Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα ομιλητή

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα ομιλητή"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα ομιλητή
Εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα ομιλητή Ημερομηνία | Τίτλος εκδήλωσης

2 Έκταση του προβλήματος
Γιατί έχουν ιδιαίτερη σημασία η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία; Συνεπάγονται οφέλη για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και την κοινωνία συνολικά Σημαντικές βελτιώσεις σε ολόκληρη την ΕΕ τις τελευταίες δεκαετίες, εντούτοις … Κάθε χρόνο πάνω από άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους λόγω ατυχημάτων στους χώρους εργασίας πεθαίνουν λόγω επαγγελματικών ασθενειών (εκτιμήσεις ΔΟΕ) Κόστος 490 δισ. ευρώ για την οικονομία της ΕΕ

3 Τα οφέλη λόγω υψηλού επιπέδου συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασία
Μείωση των επαγγελματικών κινδύνων και του κόστους Μείωση του απουσιασμού και του ρυθμού εναλλαγής των εργαζομένων Μείωση των εργατικών ατυχημάτων Μείωση του κόστους ασφάλισης των εργατικών ατυχημάτων Αύξηση της παραγωγικότητας Περιορισμός της απειλής άσκησης αγωγής Βελτίωση της φήμης μεταξύ πελατών, προμηθευτών και επενδυτών

4 Η πρόληψη είναι προτιμότερη από την θεραπεία
Η πρόληψη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της προσέγγισης που ακολουθεί η Ευρώπη στον τομέα της διαχείρισης των κινδύνων στην εργασία. Η πρόληψη έγκειται ουσιαστικά στη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία, με απώτερο στόχο την εξάλειψη και τη μείωση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

5 Τι σημαίνει πρόληψη στην πράξη;
Συνεργασία διοικητικών στελεχών και εργαζομένων για την πρόληψη των κινδύνων στην εργασία Την πρωταρχική ευθύνη φέρουν τα διοικητικά στελέχη και οι εργοδότες Εντούτοις….. απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας συνιστά η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων

6 Βασικές αρχές της πρόληψης των κινδύνων στην εργασία
Αποφυγή των κινδύνων Εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν Καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους Προσαρμογή της εργασίας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε εργαζομένου Παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνικής Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο Ανάπτυξη συνεκτικής ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης Προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζομένους

7 Στρατηγικοί στόχοι της εκστρατείας
Προώθηση του βασικού μηνύματος ότι οι εργαζόμενοι και τα διοικητικά στελέχη οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους Παροχή σαφών οδηγιών στους εργοδότες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία τους Παροχή πρακτικής καθοδήγησης για την προαγωγή νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων στην εργασία Δημιουργία των βάσεων για την ανάπτυξη μιας πιο βιώσιμης νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων στην Ευρώπη

8 Ηγετικός ρόλος της διοίκησης
Η διοίκηση έχει το έννομο και ηθικό καθήκον να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε θέματα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας. Στην πράξη αυτό σημαίνει: Προβαλλόμενη και ενεργή δέσμευση της διοίκησης Συνεργασία με τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους Αποτελεσματική επικοινωνία με τα κατώτερα επίπεδα της ιεραρχίας και αποτελεσματική «εγκάρσια» επικοινωνία Αξιοποίησηη των εκτιμήσεων κινδύνων κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Ενσωμάτωση συστήματος σωστής διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας σε ολόκληρη την επιχείρηση Προώθηση των ιδεών αυτών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού Παρακολούθηση, γνωστοποίηση και έλεγχο των επιδόσεων στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία

9 Συμμετοχή των εργαζομένων
Η συμμετοχή των εργαζομένων είναι καθοριστικής σημασίας. Στα οφέλη της περιλαμβάνονται τα εξής: Μείωση του ποσοστού των εργατικών ατυχημάτων Οικονομικά αποδοτικές λύσεις Πιο ευχαριστημένοι και πιο παραγωγικοί εργαζόμενοι (μείωση του ποσοστού απουσιασμού) Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και έλεγχος των κινδύνων στους χώρους εργασίας

