Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΙΟΜΑΖΑ - Α. Π. Ε.- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΟ Ν. ΑΡΤΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΙΟΜΑΖΑ - Α. Π. Ε.- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΟ Ν. ΑΡΤΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΙΟΜΑΖΑ - Α. Π. Ε.- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΟ Ν. ΑΡΤΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013

2 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ : ΟΜΑΔΑ Α ’ ΟΜΑΔΑ Β ’ ΟΜΑΔΑ Γ ’ ΟΜΑΔΑ Δ ’ Τατσιώνας ΠάριςΑυδίκου Χριστίνα Αρκουμάνη Γεωργία Τζίμα Χριστίνα Φλούδα ΈλεναΒαρέλης ΜιχάληςΝούσιας ΓεώργιοςΤσιώρης Παναγιώτης Χαρίση ΕυαγγελίαΔράκου ΕιρήνηΔιονύσης ΠέτροςΜιχάλη Χρυσάνθη Ψυχογιού ΝικολέταΝίκου ΒάγιαΓκρέκος ΣπύροςΚαρέζος Κων / νος ΤΣΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΖΕΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η υλοποίηση της εργασίας ξεκίνησε στα μέσα του Σεπτεμβρίου 2012, αφού επιλέξαμε ατομικά την ερευνητική εργασία που θα θέλαμε να συμμετάσχουμε. Η υλοποίηση της διήρκησε τέσσερις μήνες στο χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2012- Ιανούαριου 2013. Ήταν ένα αρκετά απαιτητικό έργο, το οποίο καταφέραμε, μέσω της ομαδικής δουλειάς και συνεργασίας, να φέρουμε με επιτυχία εις πέρας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους υπεύθυνους καθηγητές κ. Τσίκο Σπυρίδωνα και κ. Τζέτζο Ιωάννη για την βοήθεια που μας προσέφεραν καθώς και την ηθική υποστήριξη καθόλα τη διάρκεια της έρευνας μας σε ότι αφορά τη διεκπεραίωση της διερευνητικής εργασίας. Επίσης, ευχαριστούμε θερμά τη μονάδα εμπορίας και επεξεργασίας κρεάτων ΧΗΤΑΣ ΑΒΕΕ για τις πολύτιμες πληροφορίες οι οποίες βοήθησαν στον εμπλουτισμό της εργασίας μας σχετικά με τη παραγωγή βιοαερίου στον Νομό Άρτας.

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά τη διάρκεια της τρίμηνης έρευνας τα θέματα τα οποία μας απασχόλησαν ήταν η χρήση της βιομάζας ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας καθώς και οι βασικότερες καλλιέργειες ενεργειακών φυτών στον νομό Άρτας αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Ως σκοπό η εργασίας μας έχει την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη νέα τεχνική παραγωγής ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον. Επιπροσθέτως, αποτελεί ένα ισχυρό οικολογικό μήνυμα σε ο, τι έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακόμα, η εργασία δίνει απαντήσεις πάνω σε απορίες όσων αφορά βασικές έννοιες ( βιομάζα, βιοαέριο, ενεργειακά φυτά ) καθώς και για τη χρήση του καθενός, αφού θα αποτελέσουν την ενεργειακή βάση, στο άμεσο μέλλον.

5 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό, αειφόρος ανά π τυξη είναι η « ανά π τυξη π ου καλύ π τει τις ανάγκες του π αρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες »

6 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η αειφόρος ανά π τυξη έχει ε π ομένως τρεις συνιστώσες - οικονομική, κοινωνική και π εριβαλλοντική - π ου α π αιτούν ισόρρο π η π ολιτική συνεκτίμηση. Η στρατηγική για την αειφόρο ανά π τυξη, π ου εγκρίθηκε το 2001 και αναθεωρήθηκε το 2005, συμ π ληρώνεται, μεταξύ άλλων, α π ό την αρχή της ένταξης των π εριβαλλοντικών π ροβληματισμών στις ευρω π αϊκές π ολιτικές π ου έχουν αντίκτυ π ο στο π εριβάλλον.

