Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Määrittele partisiipit: pääluokka, tapaluokka, aikaluokka, suku, luku ja sija: 1.αἰτοῦντα (αἰτέω) 2.ἀκουομένου (ἀκούω) 3.βλεπομένων (βλέπω) 4. ἐγείροντι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Määrittele partisiipit: pääluokka, tapaluokka, aikaluokka, suku, luku ja sija: 1.αἰτοῦντα (αἰτέω) 2.ἀκουομένου (ἀκούω) 3.βλεπομένων (βλέπω) 4. ἐγείροντι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Määrittele partisiipit: pääluokka, tapaluokka, aikaluokka, suku, luku ja sija: 1.αἰτοῦντα (αἰτέω) 2.ἀκουομένου (ἀκούω) 3.βλεπομένων (βλέπω) 4. ἐγείροντι (ἐγείρω) 5. ἐσθίουσα (ἐσθίω) 1. akt. part. prees. mask. yks. akk. /ntri mon. nom. tai akk 2. med./pass. part. prees. mask./ntri yks. gen. 3. med./pass. part. prees. mask./fem./ntri mon. gen. 4. akt. part. prees. mask./ntri yks. dat. 5. akt. part. prees. fem. yks. nom.

2 ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας… (Mark. 1:4) Johannes tuli/oli kastaen erämaassa ja julistaen kääntymyksen kastetta βαπτίζων akt. part. prees. mask. yks. nom. βαπτίζω kastaa κηρύσσων akt. part. prees. mask. yks. nom. κηρύσσω julistaa

3 ἐγένετο Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας… Tönkkökäännös: Tuli/oli Johannes Kastaja erämaassa julistaen kääntymyksen kastetta… KR 92: Johannes Kastaja julisti autiomaassa, että ihmisten tuli kääntyä ja ottaa kaste…

4 ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πὰντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους (Mark. 1:32) ἡ ὀψία ilta ἔδυ akt. ind. 2 aor. yks. 3 δύω/δύνω laskea (auringosta) κακῶς adv. ”pahasti” γενομένης med.dep. part. prees. fem. yks. gen ἔχοντας akt. part. prees. mask. mon. akk. ἔχω olla omistaa δαιμονιζομένους pass. part. prees. mask. mon. akk. δαιμονίζω riivata

5 καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς, καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἀκούετε αὐτοῦ. (Mark. 9:7) ἡ νεφέλη pilvi ἐπισκιάζω ”päälle varjota” ἐπισκιάζουσα akt. part. prees. fem. yks. nom. ἐπισκιάζω varjota

6 καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. (Mark. 1:5) … he tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa. (KR 92) ἐξομολογούμενοι med. part. prees. mask. mon. nom. ἐξομολογέω suostua, med. tunnustaa

7 Akt. ja med. 1 aor. eli sigmaattinen aoristi

8 Kertausta: akt. ind. 2. aor. λαμβάνω ottaa, saada yks. 1. ἔ-λαβ-ον 2. ἔ-λαβ-ες 3. ἔ-λαβ-ε(ν) mon. 1. ἐ-λάβ-ομεν 2. ἐ-λάβ-ετε 3. ἔ-λαβ-ον

9 Kerrtausta: med. ind. 2. aor. λαμβάνω 1.ἐ-λαβ-όμην 2.ἐ-λάβ-ου (<εσο) 3.ἐ-λάβ-ετο 1.ἐ-λαβ-όμεθα 2.ἐ-λάβ-εσθε 3.ἐ-λάβ-οντο

10 1. ja 2. aoristi 2. aoristi – aoristivartalo poikkeaa preesensvartalosta – päätteet: indikatiivissa ω-verbien imperfektin päätteet, muissa tapaluokissa ω-verbien preesensin päätteet (esim. konj. λάβω, λάβῃς…) – indikatiivissa augmentti (kuten imperfektissä) 1. aoristi: – aoristivartalo: verbin preesensvartalo + σ – päätteet: sisältävät yleensä α-kirjaimen – indikatiivissa augmentti (kuten imperfektissä)

11 akt. ind. 1. aor. λύω 1.ἔ-λυσ-α 2.ἔ-λυσ-ας 3.ἔ-λυσ-ε(ν) 1.ἐ-λύσ-αμεν 2.ἐ-λύσ-ατε 3.ἔ-λυσ-αν

12 καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς (=monia) κακῶς ἔχοντας (Mark. 1:34) ἐθεράπευσεν akt. ind. 1 aor. yks. 3 θεραπεύω parantaa ἔχοντας akt. part. prees. mask. mon. akk. ἔχω olla, omistaa

13 med. ind. 1. aor. λύω ἐ-λυσ-άμην ἐ-λύσ-ω (< -ασο) ἐ-λύσ-ατο ἐ-λυσ-άμεθα ἐ-λύσ-ασθε ἐ-λύσ-αντο med. ind. 2. aor. λαμβάν ω ἐ-λαβ-όμην ἐ-λάβ-ου (<εσο) ἐ-λάβ-ετο ἐ-λαβ-όμεθα ἐ-λάβ-εσθε ἐ-λάβ-οντο

14 imperatiivi akt. imperat. prees. λύω yks. 2 λῦ-ε yks. 3 λυ-έτω mon. 2 λύ-ετε mon. 3 λυ-έτωσαν akt. imperat. 1. aor λύω λῦσ-ον λυσ-άτω λύσ-ατε λυσ-άτωσαν