10 Διαβούλευση για θέματα ασφάλειας και υγείας
Οι εργοδότες οφείλουν να διαβουλεύονται με τους εργαζόμενους/εκπροσώπους εργαζομένων για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Αυτό σημαίνει στην πράξη: Αποτελεσματικό και ανοιχτό διάλογο Από κοινού επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων Προσεκτική ακρόαση και ανάληψη δράσης στη βάση των συζητηθέντων Συμμετοχή στον εντοπισμό και την εκτίμηση των κινδύνων καθώς και στην εξεύρεση λύσεων Συμμετοχή στην εφαρμογή λύσεων και στην προαγωγή ασφαλέστερων συνθηκών εργασίας Ουσιαστική συνεργασία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών Ανάπτυξη κατάλληλων ρυθμίσεων για την πρακτική υλοποίηση των ανωτέρω στόχων

11 Σχετικά με την εκστρατεία
Πώς λειτουργεί η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» Επιδιώκουμε τη δημιουργία ασφαλέστερων και υγιέστερων χώρων εργασίας για το καλό όλων Δεν μπορούμε, όμως, να επιτύχουμε τον στόχο αυτόν μόνοι μας Η βοήθειά σας είναι αναγκαία προκειμένου να ενισχύσουμε και να προωθήσουμε την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας

12 Εκστρατείες που βασίζονται σε δίκτυα
Βασικό πλεονέκτημα: Δίκτυο Εθνικών Εστιακών Πόλων και Τριμερή Δίκτυα για την ΑΥΕ... αλλά και … ενεργός συμμετοχή λοιπών ενδιαφερομένων/εταίρων Επίσημοι εταίροι εκστρατείας (πανευρωπαϊκοί και διεθνείς φορείς) όπως κοινωνικοί εταίροι, ΜΚΟ, κλαδικές ομοσπονδίες και δίκτυα, ιδιωτικές εταιρείες Θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντιπροσωπείες της ΕΕ, οργανισμοί της ΕΕ, το Δίκτυο Enterprise Europe

13 Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε ενεργά;
Στην εκστρατεία μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Μπορείτε να συμμετάσχετε ενεργά: διαδίδοντας πληροφορίες και υλικό της εκστρατείας λαμβάνοντας μέρος σε κάποια από τις πολυάριθμες εκδηλώσεις, συνέδρια, διαγωνισμούς, διαφημιστικές εκστρατείες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της εκστρατείας οργανώνοντας τις δικές σας δραστηριότητες

14 Προσφορά σύναψης εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της εκστρατείας
Προσφορά σύναψης εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της εκστρατείας Οι πανευρωπαϊκοί οργανισμοί μπορούν εξάλλου να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν εταίροι της εκστρατείας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός παρέχει: Πιστοποιητικό συμμετοχής Φάκελο συμμετοχής Προώθηση σε επίπεδο ΕΕ και στα ΜΜΕ Πλατφόρμα διαδικτυακής επικοινωνίας Ειδική ενότητα για τους εταίρους στον δικτυακό τόπο της εκστρατείας

15 Ευρωπαϊκά βραβεία καλής πρακτικής
Αναγνώριση ξεχωριστών και καινοτόμων συνεισφορών Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ διοικητικών στελεχών και εργαζομένων Βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας Συμμετέχοντες από Κράτη μέλη ΕΕ, ΕΟΧ, Δυτικά Βαλκάνια και Τουρκία Δύο κατηγορίες: Χώροι εργασίας που απασχολούν λιγότερα από 100 άτομα Χώροι εργασίας με 100 ή περισσότερους εργαζόμενους Οι νικητές επιλέγονται από συμμετοχές που υποβάλλουν οι Εθνικοί Εστιακοί Πόλοι

16 Πόροι Ο οδηγός της εκστρατείας
Πρακτικοί οδηγοί για εργαζόμενους και διοικητικά στελέχη Παραδείγματα καλής πρακτικής Νέα για τις εκδηλώσεις της εκστρατείας Παρουσιάσεις και βιντεοκλίπ κινουμένων σχεδίων Όλα διαθέσιμα σε 24 γλώσσες

17 Σημαντικές ημερομηνίες
Έναρξη εκστρατείας: 18 Απριλίου 2012 Ευρωπαϊκές Εβδομάδες για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Οκτώβριος 2012 και Οκτώβριος 2013 Τελετή απονομής Βραβείων Καλής Πρακτικής: Απρίλιος 2013 Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη κορυφής με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας»: Νοέμβριος 2013

18 Περισσότερες πληροφορίες
Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της εκστρατείας Για να πληροφορηθείτε τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες στην χώρα σας, επικοινωνήστε με τον Εθνικό Εστιακό Πόλο


Κατέβασμα ppt "Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα ομιλητή"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google