Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
Λάζαρος Λαζαρίδης Ιωάννης Ναλμπάντης Πολ. Μηχ/κός Δρ Πολ. Μηχ/κός Μελετητές Υδραυλικών Έργων Εταιρεία Μελετών, Ευβοίας 3, ΜΑΡΟΥΣΙ

2 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Οριστική μελέτη 1984 (Δ3/ΥΔΕ- Γραφείο Μαχαίρα) Προκαταρκτική μελέτη 1996 (ΕΥΔΑΠ – ΕΝΜ - ΥΔΡΟΤΕΚ-ΑΔΚ) Προμελέτη κατάντη ρ. Βαλανάρη 1998 (ΕΥΔΑΠ – ΜΕΤΕΡ κλπ) Οριστική μελέτη και τοπικών παρεμβάσεων 1998 (ΕΥΔΑΠ – ΜΕΤΕΡ κλπ) Γενική διάταξη προτεινόμενων έργων 1999 (ΕΥΔΑΠ – ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ - ΥΔΩΡ ΝΟΤΑΡΑΣ - ΜΕΤΕΡ κλπ) Μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης (ΜΠΧ) 1999 (ΕΥΔΑΠ -ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ – ΓΡ. ΜΑΧΑΙΡΑ – ΝΟΤΑΡΑΣ – ΜΕΤΕΡ - ENVECO κλπ) ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Αναζήτηση κατάλληλων ανασχέσεων, για μείωση των παροχών σχεδιασμού. Μελέτη αντιμετώπισης, κατά το εφικτό, του θέματος μεταφοράς των φερτών υλών. Εφαρμογή, κατά το δυνατόν, των διατομών διευθέτησης που έχουν εγκριθεί στη Μ.Π.Χ. υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και ανθεκτικά. Οι διευθετήσεις, στα ανάντη και ιδιαίτερα στην πεδιάδα Σπάτων, θα πρέπει να γίνουν μόνο σε περιοχές που έχουν απόλυτη ανάγκη και να προβλέπεται σταδιακή εκτέλεσή τους. Η διευθέτηση της φυσικής κοίτης του κάτω ρου στον οικισμό της Ραφήνας θα πρέπει να είναι ικανή να αποχετεύει πλημμυρικές αιχμές, όχι μόνο 50-ετίας αλλά και 100-ετίας, της Α’ φάσης ανάπτυξης της περιοχής. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Μελλοντική ενίσχυση των έργων (Β΄ φάσης έργα) με σήραγγα για την αντιμετώπιση των μελλοντικών παροχών σχεδιασμού. Κατάλληλη εκβολή στο Νότιο θαλάσσιο χώρο του λιμανιού, ώστε να μην εισχωρεί η θάλασσα στην κοίτη του ρέματος (ή να εισχωρεί σε μικρό μήκος αν παραστεί ανάγκη). Στο θέμα της ρύπανσης, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπισή του στις πηγές παραγωγής του. Η οριοθέτηση του ρ. Ραφήνας και των συμβαλλόντων ρεμάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλισή τους έναντι καταπατήσεων, μπαζώματος κλπ και για την εκπόνηση οριστικών μελετών του έργου ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

5 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΛΕΚΑΝΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

6 Μεγέθη πλημμυρικών αιχμών
Προκαταρκτική μελέτη (1996): παροχή σχεδιασμού στην εκβολή του ρέματος ~550μ3/δλ (Τ = 50 έτη) Στη μελέτη (1999) ελήφθησαν υπόψη οι δυσμενείς επιδράσεις από τη σημειωθείσα και την προβλεπόμενη μελλοντικά μεταβολή των χρήσεων γης, από την εκτροπή του άνω ρου του ρ. Ποδονίφτη, από τη μεγάλη μείωση του χρόνου ροής κυρίως στο ρ. Παναγίτσας και από την αντίστοιχη μεγάλη αύξηση της παροχής στην κεφαλή (οδός Σταυρού – Σπάτων) του ρ. Ραφήνας. Με καταρχήν εκτιμήσεις που έγιναν στη μελέτη (1999) για τις μελλοντικές (Β΄ φάση ανάπτυξης) πλημμυρικές αιχμές: παροχές σχεδιασμού για Τ= 100, ~ 850 έως 900μ3/δλ. Επίσης, στη μελέτη αυτή προτάθηκε, στο κατάντη τμήμα εντός του οικισμού, η διευθέτηση να γίνει για παροχή μ3/δλ. Οι οριστικές τιμές θα καθορισθούν με νέο Μαθηματικό μοντέλο. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

