Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μέρος Δεύτερο Το Κόστος Παραγωγής. Για να μπορέσει η επιχείρηση να παράγει οποιαδήποτε ποσότητα προϊό- ντος, χρειάζεται να αποκτήσει κάποια ποσότητα παραγωγικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μέρος Δεύτερο Το Κόστος Παραγωγής. Για να μπορέσει η επιχείρηση να παράγει οποιαδήποτε ποσότητα προϊό- ντος, χρειάζεται να αποκτήσει κάποια ποσότητα παραγωγικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μέρος Δεύτερο Το Κόστος Παραγωγής

2 Για να μπορέσει η επιχείρηση να παράγει οποιαδήποτε ποσότητα προϊό- ντος, χρειάζεται να αποκτήσει κάποια ποσότητα παραγωγικών συντελε- στών. Τα χρήματα που δαπανά για τη απόκτησή τους αποτελούν το Κόστος Παραγωγής (Cost, “C”) και εξαρτάται από την ποσότητα που θα αποκτή- σει και από την τιμή του καθενός. Το κόστος παραγωγής είναι μία θετική συνάρτηση της ποσότητας των πα- ραγωγικών συντελεστών που αποκτά η επιχείρηση. C = f (x 1,…,x v )  Η παραγόμενη ποσότητα εξαρτάται επίσης θετικά από την ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών που διαθέτει η επιχείρηση. Q = f (x 1,…,x v ) Συνεπώς, υπάρχει μία ευθεία σχέση μεταξύ του κόστους παραγωγής και της παραγόμενης ποσότητας. C = f (Q). Αυτή είναι η συνάρτηση κόστους. = 2Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης

3 Στη βραχυχρόνια περίοδο μία επιχείρηση διαθέτει σταθερούς και μεταβλη- τούς συντελεστές. Τα χρήματα που ξοδεύει η επιχείρηση για τους μεταβλητούς συντελεστές α- ποτελούν το μεταβλητό κόστος (Variable Cost, “VC”), δηλαδή τα μεταβλητά της έξοδα, τα οποία συνήθως είναι οι μισθοί, οι δαπάνες για πρώτες ύλες, δαπάνες για τηλεφωνία ή ηλεκτρισμό κ.λ.π. Τα χρήματα που ξοδεύει η επιχείρηση για τους σταθερούς συντελεστές α- ποτελούν το σταθερό κόστος (Fixed Cost, “FC”), δηλαδή τα σταθερά της έ- ξοδα, τα οποία συνήθως είναι το ενοίκιο, τα πάγια των λογαριασμών, τα χρήματα για την ασφάλεια του κτηρίου ή των μηχανημάτων κ.λ.π. Το συνολικό κόστος (Total Cost, “TC”) της επιχείρησης είναι το άθροισμα του σταθερού και του μεταβλητού κόστους. TC = FC + VC 3Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης

4 Έστω ότι μία επιχείρηση έχει ως μοναδικούς μεταβλητούς συντελεστές την εργασία και τις πρώτες ύλες. Ο μισθός κάθε εργαζόμενου είναι 1.000 € και η δαπάνη για πρώτες ύλες είναι 20 € για κάθε μονάδα προϊόντος που παρά- γει. Όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές είναι σταθεροί και γι’ αυτούς δαπανά συνολικά 2.000 €. Μας δίνεται ένας πίνακας με την εργασία (L) και το συ- νολικό προϊόν (Q) και μας ζητείται να υπολογίσουμε τα τρία είδη κόστους. LQFCVCTC 00;;; 140;;; 2100;;; 3200;;; 4250;;; 5280;;; 6300;;; 4Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης

5 Αφού οι μοναδικοί μεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες : Μεταβλητό κόστος = κόστος για εργασία + κόστος για πρώτες ύλες VC = 1.000  L + 20  Q Το σταθερό κόστος είναι τα 2.000 € που δαπανά για τους σταθερούς συντελεστές : FC = 2.000 €. Συνεπώς, το συνολικό κόστος θα ισούται με : TC = 2.000 + 1.000  L + 20  Q LQFCVCTC 002.000;; 1402.000;; 21002.000;; 32002.000;; 42502.000;; 52802.000;; 63002.000;; 5Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης

6 Q C VC 6 = 1.000  6 + 20  300 = 12.000 LQFCVC 002.000 1402.000 21002.000 32002.000 42502.000 52802.000 63002.000 FC VC 1.800 7.000 9.000 10.600 VC = 1.000  L + 20  Q VC 1 = 1.000  1 + 20  40 = 1.800 VC 2 = 1.000  2 + 20  100 = 4.000 VC 3 = 1.000  3 + 20  200 = 7.000 VC 4 = 1.000  4 + 20  250 = 9.000 VC 5 = 1.000  5 + 20  280 = 10.600 0 1.800 4.000 7.000 9.000 10.600 12.000 6Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης

7 7 LQFCVCTC 0 02.0000 1 402.0001.8003.800 2 1002.0004.0006.000 3 2002.0007.0009.000 4 2502.0009.00011.000 5 2802.00010.60012.600 6 3002.00012.00014.000 TC = FC + VC Q C FC VC 1.800 7.000 9.000 10.600 TC 11.000 12.600 3.800 7Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης

8 Η καμπύλη του σταθερού κόστους (FC) είναι παράλληλη στον άξονα των ποσοτήτων, καθώς το σταθε- ρό κόστος δεν εξαρτάται από την παραγόμενη ποσότητα. Το μεταβλητό κόστος (VC) αρχικά αυξάνεται αργά και στη συνέχεια πιο γρήγορα. Αυτό οφείλεται στο νόμο της φθίνουσας απόδοσης. Η καμπύλη του συνολικού κόστους (TC) είναι το κάθετο άθροισμα των δύο καμπυλών. Ξεκινάει από το σημείο που ξεκινάει και η καμπύλη του σταθερού κόστους, καθώς ό- ταν η επιχείρηση δεν παράγει τα συνολικά της έξοδα ισούται με τα σταθερά, δηλαδή : όταν Q = 0, VC = 0 και TC = FC Q C FC VC 1.800 7.000 9.000 10.600 TC 11.000 12.600 8Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης

9 Το μέσο κόστος είναι το κατά μονάδα προϊόντος κόστος της επιχείρησης. Δείχνει, δηλαδή, τι κόστος αντιστοιχεί σε κάθε μία μονάδα του προϊόντος που παράγεται. Επειδή, όμως, υπάρχουν τρία είδη κόστους, υπάρχουν και τρία είδη μέσου κόστους.  Το μέσο σταθερό κόστος (Average Fixed Cost, “AFC”) είναι το κατά μονάδα προϊόντος σταθερό κόστος : AFC = FC/Q  Το μέσο μεταβλητό κόστος (Average Variable Cost, “AVC”) είναι το κατά μονάδα προϊόντος μεταβλητό κόστος : AVC = VC/Q  Το μέσο συνολικό κόστος (Average Total Cost, “ATC”) είναι το κατά μονάδα προϊόντος συνολικό κόστος : ATC = TC/Q Κι επειδή ισχύει η σχέση : TC = FC + VC και διαιρώντας κάθε μέλος με το Q προκύπτει η σχέση : ATC = AFC + AVC 9 Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης

10 C QFCΑFC 02.000 - 402.00050 1002.00020 2002.00010 2502.0008 2802.0007,14 3002.0006,67 AFC AFC = FC/Q 8 7,14 6,67 Q 10Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης

11 Q VC ΑVC 00 - 401.80045 1004.00040 2007.00035 2509.00036 28010.60037,86 30012.00040 C AFC 8 7,14 6,67 Q AVC = VC/Q AVC 45 35 36 11Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης

12 Q QTCATC 02.000 - 403.80095 1006.00060 2009.00045 25011.00044 28012.60045 30014.00046,67 C AFC 8 7,14 6,67 Q AVC 45 35 36 ATC = TC/Q ATC = AFC + AVC ATC 95 12Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης

13 Q C AFC 8 7,14 6,67 Q AVC 45 35 36 ATC 95 1) Το μέσο σταθερό κόστος (AFC = FC/Q) συνεχώς μειώνεται, καθώς ο αριθ- μητής είναι σταθερός.AFC = FC/Q 2) Το μέσο μεταβλητό κό- στος (AVC = VC/Q) αρχικά μειώνεται και μετά αυξάνε- ται, λόγω του Ν.Φ.Α. Αρχι- κά, το προϊόν (Q) αυξάνε- ται γρηγορότερα από το κόστος (VC), ενώ μετά ισχύ- ει το αντίθετο.AVC = VC/Q 3) Το μέσο συνολικό κό- στος (ATC = AFC + AVC) είναι το άθροισμα των άλλων δύο μορφών μέσου κόστους. Αρχικά επηρεά- ζεται από το AFC ενώ στη συνέχεια από το AVCATC = AFC + AVC Οι καμπύλες του AVC και του ATC έχουν τη μορφή του λατινικού γράμματος U, ως αποτέλεσμα του νόμου της φθίνουσας απόδοσης. 13

14 Το οριακό κόστος δείχνει το ρυθμό με τον οποίο μετα- βάλλεται το συνολικό κό- στος, όταν μεταβάλλεται η παραγωγή κατά μία μονάδα. Δηλαδή : MC = Δ(TC)/Δ(Q) Κι επειδή Δ(TC) = Δ(VC), α- φού το σταθερό κόστος δεν μεταβάλλεται : MC = Δ(VC)/Δ(Q) QTCMC 02.000 - 403.80045 1006.00036,67 2009.00030 25011.00040 28012.60053,33 30014.00070 MC H καμπύλη του ΜC έχει κι αυτή τη μορφή του λατινικού γράμματος U, ως αποτέλεσμα του νόμου της φθίνουσας απόδοσης. Q C 45 36,7 53,3 14 Συντάκτης : Νησιώτης - Συναχίρης Ιωάννης


Κατέβασμα ppt "Μέρος Δεύτερο Το Κόστος Παραγωγής. Για να μπορέσει η επιχείρηση να παράγει οποιαδήποτε ποσότητα προϊό- ντος, χρειάζεται να αποκτήσει κάποια ποσότητα παραγωγικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google