7 Η αειφόρος ανάπτυξη ή βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη την : οικονομική ανάπτυξη Προστασία του π εριβάλλοντος μέγιστη δυνατή α π ολαβή αγαθών α π ό το π εριβάλλον, χωρίς όμως να διακό π τεται η φυσική π αραγωγή αυτών των π ροϊόντων σε ικανο π οιητική π οσότητα και στο μέλλον εκμετάλλευση ανανεώσιμων π ηγών ενέργειας, ό π ως η αιολική και η ηλιακής ενέργεια Βιωσιμότητα των φυσικών π όρων ανά π τυξη των π αραγωγικών δομών της οικονομίας π αράλληλα με τη δημιουργία υ π οδομών για μία ευαίσθητη στάση α π έναντι στο φυσικό π εριβάλλον και στα οικολογικά π ροβλήματα ρυθμός εκμετάλλευσης των φυσικών π όρων μικρότερος α π ό αυτόν με τον ο π οίον ανανεώνονται π ρος α π οφυγή της π εριβαλλοντικής υ π οβάθμισης

8 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Είναι οι πηγές ενέργειας που δεν ανανεώνονται ή ανανεώνονται εξαιρετικά αργά Είναι οι πηγές ενέργειας που ανανεώνονται συνέχεια δεν εξαντλούνται και υπάρχουν άφθονες στη φύση

9 ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πετρέλαιο Φυσικό αέριο Πυρηνική ενέργεια

10 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Οι ανανεώσιμες π ηγές ενέργειας - αιολική, ηλιακή ( θερμική ή φωτοβολταϊκή ), υδροηλεκτρική, π αλιρροιακή, γεωθερμική και ενέργεια α π ό βιομάζα - συνιστούν ουσιαστική εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιμα. Η χρήση τους ε π ιτρέ π ει όχι μόνο να μειωθούν οι εκ π ομ π ές αερίων π ου π ροξενούν το φαινόμενο του θερμοκη π ίου, τα ο π οία π ροέρχονται α π ό την π αραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας, αλλά και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρω π αϊκής Ένωσης ( ΕΕ ) α π ό τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων ( συγκεκριμένα, φυσικό αέριο και π ετρέλαιο ).

11 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άνεμος Γεωθερμία Βιομάζα Νερό - Υδροηλεκτρική ενέργεια Ήλιος Κύματα

12

13 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πλεονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Δεν π ροκαλούν ρύ π ανση Δεν π ρόκειται να εξαντληθούν π οτέ Ε π ιδοτούνται α π ό τις π ερισσότερες κυβερνήσεις Μ π ορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια μικρών χωρών

14 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μειονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Δίνουν λιγότερη π οσότητα ενέργειας ( έχουν μικρότερο συντελεστή α π όδοσης ) Η αξιο π οίηση τους κοστίζει π ερισσότερο Η α π όδοση τους εξαρτάται α π ό το γεωγραφικό π λάτος και το κλίμα της π εριοχής π ου εγκαθίστανται

15 ΒΙΟΜΑΖΑ Η βιομάζα είναι η π ιο π αλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη π ηγή ενέργειας. Ο π ρωτόγονος άνθρω π ος, για να ζεσταθεί και να μαγειρέψει, χρησιμο π οίησε την ενέργεια ( θερμότητα ) π ου π ροερχόταν α π ό την καύση των ξύλων, π ου είναι ένα είδος βιομάζας. άνθρω π ος θερμότητα Με τον όρο βιομάζα α π οκαλείται ο π οιοδή π οτε υλικό π αράγεται α π ό ζωντανούς οργανισμούς ( ό π ως είναι το ξύλο και άλλα π ροϊόντα του δάσους, υ π ολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά α π όβλητα, α π όβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ. λ π.) και μ π ορεί να χρησιμο π οιηθεί ως καύσιμο για π αραγωγή ενέργειας καύσιμο Το βιοα π οικοδομήσιμο κλάσμα π ροϊόντων, α π οβλήτων και υ π ολειμμάτων (residues) βιολογικής π ροέλευσης α π ό τη γεωργία ( συμ π εριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών ), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους βιομηχανικών δραστηριοτήτων (related industries), συμ π εριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοα π οικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και των αστικών α π οβλήτων και α π ορριμμάτων (industrial and municipal waste) Άρθρ. 2 π αρ. 8 Ν. 3468/2006 ό π ως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 15 π αρ. 1 β Ν. 4062/2012

