Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιγράφοντας την ως σήμερα πορεία της έρευνας … Πρακτικές δημιουργίας διδακτικού υλικού στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χαρτοφύλακα Τόνια Υποψήφια δρ. ΕΑΠ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιγράφοντας την ως σήμερα πορεία της έρευνας … Πρακτικές δημιουργίας διδακτικού υλικού στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χαρτοφύλακα Τόνια Υποψήφια δρ. ΕΑΠ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιγράφοντας την ως σήμερα πορεία της έρευνας … Πρακτικές δημιουργίας διδακτικού υλικού στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χαρτοφύλακα Τόνια Υποψήφια δρ. ΕΑΠ Επιβλέπων καθηγητής : Αντώνης Λιοναράκης

2 ΑεξΑΕ : ένα ευρύ ερευνητικό πεδίο Εκ π αιδευτικό υλικό Καθηγητής - σύμβουλος Διδασκαλία - μάθηση Εξ α π οστάσεως π ανε π ιστημιακά ιδρύματα ΤΠΕ

3 Το εκπαιδευτικό υλικό στην ΑεξΑΕ : γιατί το προτιμούμε στις ερευνητικές μας προσπάθειες ; Εκ π αιδευτικό υλικό Έχει κυρίαρχο ρόλο. Έχει ευρεία ε π ίδραση. Η π οιότητά του ε π ηρεάζει την π οιότητα του όλου π ρογράμματος. Συνδυάζει την αυστηρότητα της μεθοδολογίας με την καλλιτεχνική διάθεση και τη φαντασία

4 Εστιάζω :

5 Τα μέρη της έρευνας Ε π ισκό π ηση της βιβλιογραφίας • ό π ου συλλέγονται τα δεδομένα με βάση τους στόχους π ου έχουν τεθεί και π ροσεγγίζονται κριτικά Ερμηνεία ή η ε π αλήθευση • ό π ου ερμηνεύονται ή και ε π αληθεύονται τα ευρήματα της π ρώτης φάσης

6 Μέρος Α ’: Σκοπός  Η καταγραφή και η ερμηνεία του διαφορετικού πλαισίου εργασίας των ομάδων δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, όπως αυτό διαμορφώνεται στα διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

7 Επιμέρους στόχοι  Να εξετασθούν οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το πλαίσιο εργασίας των ομάδων δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού ΑεξΑΕ ( τη σύσταση, τη λειτουργία, τις διαδικασίες που ακολουθούν, κλπ.).  Να παρουσιασθούν αναλυτικά οι διαφορετικές πρακτικές που ακολουθούνται για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας τους.  Να αναδειχθεί η δυνατότητα ευελιξίας στις διάφορες εφαρμογές που μπορούν να ισχύσουν ανάλογα με τις συνθήκες και τις εκάστοτε ανάγκες του εκπαιδευτικού ιδρύματος.  Να παρουσιασθούν οι διαφορετικές, πολλές φορές αντίθετες, προσεγγίσεις στη διαμόρφωση της ομάδας δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού που συνδέονται με το βραχυπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και το όραμα του εκπαιδευτικού ιδρύματος.  Να διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στις διεργασίες δημιουργίας του υλικού και οι αλλαγές που αυτή η παρέμβαση πιθανώς επιφέρει.

8 Έννοιες - κλειδιά Παραδοσιακή ακαδημαϊκή εργασία / ακαδημαϊκή μοναξιά Ακαδημαϊκή ε π ικοινωνία και αλληλε π ίδραση Εκ π αιδευτικός σχεδιασμός υλικού ΑεξΑΕ Ομάδες δημιουργίας εκ π αιδευτικού υλικού ΑεξΑΕ Παρέμβαση του φοιτητή στη δημιουργία του υλικού

9 Η αναγκαιότητα της ακαδημαϊκής επικοινωνίας  Αναφέρεται χαρακτηριστικά από συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού ότι το κύριο μειονέκτημα στον τρόπο, με τον οποίο εργάζεται, είναι η « ακαδημαϊκή μοναξιά - η έλλειψη της ακαδημαϊκής επικοινωνίας και της ακαδημαϊκής αλληλεπίδρασης »

