Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
TΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης, Σπουδών και Σταδιοδρομίας – ΚΕΔΕΑ - 9 Μαΐου 2012

2 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιταλική Γλώσσα και Πολιτισμός» του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παρουσίαση: Z. Zωγραφίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοργάνωση: Γραφείο Διασύνδεσης, Σπουδών και Σταδιοδρομίας – ΚΕΔΕΑ - 9 Μαΐου 2012

3 Ίδρυση του Προγράμματος
ιδρύθηκε με την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) /Β7/2008 (ΦΕΚ 2285/2008) και χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008. Στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας η διαδικασία εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3685/2008.

4 Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ :
Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ : η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος, η οποία είναι αρμόδια για τη συγκρότηση επιτροπών επιλογής εισακτέων, τον ορισμό των μελών συμβουλευτικών και εξεταστικών επιτροπών, τον ορισμό του διδάσκοντος κάθε μαθήματος ανά εξάμηνο, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων και για κάθε ζήτημα που δεν μπορεί να επιλυθεί από άλλο όργανο ή πρόσωπο από αυτά που ακολουθούν. ο εκάστοτε Πρόεδρος του Τμήματος, ο οποίος είναι αρμόδιος για την επίσημη επαφή και αλληλογραφία. Ελέγχει, επίσης, το νομότυπο των αποφάσεων και ενεργειών.

5 ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από τη βαθμίδα του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή. Επιλέγεται από τη ΓΣΕΣ ανά διετία και είναι αρμόδιος τόσο για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος όσο και για την υποβολή προτάσεων προς τη ΓΣΕΣ και τον Πρόεδρο, που αφορούν στο ΠΜΣ.

6 Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.
Η ΓΣΕΣ, κατά τον ορισμό του Διευθυντή, επιλέγει δύο επιπλέον μέλη ΔΕΠ, που διδάσκουν στις άλλες Κατευθύνσεις από αυτήν στην οποία διδάσκει ο Διευθυντής, για να τον βοηθούν στο έργο του. Τα 3 αυτά μέλη ΔΕΠ συγκροτούν τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

7 Η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων, η οποία συγκροτείται κάθε χρόνο με απόφαση της ΓΣΕΣ. Η Επιτροπή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει όλα ή ορισμένα από τα μέλη που απαρτίζουν τη Συντονιστική Επιτροπή. Ρόλος της είναι να διεκπεραιώνει και να εισηγείται για επικύρωση στη ΓΣΕΣ την επιλογή των ατόμων που θα εγγραφούν στο ΠΜΣ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 2 του παρόντος.

8 Αντικείμενο Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των επιστημών της γλώσσας καθώς και στο πεδίο του ιταλικού πολιτισμού.

9 Σκοπός του ΠΜΣ είναι: Η παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού με ειδίκευση στις ανωτέρω γνωστικές περιοχές. Η επιμόρφωση πτυχιούχων ΑΕΙ στις σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές ανάλυσης και διδασκαλίας της ιταλικής γλώσσας, της λογοτεχνίας και του ιταλικού πολιτισμού. Η κατάρτιση επιστημόνων στη θεωρία και πρακτική της μετάφρασης. Η διερεύνηση των πολιτισμικών σχέσεων ανάμεσα στον ιταλικό, τον ελληνικό και τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.

10 Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα
να αξιοποιηθούν στον ακαδημαϊκό χώρο στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στην ανάπτυξη νέων μαθημάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, στην διερεύνηση νέων μεθόδων διδασκαλίας, στη διερεύνηση των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ του ιταλικού, του ελληνικού και του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου.

11 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΠΜΣ απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στις εξής κατευθύνσεις: Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία Μετάφραση, Διερμηνεία και Επικοινωνία Λογοτεχνία και Πολιτισμός 2) Διδακτορικό Δίπλωμα

12 Μεταπτυχιακές Σπουδές πρώτου επιπέδου
Μεταπτυχιακές Σπουδές πρώτου επιπέδου

13 Εισακτέοι του ΠΜΣ Κατηγορίες πτυχιούχων
Εισακτέοι του ΠΜΣ Κατηγορίες πτυχιούχων Στο ΠΜΣ του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας γίνονται δεκτοί: πτυχιούχοι Τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

14 πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων συναφών επιστημονικών χώρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δηλαδή –
πτυχιούχοι Τμημάτων που εντάσσονται στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Σπουδές και Σπουδές της Πληροφορίας, απόφοιτοι ΤΕΙ του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου και Τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Τουριστικών Επαγγελμάτων.

