Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΛΕΞΗ 6 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων : Υπολογισμός καθιζήσεων σε αμμώδη εδάφη ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ « ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ » 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΛΕΞΗ 6 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων : Υπολογισμός καθιζήσεων σε αμμώδη εδάφη ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ « ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ » 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΛΕΞΗ 6 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων : Υπολογισμός καθιζήσεων σε αμμώδη εδάφη ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ « ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ » 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2006 - 07 25.10.2007

2 Συνολική καθίζηση : ρ = ρ i + ρ c + ρ s ρ i = άμεση καθίζηση ρ c = καθίζηση εκ στερεοποιήσεως ρ s = ερπυστική (δευτερεύουσα) καθίζηση Υπολογισμός καθιζήσεων σε αμμώδη εδάφη Kαθιζήσεις στερεοποιήσεως και ερπυστικές σε μή-συνεκτικά (αμμώδη) εδάφη : Συνήθως αποτελούν αμελητέο ποσοστό της συνολικής καθίζησης, επειδή: (1)Η καθίζηση λόγω στερεοποιήσεως ενσωματώνεται στην άμεση καθίζηση, λόγω της πολύ ταχείας αποτόνωσης των υπερπιέσεων πόρων στα αμμώδη εδάφη (επειδή έχουν μεγάλη διαπερατότητα) (2)Οι ερπυστικού τύπου καθιζήσεις στα αμμώδη εδάφη συνήθως είναι μικρές. Εξαίρεση αποτελούν πολύ πρόσφατες αμμώδεις αποθέσεις (λόγω βαθμιαίας αναδιάταξης των κόκκων) και αποθέσεις ασβεστολιθικών άμμων με σαθρούς κόκκους (λόγω θραύσης των αιχμών). Στα επόμενα εξετάζονται μόνον οι άμεσες καθιζήσεις μή-συνεκτικών (αμμωδών) εδαφών

3 Υπολογισμός μεγέθους καθιζήσεων επιφανειακών θεμελιώσεων •Οφείλονται στην αναδιάταξη των εδαφικών κόκκων λόγω της επιβολής του φορτίου, με μείωση του πορώδους •Συνήθως έχουν μικρό μέγεθος (σε σύγκριση με την καθίζηση αντίστοιχων πεδίλων σε αργιλικά εδάφη) •Συνήθως είναι πρακτικώς ανελαστικές (δηλαδή με την αφαίρεση του φορτίου ανακτάται πολύ μικρό μέρος της καθίζησης) •Επηρεάζονται από την έντονα μή-γραμμική συμπεριφορά των αμμωδών εδαφών, στα οποία η τιμή του μέτρου ελαστικότητας εξαρτάται έντονα από την επιβαλλόμενη φόρτιση (το Ε αυξάνει με την συμπίεση). Συνεπώς, δεν ισχύει η ελαστικότητα. •Στα αμμώδη εδάφη, η λήψη αδιατάρακτων δειγμάτων για εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών είναι εξαιρετικά δύσκολη. Για τους ανωτέρω λόγους, οι καθιζήσεις των μή-συνεκτικών εδαφών συνήθως υπολογίζονται με εμπειρικές μεθόδους που βασίζονται κυρίως σε επιτόπου δοκιμές (SPT, CPT, δοκιμή φόρτισης πλάκας, κλπ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όποτε εφαρμόζονται «ελαστικές» σχέσεις για την εκτίμηση των καθιζήσεων σε αμμώδη εδάφη, οι τιμές του μέτρου ελαστικότητας (Ε) εκτιμώνται με εμπειρικές μεθόδους από επιτόπου δοκιμές (ως προηγουμένως) Καθιζήσεις (άμεσες) σε μή-συνεκτικά εδάφη :

4 1. Μέθοδοι που βασίζονται στη δοκιμή Πρότυπης Διείσδυσης (SPT) : Καθιζήσεις σε μή-συνεκτικά εδάφη

5 1. Μέθοδοι που βασίζονται στη δοκιμή Πρότυπης Διείσδυσης (SPT) : Υπολογισμός καθιζήσεων σε μή-συνεκτικά εδάφη Ν = Αριθμός πτώσεων του βάρους για προχώρηση κατά 30 cm (μετά τα πρώτα 15cm) Συστήματα πτώσεως του βάρους των 75kg Διείσδυση 3 x 15cm Πτώσεις : n = 6,8,9 N = 8+9 = 17 15cm Ν = 17

