Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» Νομικές επενέργειες για τις επιχειρήσεις Αγγελική Καλλία Δρ. Νομικής Δικηγόρος Εμπειρογνώμων στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος ΣΒΒΕ,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» Νομικές επενέργειες για τις επιχειρήσεις Αγγελική Καλλία Δρ. Νομικής Δικηγόρος Εμπειρογνώμων στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος ΣΒΒΕ,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» Νομικές επενέργειες για τις επιχειρήσεις Αγγελική Καλλία Δρ. Νομικής Δικηγόρος Εμπειρογνώμων στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

2 παρουσίαση  Το Νομικό Πλαίσιο  Η Εφαρμογή του Νομικού Πλαισίου  Κίνητρα και Δυσκολίες στην Εφαρμογή του Νομικού Πλαισίου  Συμπεράσματα - Προτάσεις ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

3 1. Το Νομικό Πλαίσιο ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

4 Το Νομικό Πλαίσιο  Ν.1650/1986 : Νόμος πλαίσιο αρθ. 29  Π.Δ. 148/2009 : Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον Οδηγία 2004/35  Ν.4014/2011 : Περιβαλλοντική Αδειοδότηση άρθ. 22  Ν.4042/2012 : Διαχείριση αποβλήτων και Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

5 Το Νομικό Πλαίσιο  ΚΥΑ :13588/725/2006: επικίνδυνα απόβλητα για χορήγηση άδειας λειτουργίας προσκόμιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου με συγκεκριμένο ύψος ασφαλιστικής κάλυψης, άρθ.7 H ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και επαναφορά του περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση  Ν.3 982/2011: Απλοποίηση αδειοδότησης Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, άρθ.37 για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων εφόσον αυτές διαθέτουν σε ισχύ το σύστημα EMAS - περιβαλλοντικής διαχείρισης- τα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης μειώνονται στο μισό ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

6 ύψος ασφαλιστικής κάλυψης άδεια διάθεσης € 1,5 εκ /χρόνο άδεια αξιοποίησης € 1,5 εκ /χρόνο άδεια αποθήκευση ς ή/και διασυνοριακής μεταφοράς : € 1 εκ /χρόνο άδεια συλλογής και μεταφοράς : € 0,5 εκ /χρόνο ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

7 Το Νομικό Πλαίσιο  Οδηγία 2000/60, 76/464, 80/68: ύδατα, Ν.3199/2003  Οδηγία 92/43: Natura 2000  Οδηγία 79/409: άγρια πτηνά - οικότοποι  Οδηγίες 99/31, 2000/76, 2008/98 για την διαχείριση αποβλήτων  Οδηγίες 96/61, 2008/1: IPPC, Πρόληψη- αντιμετώπιση ρύπανσης  Οδηγίες 67/548, 2006/121: χημικές ουσίες ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

8 Το Νομικό Πλαίσιο  Οδηγία 1999/45, Κανονισμός 1272/2008: επικίνδυνα παρασκευάσματα  Οδηγίες 98/8, 91/414 : βιοκτόνα, φυτοπροστατευτικά  Οδηγία 84/360: ατμοσφαιρική ρύπανση από βιομηχανικές εγκαταστάσεις  Οδηγίες 2001/18,90/219: ΓΤΟ  Κανονισμός 1013/2006 : διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων  Οδηγία 96/49: μεταφορά επικινδύνων- ρυπογόνων εμπορευμάτων ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

9 2. Η Εφαρμογή του Νομικού Πλαισίου ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

10 Εφαρμογή Νομικού Πλαισίου  Ενσωματωμένες Δ/ξεις  Αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ, ΕΠ.Α.ΠΕ.Ζ, Π.Ε.Α.Π.Ζ  Έλεγχος εφαρμογής- Έλλειμα εφαρμογής:  ΕΥΕΠ  ΚΕΠΕ  Ιδιώτες Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές (Υπό υιοθέτηση, Ν.4014/2011) ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

11 3. Κίνητρα και Δυσκολίες στην Εφαρμογή του Νομικού Πλαισίου ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

12 Κίνητρα  Κοινωνικά: σχέσης με την τοπική κοινωνία – περιβαλλοντικό προφίλ (marketing)  Αποφυγή εμπλοκής σε καταγγελίες : Πολίτες και ΜΚΟ  Αποφυγή επιβολής κυρώσεων : Νέο σύστημα παρακολούθησης –Ηλεκτρονική ταυτότητα  Επιβίωση επιχείρησης σε περίπτωση ζημίας ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

13 Έξοδα που καλύπτει η ασφάλιση  περιορισμού και πρόληψης της ρύπανσης  διερεύνησης και διαπίστωσης της ρύπανσης  Το κόστος καθαρισμού εδαφών, υδάτων: υπόγειων και επιφανειακών, αποκομιδής, απομάκρυνσης των ρύπων  παρακολούθησης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα  αποκατάστασης των προστατευομένων ειδών – βιοτόπων ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

14 Δεν καλύπτει η ασφάλιση  Πόλεμο, τρομοκρατικές ενέργειες  Ποινές, πρόστιμα  Ηθελημένες πρακτικές που εύλογα αναμένεται να προξενήσουν ζημία  Μη συμμόρφωση με αποφάσεις Αρμοδίων Αρχών και την νομοθεσία  Εκπομπή Ρύπων εντός των ορίων της άδειας λειτουργίας  Γνωστές Προϋπάρχουσες Συνθήκες Ρύπανσης ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

