Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Europedirect.europa.eu a Φάκελος πληροφοριών 2 Ένας Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειαςκαι Δικαιοσύνηςγια όλους τους Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένας Χώρος Ελευθερίας,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Europedirect.europa.eu a Φάκελος πληροφοριών 2 Ένας Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειαςκαι Δικαιοσύνηςγια όλους τους Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένας Χώρος Ελευθερίας,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 europedirect.europa.eu a Φάκελος πληροφοριών 2 Ένας Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειαςκαι Δικαιοσύνηςγια όλους τους Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένας Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για όλους τους Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 europedirect.europa.eu a Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή Άσυλο Νόμιμη Μετανάστευση Παράνομη Μετανάστευση Συνοριακός έλεγχος Αντιμετώπιση οργανωμένης εγκληματικότητας Αντιμετώπιση τρομοκρατίας Αστυνομική Συνεργασία Αντιμετώπιση ναρκωτικών Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δικαστική Συνεργασία (Αστικές υποθέσεις) Δικαστική Συνεργασία (Ποινικές υποθέσεις) Θεμελιώδη δικαιώματα Συμπεράσματα

3 europedirect.europa.eu a Ενιαία Αγορά Σεβασμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ατομικών Ελευθεριών vs. Ζητήματα και Μέτρα Ασφαλείας Διασφάλιση Ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, ατόμων, υπηρεσιών και κεφαλαίων Εισαγωγή μέτρων για την ικανοποίηση των σύννομων ανησυχιών για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ Νέα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος σε ιδιαίτερα ευαίσθητες πολιτικές (Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις) Προκλήσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4 europedirect.europa.eu a ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγκαθίδρυση ενός χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας ( ΧΔΕΑ ) Συνθήκη του Μάαστριχτ •Περιορισμένες αρμοδιότητες για τα όργανα της ΕΕ •Κανόνας ομοφωνίας •Καθορισμένη σειρά νομίμων μέτρων •Ψήφος ειδικής πλειοψηφίας, διαδικασία συναπόφασης •Ομοφωνία αναγκαία ακόμη για το οικογενειακό δίκαιο, την νόμιμη μετανάστευση και την ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών 9 τομείς σχετιζόμενοι με την δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις Πρόοδος: •Europol •Νομοθετικά όργανα για την καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας •Μεταφορά πολιτικών στον Πυλώνα I •Αναμόρφωση του Πυλώνα III: Αποφάσεις-πλαίσιο, περισσότερες αρμοδιότητες για το ΔΕΚ •Ενσωμάτωση του κεκτημένου Σένγκεν στις συνθήκες «Ευρωπαϊκός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης » Πρόοδος: •Αυστηρότερες προθεσμίες, πίνακας επιδόσεων • Ο ΧΕΑΔ είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας θέσπισης πολιτικής της ΕΕ. Συνθήκη του Άμστερνταμ Συνθήκη της Νίκαιας Εφαρμογή της κοινοτικής μεθόδου στον Πυλώνα I Πρόοδος: •Περαιτέρω «κοινοτικοποίηση» •Δικαίωμα πρωτοβουλίας για την Ευρωπαϊκή Επιτρόπή

5 europedirect.europa.eu a Σύστημα Ασύλου ΕΕ Πρόληψη του “Asylum Shopping” Πρόληψη ψευδών αιτήσεων Θέσπιση ελαχίστων προδιαγραφών διαδικασιών Προώθηση ενσωμάτωσης Εξασφάλιση ενός κατωτάτου επιπέδου προστασίας ΑΣΥΛΟ

6 europedirect.europa.eu a • Κανονισμός Δουβλίνου 343/2003 • Οδηγία 2003/9 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη • Οδηγία προσόντων 2004/83 • Οδηγία διαδικασιών 2005/85 • Οδηγία 2001/55 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας Νομικά μέσα ΑΣΥΛΟ

7 europedirect.europa.eu a ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Στόχοι πολιτικής Μέιωση αποκλίσεων μεταξύ των νόμων των κρατών μελών Εξασφάλιση ισότιμης μεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών Καταπολέμηση διακρίσεων κατά των υπηκόων τρίτων χωρών Αύξηση ανταγωνιστικότητας (Στρατηγική Λισσαβώνας)

