Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Α Κ Η Α Λ Ι Κ Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου – Ενότητα 10 Επιρρηματικές προτάσεις Α΄ μέρος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Α Κ Η Α Λ Ι Κ Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου – Ενότητα 10 Επιρρηματικές προτάσεις Α΄ μέρος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Α Κ Η Α Λ Ι Κ Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου – Ενότητα 10 Επιρρηματικές προτάσεις Α΄ μέρος

3 Εισάγονται διότι, Ὡς Ἐπεί, ἐπειδή ὅτε, ὁπότε Ὅτι, εἰ (μετά από ρήματα ψυχικού πάθους ) Εκφέρονται Οριστική Δυνητική οριστική Δυνητική ευκτική Ευκτική πλαγίου λόγου Εξαρτώνται από ρήματα ψυχικού πάθους. Δηλώνουν: Χαρά, έκπληξη, λύπη, θυμό… Συντακτική θέση Επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας του ρήματος της κύριας πρότασης· για το λόγο αυτό ακολουθούν την κύρια πρόταση. Αιτιολογικές προτάσεις Εκφράζουν αιτία. Μεταξύ της αιτιολογικής πρότασης και της κύριας υπάρχει η σχέση του αιτίου και του αποτελέσματος

4 Παρατήρηση Τα ὡς, ἐπεί εισάγουν κύρια πρόταση, όταν βρίσκονται στην αρχή περιόδου ή ημιπεριόδου και δεν ακολουθεί άλλη κύρια πρόταση π.χ. Ὡς χρή σέ περί πολλοῦ ποιεῖσθαι τήν φρόνησιν Παραδείγματα 1.Ἐκπορεύετο ἐφ’ ἁμάξης, διότι ἐτέτρωτο. 2.Οὐκ ἔλεγε τάς ἐμάς πράξεις, ὅτι ἐδείκνυενἄν τήν ἐμήν ἀρετήν. 3 Δέομαι οὖν σου παραμεῖναι, ὡς οὐδ’ ἄν ἑνός ἥδιον ἀκούσαιμι ἤ σοῦ. 4.Οἱ στρατηγοί ἐθαύμαζoν, ὅτι Κῦρος οὐ φαίνοιτο. 5. Νῦν δὲ, ἐπειδὴ οὐκ ἐθέλεις καὶ ἐμοί τις ἀσχολία ἐστίν, ἄπειμι· ἐπεί καὶ ταῦτ' ἂν ἴσως οὐκ ἀηδῶς σου ἤκουoν.

5 Τελικές προτάσεις Εισάγονται ἵνα, ὅπως, ὡς Εκφέρονται Υποτακτική Ευκτική του πλαγίου λόγου Οριστική ιστορικού χρόνου Δυνητική οριστική Δυνητική ευκτική Συντακτικός ρόλος Επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού Εξαρτώνται από ρήματα που φανερώνουν: Κίνηση Σκόπιμη ενέργεια σπάνια

6 Παραδείγματα Παραδείγματα 1. Ἀβροκόμας, τά πλοῖα κατέκαυσεν, ἵνα μή Κῦρος διαβῇ. 2. Καμβύσης τόν Κῦρον ἀπεκάλει, ὅπως τά ἐν ἐπιχώρια ἐπιτελοίη. 3. Ἐχρῆν αὐτούς ζῆν, ἵνα ἀπηλλάγμεθα τούτου τοῦ δημαγωγοῦ. 4. Κύνας τρέφομεν, ἵνα φυλάττωσι τὰς οἰκίας. 5. Ἄκουσον, ὡς ἂν μάθῃς.

7 Συμπερασματικές ή Αποτελεσματικές Εισάγονται ὥστε, ὡς Εκφέρονται Οριστική (όταν δηλώνουν αποτέλεσμα πραγματικό) Δυνητική οριστική (όταν δηλώνουν αποτέλεσμα μη πραγματικό) Δυνητική ευκτική (όταν δηλώνουν αποτέλεσμα που μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό προϋποθέσεις στο παρόν ή στο μέλλον) Τελικό απαρέμφατο (όταν το αποτέλεσμα εμφανίζεται σαν ενδεχόμενο και δυνατό ή και πραγματικό, σύμφωνα με τη γνώμη του υποκειμένου) Συντακτική θέση Επιρρηματικός προσδιορισμός του συμπεράσματος Παρατήρηση Ο ὥστε εισάγει κύρια πρόταση, όταν βρίσκεται στην αρχή περιόδου ή ημιπεριόδου και δεν ακολουθεί άλλη κύρια πρόταση Π.χ.Ὥστ’ ἐκείνης τῆς νυκτός οὐδείς ἐκοιμήθη

