Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βελτίωση Ποιότητας (Quality Improvement)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βελτίωση Ποιότητας (Quality Improvement)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βελτίωση Ποιότητας (Quality Improvement)

2 Classic Economic model of Quality of Conformance

3 Modern Economic model of Quality of Conformance

4 Μοντέλα Διοίκησης για Βελτίωση Ποιότητας
Ικανότητα προσδιορισμού και επίλυσης προβλημάτων. Πρόβλημα: Η απόκλιση μεταξύ του τι θα έπρεπε να γίνει και τι πραγματικά έχει γίνει. Επίλυση προβλημάτων: Όλες οι ενέργειες που συνδέονται με την αλλαγή της κατάστασης από την κατάσταση «τι πραγματικά γίνεται» σε «τι θα έπρεπε να έχει γίνει».

5 Μοντέλα Διοίκησης για Βελτίωση Ποιότητας - Ταξινόμηση Προβλημάτων ποιότητας -
Ταξινόμηση Προβλημάτων: Προσδιορίζεται με βάση τη ποσότητα της πληροφορίας που είναι διαθέσιμη για το πρόβλημα. Δομημένα Προβλήματα: Πλήρης πληροφορία για το πρόβλημα (Τι συμβαίνει, τι θα έπρεπε να συνέβαινε, πως θα φτάσουμε εκεί) π.χ. Η διάμετρος ενός εξαρτήματος είναι μικρότερη από την επιθυμητή Αδόμητα προβλήματα: Ύπαρξη ασάφειας. Π.χ. 35% των τελικών συναρμολογούμενων προϊόντων δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις απόδοσης Ημι-Δομημένα προβλήματα: Ενδιάμεση κατάσταση. π.χ. Προσδιορισμός των συγκεκριμένων ενεργειών ελέγχου ποιότητας κατά την έναρξη της παραγωγής ενός νέου προϊόντος.

6 Μοντέλα Διοίκησης για Βελτίωση Ποιότητας - Ταξινόμηση Προβλημάτων ποιότητας -
Βάση της μορφής του προβλήματος Προβλήματα Συμμόρφωσης: Μη ικανοποιητική απόδοση από πιστοποιημένα συστήματα (επίπεδα ποιότητας ή ικανοποίησης πελατών χαμηλά). Αναζήτηση αιτιών απόκλισης. Προβλήματα Μη-Δομημένης απόδοσης: Μη ικανοποιητικά αποτελέσματα από όχι σωστά πιστοποιημένο σύστημα. Καθήκοντα και εργασίες μη πιστοποιημένες από ενέργειες και απαιτήσεις. π.χ. φτωχές πωλήσεις. Προβλήματα Αποτελεσματικότητας: Αποτέλεσμα μη ικανοποιητικής απόδοσης βάση της άποψης των εμπλεκομένων φορέων (όλοι εκτός καταναλωτών). π.χ. προβλήματα που εμπίπτουν σε θέματα κόστους ή/και παραγωγικότητας.

7 Μοντέλα Διοίκησης για Βελτίωση Ποιότητας - Ταξινόμηση Προβλημάτων ποιότητας -
Βάση της μορφής του προβλήματος (2) Προβλήματα σχεδιασμού προϊόντων: Περιλαμβάνουν τα προβλήματα που προκύπτουν από το σχεδιασμό νέων προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών. Το QFD είναι ένα εργαλείο που βοηθάει στην επίλυση τους. Προβλήματα σχεδιασμού διαδικασιών: Περιλαμβάνουν σχεδιασμό νέων διαδικασιών ή αναθεώρηση υπαρχόντων. Προσδιορισμός απαιτήσεων διαδικασιών, ανάπτυξη εναλλακτικών διαδικασιών, διασύνδεση διαδικασιών με τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Τα Benchmarking & Business Process Reengineering, είναι εργαλεία χρήσιμα στο σχεδιασμό των διαδικασιών.

