Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

2 Σχετική Νομοθεσία KYA 8668/2007 (ΦΕΚ Β 287/ ) “Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ’ αριθμ /725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄ 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της υπ’ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων … κ.λπ.»’ (Β΄ 383) και της υπ’ αριθμ /1159/206 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων … κ.λπ.» (Β΄ 791).”

3 Σχετική Νομοθεσία ΚΥΑ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β1419/ ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες» ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ B 383/ ) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ /1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων»(Β’ 604) KYA 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β 791/ ) "Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ /725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».» KYA 8668/2007 (ΦΕΚ Β 287/ ) “Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) κλπ” ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΞΙΚΩΝ

4 ΚΥΑ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β1419/ )«Μέτρα Και Όροι Για Τη Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων Από Υγειονομικές Μονάδες» ΕΙΑ-ΤΧ

5 ΚΥΑ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β1419/ )«Μέτρα Και Όροι Για Τη Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων Από Υγειονομικές Μονάδες» Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων για κάθε Νοσοκομείο Για την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού απαιτείται η λεπτομερής καταγραφή των αποβλήτων του Νοσοκομείου , εκτίμηση των παραγομένων , κατ’ έτος ποσοτήτων και η σχεδίαση της διαχείρισης τους.

6

7 Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Μολυσματικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ)
Περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος 1 της ΚΥΑ 37591/2031/2003 Πρακτικά αφορούν ιστούς και όργανα καθώς και υλικά που έχουν έλθει σε επαφή με ιστούς , βλεννογόνους και βιολογικά υγρά καθώς και υλικά που δυνητικά έχουν μολυνθεί. Η Νομοθεσία καθορίζει σαφώς τη διαχείριση τους : Ορθός διαχωρισμός Συσκευασία Μεταφορά εντός της ΥΜ Προσωρινή αποθήκευση Τελική διάθεση με αποτέφρωση ( βάση των προδιαγραφών που ορίζει η Νομοθεσία*) ή με αποστείρωση (βάση του Πρότυπου ΕΛΟΤ 12740/00) και διάθεση σε ΧΥΤΑ *Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου *ΚΥΑ Η.Π /1117 ΦΕΚ τ. Β΄ 759/

8 Σχηματική παράσταση Αποτεφρωτήρα Α.Ε.

9 Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Μολυσματικού Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ)
Περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος 1 της ΚΥΑ 37591/2031/2003 Πρακτικά αναφέρεται σε ΕΙΑ-ΜΧ που έχουν έλθει σε επαφή με κάποιο τοξικό παράγοντα Η Νομοθεσία καθορίζει σαφώς τη διαχείριση τους : Ορθός διαχωρισμός Συσκευασία Μεταφορά εντός της ΥΜ Προσωρινή αποθήκευση Τελική διάθεση με αποτέφρωση ( βάση των προδιαγραφών που ορίζει η Νομοθεσία) ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΩΣ ΕΙΑ-ΜΧ

10 Άλλα Ιατρικά Απόβλητα ΑΙΑ
Ραδιενεργά Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές Συσκευασίες με αέρια υπό πίεση κλπ

11 Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ)
Τα ΙΑ που χαρακτηρίζονται με τους κωδικούς αριθμούς * , * , * , * και * του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο , άλλα βαρέα μέταλλα , επικίνδυνες οργανικές ενώσεις κλπ Ληγμένα φάρμακα ή φάρμακα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν , συμπεριλαμβανομένων των κυτταροστατικών φαρμάκων Εξαντλημένα προσροφητικά υλικά, φίλτρα Έλαια εκροής από αντλίες κενού Μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο Απόβλητα με επικίνδυνες οργανικές ενώσεις (χλωροφόρμιο , τριχλωροαιθυλένιο , ξυλόλιο , ακετόνη , μεθανόλη , φαινόλες κλπ) Ανόργανες χημικές ενώσεις με οξέα και αλκάλια (πχ θειικό υδροχλωρικό , νιτρικό , χρωμικό οξύ , υδροξείδιο του Νατρίου , διάλυμα αμμωνίας) άλλα οξειδωτικά (KmnO4 , K2Cr2O7) ή επιβραδυντές (NaHSO3 , Na2SO3) Σε αυτή την κατηγορία μπορούν να ενταχθούν και οι λαμπτήρες φθορισμού , ηλεκτρολογικοί διακόπτες (περιέχουν Υδράργυρο) , μελανοδοχεία Η/Υ,ΑΗΗΕ

12 Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.)
* χημικές ουσίες που αποτελούνται από , ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες * αμαλγάματα οδοντιατρικής

13 Ενδεικτικές τοξικές ουσίες
Ξυλένιο (Παθολογοανατομικό, Κυτταρολογικό εργ/ριο ) Θειϊκό οξύ (Παθολογοανατομικό εργ/ριο, αιμοδοσία) Ακετόνη (Παθολογοανατομικό εργ/ριο , τμ. Ανοσολογίας) Μεθανόλη (Παθολογοανατομικό εργ/ριο , τμ. Ανοσολογίας , τμ. Γενετικής) Γλουταραλδεΰδη (τμ. Ενδοσκοπήσεων , Χειρουργείο κ.α.) Χλωροφόρμιο (εργαστήρια) Φορμαμίδιο (εργαστήρια) Μιτομυκίνη C (τμ. Ανοσολογίας) Υδροχλωρικό οξύ HCl (Παθολογοανατομικό εργ/ριο) Αμμωνία NH3 (Παθολογοανατομικό εργ/ριο) TETRABROMO-2-BENZOTRIAZOLE TBS (Πειραματικό εργ/ριο) Φορμόλη (Παθολογοανατομικό εργ/ριο) Κυτταροστατικά (τμ. Διαλύσεων )