8 Παραδείγματα 1.Ἐνταῦθα ἐπιπίπτει χιών ἄπλετος, ὥστε ἀπέκρυψε καί τά ὅπλα καί τούς ἀνθρώπους κατακειμένους. 2.Πολλήν κραυγήν ἐποίουν, ὥστε καί τούς πολεμίους ἀκούειν. 3.Οὕτως ἀναίσθητος εἶ, Αἰσχήνη, ὥστε οὐ δύνασαι λογίσασθαι. 4. Οἱ νεκροὶ ὑπὸ τῷ τείχει ἔκειντο, ὥστε οὐ ῥάδιον εἴη ἀνελέσθαι. 5. Ξενοφῶν καὶ Χειρίσοφος διεπράξαντο, ὥστε λαβεῖν τοὺς νεκρούς. 6. Πάντες πολεμικὰ ὅπλα κατεσκεύαζον, ὥστε τὴν πόλιν ὄντως ἂν ἡγήσω πολέμου εργαστήριον εἶναι.

9 Υποθετικές προτάσεις Δηλώνουν την προϋπόθεση (Υπόθεση) για να μπορεί να ισχύει το περιεχόμενο μιας άλλης πρότασης (συνήθως κύριας) (Απόδοση) Υποθετικός λόγος Υπόθεση Απόδοση Εἰ θεοί τι δρῶσιν αἰσχρόν, οὐκ εἰσί θεοί. Εισάγονται: με τους υποθετικούς συνδέσμους εἰ, ἐάν, ἂν, ἤν (= αν) Συντακτική θέση: Επιρρηματικοί προσδιορισμοί της προϋπόθεσης

10 Τα είδη των υποθετικών λόγων 1 ο Είδος: Πραγματικό Υπόθεση: εἰ + οριστική οποιουδήποτε χρόνου Απόδοση: οποιαδήποτε έγκλιση π.χ. εἰ σύ βούλει ἐπανέλθωμεν αποκλείεται από τον κανόνα η περίπτωση να υπάρχει στην υπόθεση εἰ + οριστ. ιστορικού χρόνου και στην απόδοση δυνητική οριστική. 2 ο είδος: αντίθετο του πραγματικού Υπόθεση: εἰ + οριστική ιστορικού χρόνου(παρατ. αορ. υπερσ. Απόδοση: δυνητική οριστική (οριστ. ιστορ. χρόνου + ἂν) π.χ. Εἰ μή ἐγώ ἐκέλευον, οὐκ ἂν ἐποίει Ἀγασίας.

11 3 ο είδος: προσδοκώμενο Υπόθεση: ἐάν, ἂν, ἢν + υποτακτική Απόδοση: οριστική μέλλοντα ή άλλες ισοδύναμες εκφράσεις με μέλλοντα π.χ. ἐάν πάντα ἀκούσητε, κρίνατε. 4 ο είδος: αόριστη επανάληψη στο παρόν ή στο μέλλον Υπόθεση: ἐάν, ἂν, ἢν + υποτακτική Απόδοση: οριστική ενεστώτα ή γνωμικός αόριστος ή (σπάνια) παρακείμενος. π.χ. Ἢν τις τούτων τι παραβαίνῃ, ζημίαν αὐτοῖς ἐπέθεσαν. (ἐπέθεσαν= γνωμικός αόριστος)

12 5 ο είδος: απλή σκέψη του λέγοντος Υπόθεση: εἰ + ευκτική Απόδοση: δυνητική ευκτική, οριστ. αρκτικού χρόνου, Προστακτική π.χ. Εἰ οἱ πολῖται ὁμονοοῖεν, εὐδαίμων ἂν γίγνοιτο ἡ πόλις. 6 ο είδος: αόριστη επανάληψη στο παρελθόν Υπόθεση: εἰ + επαναληπτική ευκτική Απόδοση: οριστική παρατατικού ή υπερσυντελίκου ή δυνητική οριστική κατά κανόνα αορίστου. π.χ. Εἲ τις αὐτῶ δοκοίη βλακεύειν, ἒπαισεν ἂν.