6 1. Μέθοδοι που βασίζονται στη δοκιμή Πρότυπης Διείσδυσης (SPT) : Υπολογισμός καθιζήσεων σε μή-συνεκτικά εδάφη Τυπικά διαγράμματα του δείκτη Ν με το βάθος σε δύο γειτονικές γεωτρήσεις, σε πρόσφατο αλλουβιακό σχηματισμό. Η διαφορά των τιμών σε αντίστοιχες στάθμες οφείλεται στην αλλαγή της κοίτης του ποταμού και την απόθεση διαφορετικού τύπου υλικών

7 1. Μέθοδοι που βασίζονται στη δοκιμή Πρότυπης Διείσδυσης (SPT) : Υπολογισμός καθιζήσεων σε μή-συνεκτικά εδάφη Η καθίζηση πεδίλων σε αμμώδη εδάφη υπολογίζεται με βάση τον μέσο δείκτη (Ν) της δοκιμής SPT σε μία ζώνη πάχους 2Β κάτω από τη στάθμη έδρασης του πεδίλου (Β=πλάτος του πεδίλου). Β Ζώνη πάχους 2Β

8 1. Μέθοδοι που βασίζονται στη δοκιμή Πρότυπης Διείσδυσης (SPT) : Υπολογισμός καθιζήσεων σε μή-συνεκτικά εδάφη 1.Ποικίλης ενέργειας πτώσεως του βάρους της δοκιμής SPT : Ν 60 = C ER N m 2.Παρουσίας υδροφόρου ορίζοντα στη θέση εκτέλεσης της δοκιμής : N w = C w N m 3.Ποικίλου βάθους εκτέλεσης της δοκιμής (δηλαδή, ποικίλης κατακόρυφης ενεργού τάσης) : N n = C n N m ή, εναλλακτικά, με προσαρμογή σε συγκεκριμένη σχετική πυκνότητα (D r ) Οπότε, ο διορθωμένος δείκτης (Ν) είναι : Ν = C ER C w C n N m Συνήθως, η τιμή του δείκτη Ν που υπεισέρχεται στους υπολογισμούς της καθίζησης προκύπτει από την μετρούμενη τιμή του δείκτη (N m ) μετά από διόρθωση λόγω : λόγω ενέργειας πτώσεως λόγω υδροφόρου ορίζοντα λόγω βάθους της δοκιμής

9 Διορθώσεις του μετρούμενου δείκτη Ν m της δοκιμής SPT : 1.Διόρθωση του Ν m λόγω διαφορετικής ενέργειας πτώσεως σε διάφορες μεθόδους εκτέλεσης της δοκιμής (προσαρμογή στο 60% της θεωρητικής ενέργειας πτώσεως ) : N 60 = C ER N m Συνήθως, στην Ελλάδα, δεν απαιτείται τέτοια διόρθωση (δηλαδή C ER = 1  N 60 = N m ) επειδή η συνήθης μέθοδος εκτέλεσης της δοκιμής δίνει ενέργεια πτώσεως περίπου ίση με το 60% της θεωρητικής ενέργειας πτώσεως. 1. Μέθοδοι που βασίζονται στη δοκιμή Πρότυπης Διείσδυσης (SPT) : 2.Διόρθωση του Ν m λόγω της παρουσίας υδροφόρου ορίζοντα : Εάν η δοκιμή SPT εκτελεσθεί κάτω από τη στάθμη του υπογείου ορίζοντα σε λεπτόκοκκες άμμους με N m > 15, η αναπτυσσόμενη αρνητική πίεση πόρων κατά τη διείσδυση του δειγματολήπτη αυξάνει πλασματικά την τιμή του Ν, και συνεπώς απαιτείται διόρθωση (μείωση του N m ) κατά Terzaghi : N = 15 + 0.5 ( N m – 15) Δεν απαιτείται διόρθωση εάν Ν m < 15 ή εάν η άμμος δεν είναι λεπτόκοκκη, επειδή στις περιπτώσεις αυτές δεν αναπτύσσονται αρνητικές πιέσεις πόρων. Σε χαλικώδεις σχηματισμούς ή αμμοχάλικα : Ν = 1.25 Ν m

