Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
1 Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2 ΜΠΡΟΣΤΑ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2 ΜΠΡΟΣΤΑ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3 Οι λόγοι που επιβάλλουν τα έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης στα Διυλιστήρια
Όλα τα Ευρωπαϊκά διυλιστήρια εκσυγχρονίζονται και αναβαθμίζονται, προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα διυλιστήρια εκσυγχρονίζονται και αναβαθμίζονται για: Παραγωγή βελτιωμένων προϊόντων, φιλικότερων προς το περιβάλλον Μείωση των εκπομπών με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών Βιώσιμη ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα Η Ε.Ε. έχει ήδη υιοθετήσει τη «θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση», η οποία στοχεύει στο να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση των επιβλαβέστερων ρύπων. Στο πλαίσιο αυτό εκδίδονται μία σειρά από Οδηγίες για τη βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων.

4 Οι συνεχείς αναβαθμίσεις απαιτούνται λόγω αυστηρότερων περιβαλλοντικών προδιαγραφών της Ε.Ε. στα καύσιμα Επιτρεπόμενη περιεκτικότητα θείου στα καύσιμα (Ε.Ε.) 1% 4% 3% 2% 100 200 300 400 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Βενζίνη Ντίζελ κίνησης Μαζούτ % κ.β. θείο Μαζούτ, Βενζίνη/Ντίζελ ppm θείου Η Ε.Ε. θέτει συνεχώς αυστηρότερες προδιαγραφές – Από το 1965 μέχρι σήμερα το θείο στο Ντίζελ Κίνησης μειώθηκε στο 1/1000

5 Γιατί είναι Περιβαλλοντική η Επένδυση ;
Το έργο θα συμβάλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος, σε τοπικό επίπεδο: Με τη σημαντική μείωση των εκπομπών τοπικών αέριων ρύπων και υγρών αποβλήτων Με τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή Η συμβολή στη βελτίωση του περιβάλλοντος επεκτείνεται σε επίπεδο επικράτειας από την παραγωγή καθαρότερων καυσίμων για τους τελικούς καταναλωτές.

6 Ποιότητα της Ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Με βάση τα στοιχεία των μετρήσεων των σταθμών περιβάλλοντος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Θριασίου Πεδίου (Α.Σ.Δ.Κ.Θ.Π.) από το 2001 έως καθώς και τα στοιχεία του αντίστοιχου σταθμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, προκύπτουν τα παρακάτω: Βελτίωση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας ως προς τις εκπομπές του διοξειδίου του θείου από τις μετρήσεις των σταθμών, κυρίως λόγω της βελτίωσης της ποιότητας των καυσίμων που παράγουν και διαθέτουν στην αγορά τα διυλιστήρια.

7 Εξαίρεση αποτελούν τα αυξημένα σωματίδια που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του Διυλιστηρίου
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι τιμές των σωματιδίων από τους ίδιους σταθμούς και ειδικά η ωριαία τιμή είναι πάνω από το νομοθετημένο όριο των 50 mg/m3. Οι παρατηρούμενες υπερβάσεις των τιμών των σωματιδίων οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες, όπως : Χαμηλή βλάστηση, απουσία ενεργειών δεντροφύτευσης υψηλών φυτών και αποψίλωση της ευρύτερης περιοχής, που ευνοούν την υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή. Πυκνή κυκλοφορία οχημάτων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο (ΙΧ, φορτηγών), που αποτελούν πολύ σημαντική πηγή εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων. Πρόκειται για παράγοντες που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του διυλιστηρίου και δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν από την εγκατάσταση και το προσωπικό της.