10 Σχετικά με τον 1 ο στόχο (1/2) « Εξέταση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν το πλαίσιο εργασίας »  Η φιλοσοφία και η παιδαγωγική προσέγγιση του εκπαιδευτικού οργανισμού.  Ο διαθέσιμος χρόνος  Οι πόροι, οικονομικοί και ανθρώπινοι, για την ανάπτυξη του υλικού  Οικονομία κλίμακας : ποιος υπολογίζεται ότι θα είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων ;

11 Σχετικά με τον 1 ο στόχο (2/2)  Το εύρος και το βάθος του αντικειμένου που εξετάζεται αλλά και η οπτική, με την οποία προσεγγίζεται το περιεχόμενο. Οι πιθανές ιδιαιτερότητες του θεματικού πεδίου και τα μέσα που χρειάζονται για την ανάπτυξή του.  Η δυνατότητα ( ή μη ) υποστήριξης που παρέχεται στην ομάδα δημιουργίας, όπως η επιμόρφωσή της πριν από την έναρξη της δραστηριότητας, η παροχή γραμματειακής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του έργου, η υποστηρικτική βοήθεια του επιστημονικού προσωπικού, όπως είναι οι βιβλιοθηκονόμοι κλπ.

12 Σχετικά με τον 2 ο στόχο (1/2) « Παρουσίαση των πιο διαδεδομένων πρακτικών για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που εφαρμόζονται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα »  Η ομάδα που μετασχηματίζει (the transformer team)  Η ομάδα που αξιοποιεί έτοιμο υλικό για τη δημιουργία ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου (the wraparound team)  Εκπαίδευση των συγγραφέων στη μεθοδολογία σχεδιασμού του εκπαιδευτικού υλικού  A νεξάρτητα σχόλια – κριτική ανάγνωση  Οργάνωση εργαστηριακού σεμιναρίου για τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού (workshop generated)

13 Σχετικά με τον 2 ο στόχο (2/2)  Ιδιαίτερες συνθήκες δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού  Η « ομάδα » του ενός ατόμου  Η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ν. Αφρικής (UNISA)  Οι κοινότητες πρακτικής  Πλούσια βιβλιογραφία, πολλά τα δεδομένα  Αναγνωρισμένη η ποιότητα του υλικού  Το πλαίσιο εργασίας στηρίζεται σε συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο  Δυνατότητα διαχρονικής εξέτασης των δεδομένων μέσα από έρευνα σε εκπαιδευτικό υλικό περασμένων δεκαετιών

14 Τα ιδρύματα που εξετάσθηκαν

15 Οι π ηγές π οικίλλουν Ως π ρος τη θεματολογία Ως π ρος την ο π τική γωνία των συγγραφέων Ως π ρος το είδος

16 Τα μέρη της έρευνας Ε π ισκό π ηση της βιβλιογραφίας • ό π ου συλλέγονται τα δεδομένα με βάση τους στόχους π ου έχουν τεθεί και π ροσεγγίζονται κριτικά Ερμηνεία ή η ε π αλήθευση • ό π ου ερμηνεύονται ή και ε π αληθεύονται τα ευρήματα της π ρώτης φάσης

17 Σκοπός της εφαρμογής  να διασαφηνίσει όλους τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν τις διαδικασίες δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού  να σκιαγραφήσει τις πιθανές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στα 12 χρόνια λειτουργίας του  και τέλος, να προτείνει μια εναλλακτική μέθοδο για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που θα στηρίζεται περισσότερο στη συνεργασία, θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα που συνεχώς προκύπτουν και θα δίνει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στη διαρκή μαθησιακή εμπειρία του ίδιου του διδάσκοντα


Κατέβασμα ppt "Περιγράφοντας την ως σήμερα πορεία της έρευνας … Πρακτικές δημιουργίας διδακτικού υλικού στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χαρτοφύλακα Τόνια Υποψήφια δρ. ΕΑΠ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google