Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

CSR - Sustainability at a European & National level CSR Meet Up Athens

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "CSR - Sustainability at a European & National level CSR Meet Up Athens"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γενική Γραμματεία Εμπορίου
CSR - Sustainability at a European & National level CSR Meet Up Athens Γεράσιμος Γεωργόπουλος (Δ/νση Α.Ε. & Πίστεως)

2 «Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-Τελευταίες Εξελίξεις»
«Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους ή οποία αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2013/34/ΕΕ» (Εγκρίθηκε από την COREPER της 25/2/2014) Η λεγόμενη 4η και 7η οδηγία αντικαταστάθηκαν από την πρόσφατη λογιστική οδηγία 2013/34/ΕΕ Η αύξηση της διαφάνειας των εταιρειών και της συγκρισιμότητας των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που δημοσιοποιούνται. Η αύξηση της επίδοσης των εταιρειών σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα. Η αύξηση της πολυμορφίας στα διοικητικά συμβούλια μέσω της διαφοροποίησης και η διευκόλυνση της άρτιας διακυβέρνησης της εταιρείας. Η αύξηση της υπευθυνότητας και των επιδόσεων της εταιρείας καθώς και της αποτελεσματικότητας της ενιαίας αγοράς.

3 ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ (1/2)
“scope of the proposal” το εύρος εφαρμογής της οδηγίας (ποιες εταιρείες θα υπόκεινται στην υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων) η ρήτρα επανεξέτασης της υποχρέωση αναφοράς στοιχείων φορολογικού χαρακτήρα ανά κράτος (CBCR). O προσδιορισμός των κινδύνων στους οποίους θα πρέπει να αναφέρεται η μη χρηματοοικονομική αναφορά, Η διαδικασία δέουσας ή επαρκούς επιμελείας (λεπτομερούς εξέτασης υπαρχόντων δεδομένων ή/και καταστάσεων πριν τη διενέργεια επενδύσεων - due diligence policy), 1.PIE’S > 500 2. Το country by country reporting συζητήθηκε στην Coreper της 13/12/2013 και αφαιρέθηκε από την πρόταση της οδηγίας.

4 ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ (2/2)
safe harbor clause το κανονιστικό πλαίσιο (εθνικό, ευρωπαϊκό & διεθνές) τα Guidelines την ενσωμάτωση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών εντός της έκθεσης διαχείρισης, Πολυμορφία (diversity) η αναφορά στο separate report (CSR Report ή Sustainability Report) Ό έλεγχος των μη φορολογικών στοιχείων από την ελεγκτική εταιρεία, Comply or explain Η ρήτρα εξαίρεσης από την υποχρέωση δημοσιοποίησης ευαίσθητων πληροφοριών Αίτημα για την έκδοση από την Επιτροπή κατευθυντήριων γραμμών για τη μεθοδολογία και χρήση των τεχνικών προτύπων τη λεπτομερέστερη περιγραφή των θεμάτων που αφορούν στην

5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ COREPER II
Υπέρ 292 (25 Κ-Μ) Αποχή 56 (Γερμανία & Ισπανία) Κατά 4 (Εσθονία)

6 ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
Ομάδες Εργασίας Επίσημες Ανεπίσημες CΟREPER II Τρίλογοι Πολιτικοί & Τεχνικοί (Επίσημοι – Ανεπίσημοι) Επιτροπής – Κοινοβουλίου Mandate «Σφήνες» Επιτροπών (Οικονομικών & Κοινωνικών Θεμάτων – Νομικών Θεμάτων – Αρμόδιος Επίτροπος) Υπερψή-φιση από Κοινο-βούλιο

7 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο του λογιστικού τμήματος της οδηγίας (είναι ήδη έτοιμο - IFRS) Ενσωμάτωση σε 2η φάση του τμήματος των μη χρημ/κων πληροφοριών & πληροφοριών ποικιλομορφίας και εταιρικής διακυβέρνησης (πρώτες πληροφορίες το 2017) Έκταση της εποπτείας του συνόλου των μορφών των επιχειρήσεων & ενιαίοι εποπτικοί κανόνες ανεξαρτήτως νομικής μορφής Απλοποίηση / ΓΕΜΗ / Υπ. Οικονομικών & Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