8 europedirect.europa.eu a ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ • Οδηγία οικογενειακής επανένωσης (2003/86) • Οδηγία σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες (2003/109) • Οδηγία σχετικά με το δικαίωμα των μελών των οικογενειών να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών της ΕΕ (2004/38) • Οδηγία σχετικά με την εισδοχή για σκοπούς επιστημονικής έρευνας (2005/71) • Νέο Ταμείο Ενσωμάτωσης (από το 2007) Νομικά μέσα

9 europedirect.europa.eu a ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Κύριοι Στόχοι •Μείωση παράνομης μετανάστευσης •Υποστήριξη των Κρατών Μελών για τη βελτίωση της οργάνωσης και την εφαρμογή του επαναπατρισμού Υπηκόων Τρίτων Χωρών •Υποστήριξη της οργάνωσης και της εφαρμογής του επαναπατρισμού •Θέσπιση στόχου, αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες για τη μετανάστευση και το άσυλο Legal Admission of immigrants Παράνομη ΜετανάστευσηΝόμιμη Μετανάστευση

10 europedirect.europa.eu a Μέσα ΕΕ ARGO: Πρόγραμμα δράσης για την διοικητική συνεργασία στους τομείς των εξωτερικών συνόρων, θεωρήσεων, ασύλου και μετανάστευσης Ενθάρρυνση διαφάνειας των ενεργειών των Κρατών Μελών Διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα: FRONTEX Σχέδιο Δράσης της E Ε για την εμπορία ανθρωπίνων όντων Ένα υψηλό πρότυπο αποτελεσματικού συνοριακού ελέγχου Ανάπτυξη των βέλτιστων πρακτικών, προδιαγραφών και διαδικασιών Σχέδιο Δράσης της EΕ για την αντιμετώπιση της παράνομης εργασίας Εισαγωγή ποινών για τους εργοδότες ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

11 europedirect.europa.eu a Το Καθεστώς Σένγκεν ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • Κατάργηση των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και δημιουργία ενιαίων εξωτερικών συνόρων • Περιλαμβάνει δεκατρία Κράτη Μέλη της ΕΕ εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Τα νέα Κράτη Μέλη αναμένεται να ενταχθούν στο μέλλον. • Κατάργηση ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, κοινό καθεστώς θεωρήσεων, καλύτερος συντομισμός μεταξύ αστυνομίας, τελωνειακών και δικαστικής εξουσίας • Ο Ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίσθηκε για να εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό συντονισμό των προσπαθειών των Κρατών Μελών • Το Σύστημα Πληροφόρησης Σένγκεν (SIS) για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με την κυκλοφορία των ατόμων και των χαμένων ή κλεμμένων εμπορευμάτων

12 europedirect.europa.eu a Πολιτική Θεωρήσεων της ΕΕ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • Συνθήκη του Άμστερνταμ: ενσωμάτωση όλων των διαστάσεων των θεωρήσεων σε ένα πλαίσιο (Ευρωπαϊκή Κοινότητα) •Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS): Ενσωμάτωση βιομετρικών χαρακτηριστικών για την μείωση της απάτης και της πλαστογράφησης των θεωρήσεων •* Η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιλέξει να μην συμμετέχουν στην κοινή πολιτική θεωρήσεων

13 europedirect.europa.eu a Στόχοι και σχετικοί τομείς Τρομοκρατία •Καταπολέμηση εγκληματικότητας •Πρόληψη εγκληματικότητας •Προστασία θυμάτων Ρατσισμός και Ξενοφοβία Σεξουαλική εκμετάλλευση Εμπορία ανθρωπίνων όντων Λαθρεμπόριο Τρομοκρατία Χρηματοοικονομική και Οικονομική Εγκληματικότητα Περιβαλλοντική Εγκληματικότητα και Εγκληματικότητα Πνευματική ιδιοκτησίας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

14 europedirect.europa.eu a Μέσα ΕΕ AGIS: Πρόγραμμα-πλαίσιο για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Υπηρεσίες και Όργανα ΕΕ: •Europol •Eurojust •Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (EJN) •Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Οργανωμένη Πρόληψη Εγκληματικότητας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Σύνοδος Κορυφής του Τάμπερε 1999: Αρχή της Αμοιβαίας Αναγνώρισης

