Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενότητα 2.1 Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΙΣ Τ. Π. Ε. – ΠΕ 03 Γιώργος Γεωργιόπουλος Μαθηματικός M.Sc., M.Ed.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενότητα 2.1 Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΙΣ Τ. Π. Ε. – ΠΕ 03 Γιώργος Γεωργιόπουλος Μαθηματικός M.Sc., M.Ed."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενότητα 2.1 Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΙΣ Τ. Π. Ε. – ΠΕ 03 Γιώργος Γεωργιόπουλος Μαθηματικός M.Sc., M.Ed.

2  Στοιχειώδεις γνώσεις γύρω από τις πλέον διαδεδομένες σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση, προκειμένου να εξοικειωθούν οι επιμορφούμενοι με τη σχετική ορολογία, με τα κύρια ρεύματα σκέψης και τη βασική βιβλιογραφία.  Κατανόηση των σχέσεων που υφίστανται ανάμεσα στις θεωρίες μάθησης και τις διδακτικές μεθόδους.

3  Μάθηση είναι η διαρκής μεταβολή της συμπεριφοράς ενός ατόμου, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα εμπειρίας ή άσκησης.  Μάθηση είναι η απόκτηση και η μεταβολή γνώσεων, δεξιοτήτων, στρατηγικών, πεποιθήσεων, στάσεων και διάφορων μορφών συμπεριφοράς, δηλ. η διαδικασία κατά την οποία αλλάζει το γνωστικό δυναμικό του υποκειμένου ως αποτέλεσμα των ποικίλων εμπειριών τις οποίες αποζητά και επεξεργάζεται.

4  Θεωρία Μάθησης είναι ένα σύνολο ιδεών γύρω από το τρόπο με τον οποίο μαθαίνει ο άνθρωπος.  Οι Θεωρίες Μάθησης προσφέρουν γενικές αρχές, πάνω στις οποίες στηρίζεται η διδακτική μεθοδολογία, που χρησιμοποιείται κατά τη σχολική πρακτική.  Ανάλογα με την επικρατούσα Θεωρία Μάθησης κάθε εποχής, παρατηρούνται αλλαγές στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών.

5 Τα ρεύματα και οι θεωρίες για τη μάθηση είναι πολυπληθή. Ποιο διαδεδομένες μεταξύ αυτών:  Οι σχολές που θεωρούν τη μάθηση ως μία διαδικασία πρόσκτησης της γνώσης (συμπεριφοριστικές),  αυτές που θεωρούν τη μάθηση ως διαδικασία δημιουργίας της γνώσης (γνωστικές-κονστρουκτιβισμός), και  εκείνες που θεωρούν τη μάθηση ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σε κοινωνικές ομάδες (κοινωνικοπολιτισμικές).

6  Δεν ασχολείται με τις εσωτερικές διαδικασίες, που οδηγούν το άτομο στη μάθηση (δεν είναι παρατηρήσιμες).  Επικεντρώνεται στα μετρήσιμα αποτελέσματα της διδασκαλίας.  Pavlov, Thorndike  Watson  Skinner.  Μάθηση:= Αλλαγή συμπεριφοράς.  Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από το σχήμα:

7  Ο δάσκαλος:  συλλέγει, παρουσιάζει τα σωστά Ερεθίσματα, στα οποία θα επικεντρώσει την προσοχή και την προσπάθεια των μαθητών, ώστε να αποκτήσουν τις επιθυμητές ικανότητες/δεξιότητες.  ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ Ερεθισμάτων και Αντιδράσεων (επαναλήψεις/χρήση εξωτερικών θετικών ή αρνητικών ενισχυτών).

8  Κυριότερα μοντέλα διδασκαλίας:  Προγραμματισμένη Διδασκαλία (Β. F. Skinner),  Διδακτικές μηχανές.  Διδακτικός Σχεδιασμό ( R. Μ. Gagne).  Ανάλυση του στοχευόμενου κοινού και των αναγκών του,  Σχεδίαση των μαθημάτων,  Ανάπτυξη του διδακτικού υλικού,  Εφαρμογή,  Αξιολόγηση και επιστροφή στο πρώτο στάδιο.

9  Τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του συμπεριφορισμού είναι:  καθοδήγησης διδασκαλίας (tutorials),  πρακτικής και εξάσκησης (drill and practice).  Τέτοια λογισμικά είναι κατάλληλα κυρίως για:  την εξάσκηση δεξιοτήτων χαμηλού επιπέδου (εκτέλεση πράξεων, απομνημόνευση),  την αξιολόγηση των μαθητών,  εποπτική διδασκαλία.

10  Κονστρουκτιβισμός (Οικοδομισμός).  Θεωρία της επεξεργασίας της πληροφορίας.  Νεότερες απόψεις που στηρίζονται στις σύγχρονες προόδους της Βιολογίας και της Νευροφυσιολογίας.

11  Αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία στις εσωτερικές, νοητικές διεργασίες του ατόμου.  Η γνώση δε μεταδίδεται αλλά κατασκευάζεται από το ίδιο το άτομο.  Piaget  Bruner, Papert.  Μάθηση := Διαδικασία προσωπικής κατασκευής της γνώσης, μέσω της αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον.