16 ΠΗΓΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Καυσόξυλα Φυτικά δασικά υ π ολείμματα και ζωικά α π όβλητα ( κλαδέματα, άχυρα, π ριονίδια, κουκούτσια, κο π ριές ) Ενεργειακά φυτά Αστικά α π ορρίμματα και τα υ π ολείμματα της βιομηχανίας τροφίμων

17 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ  Η ενέργεια βιομάζας δημιουργείται με τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε χημική μέσω της φωτοσύνθεσης και αποταμιεύεται στις οργανικές δομές των ιστών των ζώντων οργανισμών.  Αυτή την ενέργεια αποδίδει τελικά η βιομάζα, μετά την επεξεργασία και τη χρήση της. Είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας γιατί στην πραγματικότητα είναι αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια που δεσμεύτηκε από τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση.

18 ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Καύσιμο για π αραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας Πρώτη ύλη για π αραγωγή βιοαερίου ή φυσικού αερίου Πρώτη ύλη για π αραγωγή αιθανόλης και bio-diesel για μηχανές εσωτερικής καύσης

19 ΒΙΟΜΑΖΑ  Χρησιμοποιεί τους υδατάνθρακες των φυτών ( κυρίως αποβλήτων της βιομηχανίας ξύλου, τροφίμων και ζωοτροφών και της βιομηχανίας ζάχαρης ) με σκοπό την αποδέσμευση της ενέργειας που δεσμεύτηκε απ ' το φυτό με τη φωτοσύνθεση. Ακόμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αστικά απόβλητα και απορρίμματα. Μπορεί να δώσει βιοαιθανόλη και βιοαέριο, που είναι καύσιμα πιο φιλικά προς το περιβάλλον από τα παραδοσιακά. Είναι μια πηγή ενέργειας με πολλές δυνατότητες και εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθεί πλατιά στο μέλλον. βιοαιθανόλη βιοαέριο

20 Ως π υρόλυση ορίζεται η θερμική καταστροφή των οργανικών υλικών εν α π ουσία οξυγόνου. Η π υρόλυση μ π ορεί να π αράγει α π οκλειστικά βιοέλαιο, το ο π οίο μ π ορεί να χρησιμο π οιηθεί ως υ π οκατάστατο του π ετρελαίου, με βαθμό α π όδοσης έως 80% Μετατρο π ή της βιομάζας σε ενέργεια με χρήση τριών διαδικασιών : Το βιοαέριο είναι αέριο π λούσιο σε το ο π οίο π αράγεται α π ό οργανικά α π όβλητα, βιομηχανικών α π οβλήτων και λυμάτων, καθώς και α π ό αστικά οργανικά α π ορρίμματα. Μ π ορεί να χρησιμο π οιηθεί για την π αραγωγή θερμότητας και ηλεκτρική ενέργειας, αλλά και ως καύσιμο, για μηχανές εσωτερικής καύσης

21 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Το βιοαέριο π ου π αράγεται α π ο βιομάζα με τη βιοχημική μετατρο π ή καίγεται για την π αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