14 Ενδεικτικές τοξικές ουσίες
4(DIMETHYLAMINO)AZOBENZOL DAB (Παθολογοανατομικό εργ/ριο , Πειραματικό εργ/ριο) Βρομοφαινόλη (Πειραματικό εργ/ριο) Αιματοξυλίνη (Κυτταρολογικό εργ/ριο) Β-Μερκαπτοαιθανόλη (Πειραματικό εργ/ριο) 1-Aminoethane 50 E.A. (Κυτταρολογικό εργ/ριο) Hemacolor solution (Κυτταρολογικό εργ/ριο) 3Morpholinopropanesulfonic acid ΜΟPS (Πειραματικό εργ/ριο)  (ethane-1,2-diyldinitrilo)tetraacetate EDTA (Πειραματικό εργ/ριο) Καυστική σόδα NaOH (Πειραματικό εργ/ριο) Τετροξείδιο του Οσμίου (Πειραματικό εργ/ριο) Προπυλενοξείδιο (Πειραματικό εργ/ριο) Ληγμένα φάρμακα (φαρμακείο)

15 Άρθρο 4 Υπόχρεοι φορείς διαχείρισης
ΚΥΑ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β1419/ )«Μέτρα Και Όροι Για Τη Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων Από Υγειονομικές Μονάδες» Άρθρο 4 Υπόχρεοι φορείς διαχείρισης Υπόχρεοι φορείς διαχείρισης ΙΑ είναι οι ΥΜ ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα από την οποία προέρχονται τα ΙΑ ή τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατόπιν αναθέσεως σε αυτά από τους υπόχρεους της διαχείρισης των ΙΑ και τα οποία έχουν σχετική άδεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. Κάθε κάτοχος ΙΑ υποχρεούται: α)Να εξασφαλίζει ο ίδιος τη συλλογή, μεταφορά , αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία ή διάθεση τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή β)Να παραδίδει τα απόβλητα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί σχετική άδεια (συλλογή,μεταφορά,αποθήκευση,αξιοποίηση,επεξεργασία ή διάθεση) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

16 Προδιαγραφές Προσωρινής Αποθήκης Τοξικών
Προβλέπεται προσωρινή αποθήκευση των ΕΙΑ-ΤΧ εντός της ΥΜ μέχρι 2 έτη με τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας που αναφέρει η κείμενη Νομοθεσία(α. 6§Δ εδ.3 της ΚΥΑ 37591/2031/2003 ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΙΑ-ΤΧ KYA 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β 791/ ) "Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ /725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991»." Προδιαγραφές Προσωρινής Αποθήκης Τοξικών

17 Προδιαγραφές Προσωρινής Αποθήκης Τοξικών
Χώροι με κατάλληλη σήμανση Απόσταση ασφαλείας από χώρους αποθήκευσης πρώτων υλών , παραγωγικών διαδικασιών κλπ Χώροι προφυλαγμένοι από βροχή, φωτιά, πλημμύρες κλπ Αγωγοί απορροής υδάτων προς φρεάτιο Δάπεδο βιομηχανικού τύπου , άνοιγμα θυρών προς τα έξω Μέτρα ασφαλείας/συστήματα ελέγχου ατυχήματος Κατάλληλα μέσα αποθήκευσης

18 Προδιαγραφές Προσωρινής Αποθήκης Τοξικών
Για την προσωρινή αποθήκη ΕΙΑ-ΤΧ των Νοσοκομείων δεν απαιτείται άδεια τουΥ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. α. 7 §Β.1.β2 της ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ B 383/ ) Προσοχή στις αδειοδοτήσεις των εταιρειών που αναλαμβάνουν τη συλλογή , μεταφορά , τελική επεξεργασία των ΕΙΑ-ΤΧ του Νοσοκομείου και στην πλήρη συμμόρφωση με τους αναφερόμενους όρους της ΚΥΑ και στην αναγραφή στη σύμβαση των κωδικών ΕΚΑ και των κωδικών εργασιών διαχείρισης (D/R)

19 Εργασίες Διάθεσης (D) ή Ανάκτησης (R)
Κατάλογος των εργασιών τελικής επεξεργασίας των Επικίνδυνων Αποβλήτων σύμφωνα με τη Ε.Ε. Για τα ΕΙΑ-ΤΧ συστήνεται η καύση σε ειδικό αποτεφρωτήρα (D10) Ο φορέας διαχείρισης κοινοποιεί στο Νοσοκομείο σχετική βεβαίωση από τη μονάδα τελικής επεξεργασίας Για τους αποτεφρωτήρες να ελεγχθεί αυτή η αναφορά

20 Μέθοδοι επεξεργασίας ΕΙΑ
Πηγή: ΕΕΔΣΑ 2006

21 Αποτεφρωτήρας νέου τύπου

22 Διαχείριση εκτάκτων περιστατικών
Σύμφωνα με τη Νομοθεσία πρέπει να υπάρχουν «πρωτόκολλα» για έκτακτα περιστατικά διαρροής ΕΙΑ-ΤΧ στο περιβάλλον. Διασπορά κυτταροστατικών φαρμάκων στο περιβάλλον Διασπορά Υδραργύρου από ιατρικές συσκευές

23 Πηγές ενημέρωσης από το Διαδίκτυο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ CDC Οργάνωση Health Care Without Harm

24 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google