15 europedirect.europa.eu a Καταπολέμηση τρομοκρατίας σε συνδυασμό με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Προσέγγιση εθνικών ορισμών της τρομοκρατίας Μείωση πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους Ανταλλαγή πληροφοριών και των ορθών πρακτικών Ενίσχυση διεθνών προσπαθειών Παροχή βοήθειας στα θύματα της τρομοκρατίας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

16 europedirect.europa.eu a Μέσα ΕΕ • Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (2002/475) • Σχέδιο Δράσης για την τρομοκρατία • Η Αντιτρομοκρατική Στρατηγική της ΕΕ • Απόφαση σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά αδικήματα (2005/671) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

17 europedirect.europa.eu a ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η συνεργασία των αστυνομικών δυνάμεων στην ΕΕ έχει μακρά προϊστορία: • Από το 1976 η υπουργική ομάδα TREVI είχε συναντήσεις για ζητήματα τρομοκρατίας, μετανάστευσης και οργανωμένης εγκληματικότητας • Η Europol συστάθηκε το 1995 για να συντονίσει τις εθνικές ενέργειες διερεύνησης της διασυνοριακής εγκληματικότητας • CEPOL – Η Ευρωπαϊκή αστυνομική ακαδημία που συστάθηκε το 2000 προσφέρει κατάρτιση για την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας • Οι εμπειρίες στον τομέα των ειρηνευτικών αποστολών έπεισαν τα Κράτη Μέλη για τη σύσταση μίας Ευρωπαϊκής Δύναμης Ταχείας Επέμβασης

18 europedirect.europa.eu a Παραγωγή Ναρκωτικών Παράνομη Διακίνηση Κατάχρηση Ναρκωτικών Υγεία Κοινωνική Συνοχή Εγκληματικότητα 2 εκατομμύρια χρήστες ναρκωτικών με προβλήματα στην ΕΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

19 europedirect.europa.eu a •Η Στρατηγική της ΕΕ για τα Ναρκωτικά (2005-2012), Σχέδιο της ΕΕ για τα Ναρκωτικά (2005- 2008) –Πρόληψη και μείωση της χρήσης ναρκωτικών και καταπολέμηση της σχετιζόμενης με τα ναρκωτικά εγκληματικότητας –Συντομισμός –Μείωση Ζήτησης –Μείωση Παροχής –Πληροφόρηση, Έρευνα και Αξιολόγηση •Συνεργασία της ΕΕ για τα ναρκωτικά –Απόφαση 2005/387 σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, την αξιολόγηση κινδύνων και τον έλεγχο νέων ψυχοτρόπων ουσιών –Απόφαση-πλαίσιο 2004/757 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας EUROPOL EUROJUST Δίκτυο εθνικών κομβικών σημείων Μέσα και Όργανα της ΕΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

20 europedirect.europa.eu a •Θέσπιση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας •Τροποποίηση και ενημέρωση των διατάξεων της οδηγίας 95/46/EΚ •Διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσωπικών δεδομένων εντός της ΕΕ •Προστασία των ατομικών δικαιωμάτων •Σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες Συλλογή και χρήση πληροφοριών Διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ιδιωτών ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

21 europedirect.europa.eu a Συνεργασία σε αστικές υποθέσεις Πρόγραμμα - πλαίσιο Θεμελιώδη Δικαιώματα και Δικαιοσύνη •Πρόγραμμα για την Πολιτική Δικαιοσύνη 1.Διευκόλυνση διασυνοριακής πρόσβασης στη δικαιοσύνη 2.Μείωση εξόδων 3.Βελτίωση νομικής βεβαιότητας •Κανονισμοί Βρυξέλλες I + II για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων •Κανονισμοί Ρώμη I+ II+ III για τις συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές και για θέματα διαζυγίου •Προτάσεις για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής, για τις μικροδιαφορές και για την ενναλακτική επίλυση διαφορών Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε Αρχή της αμοιβαίας διασυνοριακής αναγνώρισης Θεμελιώδες Δικαίωμα της Ελεύθερης Κυκλοφορίας ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ)