7 Μεγέθη πλημμυρικών αιχμών
Η περίοδος επαναφοράς για τον καθορισμό των παροχών σχεδιασμού θα ληφθεί μέσα στον οικισμό τουλάχιστο Τ = 50, ενώ θα ήταν επιθυμητό να καθορισθεί η περίοδος Τ = 100 έτη. Στις αγροτικές περιοχές η περίοδος αρκεί να ληφθεί Τ = 20 έτη. Εναλλακτικές λύσεις του έργου εκτροπής (σήραγγας) απευθείας στην ανοιχτή θάλασσα έχουν επίσης εξετασθεί (και θα ήταν επιθυμητές), αλλά δεν μπορούν να εφαρμοστούν, λόγω των σοβαρών εμποδίων που προκύπτουν από την ήδη πυκνοκατοικημένη περιοχή από όπου θα διέλθει το έργο αυτό. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στο είδος της διευθέτησης στην πεδιάδα των Σπάτων σε μήκος 5,00 έως 5,50 χλμ, ώστε η σημερινή ανάσχεση πλημμυρών να μη μηδενισθεί, αλλά αν είναι δυνατόν να διατηρηθεί ή και να αυξηθεί ακόμα. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

8 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ Στοιχεία Διευθέτησης χωρίς φράγμα ανάσχεσης ~ 0+300 Oρθογωνική σκυροδέματος 36,0 x 4,00 για την Α & Β φάση 0+300 ~ 0+500 Διατομή σκυροδέματος 28,0x 4,00 για την Α & Β φάση 0+500 ~ 3+800 Ορθογωνική κλιμακωτή διατομή ~30x4,0 με δύο παγγίνες πλάτους 3,0μ η κάθε μία και ποδιές από σκυρόδεμα στον πυθμένα. Όπου καθίσταται δυνατόν, διευρύνσεις σε 36,0 x 4,0 χωρίς όμως ποδιές από σκυρόδεμα στον πυθμένα. Τοπικές στενώσεις σε 24,0 μ με εφαρμογή διατομή από σκυρόδεμα 3+800 ~ 4+300 η διατομή του τμήματος ~0+500 έως και εναλλακτικά τραπεζοειδής με τοπικές προστασίες από συρματοκιβώτια 4+300 ~ 9+700 Διατηρείται η φυσική κοίτη, μικροί αναβαθμοί μέχρι 1,0μ σε αποστάσεις από 100 ~ 250μ. Τοπικές προστασίες με συρματοκιβώτια, Τοπικές διευρύνσεις σε θέσεις όπου δεν είναι δυνατή η εκτέλεση απαλλοτριώσεων Μικρά αναχώματα περιορισμού της ευρείας κοίτης μεγάλων πλημμυρών όπου απαιτούνται. 9+700 ~14+400 Διατήρηση της φυσικής κοίτης στο μεγαλύτερο τμήμα, εκσκαφές διεύρυνσης τοπικές προστασίες με συρματοκιβώτια. Ουδοί –αναβαθμοί ύψους μέχρι 1,0μ. Μικρά τοπικά αναχώματα προστασίας ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

9 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΟ1, Α0 ΧΘ ~ 0+500 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

10 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ Α, Α1, Α2 ΧΘ ~ 4+300 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

11 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ Β, Β1, Β2, Γ ΧΘ ~ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

12 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ (Δ)
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

13 ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
(1) Επείγοντα έργα Α’ φάσης Διευθέτηση του κυρίου ρέματος μέχρι τη ΧΘ ~4+300 και των συμβολών των συμβαλλόντων ρεμάτων Διευθέτηση του ρ. Ραφήνας, κατάντη του ρ. Παναγίτσας, σε μήκος περίπου 1,50 χλμ Κατασκευή τεχνικού σε σημεία διασταυρώσεων με κύριους δρόμους του αστικού και επαρχιακού δικτύου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έργα ανακατασκευής ή προσθήκης ανακουφιστικών ανοιγμάτων των γεφυρών μέσα στον οικισμό Ραφήνας (2) Υπόλοιπα έργα Α’ φάσης (έργα 10ετίας) Περιλαμβάνουν όλες τις υπόλοιπες διευθετήσεις μεταξύ των ΧΘ έως ~ ΧΘ ~13+000 (3) Συμβάλλοντα ρέματα Βαλανάρη – Αγ. Παρασκευής – Καλλιτεχνούπολης – Διασταύρωσης (1)-(2) –(3) (έργα 10ετίας) Πρόκειται για ρέματα που μπορούν να διευθετηθούν μέσα στα πλαίσια των υπολοίπων έργων Α’ φάσης (4) Έργα Β’ φάσης (έργο εκτροπής) Πρόκειται για έργο που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί η κατασκευή του μετά από 10 έτη ίσως και περισσότερα, ανάλογα με τα νέα στοιχεία που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας των έργων Α’ φάσης. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

14 Έργο εκτροπής (Β’ φάσης)
Διατομή σήραγγας εκτροπής D  6,50 μ Μήκος σήραγγας εκτροπής L  3,0 χλμ Αγωγός εκτροπής σε συνέχεια από την έξοδο της σήραγγας μέχρι το ρ. Ραφήνας στη ΧΘ ~0+300 ανάντη της γέφυρας της οδού Ραφήνας – Λούτσας L  0,30 χλμ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

15 Εκτίμηση του κόστους των έργων (εκατ. €)
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google