15 Ποιά ρύπανση:  διασπορά  απελευθέρωση  διαρροή στερεού, υγρού ή αέριου στοιχείου το οποίο μπορεί να ρυπάνει: έδαφος, ατμόσφαιρα, ύδατα εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του ασφαλισμένου ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

16 Για να υπάρχει ευθύνη:  Ζημία συγκεκριμένη, μετρήσιμη  Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ επιχείρησης και ζημίας  Αντικειμενική Ευθύνη : δεν απαιτείται δόλος ή αμέλεια του Φορέα ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

17 Δυσκολίες  Κόστος - Οικονομική συγκυρία  Χαοτικό νομικό πλαίσιο – Ελλιπής μηχανισμός Ελέγχου  Ελλιπής αποτύπωση και παρακολούθηση κατάστασης του περιβάλλοντος  Γραφειοκρατία - Μείωση προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης  Ελλιπής ενημέρωση επιχειρηματικού κόσμου ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

18 Δυσκολίες σε επίπεδο Ε. Ένωσης Έκθεση Ε. Επιτροπής COM 581, 2010  Προώθηση ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ εμπλεκόμενων (Φορείς-Βιομηχανικές ενώσεις, Διοίκηση, Πάροχοι χρηματοοικονομικής ασφάλειας, ΜΚΟ)  Κ.μ. να τηρούν μητρώα υποθέσεων  Ανάπτυξη επιπλέον οδηγιών για την εφαρμογή: πχ. Έννοιες «περιβαλλοντική ζημία», «σημαντική ζημία», «αρχική κατάσταση»  Γενική αναθεώρηση Οδηγίας 2013/2014  Υποχρεωτική χρηματοοικονομική ασφάλεια πριν την αναθεώρηση ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

19 4. Συμπεράσματα - Προτάσεις ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

20 Συμπέρασμα: 1 Μεταβατική περίοδος: Νέα ΚΥΑ  έως τέλος 2012 ΥΠΕΚΑ-ΥΠΟΑΝΤΝΑΥΤ (αρθ.14 ΠΔ 148/2009, αρθ.22 π.7 Ν. 4014/2011) Σταδιακή προσέγγιση έως 2015  Ανά κατηγορία δραστηριοτήτων παρ. ΙΙΙ: υψηλή επικινδυνότητα  Ανά φυσικό πόρο κα ζημία: έδαφος, ύδατα, βιοποικιλότητα  Ανά είδος αποκατάστασης: πχ. πρωτογενής για περιπτώσεις ρύπανσης που ήδη έλαβαν χώρα  Μέγιστο ποσό χρηματοοικονομικής εγγύησης ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

21 Νέα ΚΥΑ  οι δραστηριότητες παρ.ΙΙΙ ΠΔ 148/2009 έως τέλος 2012 να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης ζημίας  στο έδαφος και  στα ύδατα  (προαιρετικά βιοποικιλότητα)  Εκπονούν Μελέτη Αξιολόγησης του Κινδύνου και την υποβάλλουν στον ασφαλιστικό οργανισμό ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

22 Νέα ΚΥΑ  Δραστηριότητες εκτός Παρ.ΙΙΙ καταβάλλουν στο Πράσινο Ταμείο Εγγυητική επιστολή Για κάλυψη ζημίας στα είδη και φυσικά ενδιαιτήματα εάν θεωρηθεί υπεύθυνος εκ δόλου ή εξ αμελείας ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

23 Νέα ΚΥΑ  Εξαιρούνται υποχρέωσης υπαγωγής σε σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλισης: Όσες έχουν υπαχθεί σε σύστημα  EMAS ή  ISO 14000 ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

24 Νέα ΚΥΑ  Το ποσό προσδιορίζεται από:  τον ασφαλιστικό οργανισμό για σύναψη ασφαλιστηρίου Συμβολαίου  Από τραπεζικό οργανισμό για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Λαμβάνοντας υπόψη την Μελέτη Αξιολόγησης του Κινδύνου ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

25 Πρόταση: 1 περιβαλλοντικοί ελεγκτές  Εφαρμογή άρθ.20 π.5, Ν. 4014/2011 Περιβαλλοντικοί ιδιώτες ελεγκτές να ασκούν και προ-ασφαλιστικό έλεγχο: Μελέτη Αξιολόγησης Κινδύνου Ώστε να μειώνεται το κόστος ασφάλισης της εταιρείας ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

26 Πρόταση: 2 ΕΠΑΝ - ΕΠΕΡΑΑ  στο ΕΠΑΝ  στο ΕΠΕΡΑΑ να περιληφθούν (σε συνεννόηση με την Ε. Επιτροπή) νέα κονδύλια για περιβαλλοντικές δράσεις των επιχειρήσεων περιλαμβανομένων:  Αντιρρυπαντικής -πράσινης τεχνολογίας  Έμμεσων διευκολύνσεων για περιβαλλοντική ασφάλιση (Λειτουργικό έξοδο-δεν επιχορηγείται) ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

27 Πρόταση: 3 ΣΒΒΕ  Ενεργοποίηση του ΣΒΒΕ μέσω της Επιτροπής Περιβάλλοντος Προώθηση επεξεργασμένου αιτήματος στο ΥΠ.Οικ. Ανταγ.Ναυτ. και στο ΥΠΕΚΑ ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012

28 Σας ευχαριστώ ankallia@auth.gr info@kallialaw.gr ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη 27.4.2012


Κατέβασμα ppt "«Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» Νομικές επενέργειες για τις επιχειρήσεις Αγγελική Καλλία Δρ. Νομικής Δικηγόρος Εμπειρογνώμων στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος ΣΒΒΕ,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google