Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» Νομικές επενέργειες για τις επιχειρήσεις

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» Νομικές επενέργειες για τις επιχειρήσεις"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» Νομικές επενέργειες για τις επιχειρήσεις
Αγγελική Καλλία Δρ. Νομικής Δικηγόρος Εμπειρογνώμων στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

2 παρουσίαση Το Νομικό Πλαίσιο Η Εφαρμογή του Νομικού Πλαισίου
Κίνητρα και Δυσκολίες στην Εφαρμογή του Νομικού Πλαισίου Συμπεράσματα - Προτάσεις ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

3 1. Το Νομικό Πλαίσιο ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

4 Το Νομικό Πλαίσιο Ν.1650/1986: Νόμος πλαίσιο αρθ. 29
Π.Δ. 148/2009: Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον Οδηγία 2004/35 Ν.4014/2011: Περιβαλλοντική Αδειοδότηση άρθ. 22 Ν.4042/2012: Διαχείριση αποβλήτων και Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

5 Το Νομικό Πλαίσιο ΚΥΑ :13588/725/2006: επικίνδυνα απόβλητα για χορήγηση άδειας λειτουργίας προσκόμιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου με συγκεκριμένο ύψος ασφαλιστικής κάλυψης, άρθ.7 H ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και επαναφορά του περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση Ν.3982/2011: Απλοποίηση αδειοδότησης Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, άρθ.37 για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων εφόσον αυτές διαθέτουν σε ισχύ το σύστημα EMAS - περιβαλλοντικής διαχείρισης- τα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης μειώνονται στο μισό ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

6 ύψος ασφαλιστικής κάλυψης
άδεια διάθεσης € 1,5 εκ /χρόνο άδεια αξιοποίησης € 1,5 εκ /χρόνο άδεια αποθήκευσης ή/και διασυνοριακής μεταφοράς: € 1 εκ /χρόνο άδεια συλλογής και μεταφοράς: € 0,5 εκ /χρόνο ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

7 Το Νομικό Πλαίσιο Οδηγία 2000/60, 76/464, 80/68: ύδατα, Ν.3199/2003
Οδηγία 92/43: Natura 2000 Οδηγία 79/409: άγρια πτηνά - οικότοποι Οδηγίες 99/31, 2000/76, 2008/98 για την διαχείριση αποβλήτων Οδηγίες 96/61, 2008/1: IPPC, Πρόληψη-αντιμετώπιση ρύπανσης Οδηγίες 67/548, 2006/121: χημικές ουσίες ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

8 Το Νομικό Πλαίσιο Οδηγία 1999/45, Κανονισμός 1272/2008: επικίνδυνα παρασκευάσματα Οδηγίες 98/8, 91/414 : βιοκτόνα, φυτοπροστατευτικά Οδηγία 84/360: ατμοσφαιρική ρύπανση από βιομηχανικές εγκαταστάσεις Οδηγίες 2001/18,90/219: ΓΤΟ Κανονισμός 1013/2006: διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων Οδηγία 96/49: μεταφορά επικινδύνων-ρυπογόνων εμπορευμάτων ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

9 2. Η Εφαρμογή του Νομικού Πλαισίου
ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

10 Εφαρμογή Νομικού Πλαισίου
Ενσωματωμένες Δ/ξεις Αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ, ΕΠ.Α.ΠΕ.Ζ, Π.Ε.Α.Π.Ζ Έλεγχος εφαρμογής- Έλλειμα εφαρμογής: ΕΥΕΠ ΚΕΠΕ Ιδιώτες Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές (Υπό υιοθέτηση, Ν.4014/2011) ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

11 3. Κίνητρα και Δυσκολίες στην Εφαρμογή του Νομικού Πλαισίου
ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

12 Κίνητρα Κοινωνικά: σχέσης με την τοπική κοινωνία – περιβαλλοντικό προφίλ (marketing) Αποφυγή εμπλοκής σε καταγγελίες: Πολίτες και ΜΚΟ Αποφυγή επιβολής κυρώσεων: Νέο σύστημα παρακολούθησης –Ηλεκτρονική ταυτότητα Επιβίωση επιχείρησης σε περίπτωση ζημίας ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

13 Έξοδα που καλύπτει η ασφάλιση
περιορισμού και πρόληψης της ρύπανσης διερεύνησης και διαπίστωσης της ρύπανσης Το κόστος καθαρισμού εδαφών , υδάτων: υπόγειων και επιφανειακών , αποκομιδής, απομάκρυνσης των ρύπων παρακολούθησης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα αποκατάστασης των προστατευομένων ειδών – βιοτόπων ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

14 Δεν καλύπτει η ασφάλιση
Πόλεμο, τρομοκρατικές ενέργειες Ποινές, πρόστιμα Ηθελημένες πρακτικές που εύλογα αναμένεται να προξενήσουν ζημία Μη συμμόρφωση με αποφάσεις Αρμοδίων Αρχών και την νομοθεσία Εκπομπή Ρύπων εντός των ορίων της άδειας λειτουργίας Γνωστές Προϋπάρχουσες Συνθήκες Ρύπανσης ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

15 Ποιά ρύπανση: διασπορά απελευθέρωση διαρροή στερεού, υγρού ή
αέριου στοιχείου το οποίο μπορεί να ρυπάνει: έδαφος, ατμόσφαιρα, ύδατα εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του ασφαλισμένου ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