10 3.Διόρθωση του Ν m λόγω βάθους, κατά Terzaghi και κατά τον Βρετανικό Κανονισμό BS 8002 : Τιμές του συντελεστή C n = N n (διορθωμένο) / N m (μετρούμενο) = Ν’ / Ν Παράδειγμα : Εστω τετραγωνικό πέδιλο (B=L=1.5m) στο οποίο το βάθος επιρροής είναι z=2B=3m. Στο μέσο του βάθους επιρροής (z=B=1.5m), η κατακόρυφη ενεργός τάση είναι 1.5x20=30 kPa (υδροφόρος ορίζοντας σε μεγάλο βάθος). Η μέση τιμή του μετρημένου δείκτη Ν σε βάθος 0 έως 2Β = 3m είναι N 60 = Ν m = 10. Από το διάγραμμα : C n = 2.40  Ν n = C n N m = 2.4 x 10 = 24 (διορθωμένος δείκτης) Κατά Terzaghi και κατά το BS 8002 Εάν η δοκιμή SPT εκτελεσθεί σε μικρό βάθος (όπου η ενεργός γεωστατική τάση είναι μικρή), η τιμή του Ν θα είναι μικρότερη από το Ν της δοκιμής στο ίδιο έδαφος αλλά σε μεγαλύτερο βάθος. Αρα απαιτείται αναγωγή της δοκιμής σε ενιαία ενεργό γεωστατική πίεση. Κατά Terzaghi, η πίεση αναγωγής είναι : 135 kPa

11 3. Διόρθωση του Ν m λόγω βάθους : Αναγωγή σε τάση υπερκειμένων σ’ v =100 kPa μέσω του συντελεστή C n (κατά Peck, Hanson & Thornburn, 1974) : N n = C n N m Παράδειγμα : Εστω τετραγωνικό πέδιλο (B=L=1.5m) στο οποίο το βάθος επιρροής είναι z=2B=3m. Στο μέσο του βάθους επιρροής (z=B=1.5m), η κατακόρυφη ενεργός τάση είναι 1.5x20=30 kPa (υδροφόρος ορίζοντας σε μεγάλο βάθος). Η μέση τιμή του μετρημένου δείκτη Ν σε βάθος 0 έως 2Β = 3m είναι N 60 = Ν m = 10. Από το διάγραμμα : C n = 1.35  Ν n = C n N m = 1.35 x 10 = 13.5 (διορθωμένος δείκτης) Εάν η δοκιμή SPT εκτελεσθεί σε μικρό βάθος (όπου η ενεργός γεωστατική τάση είναι μικρή), η τιμή του Ν θα είναι μικρότερη από το Ν της δοκιμής στο ίδιο έδαφος αλλά σε μεγαλύτερο βάθος. Αρα απαιτείται αναγωγή της δοκιμής σε ενιαία ενεργό γεωστατική πίεση. Κατά Peck, Hanson & Thornburn (1974), η πίεση αναγωγής είναι : 100 kPa Dr = 67% 1 Κατά Peck, Hanson & Thornburn (1974)

12 3. Αναγωγή του Ν m σε σχετική πυκνότητα D r = 100 % (κατά Terzaghi & Peck) : Παράδειγμα : Εστω τετραγωνικό πέδιλο (B=L=1.5m) στο οποίο το βάθος επιρροής είναι z=2B=3m. Στο μέσο του βάθους επιρροής (z=B=1.5m), η κατακόρυφη ενεργός τάση είναι 1.5x20=30 kPa (υδροφόρος ορίζοντας σε μεγάλο βάθος). Η μέση τιμή του μετρημένου δείκτη Ν σε βάθος 0 έως 2Β = 3m είναι N 60 = Ν m = 10. Η σχετική πυκνότητα της άμμου είναι D r = 67 %. Εάν η σχετική πυκνότητα της άμμου ήταν 100%, ο δείκτης Ν θα ήταν Ν’ = 31 (ανηγμένος δείκτης). Dr = 67% 60

13 4. Διόρθωση του μετρηθέντος Ν=Ν m λόγω βάθους (κατά Peck & Bazaraa, 1967) : Για κατακόρυφη ενεργό τάση σ’ vo < 71.8 kPa : Για κατακόρυφη ενεργό τάση σ’ vo > 71.8 kPa :

14 1.1. Εμπειρική μέθοδος Alpan για άκαμπτα πέδιλα : ρ i = άμεση καθίζηση του πεδίλου (σε cm) B, L = πλάτος και μήκος του πεδίλου σε μέτρα (B  L) q = μέση πρόσθετη πίεση του πεδίλου στο έδαφος (σε kPa) α ο = εμπειρικός συντελεστής που εξαρτάται από τον ανηγμένο δείκτη Ν΄ της δοκιμής SPT, κατά την μέθοδο Terzaghi & Peck (αναγωγή σε D r =100%) N’ = 31 Για Ν’ = 31  α ο = 0.10 1. Μέθοδοι που βασίζονται στη δοκιμή Πρότυπης Διείσδυσης (SPT) : Υπολογισμός καθιζήσεων σε μή-συνεκτικά εδάφη

