Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Το πλάνο μάρκετινγκ είναι μια έκθεση που περιλαμβάνει ένα συνδυασμό αναλύσεων παραγόντων που σχετίζονται με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Το πλάνο μάρκετινγκ είναι μια έκθεση που περιλαμβάνει ένα συνδυασμό αναλύσεων παραγόντων που σχετίζονται με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  Το πλάνο μάρκετινγκ είναι μια έκθεση που περιλαμβάνει ένα συνδυασμό αναλύσεων παραγόντων που σχετίζονται με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του αθλητικού οργανισμού, τη θέσπιση στόχων και την ανάπτυξη στρατηγικών για την επίτευξη τους.  Το μέγεθος ενός πλάνου μάρκετινγκ ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού.

3 1. Δήλωση αποστολής 2. Ανάλυση του μείγματος μάρκετινγκ 3. Ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 4. SWOT Ανάλυση 5. Επιλογή Ομάδων Στόχου 6. Καθορισμός των Στόχων 7. Ανάπτυξη Στρατηγικών 8. Χρονοδιάγραμμα 9. Εκτίμηση του Πλάνου

4  Αποστολή: «γιατί βρισκόμαστε στην αγορά;» Μείγμα μάρκετινγκ:  Προϊόν: κύριο (π.χ. αναψυχή), χειροπιαστό (π.χ. εγκαταστάσεις), υποστηρικτικό (π.χ. παροχές)  Τιμολογιακή πολιτική  Κανάλια διανομής  Προώθηση  Προσωπικό  Φυσικό / υλικό περιβάλλον  Λειτουργική διαδικασία

5  Εσωτερικό περιβάλλον: παράγοντες που σχετίζονται με το εσωτερικό περιβάλλον του αθλητικού οργανισμού.  Εξωτερικό περιβάλλον: παράγοντες που σχετίζονται με δυνάμεις που περιβάλλουν τον οργανισμό και την κοινωνία.

6 Περιλαμβάνει την ανάλυση:  Των οικονομικών στοιχείων και της απόδοσης του οργανισμού  Των πελατών  Του ανταγωνισμού  Των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού  Του ανθρώπινου δυναμικού  Των προμηθευτών  Των καναλιών διανομής

7  Κεφάλαια (νέα εταιρία)  Απόδοση / τελευταία χρόνια (υπάρχουσα εταιρία)  Δείκτες:  Κέρδος  Συνδρομές  Ποιοτικοί στόχοι  Ικανοποίηση πελατών  Προσωπικό που παραιτείται  Καταγραφή παραγόντων που σχετίζονται με την απόδοση (π.χ. στατιστικά στοιχεία εγγραφών μελών στα αθλητικά προγράμματα, προκειμένου να καταγραφούν οι τάσεις…

8  Προφίλ πελατών / τμηματοποίηση της αγοράς / μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών.  Πρέπει να οριστούν:  Το Δημογραφικό προφίλ  Το προφίλ των πελατών ως προς τα γεωγραφικά στοιχεία  Το Ψυχογραφικό προφίλ  Το προφίλ των πελατών σύμφωνα με την καταναλωτική τους συμπεριφορά

9 Απαιτείται συλλογή στοιχείων, όπως:  Εντοπισμός των ανταγωνιστικών εταιριών  Διοικητική διάρθρωση  Προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν  Το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα  Η στρατηγική που εφαρμόζεται  Το μερίδιο της αγοράς που κατέχουν  Το προφίλ των πελατών τους  Η τιμολογιακή τους πολιτική  Η ποιότητα των υπηρεσιών τους  Ανθρώπινο δυναμικό / Συνθήκες εργασίας  Συνολική εκτίμηση για την προοπτική τους στην αγορά

10 Απαιτείται λεπτομερής καταγραφή:  Των εγκαταστάσεων  Του εξοπλισμού  Της κατάστασης στην οποία βρίσκονται  Των προβλημάτων που υπάρχουν Προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για την αναβάθμιση και αξιοποίηση τους.

11  Τα στοιχεία που πρέπει να εκτιμηθούν είναι:  Η απόδοση  Η εμπειρία  Η κατάρτιση  Η συμπεριφορά  Η αξιοπιστία  Η αφοσίωση στη δουλειά και τον οργανισμό

12  Καταγραφή με ακρίβεια των προμηθευτών και των διανομέων.  Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων.

13 1. Οικονομία 2. Τάσεις στην τεχνολογία 3. Πολιτικό-νομικό πλαίσιο 4. Δημογραφικές - Κοινωνικές τάσεις 5. Πολιτιστικές αξίες (κοινωνική κουλτούρα)

14  Δείκτες οικονομίας  Διαθέσιμο εισόδημα  Ανεργία  Διεθνή οικονομία  Φυσικές καταστροφές  Αθλητικά προϊόντα …. «Αγαθά πολυτελείας»;

15  e-Marketing  e- bookings  e-tickets  Βάσεις δεδομένων  Εξοπλισμός  On-line education  Εφαρμογές: 1. Γυμναστήρια 2. Βιομηχανία παραγωγής αθλ. προϊόντων 3. Επαγγελματικοί αθλητικοί σύλλογοι 4. Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων

16  Νομοθεσία  Πολιτική κατάσταση  Ευθύνες σε περίπτωση ατυχημάτων  Εργασιακό πλαίσιο

17  Τάσεις στο συνολικό πληθυσμό (χώρας, πόλης, περιοχής…)  Τάσεις στην ηλικία του πληθυσμού (γήρανση…)  Κοινωνικές αλλαγές (αύξηση των διαζυγίων…)  Μετανάστες/μειονότητες (τάσεις σχετικά με τον αριθμό των μεταναστών…)