8 Μοντέλα Διοίκησης για Βελτίωση Ποιότητας - Διαδικασία Επίλυσης Προβλημάτων -
Επαναπροσδιορισμός και Ανάλυση του προβλήματος: Συλλογή και οργάνωση πληροφοριών, ανάλυση πληροφορίας, παραδοχές, επανεξέταση του προβλήματος κάτω από νέες θεωρήσεις. Γέννηση ιδεών: Καταιγισμός ιδεών (brainstorm) Αξιολόγηση και επιλογή ιδεών: Προσδιορισμός των ιδεών που επιτυγχάνουν τους στόχους. Εφαρμογή ιδεών

9 Μοντέλα Διοίκησης για Βελτίωση Ποιότητας - Ο κύκλος του Deming -

10 Μοντέλα Διοίκησης για Βελτίωση Ποιότητας - Ο κύκλος του Deming -
Plan: Μελέτη παρούσας κατάστασης και περιγραφή της διαδικασίας (εισερχόμενα, εξερχόμενα, καταναλωτές, προμηθευτές), κατανόηση απαιτήσεων καταναλωτών, συλλογή δεδομένων, προσδιορισμός προβλημάτων, εξέταση θεωριών για τις αιτίες, ανάπτυξη λύσεων και σχεδίων ενεργειών. Do: Το σχέδιο εφαρμόζεται σε πιλοτικό χαρακτήρα (π.χ. στο εργαστήριο ή σε μικρή ομάδα καταναλωτών) για την αξιολόγηση της λύσης και την συλλογή πληροφορίας. Συλλογή και τεκμηρίωση της πληροφορίας από την εφαρμογή. Study: Προσδιορισμός επιτυχίας του πιλοτικού σχεδίου από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, καταγραφή της αποκτηθείσας γνώσης, προσδιορισμός περαιτέρω θεμάτων για διευθέτηση. Act: Οι βελτιώσεις προτυποποιούνται και το τελικό σχέδιο τίθεται σε ισχύ ως η καλύτερη τρέχουσα λύση και μεταδίδεται σε όλο τον οργανισμό.

11 Μοντέλα Διοίκησης για Βελτίωση Ποιότητας - Δημιουργική Επίλυση Προβλημάτων -
Η επίλυση προβλημάτων ποιότητας πάρα πολύ συχνά προϋποθέτει δημιουργικότητα (εφευρετικότητα, επινοητικότητα). Η δημιουργική επίλυση προβλημάτων αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια: Κατανόηση της μη-ικανοποίησης Εύρεση γεγονότων Προσδιορισμός συγκεκριμένων προβλημάτων Γέννηση ιδεών Ανάπτυξη λύσεων Εφαρμογή Τα πρώτα 5 στάδια αποτελούν το στάδιο “Plan” στον κύκλο του Deming και το 6ο τα υπόλοιπα.

12 Μοντέλα Διοίκησης για Βελτίωση Ποιότητας - Δημιουργική Επίλυση Προβλημάτων -
Κατανόηση της μη-ικανοποίησης (συλλογή «καλών» δεδομένων) Η μη-ικανοποίηση δημιουργεί υψηλά κόστη, υπερβολικά μη-συμμορφούμενα προϊόντα, παράπονα καταναλωτών, χαμηλή ικανοποίηση καταναλωτών. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να προέρχονται από τις παρακάτω πηγές: Έλλειψη γνώσης για την εκτέλεση της διαδικασίας (δημιουργία ασυνεπειών και απόκλιση στα αποτελέσματα) Έλλειψη γνώσης για την ιδανική εκτέλεση της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της μη-κατανόησης των προσδοκιών του καταναλωτή και των στόχων της διαδικασίας. Έλλειψη ελέγχου σε υλικά και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία. Αθέλητα λάθη στην εκτέλεση της εργασίας Ανώφελη χρήση και πολυπλοκότητα, π.χ. μη αναγκαία στάδια σε μια διαδικασία και υπερβολικά αποθέματα

13 Μοντέλα Διοίκησης για Βελτίωση Ποιότητας - Δημιουργική Επίλυση Προβλημάτων -
Κατανόηση της μη-ικανοποίησης (2) Βιαστικός σχεδιασμός και παραγωγή, φτωχές προδιαγραφές σχεδιασμού, μη ικανοποιητικός έλεγχος εισερχομένων υλικών. Αποτυχία στην κατανόηση της ικανότητας της διαδικασίας να πληρεί τις απαιτήσεις Έλλειψη εκπαίδευσης Φτωχή διακρίβωση και έλεγχος οργάνων Μη ικανοποιητικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά όπως φωτισμός, θερμοκρασία και θόρυβος