15 Tρόπος επιλογής οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την ιταλική, οι δε αλλοδαποί την ιταλική και επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

16 Η κατοχή συναφούς πτυχίου και η γνώση μίας ξένης γλώσσας, εν προκειμένω της ιταλικής, αποτελούν προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης από μέρους των ενδιαφερομένων να εγγραφούν στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι υποψήφιοι δηλώσουν εγγράφως ότι μιλούν την ιταλική αλλά δεν διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό, διοργανώνονται εξετάσεις προκειμένου να ελεγχθεί η ιταλομάθειά τους πριν από την εξέταση για την εξασφάλιση των 50 μορίων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

17 Περίοδος υποβολής αιτήσεων
Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στον κύκλο του ΠΜΣ που οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται το διάστημα μεταξύ 1ης και 15ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη που δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και στο διαδίκτυο.

18 Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος και συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

19 Αντίγραφο Πτυχίου (σε περίπτωση που αυτό προέρχεται από ίδρυμα του εξωτερικού απαιτείται ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέγιστης έκτασης δύο σελίδων) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έλαβαν το πτυχίο τους μέχρι τον Αύγουστο του έτους εισαγωγής.

20 Τα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και το ειδικό βάρος κάθε κριτηρίου, για όλες τις κατευθύνσεις: Γενικός βαθμός του πτυχίου % Μέσος όρος επίδοσης σε μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση % Τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα 10% Πιστοποιημένη γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών 10% Επίδοση σε εξέταση γραπτή και προφορική %

21 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται για μεν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και για το Διδακτορικό Δίπλωμα σε επί πλέον έξι (6) εξάμηνα τουλάχιστον μετά τη λήψη του ΜΔΕ.

22 Πρόγραμμα μαθημάτων Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως εξής:

23 1. Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
Τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων είναι εξαμηνιαία και απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών. Οι φοιτητές κάθε κατεύθυνσης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δεκαπέντε (15) μαθήματα στα τρία πρώτα εξάμηνα φοίτησης: δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και τρία (3) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά, σε κάθε εξάμηνο.

24 Στο Δ΄ εξάμηνο διεξάγουν έρευνα και συγγράφουν την κύρια μεταπτυχιακή τους εργασία που απαιτείται για τη λήψη του ΜΔΕ. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται κατ’ ελάχιστον τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως.

25 Κάθε μάθημα εξασφαλίζει 6 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΕΠΜ/ECTS)
Κάθε μάθημα εξασφαλίζει 6 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΕΠΜ/ECTS). Το σύνολο των ECTS που οφείλει να συγκεντρώσει ο φοιτητής είναι εκατόν είκοσι (120): 36 ECTS από τα υποχρεωτικά μαθήματα, 54 ECTS από τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά και 30 ECTS από τη διπλωματική εργασία. Οι λοιπές προϋποθέσεις για την απονομή του ΜΔΕ καθορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

26 Ακαδημαϊκός σύμβουλος
Σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει έναν ακαδημαϊκό σύμβουλο, δηλαδή ένα μέλος ΔΕΠ που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ για να παρακολουθεί την εξέλιξη των σπουδών του.

27 Υποχρεωτικά μαθήματα (για όλες τις κατευθύνσεις)
Τα μαθήματα του ΜΔΕ όλων των κατευθύνσεων καθορίζονται ως εξής: Υποχρεωτικά μαθήματα (για όλες τις κατευθύνσεις) Αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικής έρευνας Πηγές και πεδία εξεύρεσης ερευνητικών δεδομένων Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων Η ψηφιακή τεχνολογία στην ερευνητική δραστηριότητα Ιδιότητες και τεχνικές σύνταξης επιστημονικού κειμένου Ερευνητικό σεμινάριο ειδίκευσης

28 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Α. Κατεύθυνση Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας: Θέματα θεωρητικής γλωσσολογίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV Θέματα εφαρμοσμένης γλωσσολογίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV Σύνταξη προγράμματος και ετοιμασία διδακτικών υλικών Συμβατική διδασκαλία και αξιοποίηση των τεχνολογιών Αξιολόγηση της επίδοσης και πιστοποίηση της γλωσσομάθειας

