Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φωτεινή Μέλλου Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού, Εκπαίδευσης & Εκδόσεων Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φωτεινή Μέλλου Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού, Εκπαίδευσης & Εκδόσεων Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φωτεινή Μέλλου Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού, Εκπαίδευσης & Εκδόσεων Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης

2 Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι : η μελέτη, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και ο συντονισμός της δράσης για την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση όλων των φάσεων προετοιμασίας, κινητοποίησης και συντονισμού δράσης πολιτικής προστασίας.

3 Θεσμικό Πλαίσιο 1995 : Ν.2344 Ν.2344 = Συγκρότηση της Γ.Γ.Π.Π. 2002 : Ν.3013 Ν.3013 = Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας 2003 : Υ.Α. 1299 Υ.Α. 1299 = Γενικό Σχέδιο Π.Π. « Ξενοκράτης » 2004 : Π.Δ. 151 Π.Δ. 151 = Οργανισμός Πολιτικής Προστασίας 2006 : Υ.Α. 3384 Υ.Α. 3384 = Συμπλήρωση του «Ξενοκράτη» με το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών» 2007 : Ν.3536 Ν.3536 = Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής & λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΣ. 2007 : Ν.3613 Ν.3613 = Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

5 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ Π.Π. Οι κρατικές υπηρεσίες (υπουργεία) Οι υπηρεσίες των Αποκ. Διοικήσεων, ΟΤΑ Οι υπηρεσίες των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας:  ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΜΥ, ΟΑΣΠ, ΕΚΑΒ Πυροσβεστικό Σώμα Λιμενικό Σώμα ΕΛ.ΑΣ. Ένοπλες Δυνάμεις Στελέχη Π.Π. σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο Οι Εθελοντικές Οργανώσεις Π.Π. 21/11/2007

6

7 Προς εκπλήρωση του σκοπού της, η Γ.Γ.Π.Π. μεταξύ άλλων :  εντάσσει & αξιοποιεί τις εθελοντικές οργανώσεις Π.Π. και  ενισχύει & χρηματοδοτεί αυτές τις οργανώσεις

8 Άρθρο 14 (1) Η δημιουργία Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας για την : πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών αποτελεί αποστολή της Γ.Γ.Π.Π Άρθρο 14 (2α) Στο πλαίσιο της υλοποίησης αυτού του σκοπού, στη Γ.Γ.Π.Π τηρείται : Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων & Ειδικευμένων Εθελοντών

9 Άρθρο 14 (2βι) Εθελοντικές Οργανώσεις που μπορούν να ενταχθούν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Π.Π., στο ανωτέρω Μητρώο και με ειδικότερη αναφορά στο χώρο δράσης τους (σύνολο επικράτειας, περιφέρεια, δήμος), πρέπει να δραστηριοποιούνται στον τομέα της Π.Π. και ειδικότερα στην ενίσχυση των δράσεων, που αφορούν την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

10 Άρθρο 14 (2βιι)  Ο καθορισμός των κριτηρίων δράσης των εθελοντικών οργανώσεων,  η τηρούμενη διαδικασία για την εγγραφή τους στο οικείο Μητρώο της Γ.Γ.Π.Π.,  ο χαρακτηρισμός τους ως εθνικών, περιφερειακών, νομαρχιακών και τοπικών,  η δυνατότητα χρήσης από τα μέλη τους των αναγκαίων μέσων και εξοπλισμού που διαθέτουν οι Ο.Τ.Α., καθώς και  η διαδικασία επιχειρησιακής ένταξης τους στα αντίστοιχα Σ.Ο.Π.Π. και Σ.Τ.Ο. και  η περαιτέρω δραστηριοποίηση τους στο πλαίσιο λειτουργίας των ίδιων Οργάνων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

11 Άρθρο 14 (2γι) Ειδικευμένοι Εθελοντές, οι οποίοι, ομοίως, με απόφαση Γενικού Γραμματέα Π.Π., εγγράφονται στο οικείο Μητρώο είναι : φυσικά πρόσωπα, τα οποία, είτε λόγω της φύσεως της επαγγελματικής τους ενασχόλησης, είτε λόγω ύπαρξης αποδεδειγμένης εμπειρίας μπορούν να ανταποκριθούν με πληρότητα στα καθήκοντα πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

12 Άρθρο 14 (2γιι) Οι εντασσόμενοι στο Μητρώο Ειδικευμένοι Εθελοντές υπάγονται, επιχειρησιακά, απευθείας στη Γ.Γ.Π.Π. η οποία και τους κατανέμει σε αντίστοιχες ομάδες επιχειρησιακής δράσης, με βάση τον τόπο κατοικίας τους Άρθρο 14 (2γιιι) Ο καθορισμός :  των ειδικότερων προσόντων & κριτηρίων,  η διαδικασία εγγραφής τους στο Μητρώο, καθώς και  η διαδικασία επιχειρησιακής ένταξής τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

13 Άρθρο 14 (3α) Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού της, προβλέπει ειδικό κονδύλιο για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων των ενταγμένων στο οικείο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων, καθώς και των Ειδικευμένων Εθελοντών Άρθρο 14 (3β) Η κατανομή των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων, καθώς και η διάθεση εξοπλισμού, μέσων και αναλώσιμων αγαθών, γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Π.Π.