14 Μοντέλα Διοίκησης για Βελτίωση Ποιότητας - Δημιουργική Επίλυση Προβλημάτων -
Εύρεση γεγονότων (παρατήρηση και προσεκτική ακρόαση) Κρίσιμες ερωτήσεις: Σε ποιες ερωτήσεις καλούμαστε να απαντήσουμε; Τι είδος δεδομένα χρειαζόμαστε για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις; Που μπορούμε να βρούμε τα δεδομένα; Ποιος παρέχει τα συγκεκριμένα δεδομένα; Πως μπορούμε να συλλέξουμε τα δεδομένα με την ελάχιστη προσπάθεια και το μικρότερο κίνδυνο για σφάλματα;

15 Μοντέλα Διοίκησης για Βελτίωση Ποιότητας - Δημιουργική Επίλυση Προβλημάτων -
Εύρεση γεγονότων (2) Το ινστιτούτο Juran προτείνει 10 σημαντικούς παράγοντες για τη συλλογή δεδομένων: Σχηματισμός σωστών ερωτήσεων για τις ανάγκες του έργου Χρήση κατάλληλων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και βεβαιωθείτε ότι έχουν επιλεγεί τα σωστά δεδομένα Προσδιορισμός εκτενών πηγών συλλογής δεδομένων Επιλογή μη μεροληπτικού αναλυτή Κατανόηση του περιβάλλοντος και σιγουρευτείτε ότι ο αναλυτής έχει ανάλογη εμπειρία Σχεδιασμός απλών φορμών συλλογής δεδομένων

16 Μοντέλα Διοίκησης για Βελτίωση Ποιότητας - Δημιουργική Επίλυση Προβλημάτων -
Εύρεση γεγονότων (3) Προετοιμασία οδηγιών για τη συλλογή δεδομένων Έλεγχος φορμών συλλογής δεδομένων και των οδηγιών και έλεγχος σωστής συμπλήρωσης Εκπαίδευση των συλλεκτών Επιθεώρηση της διαδικασίας συλλογής δεδομένων και επαλήθευση αποτελεσμάτων

17 Μοντέλα Διοίκησης για Βελτίωση Ποιότητας - Δημιουργική Επίλυση Προβλημάτων -
Προσδιορισμός συγκεκριμένων προβλημάτων (διαχωρισμός των αληθινών προβλημάτων μέσα από κατάσταση ασάφειας). Ρίζα αιτίας προβλήματος: Η κατάσταση η οποία επιτρέπει στις μη-συμμορφώσεις να δημιουργούνται, η οποία όταν μία φορά επιδιορθωθεί σωστά, τότε μόνιμα έχουμε διασφαλίσει ότι δεν θα επανεμφανιστεί. Η τεχνική των «5 Γιατί». Το πρόβλημα επαναπροσδιορίζεται σαν μια αλυσίδα από αιτίες και επιπτώσεις με στόχο τον προσδιορισμό της πηγής των συμπτωμάτων ρωτώντας «γιατί;» 5 φορές.

18 Οι περισσότεροι φοβούνται ότι θα εκφράσουν μάλλον ανόητες ιδέες.
Μοντέλα Διοίκησης για Βελτίωση Ποιότητας - Δημιουργική Επίλυση Προβλημάτων - Γέννηση ιδεών (Ανάπτυξη ιδεών για την επίλυση ή τον περιορισμό του προβλήματος) Μειονεκτήματα: Γίνεται κριτική της ιδέας πριν την πλήρη αξιολόγηση της. Οι περισσότεροι φοβούνται ότι θα εκφράσουν μάλλον ανόητες ιδέες. Καταιγισμός Ιδεών (Brainstorming): Κάθε άτομο της ομάδας προτείνει μία ιδέα κάθε φορά που είναι η σειρά του (απαγορεύεται η κριτική των ιδεών από τους υπόλοιπους). Ο συντονιστής καταγράφει όλες τις ιδέες σε ένα πίνακα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται εωσότου δεν υπάρχει άλλη ιδέα.

19 Εύρεση Λύσης (αξιολόγηση των ιδεών και επιλογή της καλύτερης)
Μοντέλα Διοίκησης για Βελτίωση Ποιότητας - Δημιουργική Επίλυση Προβλημάτων - Εύρεση Λύσης (αξιολόγηση των ιδεών και επιλογή της καλύτερης) Χρήση μοντέλων Αποφάσεων. Εφαρμογή Για την εφαρμογή των λύσεων ένα άτομο ή μια ομάδα αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαδικασία εφαρμογής της δηλαδή: Τι πρέπει να γίνει, που θα γίνει, πότε θα γίνει και πως θα γίνει.