22 Οι κύριες εφαρμογές με καύσιμο βιομάζα είναι :  Θέρμανση θερμοκηπίων  Θέρμανση κτιρίων με καύση βιομάζας σε ατομικούς / κεντρικούς λέβητες : Σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση κτιρίων ατομικοί / κεντρικοί λέβητες πυρηνόξυλου.  Παραγωγή ενέργειας σε γεωργικές βιομηχανίες.  Παραγωγή ενέργειας σε βιομηχανίες ξύλου  Τηλεθέρμανση : είναι η προμήθεια θέρμανσης χώρων καθώς και θερμού νερού χρήσης σε ένα σύνολο κτιρίων, έναν οικισμό, ένα χωριό ή μια πόλη, από έναν κεντρικό σταθμό παραγωγής θερμότητας. H θερμότητα μεταφέρεται με προ - μονωμένο δίκτυο αγωγών από το σταθμό προς τα θερμαινόμενα κτίρια.  Παραγωγή ενέργειας σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού και Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ( ΧΥΤΑ ): Το βιοαέριο που παράγεται από την αναερόβια χώνευση των υγρών αποβλήτων σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού, και των απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ καίγεται σε μηχανές εσωτερικής καύσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα μπορεί να αξιοποιείται η θερμική ενέργεια των καυσαερίων και του ψυκτικού μέσου των μηχανών για να καλυφθούν ανάγκες τις διεργασίας ή / και άλλες ανάγκες θέρμανσης ( πχ θέρμανση κτιρίων ). βιοαέριο 

23 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΤΑ Πλεονεκτήματα χρήσης βιομάζας Α π οτρο π ή του φαινομένου του θερμοκη π ίου Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και εξασφάλιση εργασίας στης το π ικές κοινότητες, διακό π τοντας το φαινόμενο της αστυφιλίας Α π οφυγή του φαινομένου της όξινης βροχής Μείωση της ενεργειακής εξάρτησης α π ό της χώρες π αραγωγής π ετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και τους δυο μεγάλους στην π ολιτική σκακιέρα. ΗΠΑ και Ρωσία

24 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μειονεκτήματα χρήσης βιομάζας Πιο δύσκολη συγκομιδή, μεταφορά, μετα π οίηση και α π οθήκευση έναντι του π ετρελαίου, φυσικού αερίου Ε π οχιακή π αραγωγή και όχι π αραγωγή 365 μέρες το χρόνο. Μεγάλος όγκος και μεγάλη υγρασία

25 Νομοθετικό Πλαίσιο σχετικά με τη Βιομάζα  Το νομοθετικό π λαίσιο π ου ισχύει αυτή τη στιγμή αναφορικά με τους σταθμούς ηλεκτρο π αραγωγής α π ό βιοαέριο π ου π ροέρχεται α π ό βιομάζα διαμορφώνεται ως ακολούθως :  Νόμος 3851/2010 ( ΦΕΚ 85 Α /04-06-2010): Ε π ιτάχυνση της ανά π τυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώ π ιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υ π ουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγής.  Π. Δ. 211/2006 ( ΦΕΚ 211 Α /05-10-2006): Συμ π ληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ ΕΚ του Ευρω π αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό των υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υ π ο π ροϊόντα π ου δεν π ροορίζονται για κατανάλωση α π ό τον άνθρω π ο.

26 Ενεργειακές καλλιέργιες Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι καλλιεργούμενα ή αυτοφυή είδη, π αραδοσιακά ή νέα, τα ο π οία π αράγουν βιομάζα ως κύριο π ροϊόν π ου μ π ορεί να χρησιμο π οιηθεί για διάφορους ενεργειακούς σκο π ούς οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι σύγχρονη π ηγή βιο µ άζας είναι φυτά π ου δεν καλλιεργούνται εμ π ορικά για την π αραγωγή ενέργειας και καυσίμων είναι π αραδοσιακές καλλιέργειες π ου µπ ορούν να χρησι µ ο π οιηθούν για την π αραγωγή υγρών βιοκαυσί µ ων

27 Ενεργειακά Φυτά Πολυετή : Ετήσια : Καλάμι Αγριοαγκινάρα Μόσχανθος Ευκάλυπτος Ψευδακακία Γλυκό και ινώδες σόργο Κενάφ Ελαιοκραμβή