15 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ˙ ἐτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου (Mark. 1:3) βοάω huutaa ἑτοιμάζω valmistaa Huutavan ääni erämaassa: valmistakaa Herran tie. ἐτοιμάσατε akt. imperat. 1 aor. mon. 2 βοῶντος akt. part. prees. mask. yks. gen

16 infinitiivi akt./med. inf. prees. λύω akt. inf. prees. λύ-ειν med. inf. prees. λύ-εσθαι akt. /med. inf. 1. aor akt. inf. 1 aor. λῦσ-αι med. inf. 1 aor. λύσ-ασθαι

17 aktiivin partisiipin 1. aoristi maskfem.neutri y. nomπαιδεύσ-αςπαιδεύσ-ασαπαιδεῦσ-αν y. genπαιδεύσ-αντ-οςπαιδευσ-άσηςπαιδεύσ-αντ-ος y. dat.παιδεύσ-αντ-ιπαιδευσ-άσῃπαιδεύσ-αντ-ι y. akk.παιδεύσ-αντ-απαιδεύσ-ασανπαιδεῦσ-αν m. nom.παιδεύσ-αντ-εςπαιδεύσ-ασαιπαιδεύσ-αντ-α m. gen.παιδευσ-άντ-ωνπαιδευσ-ασῶνπαιδευσ-άντ-ων m. dat.παιδεύσ-ασι(ν) !παιδευσ-άσαιςπαιδεύσ-ασι(ν) m. akk.παιδεύσ-αντ-αςπαιδευσ-άσαςπαιδεύσ-αντ-α Huom! 3-1-3-taivutus

18 SIGMAN VAIKUTUKSIA AORISTIVARTALOON 1.supistumaverbit – loppuvokaali pitenee ποιέω--> ἐποίησα ἀγαπάω--> ἠγάπησα πληρόω--> ἐπλήρωσα ἰάομαι--> ἰασάμην (ειρ-α –sääntö!)

19 2. K-äänteet (γ, κ, χ) + sigma = ξ διώκω--> ἐδίωξα ἀνοίγω--> ἤνοιξα ryhmään kuuluu myös kielihistoriallisista syistä -σσω ja –ζω –päätteisiä verbejä – ταράσσω (ταραχ-jω)  ἐτάραξα – κραζω (κραγ- jω)  ἔκραξα

20 3. P-äänteet (β, π, φ) + sigma = ψ βλέπω  ἔβλεψα γράφω  ἔγραψα κρύπτω (κρυφ-jω)  ἔκρυψα

21 4. T-äänteet (δ, τ, θ) ja ζ + sigma = t-äänteen katoaminen πείθω  ἔπεισα βαπτίζω  ἐβάπτισα δοξάζω  ἐδόξασα

22 ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι (Mark. 1:8) Minä kastan/kastoin teitä vedellä ἐβάπτισα akt. ind. 1 aor. yks. 1 βαπτίζω kastaa ὕδατι ntri yks. dat. τὸ ὕδωρ vesi

23 LIKVIDAVARTALOISTEN VERBIEN SIGMA-AORISTI Likvida-verbien vartalo päättyy kirjaimeen λ, ρ, μ tai ν Esim. Esim. ἀγγέλλω, σπείρω, μένω, αἴρω ovat usein alunperin j-laajenteisia (Esim. ἀγγέλ-jω, σπερ-jω, μέν-jω, ἀρ-jω) Aoristissa SIGMA KATOAA NÄKYVISTÄ ja aiheuttaa edeltävässä vokaalissa sijaispidennyksen ei vaikutusta tunnusvokaaliin α tai päätteisiin kaksi ryhmää 1.aoristivartalo eroaa preesensvartalosta 2.aoristivartalo on samanlainen kuin preesensvartalo

24 1.ποιμαίνω (paimentaa) < ποιμαν-jω ποιμαν-σ-α  ἐποίμᾱνα

25 1. ἀγγέλλω (ilmoittaa) < ἀγγελ-jω ἀγγελ-σ-α  ἤγγειλα

26 2. σπείρω (kylvää) < σπερ-jω σπερ-σ-α  ἔσπειρα

27 2. κρί̄νω < κριν-jω κριν-σ-α  ἔκρῑνα

28 Summa: Mitä tarvitsee tietää? – joissakin verbeissä 1 aoristin sigma ei näy – verbivartalossa voi tällöin olla vokaalimuutoksia – auttaa, jos muistaa että tämä ilmiö tapahtuu λ, ρ, μ tai ν –vartaloisissa verbeissä

29 τί ἐποίησεν Δαυὶδ ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ’αὐτοῦ; (Mark. 2:25 –muokattu) ἐποίησεν akt. ind. 1 aor. yks. 3 ποιέω tehdä ἔσχεν akt. ind. 2 aor. yks. 3 ἔχω olla, omistaa ἐπείνασεν akt. ind. 1 aor. yks. 3 πεινάω olla nälissään


Κατέβασμα ppt "Määrittele partisiipit: pääluokka, tapaluokka, aikaluokka, suku, luku ja sija: 1.αἰτοῦντα (αἰτέω) 2.ἀκουομένου (ἀκούω) 3.βλεπομένων (βλέπω) 4. ἐγείροντι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google