20 Τα “6 Σίγμα” (Six-Sigma)
Ελάττωμα (Defect): Κάθε σφάλμα το οποίο περνάει στον καταναλωτή (πολύ χρησιμοποιούν τον όρο μη-συμμόρφωση). Μέτρηση ποιότητας αποτελεσμάτων (προϊόντων ή υπηρεσιών), εστίαση στο αποτέλεσμα. Defects per Unit (DPU)=Number of defects discovered / number of units produced Απόδοση Ποιότητας Defects per million opportunities=DPU x 1,000,000 / opportunities for error

21 6 Σίγμα π.χ. Κάθε ευκαιρία αποτυχίας των απαιτήσεων των επιβατών.

22 6 Σίγμα Τα 6 Σίγμα αντιπροσωπεύουν ένα επίπεδο ποιότητας που ισούται με 3,4 ελαττωματικά ανά εκατομμύριο ευκαιριών. Six-Sigma Quality

23 6 Σίγμα To επίπεδο ποιότητας των 6 Σίγμα αντιστοιχεί σε απόκλιση της διαδικασίας ίση με το μισό των σχεδιαστικών ανοχών (σε όρους Ικανότητας Διαδικασίας Cp=2,0), ο μ.ο. μπορεί να αυξηθεί 1,5 φορές της τυπικής απόκλισης από την τιμή στόχο.

24 6 Σίγμα Επίπεδο ποιότητας k-sigma
π.χ. k=4 άρα Cp=1,33

25 6 Σίγμα Number of defectives (parts per million) for specified Off-Centering of the process and Quality Levels Quality Level Off-Centering 3-sigma 3.5-sigma 4-sigma 4.5-sigma 5-sigma 5.5-sigma 6-slgma 2,7 465 63 6.8 0.57 0.034 0.002 0.25-sigma 3,577 666 99 12.8 1.02 0.1056 0.0063 0.5-sigma 6,44 1,382 236 32 3.4 0.71 0.019 0.75-sigma 12,288 3,011 665 88.5 11 0.1 1-sigma 22,832 6,433 1,35 233 0.39 1.25-sigma 40,111 12,201 3 577 10.7 1 1.5-sigma 66,803 22,8 6,2 1.75-sigma 105,601 40,1 12,2 88.4 2-sigma 158,7 66,8 1,3

26 Έλεγχος Ποιότητας Έλεγχος: δραστηριότητα διασφάλισης της συμμόρφωσης στις προδιαγραφές καθώς και το σύνολο των διορθωτικών ενεργειών. Σημαντικότητα Ελέγχου Ποιότητας: 1. Είναι η βάση για αποτελεσματική καθημερινή διοίκηση και 2. μακροπρόθεσμες βελτιώσεις δεν μπορούν να επιτευχθούν όταν οι διαδικασίες δεν είναι εντός ελέγχου.

27 Συστήματα Ελέγχου Ποιότητας
Συστατικά Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας Προδιαγραφές ή στόχους Μέσα μέτρησης της επιτυχίας Σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις προδιαγραφές και ανάδραση

28 Σχεδιασμός του Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας
Στα βασικά στοιχεία του συστήματος περιλαμβάνονται: Πολιτική ποιότητας και διαδικασίες για την υλοποίηση της (όπως: έλεγχος σχεδιασμού και προδιαγραφών, έλεγχος διαδικασιών, επιθεώρηση και δοκιμές, έλεγχος μη συμμορφούμενων και διορθωτικές ενέργειες, μέτρηση και έλεγχος εξοπλισμού, έλεγχος αναφορών και τεκμηρίωσης).

