Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχαία ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Επιρρηματικές προτάσεις Β΄ Μέρος ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΑΛ ΙΚΗΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΑΛ ΙΚΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχαία ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Επιρρηματικές προτάσεις Β΄ Μέρος ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΑΛ ΙΚΗΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΑΛ ΙΚΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Αρχαία ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Επιρρηματικές προτάσεις Β΄ Μέρος ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΑΛ ΙΚΗΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΑΛ ΙΚΗ

3 Χρονικές π ροτάσεις Είναι οι π ροτάσεις π ου π ροσδιορίζουν χρονικά το π εριεχόμενο μια άλλης π ρότασης ( συνήθως κύριας ) Δηλώνουν  Το προτερόχρονο : Η πράξη της χρονικής πρότασης προηγείται χρονικά της πράξης της κύριας πρότασης  Το σύγχρονο : Η πράξη της χρονικής πρότασης γίνεται ταυτόχρονα με τη πράξη της κύριας πρότασης  Το υστερόχρονο : Η πράξη της χρονικής πρότασης γίνεται μετά την πράξη της κύριας πρότασης

4 Χρονικές βαθμίδες και τρό π ος εισαγωγής Α. Προτερόχρονο Α ) με τους χρονικούς συνδέσμους : ὡ ς, ἐ π εί, ἐ π ειδή, π ρ ὶ ν (+ έγκλιση ) και ἐ π ε ὶ π ρ ῶ τον, ἐ π ε ὶ τάχιστα κ. ά., Β ) τις χρονικές εκφράσεις : ἐ π ε ὶ τάχιστα (= αμέσως μόλις, όταν ), ἐ π ειδ ὴ τάχιστα (= αμέσως μόλις, όταν ), ἐ π ειδ ὴ π ρ ῶ τον, ἀ φ ' ο ὗ (= αφού, αφότου ), ἐ ξ ο ὗ (= αφού, αφότου ), ἐ ξ ὅ του (= αφού, αφότου ), ἀ φ ' ὅ του (= αφού, αφότου ) Μεταφράζονται γενικά με το αφού + οριστική. Παραδείγματα •Ο ἱ δ ὲ π ολέμιοι ἐ π ε ὶ ᾔ σθοντο τ ὸ ὄ ρος ἐ χόμενον, ἐ γρηγόρεσαν. •Ο ὔ τε τότε Κύρ ῳ ἤ θελεν ἰ έναι, π ρ ὶ ν ἡ γυν ὴ α ὐ τ ὸ ν ἔ π εισε. (= Ούτε τότε ήθελε να π άει στον Κύρο, π αρά αφού τον έ π εισε η γυναίκα του.)

5 Β. Σύγχρονο Α ) με τους χρονικούς συνδέσμους : ὅ τε, ὁ π ότε, ἕ ως, ἔ στε, ἄ χρι, μέχρι, ἡ νίκα, ὁ π ηνίκα, Β ) με τα χρονικά ε π ιρρήματα : ὁ σάκις, ὁ π οσάκις, Γ ) με τις αναφορικές εκφράσεις : ἐ ν ᾧ, ἐ ν ὅ σ ῳ, ὅ σον χρόνον, Παράδειγμα Ὁ π ότε χειμ ὼ ν ε ἴ η νοτερός, ἀ π έλει π ον τ ὰ ς ἐ π άλξεις. (= Κάθε φορά π ου ε π ικρατούσε κακοκαιρία, εγκατέλει π αν τις ε π άλξεις.) Γ. Υστερόχρονο Α ) με τους χρονικούς συνδέσμους : ἕ ως, ἔ στε, ἄ χρι, μέχρι, π ρ ὶ ν + α π αρέμφατο, Β ) με εμ π ρόθετες αναφορικές εκφράσεις : μέχρι ο ὗ, μέχρι ὅ του, ἄ χρι ο ὗ, ἕ ως ο ὗ. Παράδειγμα Σ π ονδ ὰ ς ἐ π οιήσαντο, ἕ ως ἀ π αγγελθείη τ ὰ λεχθέντα ε ἰ ς Λακεδαίμονα. (= Έκαναν συνθήκες μέχρις ότου να αναγγελθούν στη Λακεδαίμονα αυτά π ου ει π ώθηκαν.)