29 Β. Κατεύθυνση Μετάφρασης, Διερμηνείας και Επικοινωνίας:
Θέματα θεωρίας της μετάφρασης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Θέματα θεωρίας της διερμηνείας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Θέματα θεωρίας της επικοινωνίας Ι, ΙΙ Ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων για μετάφραση Κριτική και τεκμηρίωση μεταφράσεων Διαγλωσσική επικοινωνία

30 Γ. Κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Πολιτισμού:
Γ. Κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Πολιτισμού: Ιστορία και ρεύματα της ιταλικής λογοτεχνίας I, ΙΙ Ιστορία και ρεύματα της ιταλικής τέχνης και πολιτισμού I, ΙΙ Θεωρία λογοτεχνίας και ανάλυση κειμένων I, ΙΙ Θέματα ιστορίας των ιδεών και πολιτισμού I, ΙΙ Γενική και συγκριτική γραμματολογία I, ΙΙ Ειδικό θέμα ιταλικής λογοτεχνίας και πολιτισμού

31 Αριθμός εισακτέων Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά
ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) κατ’ έτος άτομα. Η κατανομή και η διαδικασία επιλογής σε κάθε ειδίκευση θα καθορίζεται μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ.

32 Προσωπικό Στο ΠΜΣ διδάσκουν:
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλου ΑΕΙ, μέλη Ε.Π. άλλες κατηγορίες διδακτικού προσωπικού όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3685/2008.

33 Γραμματειακή στήριξη Τη γραμματειακή στήριξη του ΠΜΣ έχει η Γραμματεία του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Η Γραμματεία επιλαμβάνεται των διαφόρων διοικητικών θεμάτων λειτουργίας του προγράμματος (προκηρύξεις, αιτήσεις, εγγραφές φοιτητών, τήρηση φακέλων βαθμολογίας, χορήγηση τίτλων, τήρηση πρακτικών της ΓΣΕΣ, ανακοίνωση ωρολογίου προγράμματος, κτλ.) όπως αυτά καθορίζονται από τη ΓΣΕΣ και τον Πρόεδρο ή τον Διευθυντή του ΠΜΣ. Τα πρακτικά των συναντήσεων της Συντονιστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων τηρούνται από διοικητικό υπάλληλο ή ΕΤΕΠ του Τμήματος ή αμειβόμενο μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος αναλαμβάνει και τη σύνταξη εγγράφων-προτάσεων του Διευθυντή, ανακοινώσεων του ΠΜΣ, κτλ.

34 Μεταπτυχιακές Σπουδές δευτέρου επιπέδου
Μεταπτυχιακές Σπουδές δευτέρου επιπέδου Προϋποθέσεις και διαδικασία για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής για τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3685/2008 και περαιτέρω λεπτομέρειες ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ.

35 Η διαδικασία εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3685/2008. Στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες κάτοχοι ΜΔΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να γίνονται δεκτοί, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ, και μη κάτοχοι ΜΔΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως άτομα καταξιωμένα για την επαγγελματική τους δραστηριότητα που έχει συνάφεια με τα αντικείμενα του Τμήματος ή άτομα με σημαντική ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, η οποία υλοποιήθηκε εκτός ακαδημαϊκού πλαισίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων, που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ.

36 Αιτήσεις Αιτήσεις για τον κύκλο του Διδακτορικού Διπλώματος γίνονται δεκτές από 1 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου και από 1 Φεβρουαρίου έως 10 Μαρτίου κάθε έτους.

37 Δικαιολογητικά που κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος
σχετική αίτηση, στην οποία δηλώνει τον ειδικότερο επιστημονικό τομέα των ενδιαφερόντων του. αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών και μεταπτυχιακών σπουδών, αντίγραφο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του,

38 σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
υπεύθυνη δήλωση ότι η συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση δεν έχει κατατεθεί ως διατριβή ολοκληρωμένη ή ημιτελής για κρίση σε άλλο ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού,

39 σχέδιο έρευνας δηλαδή μια εμπεριστατωμένη πρόταση θέματος διδακτορικής διατριβής, η οποία αναφέρεται στους στόχους της έρευνας, στην πρωτοτυπία της και στη μεθοδολογία που θα υιοθετηθεί και περιλαμβάνει μία αρχική βιβλιογραφία. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να έχει προηγηθεί επαφή του ενδιαφερόμενου με ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού που δέχεται να επιβλέψει τη διατριβή. Το προτεινόμενο μέλος ΔΕΠ καταθέτει επιστολή, με την οποία βεβαιώνει ότι δέχεται να αναλάβει την επίβλεψη.