29 Σχεδιασμός του Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας - Πολιτική Ποιότητας -
Στόχος: Η Ηγεσία μέσω Διοίκησης Ολικής Ποιότητας αποτελεί την επιχειρησιακή μας φιλοσοφία και τον καθοδηγητικό στόχο Πολιτικές: Ικανοποίηση καταναλωτή Συνέπεια στις προδιαγραφές Συνεχής Βελτίωση Το σύστημα Διοίκησης Ποιότητας περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας, λειτουργικές διαδικασίες, οδηγίες εργασίας, και σχετικά έγγραφα, οι προδιαγραφές των οποίων ακολουθούνται από όλους τους εργαζομένους πάντοτε

30 Σχεδιασμός του Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας - Διοίκηση Συμβολαίων, Έλεγχος Σχεδιασμού, Προμήθειες -
Διοίκηση Συμβολαίων: Οι προδιαγραφές των καταναλωτών πρέπει να ικανοποιούνται, να προσδιορίζονται και να τεκμηριώνονται με σαφήνεια και τέλος να πιστοποιείται ότι ο οργανισμός έχει την ικανότητα να ικανοποιήσει τις προδιαγραφές. Έλεγχος Σχεδιασμού: Υπευθυνότητες στις δραστηριότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης, τα οργανωσιακά και τεχνικά περιβάλλοντα μεταξύ των ομάδων, προδιαγραφές προϊόντος και νομικές απαιτήσεις Λειτουργίες Προμηθειών: Αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτή (ικανότητα ικανοποίησης προδιαγραφών), μέθοδοι ελέγχου ποιότητας προμηθευτή κα μέσα επαλήθευσης ότι το προμηθευόμενο προϊόν ικανοποιεί τις προδιαγραφές.

31 Σχεδιασμός του Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας - Έλεγχος διαδικασιών, Επιθεώρηση & Δοκιμή -
Συστήματα Ελέγχου Διαδικασιών: Τεκμηριωμένες ενέργειες για κάθε διαδικασία, κατανόηση του εξοπλισμού και του εργασιακού περιβάλλοντος, μεθόδους παρακολούθησης και ελέγχου των ποιοτικών χαρακτηριστικών, διαδικασίες έγκρισης εξοπλισμού, κριτήρια εργασιακής τεχνικής (δεξιοτεχνίας) και ενέργειες συντήρησης. Επιθεώρηση και/ή Δοκιμή: Διενεργείται σε τρία βασικά σημεία της διαδικασίας παραγωγής:

32 Σχεδιασμός του Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας - Έλεγχος διαδικασιών, Επιθεώρηση & Δοκιμή (2) -
Επιθεώρηση Εισερχομένων: Διασφάλιση της συμμόρφωσης στις προδιαγραφές πριν οι διαδικασίες ξεκινήσουν (δειγματοληψία). Επιθεώρηση κατά την εξέλιξη της διαδικασίας: Οι πηγές διακύμανσης μπορεί να είναι: ρύθμιση μηχανών, απροσεξία εργαζομένων, συνθήκες περιβάλλοντος. Τελική επιθεώρηση: Επαλήθευση ικανοποίησης προδιαγραφών του τελικού προϊόντος.

33 Σχεδιασμός του Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας - Διορθωτικές Ενέργειες και Συνεχής Βελτίωση -
Διορθωτικές Ενέργειες: Επίλυση προβλημάτων ποιότητας και περιορισμός της επανεμφάνισης τους. Συνεχής Βελτίωση: Προσδιορισμός των αιτιών των προβλημάτων και ανάπτυξη λύσεων σε συνεχή βάση

34 Στατιστικός Έλεγχος Διαδικασιών (ΣΕΔ)
Ο ΣΕΔ είναι η μεθοδολογία με την οποία παρακολουθείται μία διαδικασία για τον προσδιορισμό των αιτιών αποκλίσεων και σηματοδοτεί την ανάγκη για την εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.

35 Στατιστικός Έλεγχος Διαδικασιών (2)

36 Μεθοδολογία ΣΕΔ Τα διαγράμματα ελέγχου έχουν 3 βασικές εφαρμογές: Τεκμηριώνουν την εντός-ελέγχου κατάσταση Παρακολούθηση διαδικασίας και δείχνουν πότε η διαδικασία βγαίνει εκτός-ελέγχου Προσδιορίζουν την ικανότητα της διαδικασίας

37 Μεθοδολογία ΣΕΔ (2) Βήματα δημιουργίας και χρήσης διαγραμμάτων ελέγχου: Προετοιμασία Επιλογή μεταβλητής ή χαρακτηριστικού Προσδιορισμός δείγματος, μέγεθος και συχνότητα δειγματοληψίας Συγκρότηση του διαγράμματος Συλλογή δεδομένων Καταγραφή δεδομένων Υπολογισμός στατιστικών μεγεθών: μ.ο., εύρος, ποσοστά κλπ. Κατάρτιση διαγράμματος