6 Δ. Χρονικοϋ π οθετική π ρόταση με χρονικό σύνδεσμο + ἄ ν ( αοριστολογικό ): ὅ ταν, ὁ π όταν, ἐ π άν, ἐ π ήν, ἐ π ειδάν, π ρ ὶ ν ἄ ν, μέχρι ἄ ν, ἕ ως ἄ ν, ἡ νίκα ἄ ν. Σ ’ αυτή την π ερί π τωση η χρονική π ρόταση σχηματίζει μαζί με την κύρια υ π οθετικό λόγο Παράδειγμα Ὅ ταν μ ὲ ν ε ἰ δ ῶ το ὺ ς ἐ φόρους διαδεδωκότας το ῖ ς π λείστου ἀ ξίοις τ ὰ κράτιστα, ἐ π αιν ῶ. (= Όταν καταλάβω ότι οι έφοροι έχουν μοιράσει στους π ιο άξιους τα καλύτερα, ε π αινώ ). Εκφέρονται Α. Οριστική ( το πραγματικό ) Ἐπεὶ ὄρθρος ἦν, Λύσανδρος ἐσήμανεν εἰσβαίνειν εἰς τὰς ναῦς. (= Όταν ξημέρωσε έδωσε σήμα ( στα πληρώματα ) να επιβιβάζονται στα πλοία ). Παρατήρηση Ε π όμενη διαφάνεια

7 Παρατήρηση Μερικές φορές χρονική π ρόταση π ου εκφέρεται με οριστική χωρίς ἄ ν, α π οτελεί χρονικοϋ π οθετική του π ραγματικού Ὅ τ ' ε ὐ τυχε ῖ ς, μ ὴ μέγα φρόνει (= Όταν ( αν ) ευτυχείς, μη μεγαλοφρονείς ) ή το αντίθετο του π ραγματικού Ὁ π ότε ἐ κε ῖ νο ἔ γνωμεν, ἱ καν ῶ ς ἂ ν ε ἶ χεν ἡ μ ῖ ν. (= Ό π οτε ( αν π οτέ ) γνωρίζαμε εκείνο, το π ρόβλημά μας θα λυνόταν.) Β. Υποτακτική + ἄν ( χρονικοϋποθετική ) Δηλώνουν : α ) το προσδοκώμενο ( Ἐπειδὰν ὁ πόλεμος παρέλθῃ, ἀποδώσομεν ὑμῖν ταῦτα ) β ) την αόριστη επανάληψη στο παρόν ή το μέλλον ( Μαινόμεθα πάντες, Ὁπόταν ὀργιζώμεθα.) Γ. Ευκτική ( χρονικοϋποθετική ) και δηλώνουν : • Αόριστη επανάληψη στο παρελθόν Κῦρος ἐθήρευεν ἀπό ἵππου, ὁπότε βούλοιτο γυμνάσαι ἑαυτόν τε και τούς ἵππους • Απλή σκέψη του λέγοντος Ὁ ἑκών πεινῶν φάγοι ἄν, ὁπότε βούλοιτο

8 Δ. Ευκτική του πλαγίου λόγου Μετά από ρήμα εξάρτησης ιστορικού χρόνου Σπονδὰς ἐποιήσαντο, ἕως ἀπαγγελθείη τὰ λεχθέντα εἰς Λακεδαίμονα. Συντακτικός ρόλος Η χρονική πρόταση λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα της πρότασης από την οποία εξαρτάται Σύνταξη του Πρίν Οριστική ιστορικού χρόνου ή υποτακτική όταν Η κύρια πρόταση είναι αρνητική Παράδειγμα Οἱ πολέμιοι οὐ πρότερον τόν πόλεμον ἐξέφηναν (= κήρυξαν ), πρίν ἐνόμισαν καλῶς τά ἑαυτῶν παρασκευάσθαι. Α. Πρίν

9 Β. Πρίν Ευκτική του π λαγίου λόγου μετά α π ό ιστορικό χρόνο Παράδειγμα Ο ὐ κ ἀ φίεσαν π ρίν π αραθε ῖ εν α ὐ το ῖ ς ἄ ριστον. Γ. Πρίν α π αρέμφατο όταν η κύρια π ρόταση είναι καταφατική Παράδειγμα Πρίν καταλ ῦ σαι το στράτευμα π ρός ἄ ριστον, βασιλεύς ἐ φάνη Πάμε για άσκηση !!!