15 Αναγωγή του Ν m για την εφαρμογή της μεθόδου Alpan : Προσαρμογή σε σχετική πυκνότητα D r = 100 % (κατά Terzaghi & Peck) : Παράδειγμα : Εστω τετραγωνικό πέδιλο (B=L=1.5m) στο οποίο το βάθος επιρροής είναι z=2B=3m. Στο μέσο του βάθους επιρροής (z=B=1.5m), η κατακόρυφη ενεργός τάση είναι 1.5x20=30 kPa (υδροφόρος ορίζοντας σε μεγάλο βάθος). Η μέση τιμή του μετρημένου δείκτη Ν σε βάθος 0 έως 2Β = 3m είναι N 60 = Ν m = 10. Η σχετική πυκνότητα της άμμου είναι D r = 67 %. Εάν η σχετική πυκνότητα της άμμου ήταν 100%, ο δείκτης Ν θα ήταν Ν’ = 31 (ανηγμένος δείκτης). Dr = 67% 60

16 Εφαρμογή της μεθόδου Alpan : Ορθογωνικό πέδιλο (L=3m, Β=2m) εδραζόμενο σε βάθος D=1m. Επιφόρτιση q=300 kPa. Το έδαφος είναι ξηρή άμμος με ειδικό βάρος γ=20 kN/m 3 και SPT N 60 = 10. Υπολογισμός άμεσης καθίζησης κατά Alpan : Βάθος επιρροής : z = 2B = 4m από τη στάθμη έδρασης του πεδίλου Κατακόρυφη ενεργός τάση στο μέσο του βάθους επιρροής : σ’ v = (2+1) x 20 =60 kPa Για σ’ v = 60 kPa και Ν 60 = 10  D r = 60 %. Εάν η σχετική πυκνότητα της άμμου ήταν 100%, ο δείκτης Ν θα ήταν Ν’ = 25 (ανηγμένος δείκτης). Για Ν’ = 25  α ο = 0.13 ρ i = 0.94 cm = 9.4 mm 1.1. Εμπειρική μέθοδος Alpan για άκαμπτα πέδιλα : Υπολογισμός καθιζήσεων σε μή-συνεκτικά εδάφη

17 1.2. Εμπειρική μέθοδος Schultze & Sherif για άκαμπτα πέδιλα : ρ i = άμεση καθίζηση του πεδίλου (σε cm) B, L = πλάτος και μήκος του πεδίλου σε μέτρα (B  L) D = βάθος του πεδίλου από την επιφάνεια του εδάφους (σε μέτρα) Η = min (πάχος συμπιεστής στρώσης, 2B) q = μέση πρόσθετη πίεση του πεδίλου στο έδαφος (σε kPa) N = Δείκτης SPT, διορθωμένος κατά Terzaghi & Peck (αναγωγή σε D r =100%) f = εμπειρικός συντελεστής 1. Μέθοδοι που βασίζονται στη δοκιμή Πρότυπης Διείσδυσης (SPT) : Υπολογισμός καθιζήσεων σε μή-συνεκτικά εδάφη

18 Εφαρμογή της μεθόδου Schultze & Sherif : Ορθογωνικό πέδιλο (L=3m, Β=2m) εδραζόμενο σε βάθος D=1m. Επιφόρτιση q=300 kPa. Το έδαφος είναι ξηρή άμμος με ειδικό βάρος γ=20 kN/m 3 και SPT N 60 = 10. Υπολογισμός άμεσης καθίζησης κατά Schultze & Sherif : Η = 2Β = 4m  H/B = 2. Για H/B=2 και L/B=1.5  f = 0.074 Διόρθωση του Ν κατά Terzaghi & Peck (αναγωγή σε D r =100%) : Βάθος επιρροής : z = 2B = 4m από τη στάθμη έδρασης του πεδίλου. Κατακόρυφη ενεργός τάση στο μέσο του βάθους επιρροής : σ’ v = (2+1) x 20 =60 kPa Για σ’ v = 60 kPa και Ν 60 = 10  D r = 58 %. Εάν η σχετική πυκνότητα της άμμου ήταν 100%, ο δείκτης Ν θα ήταν Ν’ = 25 (ανηγμένος δείκτης). Για Ν’ = 25 : ρ i = 0.88 cm = 8.8 mm