38 Μεθοδολογία ΣΕΔ (3) Συλλογή δεδομένων Κατασκευή κεντρικής γραμμής Υπολογισμός Άνω και Κάτω ορίου Ανάλυση και μετάφραση Διερεύνηση του διαγράμματος για εκτός ελέγχου καταστάσεις Περιορισμός σημείων εκτός ελέγχου Υπολογισμός ξανά των ορίων ελέγχου εάν είναι απαραίτητο

39 Μεθοδολογία ΣΕΔ (4) Χρήση του διαγράμματος ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων Συνέχιση της συλλογής δεδομένων και της αναπαράστασης Προσδιορισμός εκτός-ελέγχου καταστάσεων και λήψη διορθωτικών ενεργειών Χρήση του διαγράμματος για τον υπολογισμό της ικανότητας της διαδικασίας, εάν είναι απαραίτητο

40 Διαγράμματα ελέγχου για Μεταβλητές
Μεταβλητές είναι τα δεδομένα τα οποία μετρούνται σε συνεχή κλίμακα. Π.χ. μήκος, βάρος, απόσταση Τα πιο συνηθισμένα διαγράμματα ελέγχου μεταβλητών είναι το και το Το χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της κεντροποίησης της διαδικασίας, ενώ το για την παρακολούθηση της απόκλισης.

41 Κατασκευή Συλλογή δεδομένων. Συλλογή δειγμάτων. Μέγεθος δείγματος 3-10. Όπου D3, D4 και A2 σταθερές

42

43

44 Μετάφραση των διαγραμμάτων ελέγχου
Κανένα σημείο δεν είναι έξω από όρια ελέγχου Ο αριθμός των σημείων πάνω και κάτω από την κεντρική γραμμή είναι περίπου ο ίδιος Τα σημεία φαίνονται τυχαία πάνω και κάτω της κεντρικής γραμμής Τα περισσότερα σημεία είναι κοντά στην κεντρική γραμμή και μόνο μερικά είναι κοντά στα όρια ελέγχου

45 Ανεπιθύμητες καταστάσεις στα διαγράμματα ελέγχου
1. Ένα σημείο έξω από τα όρια ελέγχου Εάν οι υπολογισμοί των ποσοτήτων του διαγράμματος είναι σωστοί τότε μπορεί να οφείλεται σε ξαφνική πτώση τάσης, σπασμένο εργαλείο, λάθος μέτρησης ή ατελής ενέργεια στη διαδικασία.

46 Ανεπιθύμητες καταστάσεις στα διαγράμματα ελέγχου (2)
2. Ξαφνική μετακίνηση γύρω από το μ.ο. Αποτέλεσμα επίδρασης εξωτερικών παραγόντων οι οποίοι επηρέασαν τη διαδικασία, (ειδικός παράγοντας). π.χ. Νέος χειριστής, νέος επιθεωρητής, νέο στήσιμο μηχανής ή αλλαγή μεθοδολογίας.

47 Ανεπιθύμητες καταστάσεις στα διαγράμματα ελέγχου (3)
Κύκλοι Μικρά επαναλαμβανόμενα πρότυπα στο διάγραμμα Στο μπορεί να οφείλονται σε εναλλαγές χειριστών, στην κόπωση, αλλαγή στα πρότυπα μέτρα των εργαλείων, περιβαλλοντικές συνθήκες κλπ. Στο μπορεί να οφείλονται στα προγράμματα συντήρησης, αλλαγές στις βάρδιες, κούραση χειριστών κλπ.

48 Ανεπιθύμητες καταστάσεις στα διαγράμματα ελέγχου (4)
Τάσεις Στο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της βελτίωσης των ικανοτήτων του χειριστή, ακάθαρτες επιφάνειες, εργαλεία, παλαιωμένος εξοπλισμός, συνθήκες περιβάλλοντος. Στο βαθμιαία φθορά στην ποιότητα των υλικών

49 Ανεπιθύμητες καταστάσεις στα διαγράμματα ελέγχου (5)
Περιστροφή γύρω από την κεντρική γραμμή Το δείγμα συστηματικά περιλαμβάνει το ίδιο αντικείμενο το οποίο επιλέγεται από κάθε μηχανή

50 Ανεπιθύμητες καταστάσεις στα διαγράμματα ελέγχου (6)
Γειτνίαση στα όρια ελέγχου Διαφορετικά δείγματα υλικών.