10 Άσκηση Στις π αρακάτω π εριόδους να ε π ισημάνετε τις χρονικές, χρονικοϋ π οθετικές π ροτάσεις και τη χρονική βαθμίδα τους • Οὐδείς τῶν ἐπισταμένων ἠπίστατο, πρίν μαθεῖν • Μηδένα φίλον ποιοῦ, πρίν ἄν εἰδῇς πῶς κέχρηται τοῖς πρότερον φίλοις • Ἀφ ’ ὅτου πολέμιοι γεγενήμεθα, οὐδείς ὑμῖν συμμαχεῖ • Ὁπότε προσϐλέψειέ τινας, εἶπεν ἄν • Ἐν ᾧ δ ’ ἄν τό δεῖπνον παρασκευάζηται, ἐγώ καί σύ τά δίκαια πρός ἀλλήλους διασκεψόμεθα (= θα εξετάσουμε καλά ) • Πρότερος ἄν ἐγχειροίην (= θα επιχειρούσα ) ἐπιμελεῖσθαι τῶν ἐκείνου, ὁπότε ἀποδημοίη (= έφευγε από την πόλη ) • Ὅτε ἡ ναυμαχία ἐγένετο, ἔτυχεν ἐν Ἀβύδῳ ὤν. • Ἐπεὶ δ ' ὁ χειμὼν ἔληγεν, οἱ Ἀθηναῖοι ἔπλευσαν εἰς Προκόννησον. Χρον. απαρμφ. Πρόταση / υστερόχρονο Χρονικοϋποθ./ προτερόχρονο Χρονική / προτερόχρονο Χρονικοϋποθετική / σύγχρονο Χρονική / σύγχρονο Χρονική / προτερόχρονο

11 Εναντιωματικές π ροτάσεις Οι δευτερεύουσες εναντιωματικές π ροτάσεις εκφράζουν αντίθεση, εναντίωση π ρος το νόημα της ( κύριας ) π ρότασης π ου π ροσδιορίζουν. Εναντιωματικές π ροτάσεις Οι δευτερεύουσες εναντιωματικές π ροτάσεις εκφράζουν αντίθεση, εναντίωση π ρος το νόημα της ( κύριας ) π ρότασης π ου π ροσδιορίζουν. Εισάγονται ε ἰ κα ὶ ἐὰ ν καί, ἂ ν καί, ἤ ν καί Εκφέρονται οριστική ή ευκτική, όταν ο σύνδεσμος εισαγωγής π εριέχει το ε ἰ υ π οτακτική, όταν ο σύνδεσμος εισαγωγής π εριέχει το ἐ άν, ἂ ν, ἤ ν Συντακτική θέση Ε π ιρρηματικός π ροσδιορισμός της εναντίωσης Παρατήρηση  Όταν μετά από τους συνδέσμους « εἰ », « ἐάν », « ἄν », « ἢν » ακολουθεί ο « καί », δεν έχουμε πάντα εναντιωματική πρόταση Τόδε δὲ διανοηθῶμεν, εἰ καὶ σοὶ συνδοκεῖ. ( Πλ. Ερωτηματική ) Εἰ τούτων μὴ ἀμελήσομεν καὶ εἰ τοῖς συμμάχοις βοηθήσομεν οὐδὲν δεινὸν συμβήσεται. ( Υποθετικές που συνδέονται με το « καὶ »)  Οι δευτερεύουσες εναντιωματικές προτάσεις εκφέρονται με τις εγκλίσεις των υποθετικών προτάσεων και σχηματίζουν όλα τα είδη των υποθετικών λόγων.