19 1.3. Εμπειρική μέθοδος Terzaghi & Peck (1967) για άκαμπτα τετραγωνικά πέδιλα πλάτους (Β) στην επιφάνεια του εδάφους (D=0) : q = μέση πρόσθετη πίεση του πεδίλου στο έδαφος (σε kPa) N = Διορθωμένος δείκτης SPT κατά Terzaghi και BS 8002 ρ i = άμεση καθίζηση του πεδίλου (σε cm) Υπολογισμός καθιζήσεων σε μή-συνεκτικά εδάφη Παράδειγμα : Β = 2.5m = 8.2 πόδια, q = 300 kPa, N (διορ) = 24 Από το σχήμα ή τη σχέση : q 1 = 250 kPa Αρα : ρ i = 2.5 x (300 / 250) = 3 cm 1. Υπολογισμός του q 1 (σε kPa), από το σχήμα ή την προσεγγιστική σχέση : Β = εύρος πεδίλου (σε μέτρα) Οπότε : 2. Καθίζηση πεδίλου (σε cm) :

20 Παρατήρηση : Κατά την μέθοδο Terzaghi & Peck για άκαμπτα τετραγωνικά πέδιλα σε άμμους, η άμεση καθίζηση (ρ Β ) πεδίλου πλάτους Β, σχετίζεται με την καθίζηση (ρ b ) πεδίλου πλάτους b, στo οποίo επιβάλλεται η ίδια πίεση (q) με τη σχέση : όπου : Β, b σε μέτρα Συνεπώς, εάν εκτελεσθεί δοκιμή φόρτισης πλάκας με πλάκα πλάτους b = 0.305m και μετρηθεί άμεση καθίζηση (ρ 1 ), τότε η άμεση καθίζηση τετραγωνικού πεδίλου εύρους B (για την ίδια επιβαλλόμενη πίεση) θα είναι : 1.3. Εμπειρική μέθοδος Terzaghi & Peck (1967) για άκαμπτα τετραγωνικά πέδιλα πλάτους (Β) στην επιφάνεια του εδάφους (D=0) : Σημείωση : Μέγιστη τιμή ρ Β / ρ 1 = 4

21 1.4. Εμπειρική μέθοδος Peck, Hanson & Thornburn (1974) για άκαμπτα τετραγωνικά πέδιλα : B = πλάτος του πεδίλου (B = L) D = βάθος του πεδίλου από την επιφάνεια του εδάφους D w = βάθος του υδροφόρου ορίζοντα από την επιφάνεια του εδάφους q = μέση πρόσθετη πίεση του πεδίλου στο έδαφος (σε kPa) N = Διορθωμένος δείκτης SPT κατά Peck, Hanson & Thornburn (1974) ρ i = άμεση καθίζηση του πεδίλου (σε cm) Υπολογισμός καθιζήσεων σε μή-συνεκτικά εδάφη

22 1.4. Εμπειρική μέθοδος Peck, Hanson & Thornburn (1974) για άκαμπτα τετραγωνικά πέδιλα : Υπολογισμός καθιζήσεων σε μή-συνεκτικά εδάφη Β DwDw B = πλάτος του πεδίλου (B = L) D = βάθος του πεδίλου από την επιφάνεια του εδάφους D w = βάθος του υδροφόρου ορίζοντα από την επιφάνεια του εδάφους q = μέση πρόσθετη πίεση του πεδίλου στο έδαφος (σε kPa) N = Διορθωμένος δείκτης SPT κατά Peck, Hanson & Thornburn (1974). Μέση τιμή του Ν σε μια ζώνη πάχους 2Β κάτω από το πέδιλο ρ i = άμεση καθίζηση του πεδίλου (σε cm) C w = συντελεστής επιρροής στάθμης υπογείου ορίζοντα :

23 Εφαρμογή της μεθόδου Peck, Hanson & Thornburn (1974) : Τετραγωνικό πέδιλο (Β=L=2m) εδραζόμενο σε βάθος D=1m. Επιφόρτιση q=300 kPa. Το έδαφος είναι άμμος με ειδικό βάρος γ=20 kN/m 3 και SPT N 60 = 10. Η στάθμη του υπογείου ορίζοντα βρίσκεται σε βάθος 1m κάτω από το πέδιλο (άρα : D w = 2m) Υπολογισμός της άμεσης καθίζησης : Διόρθωση του δείκτη Ν : Βάθος επιρροής : z = 2B = 4m από τη στάθμη έδρασης του πεδίλου Κατακόρυφη ενεργός τάση στο μέσο του βάθους επιρροής (2m κάτω από το πέδιλο) : σ’ v = 2 x 20 + 1 x 10 = 50 kPa. Διόρθωση κατά Peck, Hanson & Thornburn : Για σ’ v = 50 kPa  C n = 1.15  N n = C n N 60 = 1.234 x 10 =12.3 D/Β = 1/2 = 0.5, Β = 2 / 0.305 = 6.55 πόδια, Ν = 12.3  (από το σχήμα) q 1 = 130 kPa C w = 0.5 + 0.5 x 2 / (1 + 2) =0.83 Αρα : 1.4. Εμπειρική μέθοδος Peck, Hanson & Thornburn (1974) για άκαμπτα τετραγωνικά πέδιλα :