8 Μελλοντικές Επιπτώσεις της Επένδυσης στις Αέριες Εκπομπές
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Από το μοντέλο διασποράς προκύπτουν σημαντικές μειώσεις, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό είναι: Μεγιστοποίηση της χρήσης καθαρού καυσίμου και ελαχιστοποίηση της χρήσης μαζούτ ιδιοκατανάλωσης. Πλήρης αποθείωση του αερίου καυσίμου. Μείωση της συγκέντρωσης θείου στο μαζούτ ιδιοκατανάλωσης (από 3,1% σε <1% κατά βάρος) Χρήση καυστήρων χαμηλής εκπομπής αζωτοξειδίων (low NOx burners). Εφαρμογή τεχνολογίας αντιρύπανσης στους νέους λέβητες (DeNOx). Η εφαρμογή τεχνολογίας κατακράτησης σωματιδίων στους νέους λέβητες (DeDust). Όλες τα παραπάνω στηρίζονται στις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για τα Διυλιστήρια. Πηγή: Αποτελέσματα Μοντέλου Διασποράς ΕΜΠ

9 Συμβολή της επένδυσης στη μείωση των τοπικών αέριων εκπομπών
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -70,2% SO2 Συγκεκριμένα για το Διυλιστήριο Ελευσίνας: Μειώνονται κατά 70,2% οι συνολικές εκπομπές του διοξειδίου του θείου από τις εστίες καύσης. Μειώνονται κατά 11,6% οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου. Μειώνονται κατά 84,2% τα σωματίδια. Μείωση σωματιδίων κατά -84,2% Πηγή: Αποτελέσματα Μοντέλου Διασποράς ΕΜΠ

10 Συμβολή της επένδυσης στην βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι μέγιστες υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου (SO2) που συνδέονται με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι σημαντικά χαμηλότερες των υφιστάμενων ορίων, όπως παρακάτω: 40% χαμηλότερες του ημερησίου ορίου των 125 μg/m3. Υποτριπλάσιες του ωριαίου ορίου των 350 μg/m3. Οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2) αξιολογούνται ως ιδιαίτερα χαμηλές: Οι μέγιστες ωριαίες υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις ΝO2 που συνδέονται με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι περί τα 50 μg/m3, πολύ χαμηλότερες του υφιστάμενου ορίου των 200 μg/m3. Οι συγκεντρώσεις σωματιδίων που συνδέονται με τη λειτουργία του Διυλιστηρίου Ελευσίνας αξιολογούνται ως αμελητέες και: Δεν σχετίζονται με τα υψηλά επίπεδα σωματιδίων, που απαντώνται στο Θριάσιο Πεδίο. Πηγή: Αποτελέσματα Μοντέλου Διασποράς ΕΜΠ

11 Κατάσταση αποδέκτη υγρών αποβλήτων (Κόλπος Ελευσίνας)
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Πρόβλημα του κόλπου της Ελευσίνας αποτελούν τα βαρέα μέταλλα (χαλκός, μόλυβδος, ψευδάργυρος) Σημειώνεται ότι, στις αναλύσεις των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του διυλιστηρίου Ελευσίνας που οδεύουν στην θαλάσσια περιοχή, δεν ανιχνεύονται τα βαρέα μέταλλα των παραπάνω δειγματοληψιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο μόλυβδος στα ιζήματα κατά τη χρονική περίοδο των δειγματοληψιών, παρουσιάζει αυξητική τάση ενώ τα διυλιστήρια έχουν εγκαταλείψει τη χρήση μολύβδου ως πρόσθετο στις βενζίνες από 1/1/2000. Το δε διυλιστήριο Ελευσίνας δεν χρησιμοποίησε ποτέ πρόσθετο μολύβδου διότι δεν είχε παραγωγή βενζίνης. Πηγή: Γραφείο Ελέγχου ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής

12 Συμβολή της επένδυσης στη βελτίωση της ποιότητας του αποδέκτη υγρών αποβλήτων
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Πρωτοβάθμια επεξεργασία Μείωση COD: 40 % Μείωση BOD: 40,3 % Μείωση ελαίων: 89,3 % Μείωση θειούχων : 95,5 % Μείωση κυανιούχων: 68,8 % Δευτεροβάθμια επεξεργασία Μείωση COD: 48,8 % Μείωση BOD: 80 % Μείωση ελαίων: 75 % Με το έργο της αναβάθμισης, θα κατασκευαστεί μία νέα μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και θα αναβαθμιστεί η υπάρχουσα. Τα χαρακτηριστικά των απορριπτόμενων σήμερα υγρών αποβλήτων, είναι πολύ κάτω από τα νομοθετημένα όρια και τα ποσοστά των μειώσεων αφορούν στα ήδη μειωμένα απορριπτόμενα υγρά απόβλητα.