12 Παραδείγματα • Φήσουσί με σοφὸν εἶναι, εἰ καὶ οὐκ εἰμί. ( μτφρ. Ισχυρίζονται ότι είμαι σοφός αν και δεν είμαι ). • Εἰ καὶ μὴ δεινὸς πρὸς ταῦτα πέφυκα, βοηθήσω τῷ πατρὶ καὶ ἐμαυτῷ. ( μτφρ. Αν και δεν είμαι ικανός από τη φύση μου γι ’ αυτά, θα βοηθήσω τον πατέρα και τον εαυτό μου ). • Ἐὰν καὶ μὴ βούλονται, πάντες αἰσχύνονται μὴ πράττειν τὰ δίκαια. ( μτφρ. Αν και δε θέλουν, όλοι ντρέπονται να μη κάνουν τα δίκαια ). • Πάντες οὖν ἄνθρωποι, ὅταν ἀναγκασθῶσιν, ἐὰν καὶ μὴ βούλωνται παντὶ πολεμοῦσι. ( μτφρ. Όλοι οι άνθρωποι, όταν αναγκαστούν, αν και δε θέλουν, πολεμούν ενάντια στον καθένα ). • Εἰ καὶ χρήματα εὐποροῦμεν, οὐκ εὐτυχοῦμεν. (= Μολονότι έχουμε χρήματα, δεν ευτυχούμε.) • Ἐὰν καὶ μὴ βούλωνται, πάντες αἰσχύνονται μὴ πράττειν τὰ δίκαια. (= Αν και δε θέλουν, όλοι ντρέπονται να μην κάνουν τα δίκαια.)

13 Παραχωρητικές π ροτάσεις Οι δευτερεύουσες π αραχωρητικές π ροτάσεις εκφράζουν π αραχώρηση π ρος το νόημα της ( κύριας ) π ρότασης π ου π ροσδιορίζουν. Παραχωρητικές π ροτάσεις Οι δευτερεύουσες π αραχωρητικές π ροτάσεις εκφράζουν π αραχώρηση π ρος το νόημα της ( κύριας ) π ρότασης π ου π ροσδιορίζουν. Εισάγονται Α ) κα ὶ ε ἰ, κε ἰ, κα ὶ ἄ ν, κ ἄ ν, κα ὶ ἐ άν, κα ὶ ἤ ν, ( ακόμη κι αν, έστω κι αν, κι αν ακόμα ), όταν εξαρτώνται α π ό καταφατική π ρόταση. Β ) ο ὐ δ ’ ε ἰ, μηδ ’ ε ἰ, ο ὐ δ ’ ἐ άν, μηδ ’ ἐ άν, ο ὐ δ ’ ἄ ν, μηδ ’ ἄ ν, ο ὐ δ ’ ἤ ν, μηδ ’ ἤ ν (= ούτε κι αν ), όταν εξαρτώνται α π ό αρνητική π ρόταση και δηλώνουν π αραχώρηση π ρος κάτι υ π οθετικό ή α π ίθανο. Εισάγονται Α ) κα ὶ ε ἰ, κε ἰ, κα ὶ ἄ ν, κ ἄ ν, κα ὶ ἐ άν, κα ὶ ἤ ν, ( ακόμη κι αν, έστω κι αν, κι αν ακόμα ), όταν εξαρτώνται α π ό καταφατική π ρόταση. Β ) ο ὐ δ ’ ε ἰ, μηδ ’ ε ἰ, ο ὐ δ ’ ἐ άν, μηδ ’ ἐ άν, ο ὐ δ ’ ἄ ν, μηδ ’ ἄ ν, ο ὐ δ ’ ἤ ν, μηδ ’ ἤ ν (= ούτε κι αν ), όταν εξαρτώνται α π ό αρνητική π ρόταση και δηλώνουν π αραχώρηση π ρος κάτι υ π οθετικό ή α π ίθανο. Εκφέρονται α ) Οριστική ή ευκτική, όταν εισάγονται με το κα ὶ ε ἰ, κε ἰ, ο ὐ δ ’ ε ἰ, μηδ ’ ε ἰ : Ο ὐ δ ’ ε ἴ με ἐ κέλευες τα ῦ τα π οιε ῖ ν, ἡ δέως ἂ ν τα ῦ τα ἐ π οίουν. ( μτφρ. Ακόμα κι αν με διέταζες να κάνω αυτά, ευχαρίστως θα τα έκανα ). β ) Υ π οτακτική, όταν εισάγονται με τα κα ὶ ἐ άν, κα ὶ ἄ ν, κ ἄ ν, κα ὶ ἤ ν, ο ὐ δ ’ ἐ άν, μηδ ’ ἐ άν, ο ὐ δ ’ ἄ ν, μηδ ’ ἄ ν, ο ὐ δ ’ ἤ ν, μηδ ’ ἤ ν : Κα ὶ ἂ ν ο ἱ π ολέμιοι τ ὸ ναυτικ ὸ ν ἡ μ ῶ ν κρατήσωσι, κρατήσομεν α ὐ τ ῶ ν. ( μτφρ. Ακόμα κι αν οι εχθροί νικήσουν το ναυτικό μας, θα τους νικήσουμε ). Εκφέρονται α ) Οριστική ή ευκτική, όταν εισάγονται με το κα ὶ ε ἰ, κε ἰ, ο ὐ δ ’ ε ἰ, μηδ ’ ε ἰ : Ο ὐ δ ’ ε ἴ με ἐ κέλευες τα ῦ τα π οιε ῖ ν, ἡ δέως ἂ ν τα ῦ τα ἐ π οίουν. ( μτφρ. Ακόμα κι αν με διέταζες να κάνω αυτά, ευχαρίστως θα τα έκανα ). β ) Υ π οτακτική, όταν εισάγονται με τα κα ὶ ἐ άν, κα ὶ ἄ ν, κ ἄ ν, κα ὶ ἤ ν, ο ὐ δ ’ ἐ άν, μηδ ’ ἐ άν, ο ὐ δ ’ ἄ ν, μηδ ’ ἄ ν, ο ὐ δ ’ ἤ ν, μηδ ’ ἤ ν : Κα ὶ ἂ ν ο ἱ π ολέμιοι τ ὸ ναυτικ ὸ ν ἡ μ ῶ ν κρατήσωσι, κρατήσομεν α ὐ τ ῶ ν. ( μτφρ. Ακόμα κι αν οι εχθροί νικήσουν το ναυτικό μας, θα τους νικήσουμε ).