24 1.5. Εμπειρική μέθοδος Meyerhof για άκαμπτα τετραγωνικά πέδιλα : q a = Μέση πίεση (kPa) άκαμπτου τετραγωνικού πεδίλου εύρους Β (σε m), που προκαλεί καθίζηση 25mm. Το πέδιλο εδράζεται στην επιφάνεια αμμώδους σχηματισμού μεγάλου πάχους με διάφορες τιμές του δείκτη N=Ν 60 της δοκιμής SPT. Για πέδιλο που εδράζεται σε βάθος D από την επιφάνεια, η καθίζηση (ρ i σε cm) είναι : Υπολογισμός καθιζήσεων σε μή-συνεκτικά εδάφη Για Β > 1.2m : Για Β < 1.2m :

25 1.5. Εμπειρική μέθοδος Meyerhof για άκαμπτα τετραγωνικά πέδιλα : γιά πέδιλα εύρους Β < 1.2 m Οι προηγούμενες προσεγγιστικές σχέσεις για την άμεση καθίζηση (ρ i σε cm) άκαμπτων τετραγωνικών πεδίλων στην επιφάνεια του εδάφους (D=0), σε άμμους συνοψίζονται κατωτέρω : γιά πέδιλα εύρους Β > 1.2 m γιά πολύ μεγάλα πέδιλα (κοιτοστρώσεις) q = μέση επιφόρτιση σε kPa B = πλάτος πεδίλου σε μέτρα Ν = μέση τιμή του δείκτη της δοκιμής SPT σε βάθος «Β» κάτω από το πέδιλο ρ i = άμεση καθίζηση σε cm Υπολογισμός καθιζήσεων σε μή-συνεκτικά εδάφη Σημείωση : Για πέδιλα που εδράζονται σε βάθος (D), οι καθιζήσεις διαιρούνται με τον συντελεστή : [1+D/(3B)]

26 ρ i = άμεση καθίζηση του πεδίλου (σε cm) για φόρτιση με συντελεστή ασφαλείας FS  3. Για FS < 3, η καθίζηση αυξάνει σημαντικά λόγω μη-γραμμικότητας του εδάφους. Για FS = 2, η καθίζηση του πεδίλου μπορεί αν είναι υπερδιπλάσια της καθίζησης που αντιστοιχεί σε FS=3. q = μέση επιφόρτιση (πέραν της γεωστατικής) στη βάση του πεδίλου (σε kPa) B = πλάτος του πεδίλου (σε m), όπου το μήκος L  B = Διορθωμένη μέση τιμή του δείκτη της δοκιμής SPT σε ζώνη βάθους επιρροής «Z» κάτω από το πέδιλο. Η διόρθωση του μετρούμενου Ν m γίνεται λόγω ενέργειας πτώσεως και λόγω παρουσίας υδροφόρου ορίζοντα αλλά ΟΧΙ λόγω βάθους εκτέλεσης της δοκιμής. Υπολογισμός καθιζήσεων σε μή-συνεκτικά εδάφη 1.6. Εμπειρική μέθοδος Burland & Burbridge (1985) για άκαμπτα πέδιλα : Β DwDw Ζ

27 Ζ = βάθος επιρροής του πεδίλου. Εάν ο δείκτης SPT N μειώνεται με το βάθος, τότε : Ζ = 2Β. Εάν ο δείκτης Ν είναι σταθερός ή αυξάνει με το βάθος, τότε : Για Β < 4m : Ζ / Β = 0.80  Ζ = 0.80 Β Για Β > 25m : Z / B = 0.40  Ζ = 0.40 Β Γραμμική παρεμβολή για ενδιάμεσες τιμές του Β : f I = συντελεστής πάχους (Η) της συμπιεστής στρώσης. Εάν Η > Ζ τότε : f I = 1. Εάν Η < Ζ : f I = (H/Z) [ 2 – (H/Z)] Υπολογισμός καθιζήσεων σε μή-συνεκτικά εδάφη 1.6. Εμπειρική μέθοδος Burland & Burbridge (1985) για άκαμπτα πέδιλα : Β DwDw Ζ

