Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Λ. Χυτήρης Security & Crisis Management International Conference “ATHENA ’14”

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Λ. Χυτήρης Security & Crisis Management International Conference “ATHENA ’14”"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Λ. Χυτήρης Security & Crisis Management International Conference “ATHENA ’14” Διοίκηση κρίσεων σε οργανισμούς / επιχειρήσεις : Εννοιολογική θεώρηση Conceptualization of Crisis Management in Organizations / Business

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Λ. Χυτήρης Security & Crisis Management International Conference “ATHENA ’14” 2 Εισροές (Inputs) Άνθρωποι Χρήματα Υλικά Τεχνολογία Πληροφορίες Προγραμματισμός (Planning) Στόχοι / Εκροές (Goals / Outputs) Αποδοτικότητα Λειτ/κή Ικανότητα Ποσότητα Ποιότητα Φήμη/Εικόνα Οργάνωση (Organizing) Έλεγχος (Controlling) Διεύθυνση / Ηγεσία (Directing / Leading) Διοίκηση (Management) : ένα σύνολο επιμέρους συγκεκριμένων ενεργειών ή λειτουργιών, όπως: ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση-ηγεσία και ο έλεγχος, για την επίτευξη των στόχων μιας οργανωμένης ομάδας The process of Management

3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Λ. Χυτήρης Security & Crisis Management International Conference “ATHENA ’14” 3 ΚΡΙΣΗ (Crisis) Εκ του κρίνω: η ΝΟΗΤΙΚΗ ενέργεια αξιολόγησης, διάκρισης και αποφατικής γνώμης (cognitive process) Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα σύστημα/οργανισμός εξ αιτίας αρνητικού γεγονότος και 1.αδυνατεί τελείως να λειτουργήσει - ταράσσεται σημαντικά και είναι προβληματική η λειτουργία του 2.είναι αδύνατη η επίτευξη των επιμέρους στόχων του, 3.βλάπτεται σοβαρά η φήμη του.  Anything that can negatively affect the company`s operation, bottom line results and reputation

4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Λ. Χυτήρης Α) Φυσικές κρίσεις (Natural crises/disasters) Β) Μη φυσικές ή ανθρώπινες (Non natural / human caused crises) Security & Crisis Management International Conference “ATHENA ’14” 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΣΕΩΝ (BASIC CATEGORIES OF CRISES)

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Λ. Χυτήρης Security & Crisis Management International Conference “ATHENA ’14” 5 ΤΥΠΟΙ & ΑΙΤΙΕΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (TYPES AND CAUSES OF ORGANIZATIONAL CRISES)

6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Λ. Χυτήρης υπαρκτή απειλή (existing threat)  Είναι υπαρκτή απειλή μικρής πιθανότητας αλλά σοβαρών συνεπειών (existing threat), αναπάντεχα ή υποβόσκει (sudden orsmouldering)  Συμβαίνει αναπάντεχα (είτε στη φύση της είτε στην έκτασή της) ή υποβόσκει (sudden or smouldering) (9/11, Enron-Arthur Andersen) μικρό περιθώριο χρόνου (limited time frame for decision making),  Υπάρχει μικρό περιθώριο χρόνου για να ληφθούν οι ορθές αποφάσεις (limited time frame for decision making), μικρό περιθώριο χρόνου (limited time frame for reacting),  Υπάρχει μικρό περιθώριο χρόνου για να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες αντίδρασης (limited time frame for reacting), (the cost of crisis mishandling is higher than the cost of crisis itself)  Το κόστος κακού χειρισμού της κρίσης είναι υψηλότερο από το κόστος της ίδιας της κρίσης (the cost of crisis mishandling is higher than the cost of crisis itself) (Johnson & Johnson vs Exxon Corp) Security & Crisis Management International Conference “ATHENA ’14” 6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΣΗΣ (1) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΣΗΣ (1) (CRISIS CHARACTERISTICS 1)

7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Λ. Χυτήρης  Δημοσιοποιείται εύκολα και πολύ γρήγορα (rapidly and easily communicated)  Στις οργανωσιακές κρίσεις το κοινό αντιδρά πιο έντονα και πιο αρνητικά (in org. crises, people react more intensely and more negatively)  Επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές (trigger significant changes)  Πολιτισμικά στοιχεία επηρεάζουν το βαθμό αντίδρασης και προετοιμασίας (Cultural factors affect reaction and preparation)  Υπάρχει υψηλή συναισθηματική φόρτιση (there is high emotional charge) Security & Crisis Management International Conference “ATHENA ’14” 7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΣΗΣ (2) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΣΗΣ (2) (CRISIS CHARACTERISTICS 2)

