέχρι τις 10 Ιουλίου στο Όραμα για την Έρευνα και την Τεχνολογία στην Κατασκευή και στην Στρατηγική Επίτευξής του σε Ελληνικό Επίπεδο

51 ROADMAP ΕΤΠ 10 Ιουνίου 2005 - Λήξη Υποβολής Δελτίων Συμμετοχής 10 Ιουνίου 2005 - Συγκρότηση Εθνικού Φόρουμ 10 Ιουλίου 2005 - Τελική Πρόταση του Οράματος για την Τεχνολογία στην Κατασκευή σε Ελληνικό Επίπεδο και της Στρατηγικής Επίτευξής του

52 Σεπτέμβρης 2005: Συμμετοχή Ελληνικής Πλατφόρμας στο ECTP Υποβολή Προτάσεων σε δράσεις Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ευρώπη FP7 - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Structural Funds – Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό Ταμείο Regional Funds – Ταμείο Περιφερειών

53 Προσδοκώμενα Αποτελέσματα Το Εθνικό Φόρουμ θα συμβάλλει στον καθορισμό της Στρατηγικής και της Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού / Εθνικού Κατασκευαστικού Κλάδου  Στις Δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής / Εθνικής Ανάπτυξης  Στην υποστήριξη της Έρευνας και Τεχνολογίας του Αναπτυσσόμενου Κόσμου Με Διαδικτύωση Με Διεθνή Προβολή


Κατέβασμα ppt "ECTP - European Construction Technology Platform Ελληνική Πλατφόρμα Έρευνας και Τεχνολογίας για την κατασκευή με έμφαση στην Αειφόρο Κατασκευή και την."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google