14 1. Άσκηση Να ε π ισημάνετε τις δευτερεύουσες ε π ιρρηματικές π ροτάσεις στις π αρακάτω π εριόδους • Εἰ καί μή βλέπεις, φρονεῖς δ ’ ὅμως. • Ἄξιον γάρ ἀκοῦσαι τό διήγημα τοῦτο, εἰ καί μή προσήκοι Κλεοκράτει. • Ἐάν καί μή βούλωνται, πάντες αἰσχύνονται μή πράττειν τά δίκαια. • Χρή ποιεῖν με τοῦτο, καί εἰ μή πέποιθα. • Ἀνήρ πονηρός δυστυχεῖ, κἄν εὐτυχῇ. • Μή θορυβήσητε, μηδ ’ ἐάν δόξω τι ὑμῖν μέγα λέγειν. • Καί εἰ μυθώδης ὁ λόγος γέγονε, ὅμως νῦν ῥηθῆναι προσήκει. • Γελᾷ ὁ μωρός, κἄν τι γελοῖο ᾖ. • Ἡμεῖς νικῶμεν τε βασιλέα καί εἰ μή ὑμεῖς ἤλθετε, ἐπορευόμεθα ἄν ἐπί βασιλέα. • Μηδένα θεῶν ὀμόσῃς, μηδ’ ἄν εὐορκεῖν μέλλῃς εναντιωματική παραχωρητική υ π οθετική παραχωρητική Η ε π όμενη άσκηση είναι ε π αναλη π τική !!!

15 2. Άσκηση Να βρείτε τις δευτερεύουσες π ροτάσεις στις π αρακάτω π εριόδους • Εἴ σε μισῶ, ἀπολοίμην (= μακάρι να χαθώ ) Υποθ./ πραγματικό • Καί πεισθείς τοῖς λόγοις ἀπήγαγε τήν στρατιάν πρίν εἰσϐαλεῖν ἐς τήν χώρανΧρον./ υστερ. • Ἀστυάγης ἀπηγόρευε μηδένα βάλλειν, πρίν Κῦρος ἐμπλησθείη θηρῶν (= γεμίσει με θηρία ) Χρον./ προτερ. • Μενέλαον εἶχε τρόμος μή τι πάθοιεν οἱ ἈργεῖοιΕνδοιαστ. • Οὐ με πείσεις, οὐδ ’ ἐάν πείσῃςπαραχωρητική • Οἱ Ἑλληνες οὐκ ᾔσθοντο ὅτι Κῦρος τεθνηκώς εἴηειδική • Ὑμεῖς δέ ἴστε (= γνωριζετε ) ὅθεν ἥλιος ἀνίσχει καί ὅπου δύεταιΠλάγια ερωτημ. • Εἰ βούλοιο φίλος εἶναι, μέγιστος ἄν εἴηςΥποθ./ απλή σκέψη του λέγοντος • Ὡς δ ’ ἀνέϐησαν, εἰς κώμας πολλῶν καί ἀγαθῶν γεμούσας ἦλθονΧρον./ προτερόχρονο • Ἔπεμψε στρατιώτας, ὅπως βοηθήσειαν τῇ πόλειτελική • Εἰ τοῦτο πάντες ἐποιοῦμεν, ἅπαντες ἄν ἀπωλόμεθαΥποθ./ αντιθ. του πραγματικού • Μηχαναί πολλαί εἰσιν, ὥστε διαφεύγειν τόν θάνατονσυμπερασματική

