Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μέρος Δεύτερο Το Κόστος Παραγωγής. Για να μπορέσει η επιχείρηση να παράγει οποιαδήποτε ποσότητα προϊό- ντος, χρειάζεται να αποκτήσει κάποια ποσότητα παραγωγικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μέρος Δεύτερο Το Κόστος Παραγωγής. Για να μπορέσει η επιχείρηση να παράγει οποιαδήποτε ποσότητα προϊό- ντος, χρειάζεται να αποκτήσει κάποια ποσότητα παραγωγικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μέρος Δεύτερο Το Κόστος Παραγωγής

2 Για να μπορέσει η επιχείρηση να παράγει οποιαδήποτε ποσότητα προϊό- ντος, χρειάζεται να αποκτήσει κάποια ποσότητα παραγωγικών συντελε- στών. Τα χρήματα που δαπανά για τη απόκτησή τους αποτελούν το Κόστος Παραγωγής (Cost, “C”) και εξαρτάται από την ποσότητα που θα αποκτή- σει και από την τιμή του καθενός. Το κόστος παραγωγής είναι μία θετική συνάρτηση της ποσότητας των πα- ραγωγικών συντελεστών που αποκτά η επιχείρηση. C = f (x 1,…,x v )  Η παραγόμενη ποσότητα εξαρτάται επίσης θετικά από την ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών που διαθέτει η επιχείρηση. Q = f (x 1,…,x v ) Συνεπώς, υπάρχει μία ευθεία σχέση μεταξύ του κόστους παραγωγής και της παραγόμενης ποσότητας. C = f (Q). Αυτή είναι η συνάρτηση κόστους. = 2Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης

3 Στη βραχυχρόνια περίοδο μία επιχείρηση διαθέτει σταθερούς και μεταβλη- τούς συντελεστές. Τα χρήματα που ξοδεύει η επιχείρηση για τους μεταβλητούς συντελεστές α- ποτελούν το μεταβλητό κόστος (Variable Cost, “VC”), δηλαδή τα μεταβλητά της έξοδα, τα οποία συνήθως είναι οι μισθοί, οι δαπάνες για πρώτες ύλες, δαπάνες για τηλεφωνία ή ηλεκτρισμό κ.λ.π. Τα χρήματα που ξοδεύει η επιχείρηση για τους σταθερούς συντελεστές α- ποτελούν το σταθερό κόστος (Fixed Cost, “FC”), δηλαδή τα σταθερά της έ- ξοδα, τα οποία συνήθως είναι το ενοίκιο, τα πάγια των λογαριασμών, τα χρήματα για την ασφάλεια του κτηρίου ή των μηχανημάτων κ.λ.π. Το συνολικό κόστος (Total Cost, “TC”) της επιχείρησης είναι το άθροισμα του σταθερού και του μεταβλητού κόστους. TC = FC + VC 3Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης

4 Έστω ότι μία επιχείρηση έχει ως μοναδικούς μεταβλητούς συντελεστές την εργασία και τις πρώτες ύλες. Ο μισθός κάθε εργαζόμενου είναι € και η δαπάνη για πρώτες ύλες είναι 20 € για κάθε μονάδα προϊόντος που παρά- γει. Όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές είναι σταθεροί και γι’ αυτούς δαπανά συνολικά €. Μας δίνεται ένας πίνακας με την εργασία (L) και το συ- νολικό προϊόν (Q) και μας ζητείται να υπολογίσουμε τα τρία είδη κόστους. LQFCVCTC 00;;; 140;;; 2100;;; 3200;;; 4250;;; 5280;;; 6300;;; 4Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης

5 Αφού οι μοναδικοί μεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες : Μεταβλητό κόστος = κόστος για εργασία + κόστος για πρώτες ύλες VC =  L + 20  Q Το σταθερό κόστος είναι τα € που δαπανά για τους σταθερούς συντελεστές : FC = €. Συνεπώς, το συνολικό κόστος θα ισούται με : TC =  L + 20  Q LQFCVCTC ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; 5Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης

6 Q C VC 6 =   300 = LQFCVC FC VC VC =  L + 20  Q VC 1 =   40 = VC 2 =   100 = VC 3 =   200 = VC 4 =   250 = VC 5 =   280 = Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης

7 7 LQFCVCTC TC = FC + VC Q C FC VC TC Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης

8 Η καμπύλη του σταθερού κόστους (FC) είναι παράλληλη στον άξονα των ποσοτήτων, καθώς το σταθε- ρό κόστος δεν εξαρτάται από την παραγόμενη ποσότητα. Το μεταβλητό κόστος (VC) αρχικά αυξάνεται αργά και στη συνέχεια πιο γρήγορα. Αυτό οφείλεται στο νόμο της φθίνουσας απόδοσης. Η καμπύλη του συνολικού κόστους (TC) είναι το κάθετο άθροισμα των δύο καμπυλών. Ξεκινάει από το σημείο που ξεκινάει και η καμπύλη του σταθερού κόστους, καθώς ό- ταν η επιχείρηση δεν παράγει τα συνολικά της έξοδα ισούται με τα σταθερά, δηλαδή : όταν Q = 0, VC = 0 και TC = FC Q C FC VC TC Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης

9 Το μέσο κόστος είναι το κατά μονάδα προϊόντος κόστος της επιχείρησης. Δείχνει, δηλαδή, τι κόστος αντιστοιχεί σε κάθε μία μονάδα του προϊόντος που παράγεται. Επειδή, όμως, υπάρχουν τρία είδη κόστους, υπάρχουν και τρία είδη μέσου κόστους.  Το μέσο σταθερό κόστος (Average Fixed Cost, “AFC”) είναι το κατά μονάδα προϊόντος σταθερό κόστος : AFC = FC/Q  Το μέσο μεταβλητό κόστος (Average Variable Cost, “AVC”) είναι το κατά μονάδα προϊόντος μεταβλητό κόστος : AVC = VC/Q  Το μέσο συνολικό κόστος (Average Total Cost, “ATC”) είναι το κατά μονάδα προϊόντος συνολικό κόστος : ATC = TC/Q Κι επειδή ισχύει η σχέση : TC = FC + VC και διαιρώντας κάθε μέλος με το Q προκύπτει η σχέση : ATC = AFC + AVC 9 Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης

10 C QFCΑFC , ,67 AFC AFC = FC/Q 8 7,14 6,67 Q 10Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης

11 Q VC ΑVC , C AFC 8 7,14 6,67 Q AVC = VC/Q AVC Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης

12 Q QTCATC ,67 C AFC 8 7,14 6,67 Q AVC ATC = TC/Q ATC = AFC + AVC ATC 95 12Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης

13 Q C AFC 8 7,14 6,67 Q AVC ATC 95 1) Το μέσο σταθερό κόστος (AFC = FC/Q) συνεχώς μειώνεται, καθώς ο αριθ- μητής είναι σταθερός.AFC = FC/Q 2) Το μέσο μεταβλητό κό- στος (AVC = VC/Q) αρχικά μειώνεται και μετά αυξάνε- ται, λόγω του Ν.Φ.Α. Αρχι- κά, το προϊόν (Q) αυξάνε- ται γρηγορότερα από το κόστος (VC), ενώ μετά ισχύ- ει το αντίθετο.AVC = VC/Q 3) Το μέσο συνολικό κό- στος (ATC = AFC + AVC) είναι το άθροισμα των άλλων δύο μορφών μέσου κόστους. Αρχικά επηρεά- ζεται από το AFC ενώ στη συνέχεια από το AVCATC = AFC + AVC Οι καμπύλες του AVC και του ATC έχουν τη μορφή του λατινικού γράμματος U, ως αποτέλεσμα του νόμου της φθίνουσας απόδοσης. 13

14 Το οριακό κόστος δείχνει το ρυθμό με τον οποίο μετα- βάλλεται το συνολικό κό- στος, όταν μεταβάλλεται η παραγωγή κατά μία μονάδα. Δηλαδή : MC = Δ(TC)/Δ(Q) Κι επειδή Δ(TC) = Δ(VC), α- φού το σταθερό κόστος δεν μεταβάλλεται : MC = Δ(VC)/Δ(Q) QTCMC , , MC H καμπύλη του ΜC έχει κι αυτή τη μορφή του λατινικού γράμματος U, ως αποτέλεσμα του νόμου της φθίνουσας απόδοσης. Q C 45 36,7 53,3 14 Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης


Κατέβασμα ppt "Μέρος Δεύτερο Το Κόστος Παραγωγής. Για να μπορέσει η επιχείρηση να παράγει οποιαδήποτε ποσότητα προϊό- ντος, χρειάζεται να αποκτήσει κάποια ποσότητα παραγωγικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google