14 Νόμος 3013 / 2002 Άρθρο 3(γ) Οι Εθελοντικές Οργανώσεις Π.Π. καθώς και οι Ειδικευμένοι Εθελοντές σε : -κεντρικό, -περιφερειακό και -τοπικό επίπεδο, εντάσσονται στο σχεδιασμό της Γ.Γ.Π.Π. και αναλαμβάνουν την υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης καθώς και δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών

15 Υπουργική Απόφαση 1299, ΦΕΚ 423/ 10-4-2003, τεύχος δεύτερο  Έγκριση του από 7/4/2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης»  Κεφ. : Βασικές απαιτήσεις σχεδίασης – Συντονιστικές Οδηγίες, παρ. 8, «Κατά την εκπόνηση των σχεδίων να λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στις Εθελοντικές Οργανώσεις Π.Π. & τους Ειδικευμένους Εθελοντές για την υποβοήθηση στο έργο της πολιτείας»  Κεφ. : Γ.Γ.Π.Π., παρ. 10, «Εντάσσει και αξιοποιεί τις Εθελοντικές Οργανώσεις Π.Π. & τους Ειδικευμένους Εθελοντές»

16 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

17 Τομείς δράσης :  Φυσικές καταστροφές : Δασικές Πυρκαγιές, Σεισμοί, Έντονες Χιονοπτώσεις, Καύσωνας, Πλημμύρες…  Τεχνολογικές καταστροφές : ΧΡΒΠ ατύχημα, Πυρκαγιά σε Βιομηχανίες, Θαλάσσια Ρύπανση…  Λοιπές καταστροφές : Μεγάλα ατυχήματα : αεροπορικά, οδικά, θαλάσσια…

18 Η Οργάνωση του Συστήματος Εθελοντισμού Π.Π. σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα της Γ.Γ.Π.Π. να ακολουθήσει τις ανάγκες της εποχής για: 1. Οργάνωση της κοινωνίας σε δίκτυα 2. Να αναδειχτεί η δυνατότητα αποτελεσματικότητας των εθελοντικών Οργανώσεων όταν παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών

19 Προϋποθέσεις Συνεργασίας  Οι Εθελοντικές Οργανώσεις πρέπει να είναι ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γ.Γ.Π.Π.  Για να ενταχθούν γίνεται αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών τους για να διαπιστωθεί εάν πληρούν τα κριτήρια ένταξης  Οι Εθελοντικές Οργανώσεις εντάσσονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Π.Π.

20 Κριτήρια Ένταξης  Νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ομάδες προσώπων που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των ΟΤΑ  Το καταστατικό τους να αναφέρει σαν σκοπό της Εθελοντικής Οργάνωσης συγκεκριμένες δράσεις Πολιτικής Προστασίας  Η αποδεδειγμένη δράση μέχρι την στιγμή της αίτησης για ένταξη στο Μητρώο της Γ.Γ.Π.Π.

21 Αρχείο Εθελοντικών Οργανώσεων  Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων & Ειδικευμένων Εθελοντών : αρχείο καταγραφής στοιχείων των ενταγμένων Οργανώσεων  Τρόπος ενημέρωσης Μητρώου : -είτε η Γ.Γ.Π.Π. ζητάει απολογισμούς δράσεων ή άλλα στοιχεία, -είτε οι Εθελοντικές Οργανώσεις στέλνουν νέες πληροφορίες στην Γ.Γ.Π.Π. (όπως αναφορές συμμετοχής τους σε περιστατικά).

22  Συστηματική ενημέρωση των στοιχείων : -τηλεφωνικός κατάλογος επικοινωνίας με τον Πρόεδρο και τον εκπρόσωπο της Ομάδας (τηλέφωνα, κινητά, φαξ, e-mail) -κατάλογος ενεργών μελών με πλήρη στοιχεία -τομείς Π.Π. που δραστηριοποιούνται οι Εθελοντικές Οργανώσεις -εξειδίκευση των ενεργών μελών σε αυτούς τους τομείς -περιστατικά στα οποία έχουν πάρει μέρος και επιβεβαίωση από άλλους φορείς ότι οι οργανώσεις συνεργάστηκαν μαζί τους -εξοπλισμός που διαθέτουν σύμφωνα με τους τομείς δράσεις που δηλώνουν & εξοπλισμός που θα τους ήταν χρήσιμος

23 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  Έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Π.Π. 350 Εθελοντικές Οργανώσεις & 68 Ειδικευμένοι Εθελοντές.  Διάφοροι Σύλλογοι (π.χ. ορειβατικός…), Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Ομάδες Διάσωσης (π.χ. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Δασοπυρόσβεσης…)

24 Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου του Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας  Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για :  τον καθορισμό των κριτηρίων ένταξης, κατάταξης, αξιολόγησης των εθελοντικών οργανώσεων  την εκπαίδευση και πιστοποίηση των εθελοντών και την επιχειρησιακή τους ένταξης  την ασφαλιστική τους κάλυψη

25  Η Γ.Γ.Π.Π. σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς Πολιτικής Προστασίας της Γερμανίας στοχεύει:  Στη μελέτη του συστήματος εθελοντισμού της Ομοσπονδίας της Γερμανίας και της οργάνωσής του  Στη μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών σε θέματα  εκπαίδευσης εθελοντών  διαδικασιών ενημέρωσης του κοινού και διάδοσης του εθελοντισμού

26  Συνάντηση Εργασίας στο York της Μεγάλης Βρετανίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα:  Αξιοποίησης των Εθελοντών  Διαχείρισης Καταστροφών  Ευαισθητοποίησης του Κοινού  Διερεύνησης των διαφορετικών συστημάτων εθελοντισμού των διαφόρων κρατών μελών Εντοπίστηκε η ανάγκη για μια κοινή στρατηγική σε θέματα εθελοντισμού όλων των συμμετεχόντων κρατών.


Κατέβασμα ppt "Φωτεινή Μέλλου Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού, Εκπαίδευσης & Εκδόσεων Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google