8 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΕ Η ΕΚΕ στην Ελλάδα σήμερα Ορισμός ΕΚΕ.
Εξωτερικό Περιβάλλον στην Ελλάδα Θεσμικό/νομοθετικό πλαίσιο (μόνο ευρωπαϊκό) Κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας Δομή αγοράς (ΜΜΕ επιχειρήσεις, ποιοι κλάδοι έχουν αναπτυχθεί περισσότερο στην Ελλάδα, εσωστρέφεια) Η ΕΚΕ στην Ελλάδα σήμερα ΕΚΕ & Ελλάδα Επιχειρηματική Προοπτική Κυβερνητική Προοπτικη Η Κουλτούρα ΕΚΕ Εμπλεκόμενοι φορείς Κράτος (τι έχει κάνει μέχρι σήμερα - ως αγοραστής) Καλές πρακτικές επιχειρήσεων

9 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΕ (συνέχεια)
Benchmarking με το τι συμβαίνει στις άλλες χώρες SWOT ANALYSIS Δυνάμεις / Ευκαιρίες Αδυναμίες / Απειλές Σχεδιασμός Όραμα για το 2020/Εθνικές προτεραιότητες Στρατηγικές Στόχοι Αντικειμενικοί σκοποί Χρονοδιάγραμμα Πόροι Δείκτες Μέτρησης Φορείς και υλοποίηση

10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ
Η ΕΚΕ είναι ιδιωτικό ή δημόσιο θέμα ποια είναι τα όρια και πότε αυτά παραβιάζονται; Αν γνωρίζετε τα ευρήματα της EABIS και ποια η θέση σας σε αυτά; Τομεακές ΕΚΕ (π.χ. εξόρυξη, υδρογονάνθρακες) και ποια η αλληλεπίδραση τους; Ποια η σωστή προσέγγιση ΕΚΕ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις; Υπάρχει κίνδυνος να εξελιχθεί η ΕΚΕ σε «ελιτίστικο προϊόν»; Η EABIS (Academy of Business in Society) παρουσίασε πολύ περιληπτικά τα αποτελέσματα τριετούς έρευνας στην οποία έλαβαν μέρος περίπου εταιρείες και η οποία έφερε στην επιφάνεια πολύ σημαντικά ευρήματα ως κατωτέρω:  Οι επιχειρήσεις δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για την ΕΚΕ,  Η στρατηγική ΕΚΕ δεν επηρεάζει πραγματικά τις επιχειρήσεις,  Η πολιτική ΕΚΕ ενσωματώνεται μερικές φορές στη στρατηγική της επιχείρησης αναγκαστικά όταν πρόκειται να αποκτήσει πρόσβαση σε κεφάλαια, να δημιουργήσει branding ή/και να χρησιμοποιήσει την ΕΚΕ ως όπλο marketing,  Δεν βρέθηκαν πειστικά στοιχεία για προσήλωση στις βασικές αρχές της ΕΚΕ και εντατικοποίηση του ενδιαφέροντος για την ΕΚΕ,  Ως εκ τούτου ο ορισμός της ΕΚΕ που έχει δοθεί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και πρότεινε ένα νέο ορισμό που ενσωματώνει τα ευρήματα της έρευνας,  Η καθαρή πρόκληση είναι ο συνδυασμός εκπαιδευτικής διαδικασίας & ΕΚΕ στα Πανεπιστήμια και θα πρέπει να μεταβούμε στην επόμενη γενιά της ΕΚΕ η οποία απαιτεί διασαφήνιση τόσο του ορισμού όσο και των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας & των επιχειρήσεων.

11 Ευχαριστω για την προσοχη σασ
Τρίτη 18 και την Τετάρτη 19 Μαρτίου στη μεγάλη συναυλία που διοργανώνει ο ΒΗΜΑ FM στο Θέατρο Badminton για τους σεισμόπληκτους της Κεφαλλονιάς.


Κατέβασμα ppt "CSR - Sustainability at a European & National level CSR Meet Up Athens"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google