13 1. Άσκηση Στις παρακάτω περιόδους να βρείτε τις υποθετικές προτάσεις και το είδος του υποθετικού λόγου που σχηματίζεται κάθε φορά Εἰ μέν καί σύ φής τοιοῦτος εἶναι, διαλεγώμεθα.πραγματικό Εἰ τότε πλείους συνελέγησαν, ἐκινδύνευσεν ἄν διαφθαρῆναι πολύ τοῦ στρατεύματος. Μη πραγματικό Εἴ τις χρημάτων ἐπιθυμεῖ, κρατεῖν πειράσθωπραγματικό Εἴ τινες ἴδοιεν τούς σφετέρους ἐπικρατοῦντας, ἀνεθάρσησαν ἄν. Αόριστη επανάληψη στο παρελθόν Εἰ ἦσαν ἄνδρες ἀγαθοί, οὐκ ἄν ποτε ταῦτα ἔπασχον. Μη πραγματικό Εἰ τις σε ἤρετο, τί ἄν ἀπεκρίνω; Μη πραγματικό

14 2. Άσκηση Στις παρακάτω περιόδους να βρεις τις επιρρηματικές προτάσεις Τοσαῦτα δύναμαι λέγειν καλά ἔργα, ὥστε οὐ χρεῖ ὑμᾶς φοϐεῖσθαι Συμπερασματική Κόλαζε τά πάθη, ἵνα μή ὑπ’ αὐτῶν κολασθῇςΤελική Οἱ Ἀθηναῖοι τόν Περικλέα ἐκάκιζον, ὅτι στρατηγός ὤν οὐκ ἐπεξάγει ἐπί τούς πολεμίους αιτιολογική Εἰ ἐκέλευον συμπλεῖν, ἐλύοντο ἄν αἱ σπονδαίΥποθ./ μη πραγματικό Ἐπεί ἐκεῖνος βούλεται εἰς λόγους ἀφικέσθαι, οὐδ’ ἐγώ ἀντιλέγωαιτιολογική Ἀλλ’ οὕτως ἰσχυρόν ἐστι ἡ ἀλήθεια, ὥστε πάντων ἐπικρατεῖ τῶν ἀνθρωπίνων λογισμῶν συμπερασματική Εἰ ἀναγκαῖον εἴη ἀδικεῖν ἤ ἀδικεῖσθαι, ἑλοίμην ἄν μᾶλλον ἀδικεῖσθαι Υποθ./απλή σκέψη του λέγοντος Ξυμπέμπουσιν αὐτῷ ἀγωγούς, ὅπως μηδενί ξυγγένηταιτελική Ἀγησίλαος κατέλιπεν ἐν τῇ Ἀσίᾳ Εὔξεινον ἁρμοστήν καί φρουράν παρ’ αὐτῷ, ἵνα δύναιτο διαζώζειν τάς πόλεις τελική Ἐάν ζητῇς καλῶς, εὑρήσειςΥποθ./προσδοκώμενο Επόμενη διαφάνεια

15 Σωκράτης οὐκ ἔπινεν, εἰ μή διψῴηΥποθ./αόριστη επανάληψη στο παρελθόν Τό θεῖον τοιοῦτον ἐστιν, ὥστε ἅμα πάντα ὁρᾶν καί πάντα ἀκούεινσυμπερασματική Χαίρω, ὅτι εὐδοκιμεῖςαιτιολογική Ἐκεῖνοι δέ οἴχονται, ἵνα μή δοῖεν δίκηντελική Εἰ θνητός εἶ, θνητά καί φρόνειΥποθ./πραγματικό Ἐπεί οὐδείς ἀντέλεγεν, ἐπεψήφιζεναιτιολογική Θεμιστοκλής περιεπάτει νυκτός, ἐπεί οὐκ ἐδύνατο καθεύδειναιτιολογική Ὅτι μέν ὀργίζεσθε, οὐ θαυμάζωαιτιολογική Ἐπεί δέ οὐκ ἤθελον καθαιρεῖν τά τείχη, φρουράν φαίνουσιν ἐπ’ αὐτούς αιτιολογική Ἐπορεύετο δ’ ἐκτός τείχους, ἵνα μελετώῃτελική Ἐνετύγχανον (=συναντούσαν) τάφροις ὕδατος πλήρεσιν, ὡς μή δύνασθαι διαϐαίνειν ἄνευ γεφυρῶν συμπερασματική


Κατέβασμα ppt "Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Α Κ Η Α Λ Ι Κ Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου – Ενότητα 10 Επιρρηματικές προτάσεις Α΄ μέρος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google