22 europedirect.europa.eu a Θεμελιώδες Δικαίωμα της Ελεύθερης Κυκλοφορίας Συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Πρόγραμμα-Πλαίσιο (ΠΠ) AGIS •Πανευρωπαϊκά Δίκτυα •Συνεργασία με Τρίτες Χώρες 1.Κοινός ορισμός του Σοβαρού Εγκλήματος 2.Προσέγγιση εθνικών νομοθεσιών 3.Καθορισμός ελαχίστων ποινών •Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (EAW) •Αμοιβαία Αναγνώριση των Χρηματικών Ποινών •Ανταλλαγή πληροφοριών για το Ποινικό Μητρώο •Θεσμοθετήσεις: Ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο επί ποινικών υποθέσεων και EUROJUST Αρχή της αμοιβαίας διασυνοριακής αναγνώρισης ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε

23 europedirect.europa.eu a ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τα Θεμελιώδη Δικαιώματα δεν αναφέρονταν ρητά στις ιδρυτικές Συνθήκες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων …Με το πέρασμα του χρόνου, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναγνώρισε πολυάριθμα θεμελιώδη δικαιώματα Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ECHR), η οποία συμφωνήθηκε το 1950 από το Συμβούλιο της Ευρώπης χρησιμοποιήθηκε ως κατευθυντήρια γραμμή για την ανάπτυξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός του κοινοτικού δικαίου Από τότε, το Δικαστήριο αναγνώρισε πολυάριθμα θεμελιώδη δικαιώματα Σήμερα, όλοι οι οργανισμοί της ΕΕ και οι εθνικές αρχές που εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ οφείλουν να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα ως γενική αρχή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

24 europedirect.europa.eu a ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Καταπολέμηση διακρίσεων Μέσα ΕΕ Οδηγία 2000/43/EΚ και 2000/78/EΚ Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2007 Έξι κεφάλαια: αξιοπρέπεια, ελευθερία, ισότητα, αλληλεγγύη, ιθαγένεια και δικαιοσύνη Πρόταση COM (2005) 280 τελικό

25 europedirect.europa.eu a •Αυξανόμενη ανησυχία για την εθνική κυριαρχία και την απώλεια αρμοδιοτήτων. •Ιδιαίτερα σε ευαίσθητα ζητήματα ( καταπολέμηση τρομοκρατίας, μετανάστευση, οργανωμένη εγκληματικότητα), δηλ. ουσιώδεις τομείς του Ευρωπαϊκού Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. •Επομένως, η ενσωμάτωση καθίσταται περίπλοκη. •Η αμοιβαία αναγνώριση θεωρείται το κλειδί για περαιτέρω συνεργασία. •Η ενίσχυση του ΧΕΑΔ είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους για την ΕΕ στο μέλλον. •Ζητήματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και ασφάλειας έχουν σημασία για τους πολίτες : αποτυπώνεται σε δημόσιες συζητήσεις κατά τη διάρκεια εθνικών εκλογών και σε σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης. •Η ΕΕ έχει να αντιμετωπίσει μία σειρά προκλήσεων… ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

26 europedirect.europa.eu a Κοιτώντας μπροστά Διαρκώς στενότερη Ένωση ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΥΛΟΥ: Ανθρώπινα δικαιώματα και κατάλληλες συνθήκες υποδοχής ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: Παρακολούθηση εξελίξεων ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: Έυρεση κοινού ορισμού ΣΥΝΟΡΑ: Δημοκρατικός έλεγχος, επέκταση δικαιοδοσίας ΔΕΚ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ: Καταπολέμηση κατά τρόπο δημοκρατικό και υπεύθυνο Βελτίωση συντονισμού μεταξύ αστυνομίας, τελωνειακών αρχών και δικαστικής εξουσίας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Αποφυγή ασφάλειας εις βάρος των ατομικών ελευθεριών ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Κατέβασμα ppt "Europedirect.europa.eu a Φάκελος πληροφοριών 2 Ένας Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειαςκαι Δικαιοσύνηςγια όλους τους Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένας Χώρος Ελευθερίας,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google