13 Συμβολή της επένδυσης στη βελτίωση της ποιότητας του αποδέκτη υγρών αποβλήτων
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υπάρχει μείωση κατά 24% στις ποσότητες των απορριπτόμενων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων προς τον αποδέκτη, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Αντίστοιχη μείωση κατά 24% επιτυγχάνεται και με τη χρήση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών Επεξεργασίας στο απορριπτόμενο φορτίο των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Πηγή: Αξιολόγηση μελέτης υγρών αποβλήτων από ΕΜΠ

14 Διαχείριση των στερεών αποβλήτων
Το σύστημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που θα παράγονται από την λειτουργία των νέων μονάδων, αποτελεί τμήμα ενός ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζεται σε: Μείωση αποβλήτων στην πηγή Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων Ασφαλή διάθεση όλων των στερεών αποβλήτων από αδειοδοτημένες εταιρίες Δεν γίνεται καμία επεξεργασία στις εγκαταστάσεις

15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Η επένδυση περιλαμβάνει αναβάθμιση και εγκατάσταση πολλών περιβαλλοντικών μονάδων ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μονάδα Απόσταξης Κενού Μονάδα Υδρογονοδιάσπασης (Hydrocracker) Μονάδα Θερμικής Πυρόλυσης Ασφάλτου (Flexi Coker) Μονάδα Παραγωγής Υδρογόνου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μονάδα Απογύμνωσης Όξινου Νερού Μονάδα Ανάκτησης Θείου Νέα Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και Αναβάθμιση της Υπάρχουσας Μονάδας Εγκατάσταση Νέων Λεβήτων Ατμοπαραγωγής (Με Αντιρρυπαντική Τεχνολογία), για Αντικατάσταση των Παλαιών Μονάδα Πύργου Ψύξης Όλες οι παραπάνω μονάδες σχεδιάζονται, υλοποιούνται και θα λειτουργούν εφαρμόζοντας τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για τα Διυλιστήρια. Η επιλογή της μονάδας Flexi Coker, αντί Delayed Coker, στοιχίζει περίπου € 100 εκ. επιπλέον στην επένδυση. Παρά το υψηλό κόστος της, προτιμήθηκε για τις περιβαλλοντικές της κυρίως επιδόσεις.

16 Χωροταξικές προδιαγραφές της αναβάθμισης
Οι επενδύσεις θα υλοποιηθούν σε χαρακτηρισμένο βιομηχανικό χώρο (ΒΙ.ΠΕ.) εντός των σημερινών ορίων της Εγκατάστασης. Η ζώνη ασφαλείας με την ΠΥΡΚΑΛ διατηρείται ανέπαφη

17 Βασική τοποθέτηση για το CO2
Δεν μπορεί να αξιολογηθεί σημειακά Η μείωση ή αύξησή του από μια δραστηριότητα, αξιολογείται από τον συνολικό κύκλο του άνθρακα Για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου υπάρχουν διεθνείς δεσμεύσεις, όπως το Πρωτόκολλο του Κιότο με αντίστοιχους επιμέρους στόχους για κάθε κράτος Η μείωσή του επέρχεται μέσω μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας Ο κλάδος των Διυλιστηρίων πρωταγωνιστεί διεθνώς σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας

18 Ποια είναι η Αλήθεια για το CO2
Η επένδυση δεν αυξάνει τη δυναμικότητα του Διυλιστηρίου. Όσο αργό μπορεί να διυλίσει σήμερα, θα διυλίζει και μετά την αναβάθμιση. Η παραγωγή καλύτερης ποιότητας καυσίμων μεταφέρει τις εκπομπές CO2 από τον καταναλωτή των καυσίμων στο παραγωγό (ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ). Άρα οι συνολικές εκπομπές CO2 δεν θα μεταβληθούν σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση (παραγωγή – καταναλωτής).