28 Παραδοσιακές καλλιέργιες  το σιτάρι  Το κριθάρι  ο αραβόσιτος  τα ζαχαρότευτλα  ο ηλίανθος όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων ( βιοαιθανόλης και βιοντήζελ )

29 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Βιοκαύσιμα : Η βιομάζα εκτός από την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή υγρών καυσίμων ( βιοκαύσιμα ). Τα βιοκαύσιμα παράγονται από φυτικά υλικά, συγκεκριμένα είδη καλλιεργειών και από ανακυκλωμένα ή χρησιμοποιημένα σπορέλαια.

30 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ενεργειακές καλλιέργειες Τελική χρήση  Παραδοσιακές  Νέα είδη Βιοντήζελ Βιοαιθανόλη Θερμική & ηλεκτρική ενέργεια σιτηρά αραβόσιτος ελαιοκράμβη γλυκό σόργο  μίσχανθος  αγριοαγκινάρα  καλάμι  ευκάλυ π τος ηλίανθος κλ π

31 ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΠΟ ΦΥΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ  Την παραγωγή βιομάζας από φύκια ( άλγη ) θα παράγει μια μονάδα στην Άρτα τους προσεχείς μήνες. βιομάζας  Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας “ Κέρδος ” πρόκειται για μονάδα στον Παχυκάλαμο Αρτας, που θα παράγει βιομάζα υψηλής θερμογόνου δυνάμεως για βιοκαύσιμο χρησιμοποιώντας φύκια και η επένδυση είναι της τάξης των 20.000 ευρώ ανά στρέμμα. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν 30 έως 40 θέσεις εργασίας.  Ιδρυτής της μονάδας είναι ο κ. Γιάννης Αντωνιάδης, ο οποίος συμμετείχε στον διαγωνισμό καινοτόμων ιδεών για την επιχειρηματική δράση του Ελληνο - Αμερικανικού Επιμελητηρίου.  Όπως αναφέρεται στον Τύπο της Αρτας, ανάμεσα στις 273 προτάσεις που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό η δική του αξιολογήθηκε και βραβεύτηκε ως πρώτη μεταξύ όλων για την καινοτομία της.  Καινοτομία, η οποία, όπως δήλωσε ο ίδιος, έγκειται όχι στην ιδέα παραγωγής, αφού ήδη υπάρχει αντίστοιχη παραγωγή, αλλά στον τρόπο παραγωγής που δίνει τη δυνατότητα για πολύ χαμηλό κόστος και κατ ’ επέκταση πολύ ανταγωνιστική τιμή στην αγορά ενέργειας.

32 Εργοστάσιο παραγωγής βιοαερίου στη Βίγλα, Άρτας  Ανάδοχος : Μπαράκος Νικόλαος  Τοποθεσία : Δήμος Βίγλας, Νομός Άρτας  Τεχνολογία : Συνδυασμένη αναερόβια χώνευση  Εκτιμώμενο κόστος εργοστασίου :4.000.000 € Περιγραφή Έργου : Μελέτες, σχεδιασμός και διαδικασίες αδειοδότησης εργοστασίου π αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με τη διαδικασία της συνδυασμένης αναερόβιας χώνευσης (π αραγωγή βιοαερίου ) αγροτοβιομηχανικών και άλλων οργανικών α π οβλήτων και υ π ολειμμάτων ( α π όβλητης και υ π ολειμματικής βιομάζας ), καθώς και ενεργειακών καλλιεργειών, εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 0,996 MWel.