12  Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από το σχήμα: Περιβάλλον Αφομοίωση Συμμόρφωση Αφομοίωση Συμμόρφωση

13  Ο δάσκαλος:  εμψυχώνει, διευκολύνει, καθοδηγεί τους μαθητές στην προσπάθειά τους να «ανακαλύψουν» τη νέα γνώση,  έχοντας προηγουμένως σχεδιάσει κατάλληλες δραστηριότητες.

14  Στα πλαίσια του οικοδομισμού τα λογισμικά πρέπει να:  ενθαρρύνουν την προσωπική έκφραση και εμπλοκή των μαθητών,  παρέχουν πολλαπλές αναπαραστάσεις εννοιών και σχέσεων,  υποστηρίζουν την οικοδόμηση της γνώσης από τον ίδιο το μαθητή, στην προσπάθειά του να επιλύσει προβλήματα αλληλεπιδρώντας με το υλικό.

15  Αποδίδουν μεγάλη σημασία στο κοινωνικό περιβάλλον και την επίδρασή του στις εσωτερικές, νοητικές διεργασίες του ατόμου.  Η γνώση δε μεταδίδεται. Κατασκευάζεται από το άτομο μέσω της αλληλεπίδρασής του με το υλικό και (κυρίως) το κοινωνικό του περιβάλλον.  Vygotsky, Leontiev, Luria.  Σημαντικές έννοιες:  Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης.  Διαμεσολάβηση.

16  Η μάθηση:  συντελείται μέσα σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια (γλώσσα, στερεότυπα, αντιλήψεις),  δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα άτομα, σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις και μέσω της υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων.

17  Η μάθηση επιτυγχάνεται κατά το σχήμα: Ιστορικό - Πολιτιστικό Πλαίσιο Κοινωνική Αλληλεπίδραση Εσωτερίκευση Νοήματα εικονικά διαμεσολαβητικά εργαλεία ενδεικτικά διαμεσολαβητικά εργαλεία συμβολικά διαμεσολαβητικά εργαλεία ΑΤΟΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υπάρχοντα Νοητικά Σχήματα Μετασχηματισμένα Νοήματα Μετασχηματισμένα Νοητικά Σχήματα

18  Υπάρχουν λίγα αυτόνομα λογισμικά που έχουν σχεδιαστεί με βάση τις κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες.  Οι κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες είναι συμβατές με την διδακτική εκμετάλλευση των υπηρεσιών του web 2.0. Οι υπηρεσίες αυτές ευνοούν:  την κοινωνική αλληλεπίδραση,  τη συνεργατική/ομαδική μάθηση.

19  Με κατάλληλο σχεδιασμό συνεργατικών – ομαδικών δραστηριοτήτων, τα λογισμικά που είναι συμβατά με τον οικοδομισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στα πλαίσια των κοινωνιοπολιτισμικών θεωριών.

20  Με τη βοήθεια μηχανών αναζήτησης, εντοπίστε πληροφορίες για θεωρίες μάθησης οι οποίες αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, χωρίς να αναπτύσσονται και προσπαθήστε να βρείτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

21  Θεωρείτε ότι η γνώση βασικών θεωριών μάθησης μπορεί να υποστηρίξει ουσιαστικά το διδακτικό σας έργο ή ότι αποτελεί μια γνώση χωρίς, σε τελευταία ανάλυση, πρακτικά αποτελέσματα;  Συζητείστε το θέμα.

22  Υπάρχουν στο Διαδίκτυο αρκετοί ιστοχώροι οι οποίοι αναφέρονται σε συγκρίσεις ανάμεσα στις σημαντικότερες θεωρίες μάθησης, για παράδειγμα ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σύμφωνα με την κάθε θεωρία, ποια είναι η βασική επιστημολογική υπόθεση κάθε θεωρίας κλπ.  Εντοπίστε έναν τέτοιο ιστοχώρο και εξετάστε τις διαφορές αυτές.

23 Η εικόνα απεικονίζει μια « πυραμίδα μάθησης » στην οποία εμφανίζονται τα μέσα ποσοστά της « συγκράτησης από τους σπουδαστές ». 1.Κατά τη γνώμη σας τι συγκρατούν οι σπουδαστές : γνώσεις ή πληροφορίες ; Ταυτίζονται αυτά τα δυο ;

24 Η εικόνα απεικονίζει μια « πυραμίδα μάθησης » στην οποία εμφανίζονται τα μέσα ποσοστά της « συγκράτησης από τους σπουδαστές ». 2.Το « ποσοστό συγκράτησης » σχετίζεται άραγε με το περιεχόμενο της « μάθησης »; Για παράδειγμα, αν ο σπουδαστής ενδιαφέρεται για το αντικείμενο που διδάσκεται, αυτό θα επηρεάσει το « ποσοστό συγκράτησης »;

25 Η εικόνα απεικονίζει μια « πυραμίδα μάθησης » στην οποία εμφανίζονται τα μέσα ποσοστά της « συγκράτησης από τους σπουδαστές ». 3.Συνολικά, ποια είναι η εικόνα της μάθησης που προβάλλεται μέσα από την απεικόνιση αυτή ;


Κατέβασμα ppt "Ενότητα 2.1 Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΙΣ Τ. Π. Ε. – ΠΕ 03 Γιώργος Γεωργιόπουλος Μαθηματικός M.Sc., M.Ed."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google