Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό Δίκτυο Σχολείων «Γεωργία και Περιβάλλον» «Εναλλακτικές Καλλιέργειες – Αειφορική Γεωργία» Νάουσα 2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό Δίκτυο Σχολείων «Γεωργία και Περιβάλλον» «Εναλλακτικές Καλλιέργειες – Αειφορική Γεωργία» Νάουσα 2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό Δίκτυο Σχολείων «Γεωργία και Περιβάλλον» «Εναλλακτικές Καλλιέργειες – Αειφορική Γεωργία» Νάουσα 2011

2 Τι είναι δίκτυο.

3 Σκοπός

4

5 Το ΚΠΕ συντονίζει από το 2006 το εθνικό δίκτυο σχολείων «Γεωργία και Περιβάλλον»  Το site του δικτύου είναι το www.geoperi.grwww.geoperi.gr Συνεργαζόμαστε  με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση στον τομέα της αειφορικής διαχείρισης της γεωργικής γης, έχουν ως αντικείμενο διδασκαλίας την αειφορική διαχείριση της γεωργικής γης. Κ.Π.Ε. Νάουσας – Γεωργία και Περιβάλλον

6 διεπιστημονικό αντικείμενο το οποίο δίνει έμφαση σε έννοιες - κλειδιά για την κατανόηση του σύγχρονου κόσμου όπως,  αειφορία  ολοκληρωμένη και βιολογική καλλιέργεια,  προστασία και βιοποικιλότητα εδάφους,  διαχείριση βοσκοτόπων,  ανακύκλωση οργανικών υλικών  κύκλος ζωής της τροφής και καταναλωτικές συνήθειες Η εκπαιδευτική πρακτική να είναι ανοιχτή στο φυσικό, κοινωνικό και ιστορικό περιβάλλον του σχολείου & ενισχυτική των σχέσεων σχολείου και ευρύτερου κοινωνικού χώρου εντός του οποίου μεγαλώνουν και καλλιεργούνται οι μαθητές και εξελίσσονται ως προσωπικότητες οι ενήλικες Η αειφορική Διαχείριση της Γεωργικής Γης υπό το πρίσμα της εκπαίδευσης

7  Να γνωρίσουμε τις αειφορικές και μη πρακτικές σε γεωργία – κτηνοτροφία  Να υιοθετήσουμε την τεχνική της κομποστοποίησης  Να κατανοήσουμε το ρόλο του καταναλωτή στην υλοποίηση της αειφορίας  Να γνωρίσουμε τις καλλιέργειες της περιοχής μας

8 Μελετώντας τις γεωργικές πρακτικές αξιοποιούμε ένα κεφάλαιο των έργων του ανθρώπου και των επιδράσεων αυτών στο περιβάλλον. Παράδειγμα μελέτης Ένας αμπελώνας Μαθαίνουμε για: τις εργασίες που απαιτεί μια ολοκληρωμένη ή μια βιολογική καλλιέργεια, τα εργατικά χέρια που απαιτούνται, το κόστος της καλλιέργειας, τη διαδικασία της μεταποίησης, τη διάθεση του μεταποιημένου προϊόντος τα μηχανήματα που απαιτούν οι σημερινοί μέθοδοι καλλιέργειας, τις επιπτώσεις που έχει αυτή η καλλιέργεια στο περιβάλλον Η διαχείριση της γεωργικής γης ως αντικείμενο σχολικής μελέτης

9  Oι εκπαιδευόμενοι να ξεφύγουν από τις γνωσιοκεντρικές προσεγγίσεις και να υπεισέλθουν στην ουσία του ζητήματος.  να διερευνήσουν τους κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς και ηθικούς παράγοντες και τις επιλογές που βρίσκονται στη ρίζα του υπό διερεύνηση θέματος.  να αναζητήσουν λύσεις που θα τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν αειφόρες συνθήκες ζωής κατά τρόπο εποικοδομητικό και δημιουργικό. Οι γεωργικές πρακτικές υπό το πρίσμα της Αειφορίας

10  Η διαδικασία παραγωγής θα μας δώσει την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις πρακτικές καλλιέργειας.  Οι φυσικοί πόροι που χρησιμοποιήθηκαν, μέχρι να φτάσει το προϊόν στην τελική κατανάλωση, θα μας δώσουν την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη δαπάνη ενέργειας.  Οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις που μεσολάβησαν θα μας δώσουν την ευκαιρία να μιλήσουμε για την οικονομική και κοινωνική πλευρά του θέματος. Για την ανάλυση όμως των βαθύτερων αιτιών του ζητήματος και των λύσεων που θα οδηγήσουν στην επιλογή αειφορικών πρακτικών διαχείρισης της γεωργικής γης θα επιστρατευτούν έννοιες όπως ληστρική καλλιέργεια, ενεργοβόρος, φτώχεια, λιπάσματα, πράσινη ανάπτυξη, μονοκαλλιέργειες, συνθήκες διαβίωσης ζώων, εργατικό δυναμικό, τροφοχιλιόμετρα, εκπαίδευση, παιδεία, αειφορική διαχείριση, κ.λ.π. Παράδειγμα… Μελετάμε τον κύκλο ζωής του μεσημεριανού μας