16 • Εἴ τις ἀντείποι, εὐθύς ἐτεθνήκειΥποθ./ αόριστη επανάληψη στο παρελθόν • Ἕως ἄν τοίνυν, ἔφη ὁ Ἀγησίλαος, ἐκεῖσε πορεύωμαι, δίδου δή τῇ στρατιᾷ τά ἐπιτήδεια Χρονικοϋποθ./ υστερόχρονο Ἕως ἄν τοίνυν ἐκεῖσε πορεύωμαι, • Ἐάν ἀκολουθήσῃς ἐμοί, εἰσάξω σε εἰς τήν ἀκρόπολινΥποθ./ προσδικώμενο • Ἡρακλῆς ἠπόρει ποίαν ὁδόν τράποιτοΠλαγια ερωτημ. • Ἀπαγγέλετε Ἀριαίῳ ὅτι ἡμεῖς ἐπορευόμεθα ἄν ἐπί βασιλέαειδική • Φήσουσί με σοφόν εἶναι, εἰ καί μή εἰμιεναντιωματική • Ἐπειδή δέ ἡμέρα ἐγένετο, Χειρίσοφος θυσάμενος ἦγε κατά τήν ὁδόνΧρον./ προτερόχρονο • Ἐάν τις φανερός γένηται κλέπτων, θάνατός ἐστιν ἡ ζημίαΥποθ./ αόριστη επανάληψη στο παρόν και στο μέλλον • Πᾶν ποιοῦσιν, ὥστε μή διδόναι δίκηςΣυμπερασμ. • Νῦν δέ φοϐούμεθα μή ἀμφοτέρων ἅμα ἡμαρτήκαμενενδοιαστική • Καί μοι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μή θορυϐήσετε, μηδ ’ ἐάν δόξω τι ὑμῖν μέγα λέγεινΠαραχωρ. • Νῦν δέ, ἐπειδή οὐκ ἐθέλεις καί ἐμοί τις ἀσχολία ἐστι, εἶμι (= θα φύγω ) αιτιολογική • Οὐκ οἶδα ὅπως ἔχει παιδείας βασιλεύςΠλάγια ερωτημ.

17 • Ἆρ ’ οὐκ ἄν ἔλθοι, ὅπως φόϐον πᾶσιν ἀνθρώποις παράσχοιτελική • Οὐδέ τοῦτο πώποτε ἐπείσθην, ὡς ἡ ψυχή, ἕως ἄν ἐν θνητῷ σώματι ᾖ, ζῇ Ειδική : ὡς ἡ ψυχή ζῇχρονικοϋποθετική • Δείσαντες μή προδιδοῖτο ἡ πόλις, μετεπέμψαντο τόν Ἰφικράτηενδοιαστική • Ἐγώ γάρ οὐκ οἶδα εἰ τοῦτο ἀληθές ἐστιν ἤ μήΠλάγια ερωτημ. • Τούτου ἕνεκα κελεύω τούς θωρακοφόρους ἡγεῖσθαι, ὅτι τοῦτο βαρύτατόν ἐστι τοῦ στρατεύματος αιτιολογική • Ἔδοξεν αὐτοῖς τούτους κολάσαι καί κατασκευάσαι ὡς μή δύναιντο ἀπιστεῖνΣυμπερασμ. • Τοιούτους ἡμεῖς παραλαϐόντες ἐφυλάττομεν ἄν, ἵνα μηδείς αὐτούς διέφθειρετελική • Ἐάν τις αὐτοῖς συμϐουλεύηται, οὐκ ἄν εἴποιεν τί νοοῦσιν Υποθ. προσδοκώμενο Πλάγια ερωτημ.


Κατέβασμα ppt "Αρχαία ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Επιρρηματικές προτάσεις Β΄ Μέρος ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΑΛ ΙΚΗΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΑΛ ΙΚΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google