28 Υπολογισμός καθιζήσεων σε μή-συνεκτικά εδάφη 1.6. Εμπειρική μέθοδος Burland & Burbridge (1985) για άκαμπτα πέδιλα : f S = συντελεστής σχήματος του πεδίλου. Για ορθωγωνικά πέδιλα μήκους L > B : f o = συντελεστής προφόρτισης της άμμου. Για κανονικά στερεοποιημένες άμμους : f o = 1 Για υπερστερεοποιημένες άμμους : f o = 1/3 f t = συντελεστής μακροχρόνιας καθίζησης. Κυρίως για περιπτώσεις ανακυκλιζόμενης φόρτισης επί χρονικό διάστημα άνω των 3 ετών (χρόνος t σε έτη) : Περιορισμένη ανακύκλιση : R 3 = 0.3, R t = 0.2 Εντονη ανακύκλιση : R 3 = 0.7, R t = 0.8 Σημείωση : Η μέθοδος Burland & Burbridge μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εκτίμηση της μέσης καθίζησης εύκαμπτων θεμελιώσεων (π.χ. δεξαμενές) σε αμμώδεις σχηματισμούς

29 Υπολογισμός καθιζήσεων σε μή-συνεκτικά εδάφη 1.6. Εμπειρική μέθοδος Burland & Burbridge (1985) για άκαμπτα πέδιλα : Παράδειγμα εφαρμογής : Γενική κοιτόστρωση διαστάσεων κατόψεως Β = 20m, L = 30m, εδραζόμενη σε βάθος D = 3m, με μέση πίεση θεμελίωσης q o = 200 kPa. Το έδαφος είναι κανονικά στερεοποιημένη λεπτόκοκκη άμμος μεγάλου πάχους με τις ακόλουθες τιμές του δείκτη SPT : Σε βάθος d = D = 3m  N m = 15, με γραμμική αύξηση του Ν m με το βάθος (ΔΝ m = 2 ανά μέτρο βάθους). Η στάθμη του υπογείου ορίζοντα βρίσκεται στο βάθος θεμελίωσης του έργου. Υπολογισμοί : Βάθος επιρροής της καθίζησης (4m < B < 25m) : Ζ = 10m Διόρθωση του δείκτη Ν : Βάθος d = 3m : N m = 15  N = 15 Βάθος d = Z = 13m : N m = 15 + 2 x 10 = 35  Ν = 25 = 0.5 x (15 + 25) = 20 Μέση τιμή του Ν : N = 15 + 0.5 ( N m – 15)

30 Υπολογισμός καθιζήσεων σε μή-συνεκτικά εδάφη 1.6. Εμπειρική μέθοδος Burland & Burbridge (1985) για άκαμπτα πέδιλα : Υπολογισμοί (συνέχεια) : f o = 1, f Ι = 1, f S = 1.15Συντελεστές : Μακροχρόνια καθίζηση : Χρονική διάρκεια t = 30 ετών – Ενδιάμεση ανακύκλιση : R 3 = 0.5, R t = 0.5 Οπότε : f t = 1+0.5 + 0.5 log (30/3) = 2 Συνεπώς η μακροχρόνια καθίζηση θα είναι : ρ i = 2 x 3.4 = 6.8 cm Βραχυχρόνια καθίζηση : ρ i = 0.171 x 1 x 1.15 x 1 x [ 20 0.7 / 20 1.4 ] 140 = 3.4 cm Επιφόρτιση στη στάθμη θεμελίωσης (D=3m) : q = q o – D γ = 200 – 3 x 20 = 140 kPa

31 2. Μέθοδοι που βασίζονται στη δοκιμή Διείσδυσης Κώνου (CPT) : Υπολογισμός καθιζήσεων σε μή-συνεκτικά εδάφη Σύστημα προώθησης του κώνου Αιχμή του διατρητικού στελέχους (κώνος) Αντίσταση αιχμής q c

32 Εμπειρική μέθοδος Schmertmann για άκαμπτα πέδιλα σε άμμους : ρ i = άμεση καθίζηση του πεδίλου (σε μονάδες συμβατές με το πάχος Δz j ) C 1 = διόρθωση λόγω αποφόρτισης στο βάθος D ( = βάθος έδρασης του πεδίλου) σ’ vD = κατακόρυφη ενεργός τάση στο βάθος έδρασης του πεδίλου (D) : q = μέση πίεση του πεδίλου στο έδαφος Δz j = πάχος στρώσης (j). Συνήθως : Δz j = 0.1  0.2 Β E j = μέτρο ελαστικότητας της στρώσης (j) C t = διόρθωση λόγω αύξησης της καθίζησης με την πάροδο του χρόνου ( t – σε έτη) Αθροίζονται οι επιρροές (j) ζωνών, πάχους εκάστης Δz j : I zj = συντελεστής επιρροής της στρώσης (j) – από το επόμενο νομογράφημα Γιά άμεση καθίζηση (t=0.1 έτη) : C t = 1 2. Μέθοδοι που βασίζονται στη δοκιμή Διείσδυσης Κώνου (CPT) : Υπολογισμός καθιζήσεων σε μή-συνεκτικά εδάφη