8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Λ. Χυτήρης Security & Crisis Management International Conference “ATHENA ’14” 8 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ (Crisis Management) Η άσκηση του Διοικείν για αντιμετώπιση, πρόληψη και προετοιμασία έναντι κρίσεων (the process of management in a crisis situation) Εφαρμογή ειδικών ηγετικών ικανοτήτων (the application of particular leadership abilities)

9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Λ. Χυτήρης Security & Crisis Management International Conference “ATHENA ’14” 9 5 Cs της διοίκησης κρίσεων 1 Προειδοποιητικά σημάδια (cautionary/signal measures) * 2 Πρόληψη / προετοιμασία (crisis prevention / preparation) 3 Έλεγχος συνεπειών και μείωση τους (containment / damage control) 4 Μηχανισμοί- ενέργειες ανάκαμψης/ αντίδρασης (coping mechanisms for recovery) 5 Δημιουργία (συστημάτων) γνώσης/μάθησης (creating knowledge/learning environment) * Σύνδρομο αποφυγής και ανεκτικότητας (avoidance and tolerance syndrom) Σύνδρομο αμνησίας (amnesia syndrom)

10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Λ. Χυτήρης Security & Crisis Management International Conference “ATHENA ’14” 10  Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης - για εργαζομένους, μετόχους, δημόσιο, κτλ (Building a foundation of trust)  Αλλαγή οργανωσιακής νοοτροπίας -για υπευθυνότητα, λογοδοσία προς όλους (creating a new corporate mindset)  Εντοπισμός των αδυνάτων οργανωσιακών σημείων & περιοχών - και ανάπτυξη σχεδίων δράσης (identifying the not so obvious firm vulnerabilities)  Γρήγορες και σωστές αποφάσεις (making wise and rapid decision)  Ανάληψη γενναίων πρωτοβουλιών / ενεργειών -όχι απλά για σβήσιμο της φωτιάς (take courageous action)  Δημιουργία περιβάλλοντος γνώσης -για εισαγωγή αλλαγών, σε κουλτούρα, πολιτικές, διαδικασίες (learning from crises to affect change) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ (PARTICULAR LEADERSHIP ABILITIES FOR CRISIS MANAGEMENT)

11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Λ. Χυτήρης Security & Crisis Management International Conference “ATHENA ’14” 11 Υπόδειγμα διοίκησης κρίσεων (A crisis management model)

12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Λ. Χυτήρης Security & Crisis Management International Conference “ATHENA ’14” 12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / REFERENCES Barton, L. (2001). Crisis in organizations II (2nd ed.). Cincinnati, OH: College Divisions South-Western. Boin, A and Lagadec, P (2000), Preparing for the future: Critical challenges in crisis management, Journal of Contingencies and Crisis Management, Vol.8, No.4, pp.185-191. Coombs, W. T. (2007a). Ongoing crisis communication: Planning, Managing, and responding (2nd ed.). Los Angeles: Sage. Coombs, W. T. (2007b). Protecting organization reputations during a crisis:The development and application of situational crisis communication theory. Corporate Reputation Review, 10, 1-14. ICM (2013), Annual ICM Crisis Report, Vol.22, No.1 Available on line at http://www.crisisconsultant.comhttp://www.crisisconsultant.com James E.H. & L.P. Wooten, (2005), Leadership an (Un)usual: How to Display Competencies in Times of Crisis, Organizational Dynamics, Vol. 34, No. 2, pp. 141-152 Jaques T., (2012), Crisis leadership: a view from the executive suite, Journal of Public Affairs, Vol. 12 No. 4, pp. 366-372 Kellerman, B. (2006, April). When should a leader apologize and when not? Harvard Business Review, 84(4), 73-81. Harwati, L.N (2013), Crisis management: Determining specific strategies and leadership style for effective outcomes, Asian Journal of Management Sciences and Education, Vol.2, No.2, pp.170-181 Heath R., (1998), Dealing with the complete crisis – the crisis management shell structure, Safety Science, Vol. 30, pp. 139 – 150 Lucero M., Kwang A.T.T., & Pang A. (2009), Crisis leadership: when should the CEO step up?, Corporate Communications: An International Journal, Vol 14, No 3, pp. 234-248 Massey, J.E & Larsen J.P (2006), Crisis management in real time: How to successfully plan for and respond to a crisis, Journal of Promotion Management, Vol.12, No.3/4, pp.63-97 Paine, K.D (2002), How to measure your results in a crisis, The Institute for Public Relations, Gainesville, Florida. Taylor, M., & Kent, M. L. (2007). Taxonomy of mediated crisis responses. Public Relations Review, 33, 140-146. Wooten L.P. & E.H. James, (2008), Linking Crisis Management and Leadership Competencies: The Role of Human Resource Development, Advances in Developing Human Resources, Vol. 10, No. 3, pp. 352-379


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Λ. Χυτήρης Security & Crisis Management International Conference “ATHENA ’14”"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google