11 Συμπερασματικά οι εκπαιδευόμενοι ενδιαφερόμαστε,  να δομήσουν ένα ευρύτερο οικοδόμημα αξιών, στάσεων συμπεριφορών, σκέψεων και αισθημάτων.  ένα πολιτιστικό οικοδόμημα … το οποίο καθορίζει τις αντιλήψεις των ανθρώπων για τα πράγματα που συμβαίνουν και κατά συνέπεια τη δράση τους. Οι εκπαιδευόμενοι θέλουμε να εξελίξουν τη στοχαστικά κριτική σκέψη τους, να αναλύουν και να κατανοούν σε βάθος τα ζητήματα

12  Μαθητές  Εκπαιδευτικοί  Ενήλικες

13  θέλουμε να επεξεργαστούν έννοιες όπως:  Αειφορικές πρακτικές καλλιέργειας, διαχείριση βοσκοτόπων, προστασία εδάφους, διαχείριση παρασίτων, ανακύκλωση οργανικών λιπασμάτων, εναλλακτική διανομή και πώληση των αγροτικών προϊόντων, επεξεργασμένα τρόφιμα και πρόσθετα, τροφοχιλιόμετρα, τομείς οικονομικής δραστηριότητας από την παραγωγή στην κατανάλωση.  να διερευνήσουν και να αποτιμήσουν κριτικά τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιλογές που διαμορφώνουν τη διαχείριση της αγροτικής γης ενός τόπου και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κοινωνικές μεταβολές που προκαλεί αυτή.  να διαλέγονται, να συνεργάζονται, να συμμετέχουν.  να αναπτύσσουν και να επεξεργάζονται οράματα και σενάρια για το μέλλον, διερευνώντας εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης,  να αναπτύσσουν την ιδιότητα του ενεργού πολίτη

14 Οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται επιθυμούμε  να υιοθετήσουν παιδαγωγικές πρακτικές που βασίζονται στην ενεργή συνεργατική και βιωματική μάθηση.  να δημιουργούν μαθησιακά περιβάλλοντα που θα επιτρέψουν την αυτονομία και τη χειραφέτηση των μαθητών τους.  να αναπτύσσουν συνεργασίες και δίκτυα με άλλα σχολεία και εκπαιδευτικούς φορείς προκειμένου να διαμορφώσουν κοινότητες μάθησης.  να εξελιχθούν οι ίδιοι επαγγελματικά και προσωπικά.

15  Το δίκτυο αντιμετωπίζει την εκπαίδευση των ενηλίκων ως μια κοινωνική εμπειρία συμμετοχής και δράσης.  Η έμφαση δίνεται στην οικολογική βιωσιμότητα, την αειφορική διαχείριση απορριμμάτων, την εναλλακτική διανομή και πώληση αγροτικών προϊόντων, στο ανθρώπινο δυναμικό και την καινοτομία, σε αντίθεση με το παρελθόν που ενδιέφερε η τεχνολογική ειδίκευση στην παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.  Η εκπαίδευση αυτών των ομάδων ευελπιστούμε πως θα οδηγήσει στην απόκτηση δεξιοτήτων που θα ενισχύσουν την ποιότητα ζωής τους και την οικονομική τους δύναμη μέσω του επιχειρείν.

16  Μορφές καλλιέργειας. Συμβατικές - εναλλακτικές.  Η γεωργία του τόπου μας.  Γεωργία και ενέργεια.  Γεωργία και οικονομία.  Γεωργία και κοινωνία.  Γεωργία και πολιτισμός.  Γεωργία και ποιότητα ζωής.  Νέα μοντέλα ανάπτυξης της γεωργίας στο πλαίσιο της αειφορίας. Θεματικά πεδία μελέτης

17 Το Κέντρο Εκπαίδευσης Νάουσας για το Περιβάλλον και την Αειφορία, για να βοηθήσει εκπαιδευτικούς και μαθητές να • γνωρίσουν τις αειφορικές πρακτικές καλλιέργειας, • υιοθετήσουν πρακτικές ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων, • γίνουν συνειδητοί καταναλωτές • γνωρίσουν τις τοπικές καλλιέργειες της τοπικής κοινωνίας προχώρησε στην εκπόνηση του εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα του

18 Θεωρία Πεδία μελέτης.  εναλλακτικές καλλιέργειες – αειφορική γεωργία  οικονομικές δυνατότητες και προοπτικές, βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία βιοποικιλότητας  κομποστοποίηση  εκπαιδευτικά προγράμματα Σε τρία στάδια: Πεδίο Παιδαγωγική προσέγγιση

19  Η ευθύνη του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (επιμόρφωση, οργάνωση περιφερειακών σεμιναρίων, στήριξη των σχολικών μονάδων με υλικό, ανάρτηση υλικού στο διαδίκτυο, επικοινωνία σχολείων Ελλάδας και Ευρώπης)  Η ευθύνη των Εκπαιδευτικών (υλοποίηση προγράμματος, αποστολή παραδοτέων, στήριξη των στόχων του δικτύου, στήριξη της περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης )

20


Κατέβασμα ppt "Εθνικό Δίκτυο Σχολείων «Γεωργία και Περιβάλλον» «Εναλλακτικές Καλλιέργειες – Αειφορική Γεωργία» Νάουσα 2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google