Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδακτικές αρχές για τη διδασκαλία των Φ.Ε σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ Οι Φ.Ε είναι πειραματικές επιστήμες, περισσότερο Οι Φ.Ε είναι πειραματικές επιστήμες,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδακτικές αρχές για τη διδασκαλία των Φ.Ε σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ Οι Φ.Ε είναι πειραματικές επιστήμες, περισσότερο Οι Φ.Ε είναι πειραματικές επιστήμες,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδακτικές αρχές για τη διδασκαλία των Φ.Ε σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ Οι Φ.Ε είναι πειραματικές επιστήμες, περισσότερο Οι Φ.Ε είναι πειραματικές επιστήμες, περισσότερο επεξηγηματικές παρά περιγραφικές…τα δεδομένα αλλάζουν επεξηγηματικές παρά περιγραφικές…τα δεδομένα αλλάζουν και οι θεωρίες βελτιώνονται ή αναθεωρούνται. και οι θεωρίες βελτιώνονται ή αναθεωρούνται. Η μάθηση δεν είναι μία διαδικασία μεταβίβασης γνώσης, από κάποιον Η μάθηση δεν είναι μία διαδικασία μεταβίβασης γνώσης, από κάποιον που την κατέχει σε αυτούς που δεν την κατέχουν… Η γνώση οικοδομείται που την κατέχει σε αυτούς που δεν την κατέχουν… Η γνώση οικοδομείται στηριζόμενη σε συγκεκριμένο γνωστικό υπόβαθρο με μελέτη βασισμένη στηριζόμενη σε συγκεκριμένο γνωστικό υπόβαθρο με μελέτη βασισμένη στην εποπτεία, στην παρατήρηση ή και στο πείραμα κτλ. στην εποπτεία, στην παρατήρηση ή και στο πείραμα κτλ.

2 Διδακτικές αρχές για τη διδασκαλία των Φ.Ε σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ Η προσωπικότητα ενός ατόμου δομείται από γνωστικά στοιχεία, εμπειρίες Η προσωπικότητα ενός ατόμου δομείται από γνωστικά στοιχεία, εμπειρίες βιώματα και αξίες που συνθέτουν μια ολότητα δομικά ενιαία. Έτσι όταν το βιώματα και αξίες που συνθέτουν μια ολότητα δομικά ενιαία. Έτσι όταν το άτομο μαθαίνει, συμμετέχει συνολικά ολόκληρη η προσωπικότητά του άτομο μαθαίνει, συμμετέχει συνολικά ολόκληρη η προσωπικότητά του αφομοιώνοντας τη νέα γνώση. Η ολοκλήρωση της νέας γνώσης δεν είναι αφομοιώνοντας τη νέα γνώση. Η ολοκλήρωση της νέας γνώσης δεν είναι δυνατή αν δεν συμβάλλουν και οι γνώσεις, που το άτομο έχει προηγούμενα δυνατή αν δεν συμβάλλουν και οι γνώσεις, που το άτομο έχει προηγούμενα αποκτήσει, και αυτό γιατί η λειτουργία της νόησης είναι ενιαία…για να γίνει αποκτήσει, και αυτό γιατί η λειτουργία της νόησης είναι ενιαία…για να γίνει η μετάβαση από ένα γνωστικό επίπεδο σε άλλο υψηλότερο, πρέπει να δίνεται η μετάβαση από ένα γνωστικό επίπεδο σε άλλο υψηλότερο, πρέπει να δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές με τη βοήθεια κατάλληλων ερεθισμάτων, η ευκαιρία στους μαθητές με τη βοήθεια κατάλληλων ερεθισμάτων, να θέτουν υπό κρίση ή αμφισβήτηση αυτά που έχουν μάθει, να κατανοούν να θέτουν υπό κρίση ή αμφισβήτηση αυτά που έχουν μάθει, να κατανοούν ή και να προβλέπουν ακόμη, όσα πρόκειται να ακολουθήσουν κατά τη ή και να προβλέπουν ακόμη, όσα πρόκειται να ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια μιας διδασκαλίας. διάρκεια μιας διδασκαλίας.

3 Διδακτικές αρχές για τη διδασκαλία των Φ.Ε σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ Η μάθηση συντελείται μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό- Η μάθηση συντελείται μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό- πολιτιστικό πλαίσιο. πολιτιστικό πλαίσιο. Οι νέες έννοιες και τα νοητικά αντικείμενα είτε εντάσσονται αρμονικά στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις ή προκαλούν αναπροσαρμογή παλαιότερων σχημάτων. Οι νέες έννοιες και τα νοητικά αντικείμενα είτε εντάσσονται αρμονικά στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις ή προκαλούν αναπροσαρμογή παλαιότερων σχημάτων. Η μάθηση μέσω της ανακάλυψης, από το υποκείμενο της μάθησης, συντελεί στην προώθηση της νοητικής ανάπτυξης, στη αυτοδιδαχή και στην οργάνωση της σκέψης του…… αναζητά και επινοεί λύσεις σε προβλήματα, ανακαλύπτει ιδιότητες, αξιολογεί συμπεριφορές διακρίνει σχέσεις σε παράγοντες που προκαλούν γεγονότα. Η μάθηση μέσω της ανακάλυψης, από το υποκείμενο της μάθησης, συντελεί στην προώθηση της νοητικής ανάπτυξης, στη αυτοδιδαχή και στην οργάνωση της σκέψης του…… αναζητά και επινοεί λύσεις σε προβλήματα, ανακαλύπτει ιδιότητες, αξιολογεί συμπεριφορές διακρίνει σχέσεις σε παράγοντες που προκαλούν γεγονότα.

4 Διδακτικές αρχές για τη διδασκαλία των Φ.Ε σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ Ο μαθητής δεν πρέπει απλά να συσσωρεύει πληροφορίες και Ο μαθητής δεν πρέπει απλά να συσσωρεύει πληροφορίες και γνώσεις. Θα πρέπει αυτές να συνοδεύονται από την απόκτηση γνώσεις. Θα πρέπει αυτές να συνοδεύονται από την απόκτηση νοητικών δεξιοτήτων που θα του εξασφαλίζουν τη δυνατότητα νοητικών δεξιοτήτων που θα του εξασφαλίζουν τη δυνατότητα για αντιμετώπιση προβλημάτων και τη διαμόρφωση στάσεων για αντιμετώπιση προβλημάτων και τη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών θετικών απέναντι σε θέματα που αφορούν τον εαυτό του αλλά και κοινωνικό του περιβάλλον. και συμπεριφορών θετικών απέναντι σε θέματα που αφορούν τον εαυτό του αλλά και κοινωνικό του περιβάλλον. Η διδασκαλία θα πρέπει να είναι μια διαδικασία ευχάριστη για Η διδασκαλία θα πρέπει να είναι μια διαδικασία ευχάριστη για το μαθητή. το μαθητή.


Κατέβασμα ppt "Διδακτικές αρχές για τη διδασκαλία των Φ.Ε σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ Οι Φ.Ε είναι πειραματικές επιστήμες, περισσότερο Οι Φ.Ε είναι πειραματικές επιστήμες,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google