19 Ποια είναι η Αλήθεια για το CO2
Τα βελτιωμένα καύσιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους βελτιωμένους κινητήρες αυτοκινήτων νέας γενιάς, με σημαντική μείωση των εκπομπών του SO2 και του CO2. Λιγότερες Εκπομπές CO2: Από 186 g CO2/km σε 120 g CO2/km Αν δεν γίνει η αναβάθμιση: Δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει αύξηση του CO2. Εφ’ όσον η κατανάλωση ζητάει τα προϊόντα, αυτά θα παραχθούν κάπου αλλού και θα εισαχθούν στην Ελλάδα. Συνολικά οι παγκόσμιες εκπομπές CO2 δεν θα μειωθούν. Θα χαθεί η ευκαιρία βελτίωσης του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο. Θα υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις στην Εθνική Οικονομία (αύξηση εισαγωγών) και στην τοπική οικονομία (μείωση νέων άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας και μείωση προμηθειών) Πηγή: Έγγραφο ΕΕ (SEC 2007/60)

20 Η περιβαλλοντική επίδοση των Διυλιστηρίων αυξάνεται συνεχώς
Παραγωγή καυσίμων σύμφωνα με τις τελευταίες και αυστηρότερες περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές της Ε.Ε. Επενδύσεις ύψους €160 εκατ. σε έργα προστασίας περιβάλλοντος την τελευταία 5ετία από τον Όμιλο ΕΛ.ΠΕ. Συνεχής προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας: τα διυλιστήρια του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ. συνεισέφεραν μόλις το 2% των εκπομπών CO2 σε επίπεδο χώρας το 2006 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα

21 ΜΠΡΟΣΤΑ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
21 ΜΠΡΟΣΤΑ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

22 Δείκτης Συνθετότητας Nelson
Τα Διυλιστήρια του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ. για να είναι ανταγωνιστικά πρέπει να αναβαθμιστούν Σύμφωνα με τους δείκτες Nelson1 το διυλιστήριο της Ελευσίνας έχει τον χαμηλότερο δείκτη συνθετότητας σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η συνθετότητα των Ελληνικών διυλιστηρίων έχει ως εξής: Διυλιστήριο Δείκτης Συνθετότητας Nelson Ελευσίνας 1,5→7,2 2 Θεσσαλονίκης 6,7→7,3 2 Ασπροπύργου 11,0 ΟΚΤΑ 4,2 Μότορ Όϊλ 14,0 Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μελέτη της Solomon1 (2006), το Διυλιστήριο της Ελευσίνας συγκρινόμενο με τα υπόλοιπα της Ευρώπης, ευρίσκεται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση. Ένα διυλιστήριο για να επιζήσει στον σημερινό ανταγωνισμό πρέπει να αποκτήσει την απαιτούμενη συνθετότητα. 1: Διεθνείς οίκοι συγκριτικής παραμετροποίησης 2: Μετά τις αναβαθμίσεις

23 Τα Διυλιστήρια του Ομίλου ΕΛ. ΠΕ
Τα Διυλιστήρια του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ. για να είναι ανταγωνιστικά πρέπει να αναβαθμιστούν Το Διυλιστήριο της Ελευσίνας ανήκει στον πιο απλό τύπο διυλιστηρίου και έτσι παράγει καύσιμα όπως Μαζούτ, Νάφθα, Καύσιμο Αεροπορίας και Ντίζελ με προδιαγραφές, που στο προσεχές μέλλον θα εγκαταλειφθούν στην Ευρώπη. Όλα τα Ευρωπαϊκά διυλιστήρια για να καλύψουν την αγορά με καθαρότερα καύσιμα για βελτίωση του περιβάλλοντος έχουν ήδη εκσυγχρονιστεί. Στην Ε.Ε. των 27 χωρών, από τα 116 διυλιστήρια που λειτουργούν μόνο 2 έχουν το παραγωγικό σχήμα του διυλιστηρίου της Ελευσίνας. Από τα 116 διυλιστήρια τα 53 διαθέτουν ήδη μονάδες υδρογονοδιάσπασης. Ο εκσυγχρονισμός του διυλιστηρίου θα δώσει καθαρότερα καύσιμα στην εσωτερική αγορά, χωρίς να καταφύγει η Εθνική Οικονομία στην αύξηση των εισαγωγών