33 ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ

34 Προοπτικές χρήσης βιομάζας στο νομό Άρτας Η βιομάζα είναι ένα υλικό το ο π οίο π αρέχει π ολλές ευκαιρίες σε αγροτικές π εριοχές, ό π ως είναι και ο νομός Άρτας, για την π αραγωγή και αξιο π οίηση του. Τα οφέλη στο μεγαλύτερο βαθμό θα είναι οικονομικά και π εριβαλλοντικά αναβαθμίζοντας έτσι και το ε π ί π εδο ζωής της αρτινής κοινωνίας Ο εύφορος κάμ π ος σε συνδυασμό με το καλό μεσογειακό κλίμα της π εριοχής δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την π αραγωγή βιομάζας στο νομό μας. Τώρα π ου η αγροτική βιομηχανία καταρρέει ίσως αυτή είναι η λύση για την ανασύσταση της. Τα α π οτελέσματα θα είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η ενίσχυση της το π ικής οικονομίας Ε π ίσης η π όλη θα βοηθηθεί και π εριβαλλοντικά καθώς θα καλλιεργηθεί στους π ολίτες το οικολογικό συναίσθημα κρατώντας έτσι καθαρή. Τα π λεονεκτήματα όμως δεν π εριορίζονται μόνο σε αυτούς τους δύο τομείς αλλά με μία σωστή αξιο π οίηση α π ό την π ολιτεία μ π ορούμε να ανα π τύξουμε και τον οικοτουρισμό. Παρατηρούμε λοι π όν π ως μια τέτοια κίνηση δηλαδή η ενίσχυση της καλλιέργειας βιομάζας μόνο θετικά μ π ορεί να α π οφέρει στο νομό άρα η ιδέα αυτή θα π ρέ π ει να π ροωθηθεί σε όλους για το καλό της π εριοχής.

35 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Οι ενεργειακές καλλιέργειες µ πορούν να δώσουν καύσι µ η ύλη και για τις άλλες εφαρ µ ογές της βιο µ άζας. Η ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών είναι µ ία πολύ καλή λύση για την υπέρβαση του οικονο µ ικού αδιεξόδου που αισθάνονται οι Ευρωπαίοι και ιδιαίτερα οι Έλληνες γεωργοί ότι έρχεται, λόγω της ελεύθερης εισαγωγής αγροτικών προϊόντων αλλά και ενόψει της κατάργησης των κλασσικών επιδοτήσεων  Στην ερώτηση “ Μπορούμε να καλύψουμε της ανάγκες θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρισμού όλης της χώρας μόνο με βιοκαύσιμα ?” Η απάντηση είναι Ναι. Έχει όμως και συνέχεια “ Αλλά δεν θα σου το επιτρέψουν !!!  Η απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς και η θέσπιση περισσότερων κινήτρων για νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ πιστεύεται ότι θα ενισχύσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών και για την αξιοποίηση της βιομάζας  Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εκπόνηση της εργασίας ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Συγκεκριμένα μας βοήθησαν να κατανοήσουμε τη σημασία της βιομάζας ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, σε πόσο μεγάλο βαθμό επηρεάζεται η καθημερινή μας ζωή  Επίσης, συνέβαλλαν στην πρόοδο μας, σε διάφορα σχολικά μαθήματα και δραστηριότητες, καθώς οι πληροφορίες που συλλέξαμε θα μας βοηθήσουνε σίγουρα και στο μέλλον.

36 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Διαμόρφωση συνείδησης :  – Κίνητρα για τη χρήση φιλικών περιβαλλοντικά τεχνολογιών  – Ενημέρωση, υποστήριξη αγροτικής επιχειρηματικότητας  – Προώθηση χρήσης αυξημένων ποσοστών βιοκαυσίμων

37 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ  http://www.iene.gr/energyB2B/articlefiles/biomaza/kakaras.pdf http://www.iene.gr/energyB2B/articlefiles/biomaza/kakaras.pdf  Βικιπαίδεια Βικιπαίδεια  http://www.cres.gr http://www.cres.gr  http://www.farmachitas.gr http://www.farmachitas.gr  www.econews.gr www.econews.gr

38


Κατέβασμα ppt "ΒΙΟΜΑΖΑ - Α. Π. Ε.- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΟ Ν. ΑΡΤΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google