18  Το αθλητικό προϊόν πρέπει να ταιριάζει με την κουλτούρα και τις πολιτισμικές συνήθειες κάθε περιοχής.  Ποια είναι η κουλτούρα των Αμερικάνων; (ατομισμός/ οικογένεια/ επιτυχία /Αμερικάνικο ποδόσφαιρο/McDonalds)  Ποια είναι η κουλτούρα των Βρετανών; (παράδοση/ ποδόσφαιρο /Pub…)  Ποια είναι η κουλτούρα των Ιταλών; (μόδα / ποδόσφαιρο / Basketball…)

19  SWOT: Είναι μια έκθεση με στόχο να εκτιμηθεί η ανταγωνιστικότητα του αθλητικού οργανισμού.  Βασίζεται στην ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει την καταγραφή των:  Δυνατών σημείων (Strengths)  Αδύνατων σημείων (Weaknesses)  Ευκαιριών (Opportunities)  Απειλών (Threats)

20  Προϊόντα / προγράμματα  Προφίλ πελατών  Φήμη της επιχείρησης σε σχέση / ανταγωνισμό  Ζητήματα σε σχέση με το προσωπικό  Σχεδιασμός μάρκετινγκ  Διοίκηση του οργανισμού  Τάσεις της αγοράς  Τεχνολογικά ζητήματα  Οικονομικά στοιχεία/εκτίμηση για την οικονομία  Προμηθευτές/δίκτυο διανομής…

21 Δυνατά Σημεία Αδύνατα Σημεία 1. Έμπειρο προσωπικό 1. Περιορισμένη διαφήμιση 2. Ελκυστικές εγκαταστάσεις 2. Μειωμένα ποσοστά τρίτης ηλικίας 3. Καλή φήμη 3. Περιορισμένη ανανέωση δραστηριοτήτων 4. Καλή γνώση των πελατών 4. Κακές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού 5. Πελάτες από το εξωτερικό 5. Έλλειψη δημοσίων σχέσεων με τοπικούς φορείς 6. Κερδοφορία/ρευστότητα 6. Μακρινή απόσταση από τη θάλασσα.............................................. ……………………………… Απειλές Ευκαιρίες 1. Η ανάπτυξη των δημόσιων 1. Συνεργασία με ιδιωτικά σχολεία κατασκηνώσεων 2. Συνεργασία με αθλητικούς συλλόγους 2. Οικονομική ύφεση 3. Κοινωνικές αλλαγές 3. Χρηματοδότηση από τα 4. Μείωση του ανταγωνισμού στην περιοχή ασφαλιστικά ταμεία 5. Επέκταση εγκαταστάσεων 4. Μπλε σημαία ; 6. Συνεργασία με γραφεία του εξωτερικού ……………………………………. …...............................................

22 Δυνατά Σημεία Αδύνατα Σημεία 1. Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1. Μικρό ποσοστό οικογενειών 2. Δυνατά ονόματα αθλητών 2. Έλλειψη τμήματος Μάρκετινγκ 3. Όνομα/ιστορία ομάδας 3. Αδυναμία ελέγχου των συνδέσμων 4. Σταθερός αριθμός φιλάθλων 4. Μεγάλο οικονομικό χρέος …………………. ……………………… Απειλές Ευκαιρίες 1. Οικονομική ύφεση 1. Αξιοποίηση των εγκαταστάσεων 2. Αυξανόμενος ανταγωνισμός 2. Αναπτυσσόμενη περιοχή 3. Αύξηση της βίας 3. Ρύθμιση χρεών 4. Πολιτικό / Νομικό πλαίσιο 4.Χαμηλός Μ.Ο. ηλικίας του πληθυσμού ………………….. ……………………

23  Βάσει των αναλύσεων για το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και τη SWOT ανάλυση, επιλέγονται με ακρίβεια οι ομάδες στόχου του οργανισμού.  Πολλές φορές ο αγοραστής δεν είναι και ο χρήστης των υπηρεσιών π.χ. παιδική κατασκήνωση  Ορισμός ομάδων στόχου: εφαρμογή κριτηρίων τμηματοποίησης της αγοράς.

24 Εκτίμηση της προοπτικής των ομάδων:  Μέγεθος της ομάδας  Προοπτικές ανάπτυξης  Δυνατότητα εντοπισμού και επικοινωνίας  Συμβατότητα με τη φιλοσοφία του οργανισμού Εκτίμηση των ομάδων /δυνητικών πελατών  Μέγεθος οργανισμού  Φιλοσοφία του οργανισμού  Προϋπολογισμός

25 Ποσοτικοί:  Αύξηση των μελών κατά 20% ως το τέλος του χρόνου.  Αύξηση της κερδοφορίας κατά 10% μέσα σε 2 χρόνια.  Πώληση 5.000 εισιτηρίων διαρκείας Ποιοτικοί:  Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.  Βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων.  Βελτίωση της εμπειρίας των συμμετεχόντων.

26  1 ο Στάδιο  Στόχευση στην υπάρχουσα αγορά (υπάρχοντες πελάτες)  Στόχευση σε μία ή περισσότερες νέες αγορές / δυνητικοί πελάτες (νέες ομάδες στόχου)  2 ο Στάδιο  Ανάπτυξη στρατηγικών για όλα τα στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ και χωριστά για κάθε ομάδα στόχου που έχει επιλεγεί.

27


Κατέβασμα ppt " Το πλάνο μάρκετινγκ είναι μια έκθεση που περιλαμβάνει ένα συνδυασμό αναλύσεων παραγόντων που σχετίζονται με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google