33 Εμπειρική μέθοδος Schmertmann για άκαμπτα πέδιλα σε άμμους : Μέγιστη τιμή (I zp ) του δείκτη I z : σ’ vI = κατακόρυφη ενεργός τάση σε βάθος (z) κάτω από τη στάθμη έδρασης του πεδίλου όπου: z = B, για λωριδωτό πέδιλο z = B/2, για τετραγωνικό πέδιλο Προσοχή : το ανωτέρω σχήμα δίνει τη μορφή του συντελεστή Ι z. Οι ακριβείς τιμές του I z εξαρτώνται από την τιμή του I zp Γραμμική παρεμβολή για ενδιάμεσες τιμές του L/B Ζ=Β Ζ=Β/2

34 Εμπειρική μέθοδος Schmertmann για άκαμπτα πέδιλα σε άμμους : Σχηματική κατανομή του συντελεστή I z με το βάθος Εκτίμηση του μέτρου ελαστικότητας Ε : q c = αντοχή διείσδυσης της αιχμής του κώνου L / BE / q c 1  10 2.5 3.5 Γραμμική παρεμβολή για ενδιάμεσες τιμές του L/B

35 Παράδειγμα : Υπολογισμός άμεσης καθίζησης του άκαμπτου θεμελίου γέφυρας με διαστάσεις Β=2.6m, L=23m σε βάθος D=2m από την επιφάνεια (όπου βρίσκεται και ο υδροφόρος ορίζοντας). Η εφαρμοζόμενη πίεση στο πέδιλο είναι q=178 kPa. Το έδαφος θεμελίωσης είναι αμμώδες. Στο σχήμα φαίνεται η κατανομή της αντοχής κώνου (q c ) της δοκιμής CPT με το βάθος. Εμπειρική μέθοδος Schmertmann για άκαμπτα πέδιλα σε άμμους :

36 1.L / B = 23 / 2.6 = 8.85. Αρα κατανομή του συντελεστή επιρροής (I z ) για λωριδωτό πέδιλο. 2. Μέγιστη τιμή του δείκτη I z : Εμπειρική μέθοδος Schmertmann για άκαμπτα πέδιλα σε άμμους : q – σ’ vD = 178 – 15.7 x 2 = 147 kPa σ’ vI = 15.7 x 2 + (15.7 – 10) x 2.6 = 47.6 kPa Αρα : I zp = 0.68 3.Η κατανομή του Ι z με το βάθος φαίνεται στο σχήμα της προηγούμενης σελίδας (μέχρι βάθους 4Β = 4 x 2.6 = 10.4m). Το διάγραμμα χωρίζεται σε 11 ζώνες. Το πάχος (Δz) κάθε ζώνης φαίνεται στη στήλη 2 του πίνακα της επόμενης σελίδας. 4.Προσδιορισμός της τιμής του I z στο μέσον κάθε ζώνης (από το τριγωνικό διάγραμμα) – στήλη 4 5.Προσδιορισμός του q c σε κάθε ζώνη (στήλη 5) 6.Προσδιορισμός του μέτρου ελαστικότητας Ε από τη σχέση Ε = 3.5 q c 7.Προσδιορισμός του συντελεστή C 1 από τη σχέση : C 1 = 1 – 0.5 x (15.7 x 2) / 147 = 0.89 8.Αμεση καθίζηση : C t = 1. 9.Υπολογισμός της καθίζησης από τη σχέση :

37 Εμπειρική μέθοδος Schmertmann για άκαμπτα πέδιλα σε άμμους : Παράδειγμα εφαρμογής (συνέχεια) :

38 Τιμές του λόγου q c / N κατά Robertson : Εκτιμήσεις της αντοχής διείσδυσης κώνου (q c ) με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής SPT (δείκτης Ν)

39 Τιμές του λόγου q c / N (q c σε MPa) κατά Burland and Burbridge

40 Σύνοψη μετρήσεων άμεσων καθιζήσεων πεδίλων και γενικών κοιτοστρώσεων σε αμμώδεις σχηματισμούς σε διάφορες τιμές της σχετικής πυκνότητας (D r )


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΛΕΞΗ 6 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων : Υπολογισμός καθιζήσεων σε αμμώδη εδάφη ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ « ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ » 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google