Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

CSR - Sustainability at a European & National level CSR Meet Up Athens 12.03.2014 Γεράσιμος Γεωργόπουλος (Δ/νση Α.Ε. & Πίστεως)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "CSR - Sustainability at a European & National level CSR Meet Up Athens 12.03.2014 Γεράσιμος Γεωργόπουλος (Δ/νση Α.Ε. & Πίστεως)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 CSR - Sustainability at a European & National level CSR Meet Up Athens 12.03.2014 Γεράσιμος Γεωργόπουλος (Δ/νση Α.Ε. & Πίστεως) e-mail: georgopoulos@gge.gr

2 «Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-Τελευταίες Εξελίξεις» «Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους ή οποία αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2013/34/ΕΕ» (Εγκρίθηκε από την COREPER της 25/2/2014)

3 ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ (1/2)  “scope of the proposal” το εύρος εφαρμογής της οδηγίας (ποιες εταιρείες θα υπόκεινται στην υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων)  η ρήτρα επανεξέτασης της υποχρέωση αναφοράς στοιχείων φορολογικού χαρακτήρα ανά κράτος (CBCR).  O προσδιορισμός των κινδύνων στους οποίους θα πρέπει να αναφέρεται η μη χρηματοοικονομική αναφορά,  Η διαδικασία δέουσας ή επαρκούς επιμελείας (λεπτομερούς εξέτασης υπαρχόντων δεδομένων ή/και καταστάσεων πριν τη διενέργεια επενδύσεων - due diligence policy),

4 ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ (2/2)  safe harbor clause  το κανονιστικό πλαίσιο (εθνικό, ευρωπαϊκό & διεθνές)  τα Guidelines  την ενσωμάτωση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών εντός της έκθεσης διαχείρισης,  Πολυμορφία (diversity)  η αναφορά στο separate report (CSR Report ή Sustainability Report)  Ό έλεγχος των μη φορολογικών στοιχείων από την ελεγκτική εταιρεία,  Comply or explain

5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ COREPER II

6 ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ Ομάδες Εργασίας Επίσημες Ανεπίσημες CΟREP ER II Τρίλογοι Πολιτικοί & Τεχνικοί (Επίσημοι – Ανεπίσημοι) Επιτροπής – Κοινοβουλίου Mandate «Σφήνες» Επιτροπών (Οικονομικών & Κοινωνικών Θεμάτων – Νομικών Θεμάτων – Αρμόδιος Επίτροπος) Υπερψή- φιση από Κοινο- βούλιο

7 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο του λογιστικού τμήματος της οδηγίας (είναι ήδη έτοιμο - IFRS) Ενσωμάτωση σε 2 η φάση του τμήματος των μη χρημ/κων πληροφοριών & πληροφοριών ποικιλομορφίας και εταιρικής διακυβέρνησης (πρώτες πληροφορίες το 2017) Έκταση της εποπτείας του συνόλου των μορφών των επιχειρήσεων & ενιαίοι εποπτικοί κανόνες ανεξαρτήτως νομικής μορφής Απλοποίηση / ΓΕΜΗ / Υπ. Οικονομικών & Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

8 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΕ I. Ορισμός ΕΚΕ. II. Εξωτερικό Περιβάλλον στην Ελλάδα  Θεσμικό/νομοθετικό πλαίσιο (μόνο ευρωπαϊκό)  Κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας  Δομή αγοράς (ΜΜΕ επιχειρήσεις, ποιοι κλάδοι έχουν αναπτυχθεί περισσότερο στην Ελλάδα, εσωστρέφεια) III. Η ΕΚΕ στην Ελλάδα σήμερα  ΕΚΕ & Ελλάδα  Επιχειρηματική Προοπτική  Κυβερνητική Προοπτικη  Η Κουλτούρα ΕΚΕ  Εμπλεκόμενοι φορείς  Κράτος (τι έχει κάνει μέχρι σήμερα - ως αγοραστής)  Καλές πρακτικές επιχειρήσεων

9 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΕ (συνέχεια) IV. Benchmarking με το τι συμβαίνει στις άλλες χώρες V. SWOT ANALYSIS  Δυνάμεις / Ευκαιρίες  Αδυναμίες / Απειλές VI. Σχεδιασμός  Όραμα για το 2020/Εθνικές προτεραιότητες  Στρατηγικές  Στόχοι  Αντικειμενικοί σκοποί i. Χρονοδιάγραμμα ii. Πόροι iii. Δείκτες Μέτρησης VII. Φορείς και υλοποίηση

10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ  Η ΕΚΕ είναι ιδιωτικό ή δημόσιο θέμα ποια είναι τα όρια και πότε αυτά παραβιάζονται;  Αν γνωρίζετε τα ευρήματα της EABIS και ποια η θέση σας σε αυτά;  Τομεακές ΕΚΕ (π.χ. εξόρυξη, υδρογονάνθρακες) και ποια η αλληλεπίδραση τους;  Ποια η σωστή προσέγγιση ΕΚΕ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις;  Υπάρχει κίνδυνος να εξελιχθεί η ΕΚΕ σε «ελιτίστικο προϊόν»;

11 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "CSR - Sustainability at a European & National level CSR Meet Up Athens 12.03.2014 Γεράσιμος Γεωργόπουλος (Δ/νση Α.Ε. & Πίστεως)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google