51 Ανεπιθύμητες καταστάσεις στα διαγράμματα ελέγχου (6)
Αστάθεια Εναλλαγές στο στήσιμο των μηχανών

52 Διαδικασίας Παρακολούθησης & Ελέγχου Διαδικασίας
Διαδικασία εντός-ελέγχου → καθημερινή χρήση διαγραμμάτων ελέγχου για παρακολούθηση παραγωγής → προσδιορισμός ειδικών αιτιών → Διορθωτικές ενέργειες

53 Προσδιορισμός Ικανότητας Διαδικασίας
Standard Deviation of original data Όπου d2 σταθερά που εξαρτάται από το μέγεθος του δείγματος και δίνεται από το Appendix B. Η ικανότητα της διαδικασίας δίνεται από Η φυσική απόκλιση ατομικών μετρήσεων δίνεται από

54 Μετατροπές των ορίων ελέγχου
Χρησιμοποιούνται όταν είναι καλή η ικανότητα της διαδικασίας. Όπου URLx είναι το άνω όριο που απορρίπτεται και LRLx το κάτω. Οι παράγοντες Am δίνονται από το φύλλο ελέγχου.

55 Ειδικά Διαγράμματα Ελέγχου Μεταβλητών - -
Ειδικά Διαγράμματα Ελέγχου Μεταβλητών Εναλλακτικό του R-chart είναι να υπολογίσουμε την τυπική απόκλιση s κάθε δείγματος. Η τυπική απόκλιση του δείγματος είναι: Όπου οι σταθερές Β3 & Β4 δίνονται από το Appendix B

56 Ειδικά Διαγράμματα Ελέγχου Μεταβλητών - Διαγράμματα Ελέγχου Ατομικών Μονάδων -

57 Διαγράμματα Ελέγχου Χαρακτηριστικών
Χαρακτηριστικά ονομάζονται τα δεδομένα που παίρνουν 2 τιμές: καλό ή κακό, δεκτό ή απορριπτέο κλπ. Μπορούν να παρατηρηθούν και να μετρηθούν. Ελάττωμα (defect): Είναι ένα ατομικό μη-συμμορφούμενο ποιοτικό χαρακτηριστικό ενός προϊόντος Ελαττωματικό (defective): Προϊόντα που έχουν ένα ή περισσότερα ελαττώματα Συνήθως χρησιμοποιείται ο όρος μη-συμμορφούμενο

58 Διαγράμματα Ελέγχου Χαρακτηριστικών - Fraction Nonconforming (p) chart -

59 Διαγράμματα Ελέγχου Χαρακτηριστικών - Fraction Nonconforming (p) chart -
Μεταβλητό μέγεθος δείγματος

60 Διαγράμματα Ελέγχου Χαρακτηριστικών - np-chart για τον αριθμό των μη-συμμορφούμενων -
Στο p-chart το κλάσμα μη-συμμορφούμενων του ith δείγματος δίνεται από Όπου yi είναι ο αριθμός των μη-συμμορφούμενων και n το μέγεθος του δείγματος. Πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέλη με n έχουμε:

61 Διαγράμματα Ελέγχου Χαρακτηριστικών - np-chart για τον αριθμό των μη-συμμορφούμενων (2) -

62 Διαγράμματα Ελέγχου Χαρακτηριστικών - Διαγράμματα Ελαττωμάτων -
Το c-chart χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του συνολικού αριθμού των ελαττωμάτων ανά μονάδα όταν το μέγεθος του δείγματος είναι σταθερό. Όταν το μέγεθος του δείγματος δεν είναι σταθερό τότε χρησιμοποιείται το u-chart.

63 Διαγράμματα Ελέγχου Χαρακτηριστικών - Διαγράμματα Ελαττωμάτων, c-chart -

64 Διαγράμματα Ελέγχου Χαρακτηριστικών - Διαγράμματα Ελαττωμάτων, u-chart -

65 Επιλογή Διαγράμματος Ελέγχου


Κατέβασμα ppt "Βελτίωση Ποιότητας (Quality Improvement)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google