40 Την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων διενεργεί η ίδια η ΓΣΕΣ

41 Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:
Η πρόταση του υποψηφίου. Ο βαθμός του MΔE σε συνάρτηση με τη συνάφεια των προηγούμενων σπουδών του. Οι ενδεχόμενες δημοσιεύσεις και οι ανακοινώνεις του σε συνέδρια. Το πτυχίο του σε συνάρτηση με τη σχετικότητα των μαθημάτων που εξετάστηκε και τη βαθμολογία που απέσπασε σε αυτά.

42 Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα η ΓΣΕΣ, ύστερα από σχετική εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος και του επιβλέποντος, ορίζει τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (ΣΕ), η οποία είναι αρμόδια για την καθοδήγηση του υποψηφίου. Τα δύο μέλη της ΣΕ, οφείλουν να βοηθούν τον υποψήφιο διδάκτορα και έχουν τη δυνατότητα να συμπροσδιορίζουν την κατεύθυνση που θα λάβει η έρευνά του

43 Τίτλος της διατριβής Η Τριμελής Επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο, ορίζει τον τίτλο της διατριβής και τον δηλώνει με έγγραφο στη ΓΣΕΣ εντός τριμήνου από την εγγραφή του υποψήφιου διδάκτορα. Ο τίτλος της ΔΔ μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου και εισήγηση από τη ΣΕ. Η αλλαγή του τίτλου χωρίς συνέπεια, για τον υποψήφιο διδάκτορα μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την κατάθεση της διδακτορικής διατριβής, εφόσον η ΓΣΕΣ διαπιστώσει ότι η αλλαγή της διατύπωσης είναι επουσιώδης και σχετίζεται περισσότερο με την διατύπωση παρά με τον πυρήνα του θέματος. Στην περίπτωση ουσιαστικής διαφοροποίησης του θέματος η αλλαγή του τίτλου συνεπάγεται έναρξη νέας διδακτορικής διατριβής.

44 Χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής
Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται, κατ’ εξαίρεση, δεκτοί χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. το ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης της Δ.Δ. ανέρχεται σε τέσσερα (4) τουλάχιστον πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

45 Το ανώτατο χρονικό όριο εκπόνησης Δ. Δ
Το ανώτατο χρονικό όριο εκπόνησης Δ.Δ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη. Κατά περίπτωση, μπορεί να δίνεται παράταση για ένα (1) ημερολογιακό έτος, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της συμβουλευτικής επιτροπής. Η πάροδος και του χρόνου παράτασης συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του υποψήφιου διδάκτορα και την αφαίρεση του θέματος της διδακτορικής διατριβής, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

46 Πρόοδος της εργασίας του
Στο τέλος του δεύτερου και του τρίτου έτους εκπόνησης, ο υποψήφιος διδάκτορας έχει την υποχρέωση να παρουσιάσει ενώπιον του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος την πρόοδο της εργασίας του, στη διάρκεια ημερίδας (colloquium), εκτός κι αν η διατριβή είναι έτοιμη προς παράδοση και αξιολόγηση, κατά τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία. Η προφορική αυτή παρουσίαση αποτελεί προϋπόθεση για κάθε ενδεχόμενη παράταση της εκπόνησης. Οι ημερίδες αυτές γίνονται εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Μαΐου κάθε έτους.

47 Γλώσσα διατριβής H διδακτορική διατριβή μπορεί να εκπονείται σε ξένη γλώσσα μετά από ειδική έγκριση της ΓΣΕΣ και της Συγκλήτου του ΑΠΘ, κατά τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ταυτόχρονη κατάθεση μετάφρασης

48 Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Δημόσια παρουσίαση εντός 30 λεπτών Αξιολόγηση

49 Ο κανονισμός λειτουργίας και το ΦΕΚ ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος

50

51

52

53

54

55


Κατέβασμα ppt "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google