16 Για να υπάρχει ευθύνη: Ζημία συγκεκριμένη, μετρήσιμη
Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ επιχείρησης και ζημίας Αντικειμενική Ευθύνη: δεν απαιτείται δόλος ή αμέλεια του Φορέα ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

17 Δυσκολίες Κόστος - Οικονομική συγκυρία
Χαοτικό νομικό πλαίσιο – Ελλιπής μηχανισμός Ελέγχου Ελλιπής αποτύπωση και παρακολούθηση κατάστασης του περιβάλλοντος Γραφειοκρατία - Μείωση προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης Ελλιπής ενημέρωση επιχειρηματικού κόσμου ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

18 Δυσκολίες σε επίπεδο Ε. Ένωσης Έκθεση Ε. Επιτροπής COM 581, 2010
Προώθηση ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ εμπλεκόμενων (Φορείς-Βιομηχανικές ενώσεις, Διοίκηση, Πάροχοι χρηματοοικονομικής ασφάλειας, ΜΚΟ) Κ.μ. να τηρούν μητρώα υποθέσεων Ανάπτυξη επιπλέον οδηγιών για την εφαρμογή: πχ. Έννοιες «περιβαλλοντική ζημία», «σημαντική ζημία», «αρχική κατάσταση» Γενική αναθεώρηση Οδηγίας 2013/2014 Υποχρεωτική χρηματοοικονομική ασφάλεια πριν την αναθεώρηση ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

19 4. Συμπεράσματα - Προτάσεις
ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

20 Συμπέρασμα: 1 Μεταβατική περίοδος: Νέα ΚΥΑ
Συμπέρασμα: 1 Μεταβατική περίοδος: Νέα ΚΥΑ έως τέλος ΥΠΕΚΑ-ΥΠΟΑΝΤΝΑΥΤ (αρθ.14 ΠΔ 148/2009, αρθ.22 π.7 Ν. 4014/2011) Σταδιακή προσέγγιση έως 2015 Ανά κατηγορία δραστηριοτήτων παρ. ΙΙΙ: υψηλή επικινδυνότητα Ανά φυσικό πόρο κα ζημία: έδαφος, ύδατα, βιοποικιλότητα Ανά είδος αποκατάστασης: πχ. πρωτογενής για περιπτώσεις ρύπανσης που ήδη έλαβαν χώρα Μέγιστο ποσό χρηματοοικονομικής εγγύησης ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

21 Νέα ΚΥΑ οι δραστηριότητες παρ.ΙΙΙ ΠΔ 148/2009 έως τέλος 2012 να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης ζημίας στο έδαφος και στα ύδατα (προαιρετικά βιοποικιλότητα) Εκπονούν Μελέτη Αξιολόγησης του Κινδύνου και την υποβάλλουν στον ασφαλιστικό οργανισμό ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

22 Νέα ΚΥΑ Δραστηριότητες εκτός Παρ.ΙΙΙ
καταβάλλουν στο Πράσινο Ταμείο Εγγυητική επιστολή Για κάλυψη ζημίας στα είδη και φυσικά ενδιαιτήματα εάν θεωρηθεί υπεύθυνος εκ δόλου ή εξ αμελείας ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

23 Νέα ΚΥΑ Εξαιρούνται υποχρέωσης υπαγωγής σε σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλισης: Όσες έχουν υπαχθεί σε σύστημα EMAS ή ISO 14000 ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

24 Νέα ΚΥΑ Το ποσό προσδιορίζεται από:
τον ασφαλιστικό οργανισμό για σύναψη ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Από τραπεζικό οργανισμό για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Λαμβάνοντας υπόψη την Μελέτη Αξιολόγησης του Κινδύνου ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

25 Πρόταση: 1 περιβαλλοντικοί ελεγκτές
Εφαρμογή άρθ.20 π.5, Ν. 4014/2011 Περιβαλλοντικοί ιδιώτες ελεγκτές να ασκούν και προ-ασφαλιστικό έλεγχο: Μελέτη Αξιολόγησης Κινδύνου Ώστε να μειώνεται το κόστος ασφάλισης της εταιρείας ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

26 Πρόταση: 2 ΕΠΑΝ - ΕΠΕΡΑΑ στο ΕΠΑΝ στο ΕΠΕΡΑΑ
να περιληφθούν (σε συνεννόηση με την Ε. Επιτροπή) νέα κονδύλια για περιβαλλοντικές δράσεις των επιχειρήσεων περιλαμβανομένων: Αντιρρυπαντικής -πράσινης τεχνολογίας Έμμεσων διευκολύνσεων για περιβαλλοντική ασφάλιση (Λειτουργικό έξοδο-δεν επιχορηγείται) ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

27 Πρόταση: 3 ΣΒΒΕ Ενεργοποίηση του ΣΒΒΕ μέσω της Επιτροπής Περιβάλλοντος
Ενεργοποίηση του ΣΒΒΕ μέσω της Επιτροπής Περιβάλλοντος Προώθηση επεξεργασμένου αιτήματος στο ΥΠ.Οικ. Ανταγ.Ναυτ. και στο ΥΠΕΚΑ ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη

28 ankallia@auth.gr info@kallialaw.gr Σας ευχαριστώ
ΣΒΒΕ, Περιβάλλον και Επιχείριση, Θεσσαλονίκη


Κατέβασμα ppt "«Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» Νομικές επενέργειες για τις επιχειρήσεις"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google