24 Η αγορά οδηγεί στην αύξηση της παραγωγής καθαρών λευκών προϊόντων
Η αγορά οδηγεί στην αύξηση της παραγωγής καθαρών λευκών προϊόντων

25 Ο στόχος της αναβάθμισης
Με την αναβάθμιση: Δεν θα αυξηθεί η διυλιστική ικανότητα ( βαρέλια/ημέρα) Αλλά: τόνοι Μαζούτ Υψηλού Θείου (>3,0%) θα μετατραπούν σε: τόνους Ντίζελ μηδενικού θείου τόνους Νάφθα μηδενικού θείου και υψηλής ποιότητος, κατάλληλη για πετροχημικά ή παραγωγή βενζινών Θερμική Ενέργεια 250 MW υπό την μορφή καθαρού αερίου χαμηλής θερμογόνου δύναμης για καύση στους φούρνους αντί Μαζούτ Αλλαγή καθαρής παραγωγής μετά την αναβάθμιση του Διυλιστηρίου Ελευσίνας Εκατ. Τόνοι/έτος

26 Μπορούν τα ΕΛΠΕ να Συνεχίσουν ν’ Αναπτύσσονται χωρίς Επενδύσεις ;
Μπορούν τα ΕΛΠΕ να Συνεχίσουν ν’ Αναπτύσσονται χωρίς Επενδύσεις ; Μια βιομηχανία, ειδικά στο σημερινό πολύ σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον, για να επιζήσει πρέπει να: Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της Ανανεώνει και αντικαθιστά τον πεπαλαιωμένο εξοπλισμό της με νέο και σύγχρονο Εκσυγχρονίζει την παραγωγική της διαδικασία, αλλιώς δεν θα μπορεί να παράγει προϊόντα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και συνεπώς θα χάσει το μερίδιο της στην αγορά Ανανεώνει και αναπτύσσει το έμψυχο δυναμικό της με σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης και διοίκησης Σέβεται και ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και για τις τοπικές κοινωνίες ως σωστός κοινωνικός εταίρος

27 Ποια είναι η Συμβολή του Διυλιστηρίου Σήμερα στην Τοπική Οικονομία
Ποια είναι η Συμβολή του Διυλιστηρίου Σήμερα στην Τοπική Οικονομία Προσφέρει μόνιμη απασχόληση σε 400 άτομα και αποτελεί πηγή εισοδήματος για ισάριθμες οικογένειες Προσφέρει απασχόληση σε εργολάβους για τη συντήρηση εγκαταστάσεων και την εκτέλεση νέων έργων Υποστηρίζει την τοπική εμπορική κοινότητα μέσω αγορών υπηρεσιών, όπως σίτισης, καθαρισμού, μεταφοράς προσωπικού. Προσφέρει: βοήθεια σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, άτομα με ειδικές ανάγκες μηχανικό εξοπλισμό σε δήμους χορηγίες σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και ιδρύματα πετρέλαιο θέρμανσης σε σχολεία, συλλόγους, αθλητικά σωματεία και πνευματικά ιδρύματα

28 Τα Οφέλη στην Τοπική και Εθνική Οικονομία μετά την Αναβάθμιση του Διυλιστηρίου
Τοπική Οικονομία Διασφαλίζονται οι σημερινές 400 μόνιμες θέσεις εργασίας και δημιουργούνται 120 νέες μόνιμες θέσεις (με έμφαση στην εντοπιότητα). Παράλληλα δημιουργούνται και περίπου άλλες τόσες έμμεσες θέσεις εργασίας Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου που θα διαρκέσει δύο χρόνια, θα απασχοληθούν περίπου άτομα κατά μέσο όρο. Δημιουργείται πληθώρα περιφερειακών θέσεων εργασίας, λόγω των υπηρεσιών που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια της επένδυσης (σίτιση, ένδυση, μεταφορά προσωπικού, χωματουργικές εργασίες, προμήθειες υλικών, κλπ) Εθνική Οικονομία Υποκατάσταση εισαγωγών - αύξηση της Προστιθέμενης Αξίας σε εγχώρια παραγόμενα προϊόντα Αύξηση κρατικών εσόδων Μεγαλύτερη ασφάλεια στα αποθέματα καυσίμων της χώρας


Κατέβασμα ppt "Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google